Digitalt stillbilledkameraDSC-RX100M3

Sådan gør du

Inden brug

Delenes navne

Ikoner og indikatorer

Brug af remmen

Justering af søgeren

Vejledning i kamera

Forberedelse af kameraet

Opladning af batteriet

Indsættelse af et hukommelseskort (sælges separat)

Indstilling af dato og tid

Bekræftelse af betjeningsmetoden

Bekræftelse af betjeningsmetoden

Optagelse

Optagelse af stillbilleder/film

Valg af en optagetilstand

Brug af optagefunktioner

Brug af zoom

Brug af blitzen

Valg af en skærmvisningstilstand

Valg af stillbilledformat/billedkvalitet

Justering af fokus

Justering af eksponeringen

Valg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)

Sådan tager du billeder af dig selv, mens du overvåger skærmen

Valg af ISO-følsomheden

Korrektion af lysstyrken eller kontrasten

Justering af farvetoner

Valg af en effekttilstand

Optagelse af film

Tilpasning af optagefunktionerne til praktisk brug

Indstilling af andre funktioner på dette produkt

Visning

Visning af stillbilleder

Sletning af billeder

Afspilning af film

Visning af panoramabilleder

Udskrivning

Brug af visningsfunktioner

Visning af billeder på et tv

Ændring af indstillinger

Opsætningsmenu

Brug af Wi-Fi-funktioner

Tilslutning af dette produkt og en smartphone

Betjening af dette produkt vha. en smartphone

Overførsel af billeder til en smartphone

Overførsel af billeder til en computer

Overførsel af billeder til et tv

Ændring af indstillingerne for Wi-Fi-funktioner

Tilføjelse af applikationer til produktet

PlayMemories Camera Apps

Installering af applikationer

Start af applikationerne

Håndtering af applikationerne

Visning på computere

Anbefalet computermiljø

Brug af softwaren

Tilslutning af dette produkt og en computer

Oprettelse af en filmdisk

Forholdsregler/dette produkt

Forholdsregler

Rengøring af dette produkt

Antal optagbare stillbilleder og optagbar tid for film

Brug af dette produkt i udlandet

Anden information

Varemærker

Fejlfinding

Hvis du får problemer

Hvis du får problemer

Fejlfinding

Batteri og strøm

Optagelse af stillbilleder/film

Visning af billeder

Wi-Fi

Computere

Hukommelseskort

Udskrivning

Andet

Meddelelser

Meddelelser

Situationer, som dette produkt har svært ved at håndtere

Situationer, som dette produkt har svært ved at håndtere

[1] Sådan gør duInden brugDelenes navneKontrol af kameraet og de medfølgende dele


Tallet i parentes angiver antallet af dele.

 • Kamera (1)
 • NP-BX1 Genopladelig batterienhed (1)

 • Mikro-USB-kabel (1)

 • AC-UB10C/UB10D Lysnetadapter (1)

 • Netledning (1)* (medfølger ikke i USA og Canada)

  *Der kan muligvis følge flere netledninger med kameraet. Brug den, der passer til dit land/område.

 • Håndledsrem (1)

 • Remadapter (2)

 • Betjeningsvejledning (1)
 • Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

[2] Sådan gør duInden brugDelenes navneIdentifikation af dele

 1. ON/OFF (Strøm)-kontakt
 2. Strøm-/Opladelampe
 3. Udløserknap
 4. Tilstandsknap
 5. Til optagelse: W/T (Zoom)-knap
  Til visning: (Billedindeks)-knap/ (Afspilningszoom)-knap
 6. Selvudløserlampe/AF-lampe
 7. Blitz
  • Dæk ikke for blitzen med din finger.
  • Når blitzen skal anvendes, betjenes (pop-op-blitz)-kontakten.
   Hvis blitzen ikke skal anvendes, skal du trykke den ned manuelt.
 8. Dioptri-justeringsknap
  • Flyt på dioptri-justeringsknappen indtil billedet står klart i søgeren.
 9. Søger
  • Skyd pop-op-kontakten for søgeren for at få søgeren op. Tag fat om begge sider af øjestykket og træk det mod skærmen, indtil det klikker.
  • Når du kigger ind i søgeren, aktiveres søgertilstanden, og når du flytter ansigtet væk fra søgeren, vender visningstilstanden tilbage til skærmtilstanden.
 10. Mikrofon
 11. Pop-op-kontakt for søger
  • Hvis du betjener pop-op-kontakten for søgeren, mens der er slukket for strømmen, tænder kameraet.
 12. Krog til rem
 13. (N-mærke)
  • Berør mærket når du tilslutter kameraet til en smartphone, der er udstyret med NFC-funktionen.
  • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.
 14. Kontrolring
 15. Objektiv

 16. Øjesensor
 17. (Pop-op-blitz)-kontakt
 18. Skærm
  • Du kan justere skærmen til en vinkel, som gør det nemt at se, og optage fra enhver position.

 19. Lyssensor
 20. Til optagelse: Fn (Funktion)-knap
  Til visning: (Send til smartphone)-knap
  • Du kan få vist skærmen for [Send til smartphone] ved at trykke på denne knap.
 21. MOVIE (Film)-knap
 22. Multi/Mikro-USB-terminal
  • Understøtter Mikro-USB-kompatibel enhed.
 23. HDMI-mikrostik
 24. MENU-knap
 25. Wi-Fi-sensor (indbygget)
 26. Kontrolhjul
 27. (Afspil)-knap
 28. Til optagelse: C (Brugertilpasset)-knap
  Til visning: (Slet)-knap

 29. Åbning til batteriindsættelse
 30. Låsemekanisme til batteri
 31. Stativgevindhul
  • Anvend et stativ med en skrue, der er mindre end 5,5 mm lang. Ellers kan du ikke fastgøre kameraet ordentligt, og der kan opstå skade på kameraet.
 32. Aktivitetslampe
 33. Hukommelseskortåbning
 34. Batteri-/hukommelseskortdæksel
 35. Højttaler

[3] Sådan gør duInden brugIkoner og indikatorerListe over ikoner på skærmen

Det viste indhold og deres positioner vist nedenfor er kun en retningslinje og kan eventuelt afvige fra den faktiske visning.

Skærmtilstand

Ved afspilning (Visning af grundlæggende information)

Søgertilstand

I Automatisk tilstand eller Valg af motiv-tilstand

P/A/S/M/Panorering-tilstand

 1. P P* A S M
  Optagetilstand
  Registrer nummer
  Hukommelseskort/overfør
  Ikoner for Scenegenkendelse
  Valg af motiv
  100
  Resterende antal billeder, der kan optages
  Bredde-højde-forhold for stillbilleder
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Billedformat for stillbilleder
  Billedkvalitet for stillbilleder
  Billedhastighed for film
  Billedstørrelse for film
  NFC er aktiveret
  Resterende batteri
  Advarsel om resterende batteri
  Blitzopladning i gang
  AF-lampe
  SteadyShot/Advarsel for kamerarystelse
  Flytilstand
  Overlejringsikon
  Ingen lydoptagelse på film
  Mikrofon-ref.niveau Lav
  Vindstøjsreduktion
  Indstillingseffekt fra
  Skriv dato
  Databasefilen er fuld/Databasefilfejl
  Advarsel om overophedning
  Smart zoom/Klar billedzoom/Digital zoom
  Område for punktmåling
  C:32:00
  Selvdiagnosticeringsdisplay
  Digitalt vaterpas
  Visningstilstand
  100-0003
  Mappe- og filnummer
  Optagetilstand for film
  Beskyt
  DPOF
  DPOF indstillet
  Auto. indramning
  Dobbelt videooptag.
 2. Fremføringstilstand
  Lysmålingsmetode
  Blitztilstand/Rødøje-reduktion
  ±0.0
  Blitzkompensation
  Fokustilstand
  7500K A5 G5
  Hvidbalance (Auto, forudindstillet, brugerdefineret, farvetemperatur, farvefilter)
  Fokusområde
  DRO/Auto HDR
  ND-filter
  +3 +3 +3
  Kreativ indst./Kontrast, mætning, skarphed
  Smil-/Ansigtsreg.
  Maksimumniveau
  Billedeffekt


  Indikator for følsomhed af smilregistrering

 3. AF-låsning
  Vejledningsvisning for AF-låsning
  REC 0:12
  Optagetid for filmen (m:s)
  Kontrolringfunktion
  Kontrolhjulfunktion
  Fokus
  1/250
  Lukkerhastighed
  F3.5
  Blændeværdi
  ±0.0
  Manuelt afpasset
  ±0.0
  Eksponeringskompensation
  ISO400
  ISO-følsomhed
  AE-lås
  Indikator for lukkerhastighed
  Indikator for blænde


  Histogram

  Billedeffektfejl
  Advarsel for Auto HDR-billedfejl
  2014-1-1
  10:37PM
  Dato for optagelse
  3/7
  Filantal/Antal billeder i visningstilstanden

[4] Sådan gør duInden brugBrug af remmenBrug af håndledsremmen

Monter håndledsremmen og stik hånden igennem løkken for at forhindre at produktet tabes og derved beskadiges.

[5] Sådan gør duInden brugBrug af remmen Brug af skulderremmen (sælges separat)

Monter skulderremmen for at undgå beskadigelse forårsaget af tab af produktet.

 1. Fastgør remadapterne til remmens kroge på begge sider af produktet.
 2. Fastgør skulderremmen (sælges separat) til remadapterne.

[6] Sådan gør duInden brugJustering af søgerenJustering af søgeren (dioptri-justering)

Brug dioptriskalaen til at justere til dit syn, indtil visningen står helt klar i søgeren.

 1. Skyd pop-op-kontakten for søgeren (A) ned for at få søgeren op.

  • Hvis du skyder pop-op-kontakten for søgeren ned, mens kameraet er slukket, tænder kameraet.
  • Hvis du trykker søgeren ned, slukker kameraet.
 2. Tag fat om begge sider af øjestykket (B) og træk det mod skærmsiden, indtil det klikker.

 3. Bevæg dioptri-justeringsknappen.

Tip!

Sådan opbevares søgeren

Tag fat om begge sider af øjestykket og skub det ind i søgeren, indtil det klikker. Skub derefter søgeren ned.

Bemærk!

 • Pas på ikke at trykke ned på søgeren, når den kommer op.
 • Sørg for, at øjestykket er sat ind i søgerenheden, inden du forsøger at skubbe søgeren ned. Hvis det ikke er sat ind på plads, og du forsøger at tvinge søgeren ned, kan der muligvis opstå en funktionsfejl.
 • Bær ikke kameraet i søgeren.

[7] Sådan gør duInden brugVejledning i kameraOm [Vejledning i kamera]

[Vejledning i kamera] viser beskrivelser af MENU-punkter, Fn (funktion)-knappen og indstillinger, og hvis der er en funktion, som ikke kan indstilles, vises årsagen dertil.

 1. Tryk på knappen MENU eller Fn.
 2. Vælg det ønskede MENU-punkt vha. op/ned/venstre/højre-siden på kontrolhjulet.
 3. Tryk på C/ (Slet)-knappen.

  Der vises betjeningsvejledningen for det MENU-punkt, som du valgte i trin 2.

  • Hvis du trykker på på midten af kontrolhjulet efter valg af et punkt, som vises i gråt, vises årsagen til, at punktet ikke kan indstilles.

Bemærk!

 • Tildel på forhånd [Vejledning i kamera]-funktionen til en knap vha. [Specialtastsindstil.].

[8] Sådan gør duForberedelse af kameraetOpladning af batterietOpladning af batteriet mens det er indsat i kameraet

Når du anvender kameraet for første gang, skal du sørge for at oplade batteriet. Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selvom du ikke anvender det. For at undgå at gå glip af en optagemulighed skal du oplade batteriet, inden du optager.

 1. Sluk for strømmen.
 2. Tilslut kameraet til det batteri, som er sat ind i lysnetadapteren (medfølger), vha. mikro-USB-kablet (medfølger) og tilslut lysnetadapteren til stikkontakten.

  For kunder i USA og Canada

  For kunder i andre lande/regioner end USA og Canada

  Opladelampe
  Tændt: Oplader
  Slukket: Opladning afsluttet
  Blinker: Opladefejl eller opladning midlertidigt på pause pga. at kameraet ikke er inden for det rigtige temperaturområde

Opladningstid (fuld opladning)

Opladetiden er ca. 230 min. ved brug af lysnetadapteren (medfølger).

 • Opladetiden varierer muligvis afhængigt af, hvor meget strøm der er tilbage på batteriet eller forholdene under opladningen.
 • Batteriet kan oplades, selv om det ikke er helt afladet.
 • Opladetiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri (medfølger) ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan muligvis tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og miljøet.
 • For at kontrollere den resterende batteriopladning skal du afbryde mikro-USB-kablet og kontrollere (indikator for resterende opladning) på skærmen.

Bemærk!

 • Hvis opladelampen blinker, når batteriet ikke er helt opladet, skal du fjerne batteriet fra kameraet og derefter sætte det i igen for at genoplade.
 • Hvis opladelampen på kameraet blinker, når lysnetadapteren er tilsluttet til stikkontakten, angiver dette, at opladningen er midlertidigt afbrudt, da temperaturen er uden for det anbefalede område. Når temperaturen igen kommer inden for det passende temperaturområde, begynder opladningen igen. Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
 • Tilslut lysnetadapteren til den nærmeste stikkontakt. Hvis der opstår funktionsfejl under brug af lysnetadapteren, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten for at afbryde forbindelsen til strømkilden.
 • Når du anvender et helt nyt batteri, eller et batteri som ikke har været anvendt i lang tid, blinker opladelampen muligvis hurtigt, når batteriet oplades for første gang. Hvis dette sker, skal du tage batteriet ud af kameraet og derefter sætte det i igen for at genoplade.
 • Genoplad ikke batteriet kontinuerligt eller gentagne gange uden at bruge det, hvis det allerede er fuldt opladet eller tæt på fuldt opladet. Gør du det, kan det muligvis forårsage en forringelse af batteriydelsen.
 • Når opladningen er afsluttet, skal lysnetadapteren afbrydes fra stikkontakten.
 • Sørg for kun at bruge originale batterier, mikro-USB-kabler (medfølger) og lysnetadaptere (medfølger) fra Sony.

[9] Sådan gør duForberedelse af kameraetOpladning af batterietOpladning via tilslutning til en computer

Batteriet kan oplades ved at tilslutte kameraet til en computer vha. et mikro-USB-kabel.

 1. Sluk for produktet og tilslut til USB-terminalen på computeren.

Bemærk!

 • Bemærk følgende punkter vedrørende opladning via en computer:
  • Hvis produktet er tilsluttet til en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en strømkilde, aftager batteriniveauet på den bærbare computer. Oplad ikke i en længere tidsperiode.
  • Du skal ikke tænde/slukke eller genstarte computeren, eller starte computeren fra dvaletilstand, når der er oprettet en USB-forbindelse mellem computeren og kameraet. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion. Inden du tænder/slukker eller genstarter computeren, eller starter den fra dvaletilstand, skal kameraet afbrydes fra computeren.
  • Der kan ikke garanteres for korrekt funktion på alle typer computere.
  • Der gives ingen garanti for opladning med en specialbygget eller modificeret computer.
  • Kameraet fungerer muligvis ikke korrekt, når der anvendes andre USB-enheder på samme tid.

[10] Sådan gør duForberedelse af kameraetOpladning af batterietIndsætning af batteriet i kameraet

Sådan sættes batteriet ind i kameraet

 1. Tryk på grebet til åbning af batteridækslet.

 2. Indsæt batteriet, mens du trykker på låsemekanismen (A) med spidsen af batteriet, indtil batteriet låses på plads.

 3. Luk dækslet.

[11] Sådan gør duForberedelse af kameraetOpladning af batterietBatterilevetiden og antallet af billeder, som kan optages/afspilles vha. ét batteri.

Skærmtilstand

Optagelse (stillbilleder):
Batterilevetid: ca. 160 min., Antal billeder: ca. 320

Faktisk optagelse (film):
Batterilevetid: ca. 50 min.

Kontinuerlig optagelse (film):
Batterilevetid: ca. 85 min.

Visning (stillbilleder):
Batterilevetid: ca. 215 min., Antal billeder: ca. 4300

Søgertilstand

Optagelse (stillbilleder):
Batterilevetid: ca. 115 min., Antal billeder: ca. 230

Faktisk optagelse (film):
Batterilevetid: ca. 50 min.

Kontinuerlig optagelse (film):
Batterilevetid: ca. 90 min.

Bemærk!

 • Batterilevetiden og antallet af billeder ovenfor gælder, når batteriet er blevet ladet helt op. Batterilevetiden og antallet af billeder aftager muligvis afhængigt af brugsforholdene.
 • Batterilevetiden og antallet af billeder, som kan optages, gælder for optagelse under følgende forhold:
  • Batteriet anvendes ved en omgivende temperatur på 25 °C.
  • Brug af Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2)-medie (sælges separat)
  • [Visningskvalitet]: [Standard]
 • Antallet under "Optagelse (stillbilleder)" er baseret på CIPA-standarden og gælder for optagelse under følgende forhold (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Vis alle oplysn.]
  • Der tages ét billede hvert 30. sekund.
  • Zoom skifter skiftevist mellem fuld W og T.
  • Blitzen udløses én gang for hvert andet billede.
  • Strømmen tændes og slukkes én gang hver tiende gang.
 • Antallet for "Faktisk optagelse (film)" er baseret på CIPA-standarden og gælder for optagelse under følgende forhold:
  • Billedkvaliteten er indstillet til 60i 17M (FH) .
  • Faktisk optagelse (film): Batterilevetid baseret på gentaget optagelse, zoomning, optagelsesstandby, tænding/slukning osv.
  • Kontinuerlig filmoptagelse: Batterilevetid er baseret på uafbrudt optagelse, indtil grænsen (29 minutter) er nået, og derefter efterfulgt af tryk på MOVIE-knappen igen. Andre funktioner, som f.eks. zoomning, anvendes ikke.
 • Hvis det resterende batteri ikke vises, skal du trykke på DISP (Visningsindstilling).

[12] Sådan gør duForberedelse af kameraetOpladning af batterietStrømforsyning via en stikkontakt

Der kan forsynes strøm til kameraet under optagelse/afspilning vha. en lysnetadapter AC-UD10 (sælges separat).

 1. For at forsyne strøm til kameraet under optagelse/afspilning skal du tilslutte kameraet og lysnetadapteren AC-UD10 (sælges separat), og sætte stikket til lysnetadapteren ind i en stikkontakt.

Bemærk!

 • Du kan ikke optage eller afspille billeder, mens den medfølgende lysnetadapter er sluttet til kameraet. Hvis du ønsker at optage eller afspille billeder med strøm fra stikkontakten, skal du anvende lysnetadapteren AC-UD10 (sælges separat).

[13] Sådan gør duForberedelse af kameraetOpladning af batterietUdtagning af batteriet

Sådan tages batteriet ud

 1. Kontroller, at aktivitetslampen ikke lyser, og sluk for kameraet.
 2. Tryk på låsemekanismen (A) og tag batteriet ud.

  • Pas på ikke at tabe batteriet.

[14] Sådan gør duForberedelse af kameraetIndsættelse af et hukommelseskort (sælges separat)Indsættelse af et hukommelseskort

Sådan indsættes et hukommelseskort

 1. Skyd hukommelseskortdækslet for at åbne det.

 2. Indsæt hukommelseskortet.

  • Sikr dig, at det afskårne hjørne vender i den rigtige retning.
  • Indsæt hukommelseskortet med det afskårne hjørne vendt i den viste retning, indtil det klikker på plads.
 3. Luk hukommelseskortdækslet.

[15] Sådan gør duForberedelse af kameraetIndsættelse af et hukommelseskort (sælges separat)Udtagning af hukommelseskortet

Sådan tages hukommelseskortet ud

 1. Åbn hukommelseskortdækslet.
 2. Kontroller, at aktivitetslampen (A) ikke er tændt.

 3. Tryk én gang ind på hukommelseskortet for at tage det ud.

 4. Luk hukommelseskortdækslet.

[16] Sådan gør duForberedelse af kameraetIndstilling af dato og tidIndstilling af dato og tid

Når du tænder for kameraet første gang, eller efter du har initialiseret funktionerne, vises indstillingsskærmen for dato og tid.

 1. Indstil tænd/sluk-kontakten til ON, og tænd for kameraet.
  Indstillingsskærmen for dato og tid vises.
 2. Kontroller, at der er valgt [Angiv] på skærmen, og tryk derefter på på kontrolhjulet.
 3. Vælg dit ønskede geografiske sted og tryk derefter på .
 4. Vælg et indstillingspunkt vha. kontrolhjulets op/ned side, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på i midten.
 5. Indstil [Sommertid] eller [Sommertid:], [Dato/tid] og [Datoformat:] vha. af op/ned/venstre/højre side, og tryk derefter på i midten.
  • Midnat angives som 12:00 AM, og middag som 12:00 PM.
 6. Gentag trin 4 og 5 for at indstille andre punkter, vælg derefter [Angiv] og tryk på i midten.
  • For at annullere indstillingsproceduren for dato og tid skal du trykke på MENU-knappen.

Bemærk!

 • Hvis indstillingen for dato og tid annulleres halvvejs, vises indstillingsskærmen for dato og tid, hver gang du tænder for kameraet.

[17] Sådan gør duBekræftelse af betjeningsmetodenBekræftelse af betjeningsmetodenBrug af kontrolhjulet

Du kan vælge indstillingspunkter ved at dreje eller trykke på den øverste/nederste/højre/venstre side af kontrolhjulet. Dit valg bestemmes, når du trykker på på midten af kontrolhjulet.

Funktionerne DISP (Visningsindstilling),(Ekspon.komp./Fotokreativitet), /(Fremf.metode), (Blitztilstand) er tildelt til den øverste/nederste/venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan tildele udvalgte funktioner til den venstre/højre side af kontrolhjulet eller til i midten.


Under afspilning kan du få vist det næste/forrige billede ved at trykke på kontrolhjulets højre/venstre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet.

[18] Sådan gør duBekræftelse af betjeningsmetodenBekræftelse af betjeningsmetodenBrug af kontrolringen

Ved at dreje på kontrolringen (A) kan du øjeblikkeligt ændre de ønskede indstillinger for forskellige optagetilstande.
Du kan også tildele ofte anvendte funktioner til kontrolringen ved at vælge MENU(Brugerdef. indstillinger)[Specialtastsindstil.][Kontrolring].

Ikoner og navne på funktioner vises på skærmen som følger.

Eks.
: Juster zoom ved at dreje på kontrolringen.

[19] Sådan gør duBekræftelse af betjeningsmetodenBekræftelse af betjeningsmetodenBrug af MENU-punkter

I dette afsnit lærer du hvordan du ændrer indstillinger, som er relateret til alle kamerabetjeninger, samt hvordan du udfører kamerafunktioner, herunder optage-, afspilnings- og betjeningsmetoder.

 1. Tryk på MENU-knappen til visning af Menu-skærmen.

 2. Vælg det ønskede MENU-punkt vha. kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet.
  • Visningen kan muligvis gå direkte fra trin 1 til trin 3 afhængigt af [Felt-menu]-indstillingen.

 3. Vælg det ønskede indstillingspunkt vha. tryk på kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side, eller ved at dreje på kontrolhjulet, og tryk derefter på i midten af kontrolhjulet.
  • Vælg et ikon øverst på skærmen og tryk derefter på kontrolhjulets venstre/højre side for at flytte til et andet MENU-punkt.

 4. Vælg den ønskede indstillingsværdi og tryk derefter på for at bekræfte.

[20] Sådan gør duBekræftelse af betjeningsmetodenBekræftelse af betjeningsmetodenBrug af Fn (Funktion)-knappen

Du kan registrere ofte anvendte funktioner til Fn (funktion)-knappen og genkalde dem under optagelse. Der kan registreres op til 12 ofte anvendte funktioner til Fn (Funktion)-knappen.

 1. Tryk på Fn-knappen i optagetilstand.

 2. Vælg en funktion som skal registreres ved at trykke på kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side.

 3. Indstil den ønskede indstilling ved at dreje på kontrolhjulet eller kontrolringen.

Udførsel af indstillinger på den dedikerede skærm

 • Vælg den ønskede funktion i trin 2, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningen (A) for at udføre indstillingerne.

[21] Sådan gør duBekræftelse af betjeningsmetodenBekræftelse af betjeningsmetodenBrug af "Quick Navi"

Du kan ændre indstillingerne direkte vha. Quick Navi-skærmen, når du anvender søgeren.

 1. Tryk gentagne gange på DISP (Visningsindstilling)-knappen på kontrolhjulet indtil skærmen indstilles til [Til søger].
 2. Tryk på Fn (Funktion)-knappen for at skifte skærmen til Quick Navi-skærmen.

 3. Vælg den ønskede funktion ved at trykke på kontrolhjulets op/ned/venstre/højre side.
 4. Drej på kontrolhjulet for at vælge den ønskede indstilling.

Udførsel af indstillinger på den dedikerede skærm

 • Vælg den ønskede funktion i trin 3, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. Den dedikerede indstillingsskærm for funktionen vises. Følg betjeningsvejledningen (A) for at udføre indstillingerne.

[22] Sådan gør duOptagelseOptagelse af stillbilleder/filmOptagelse af stillbilleder

Optager stillbilleder.

 1. Indstil optagetilstanden til (Intelligent auto).

 2. Juster skærmvinklen og hold kameraet. Eller kig gennem søgeren og hold kameraet.
 3. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere.
  Når billedet er fokuseret, lyser indikatoren ( eller ).

  • Den korteste optageafstand er ca. 5 cm (W), 30 cm (T) (fra objektivet).

 4. Tryk udløserknappen helt ned.

Fokusindikator

lyser:
Billedet er fokuseret.

blinker:
Fokuseringen mislykkedes.

lyser:
Billedet er fokuseret. Den fokuserede position ændres, så den passer til motivets bevægelse.

lyser:
Fokuseringen er i gang.

Tip!

 • Når produktet ikke kan fokusere automatisk, blinker fokusindikatoren, og der lyder ikke noget bip. Du kan enten omkomponere billedet eller ændre fokusindstillingen.Når [Kontinuerlig AF] er indstillet, afgives bip-lyden ikke, når der opnås fokus.
 • I følgende situationer kan fokusering være vanskelig:
  • Det er mørkt, og motivet er langt væk.
  • Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
  • Motivet ses gennem glas.
  • Motivet bevæger sig hurtigt.
  • Der er reflekterende lys eller skinnende overflader.
  • Der er blinkende lys.
  • Motivet belyses bagfra.

[23] Sådan gør duOptagelseOptagelse af stillbilleder/filmOptagelse af film

Du kan optage film ved at trykke på MOVIE-knappen.

 1. Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen.

 2. Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Bemærk!

 • For at justere lukkerhastigheden og blændeværdien til de ønskede indstillinger skal optagetilstanden indstilles til (Film).
 • Hvis du anvender en funktion som f.eks. zoom under optagelse af en film, optages lyden af betjeningen af produktet med. Lyden af betjeningen af MOVIE-knappen optages muligvis også med, når du trykker på MOVIE-knappen for at stoppe en optagelse.
 • Se "Optagetid for film" angående den kontinuerlige optagetid for en filmoptagelse. Når filmoptagelsen er afsluttet, kan du begynde at optage igen ved at trykke på MOVIE-knappen igen. Optagelsen stopper muligvis for at beskytte produktet afhængigt af den omgivende temperatur.

[24] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandListe over tilstandsknappens funktioner

Du kan vælge den ønskede optagetilstand ved at dreje på tilstandsknappen.

Tilgængelige funktioner

(Intelligent auto):
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med automatisk justerede indstillinger.

(Bedste auto):
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder i højere kvalitet end med tilstanden Intelligent auto.

P (Auto programmeret):
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien (F-værdi)). Du kan også vælge forskellige indstillinger vha. menuen.

A (Blændeprioritet):
Giver dig mulighed for at justere blænden og optage, når du ønsker at sløre baggrunden osv.

S (Lukkerhast.prior.):
Giver dig mulighed for at optage motiver i hurtig bevægelse osv. ved hjælp af manuel justering af lukkerhastigheden.

M (Manuel eksp.):
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder med den ønskede eksponering ved at justere lukkerhastigheden og blændeværdien.

MR (Hukom.genkald.):
Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af ofte brugte tilstande eller numeriske indstillinger, som er registreret på forhånd.

(Film):
Giver dig mulighed for at ændre indstillingen for filmoptagelse.

(Panorering):
Giver dig mulighed for at optage et panoramabillede ved at sammensætte billederne.

SCN (Valg af motiv):
Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til scenen.

[25] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandIntelligent auto

Produktet analyserer motivet, og giver dig mulighed for at optage med de passende indstillinger.

 1. Indstil tilstandsknappen til (Intelligent auto).
 2. Ret kameraet mod motivet.
  Når kameraet har genkendt scenen, vises ikonet for den genkendte scene på skærmen.

 3. Juster fokuseringen og optag billedet.

Bemærk!

 • Produktet vil ikke genkende scenen, når du optager billeder med andre zoomfunktioner end optisk zoom.
 • Produktet genkender muligvis ikke disse scener ordentligt under visse optageforhold.

[26] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandBedste auto

Produktet genkender og evaluerer automatisk optageforholdene, og de passende indstillinger indstilles automatisk.

Produktet optager muligvis flere billeder og opretter et sammensat billede osv., ved hjælp af flere optageindstillinger end i Intelligent auto-tilstand, for at optage billeder i højere kvalitet.
 1. Indstil tilstandsknappen til (Bedste auto).
 2. Ret kameraet mod motivet.
  Når kameraet genkender en scene, vises ikonet for scenegenkendelse på skærmen. (overlejringsikon) vises muligvis om nødvendigt.

 3. Juster fokuseringen og optag billedet.

Bemærk!

 • Når produktet anvendes til at oprette sammensatte billeder, tager optageprocessen længere end normalt.
 • Produktet genkender ikke scenen, når du anvender andre zoomfunktioner end optisk zoom.
 • Produktet genkender muligvis ikke en scene ordentligt under visse optageforhold.
 • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan produktet ikke oprette et sammensat billede.

[27] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandOm scenegenkendelse

Scenegenkendelse kan anvendes i tilstanden [Intelligent auto] og tilstanden [Bedste auto].

Denne funktion gør produktet i stand til at genkende optageforholdene automatisk og optage billedet.

Scenegenkendelse:

Hvis produktet genkender en scene, vises ikoner og vejledninger som f.eks. (Portræt), (Baby), (Natportræt), (Nattescene), (Modlysportræt), (Modlys), (Landskab), (Makro), (Projektørlys) eller (Lav belysning) på den første linje.

Hvis produktet genkender en situation, vises der ikoner som f.eks. (Stativ), (Gang)*, (Bevægelse), (Bevægelse (Lys)) eller (Bevægelse (Mørk)) på den anden linje.

*Situationen (Gang) genkendes kun, når [SteadyShot] er indstillet til [Aktiv] eller [Intelligent aktiv].

Bemærk!

 • Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Fra], genkendes scenerne [Portræt], [Modlysportræt], [Natportræt] og [Baby] ikke.

[28] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandFordelene ved automatisk optagelse

I tilstanden [Bedste auto] optager produktet med højere kvalitet end i tilstanden [Intelligent auto] og udfører sammensat optagelse efter behov.
I tilstanden [Auto programmeret] kan du optage efter justering af forskellige funktioner, som f.eks. hvidbalance, ISO osv.

(Intelligent auto):
Vælg denne tilstand når du ønsker, at kameraet genkender scenen automatisk.

(Bedste auto):
Vælg denne tilstand for at optage scener under vanskelige forhold, som f.eks. når det er mørkt, eller motiverne er i modlys. Vælg denne tilstand for at optage et billede i højere kvalitet end det er muligt med (Intelligent auto).

P (Auto programmeret):
Vælg denne tilstand for at optage med forskellige andre funktioner justeret end eksponeringen (lukkerhastighed og blænde).

Bemærk!

 • I tilstanden [Intelligent auto] er du muligvis ikke i stand til at optage mørke scener eller motiver i modlys tydeligt.
 • I tilstanden [Bedste auto] tager optageprocessen længere, da produktet opretter et sammensat billede.

[29] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandAuto programmeret

Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk (både lukkerhastigheden og blændeværdien).

Du kan indstille optagefunktioner som f.eks. [ISO].
 1. Indstil tilstandsknappen til P (Auto programmeret).
 2. Indstil optagefunktionerne til dine ønskede indstillinger.
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.

Programskift

Du kan ændre kombinationen af lukkerhastighed og blænde (F-værdi) ved at dreje på kontrolhjulet uden at ændre den passende eksponering, som er indstillet af dette produkt. Denne funktion er til rådighed, når du ikke anvender blitzen.

 • "P" på skærmen ændres til "P*", når du drejer på kontrolhjulet.
 • For at annullere programskift skal optagetilstanden indstilles til noget andet end [Auto programmeret], eller du kan slukke for kameraet.

Bemærk!

 • Programskift anvendes muligvis ikke afhængigt af omgivelsernes lysstyrke.
 • Indstil optagetilstanden til en anden end "P" eller sluk for strømmen for at annullere den indstilling, du lavede.
 • Når lysstyrken ændres, ændres blænden (F-værdien) og lukkerhastigheden også, mens skifteværdien bevares.

[30] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstand Panorering

Giver dig mulighed for at oprette et enkelt panoramabillede ud fra flere billeder, som blev optaget under panorering af kameraet.

 1. Indstil tilstandsknappen til (Panorering).
 2. Ret kameraet mod motivet.
 3. Mens du trykker udløserknappen halvvejs ned, skal du rette kameraet ind mod den ene ende af den ønskede panoramiske komposition.


  (A) Dette område vil ikke blive optaget.

 4. Tryk udløserknappen helt ned.
 5. Panorer kameraet hen til slutningen af guiden i retningen af pilen på skærmen.


  (B) Vejledningsbjælke

Bemærk!

 • Hvis hele vinklen på panoramabilledet ikke er opnået inden for den indstillede tid, opstår der et gråt område i det sammensatte billede. Hvis dette sker, skal du bevæge produktet hurtigere for at kunne optage hele panoramabillede.
 • Når der er valgt [Bred] for [Panorering: Str.], kan panoramaoptagelsens samlede vinkel muligvis ikke opnås inden for den givne tid. Hvis dette sker, skal du prøve at optage efter ændring af [Panorering: Str.] til [Standard].
 • Da flere billeder sættes sammen, bliver den sammensatte del muligvis ikke optaget jævnt i visse tilfælde.
 • Billederne kan muligvis blive slørede i mørke scener.
 • Når en lyskilde som f.eks. et lysstofrør flimrer, er lysstyrken eller farven på et sammensat billede muligvis ikke konsistent.
 • Når panoramaoptagelsens fulde vinkel og den AE/AF-låste vinkel er meget forskellige i lysstyrke og fokusering, bliver optagelsen muligvis ikke vellykket. Hvis dette sker, skal du ændre den AE/AF-låste vinkel og optage igen.
 • De følgende situationer er ikke egnede til optagelse med Panorering:
  • Motiver i bevægelse.
  • Motiver, der er for tæt på produktet.
  • Motiver med konstant lignende mønstre som f.eks. himmelen, en strand eller en græsplæne.
  • Motiver med konstant ændring som f.eks. bølger eller vandfald.
  • Motiver med en lysstyrke som er meget anderledes end deres omgivelser, som f.eks. solen eller en pære.
 • Panoreringsoptagelsen afbrydes muligvis i de følgende situationer.
  • Når kameraet panoreres for hurtigt eller for langsomt.
  • Motivet er for sløret.

Tip!

 • Du kan dreje på kontrolhjulet på optageskærmen for at vælge optageretningen.

[31] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandValg af motiv

Giver dig mulighed for at optage med forudangivne indstillinger svarende til scenen.

 1. Indstil tilstandsknappen til SCN (Valg af motiv).
 2. MENU(Kameraindst.) → [Valg af motiv] → ønsket tilstand.
  • Når [Guide tilstandsvælg.] er indstillet til [Til], kan du vælge de ønskede indstillinger, efter du har ændret positionen af tilstandsknappen.

Detaljer om menupunkt

Portræt:
Slører baggrunden, og gør motivet skarpere. Fremhæver blidt hudfarverne.

Sportsaktiviteter:
Optager et motiv i bevægelse med en hurtig lukkerhastighed, så motivet ser ud til at stå stille. Produktet optager kontinuerligt billeder, mens der trykkes på udløserknappen.

Makro:
Optager nærbilleder af motiver som f.eks. blomster, insekter, mad eller små ting.

Landskab:
Optager hele området i et sceneri skarpt fokuseret og i levende farver.

Solnedgang:
Optager det røde i solnedgangen på smuk vis.

Nattescene:
Optager nattescener uden at miste den mørke atmosfære.

Håndholdt tusmørke:
Optager om nattescener med mindre støj og slør uden brug af et stativ. Der optages en serie billeder, og der anvendes billedbehandling til at reducere motivslør, kamerarystelser og støj.

Natportræt:
Optager portrætter om natten vha. blitzen.
Blitzen popper ikke op automatisk. Få blitzen op inden optagelse.

Anti-bevægelsesslør:
Giver dig mulighed for at optage indendørs uden brug af blitzen og reducerer motivslør. Produktet optager seriebilleder og kombinerer dem for at oprette billedet, hvorved der reduceres motivslør og støj.

Kæledyr:
Giver dig mulighed for at optage billeder af dit kæledyr med de bedste indstillinger.

Gourmet:
Giver dig mulighed for at optage madopstillinger i indbydende og lyse farver.

Fyrværkeri:
Giver dig mulighed for at optage billeder af fyrværkeri i al dets pragt.

Høj følsomhed:
Giver dig mulighed for at optage stillbilleder selv på mørke steder uden brug af blitzen, samt reducerer motivslør. Giver dig også mulighed for at optage mørke filmscener på en lysere måde.

Bemærk!

 • I tilstandene [Nattescene], [Natportræt] og [Fyrværkeri] er lukkerhastigheden langsommere, så det anbefales at bruge et stativ for at forhindre billedet i at blive sløret.
 • I tilstanden [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] klikker lukkeren 4 gange, og der optages et billede.
 • Hvis du vælger [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] med [RAW] eller [RAW og JPEG], bliver billedkvaliteten midlertidigt [Fin].
 • Reduktion af slør er mindre effektiv selv i [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør] ved optagelse af de følgende motiver:
  • Motiver med uberegnelig bevægelse.
  • Motiver, der er for tæt på produktet.
  • Motiver med konstant lignende mønstre som f.eks. himmelen, en strand eller en græsplæne.
  • Motiver med konstant ændring som f.eks. bølger eller vandfald.
 • I tilfælde af [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør], kan der opstå blokstøj, når der anvendes en lyskilde der flimrer, som f.eks. fluorescerende belysning.
 • Den mindste afstand, du kan have til et motiv, ændres ikke, selvom du vælger [Makro]. Angående det mindste fokuseringsområde skal du se den mindste afstand for det objektiv, som er monteret på produktet.

Tip!

 • For at ændre scenen skal du dreje på kontrolhjulet på optageskærmen og vælge en ny scene.

[32] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandLukkerhast.prior.

Du kan udtrykke bevægelsen af et motiv i bevægelse på forskellige måder ved at justere lukkerhastigheden, f.eks. med høj lukkerhastighed i bevægelsens øjeblik, eller med langsom lukkerhastighed, hvor der er trukket spor henover billedet.Lukkerhastigheden kan ændres under optagelse af film.

 1. Indstil tilstandsknappen til S (Lukkerhast.prior.).
 2. Vælg den ønskede værdi ved at dreje på kontrolhjulet.
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.
  Blænden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Bemærk!

 • Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter indstilling, blinker blændeværdien på optageskærmen. Selvom du kan optage som den er, anbefales det at indstille den igen.
 • Brug et stativ til at forhindre sløring, når du anvender en langsom lukkerhastighed.
 • Indikatoren (SteadyShot-advarsel) vises ikke i den lukkerhastighedsprioriterede tilstand.
 • Når lukkerhastigheden er 1/3 sekund(er) eller længere, udføres der støjreduktion efter optagelse i lige så lang tid, som lukkeren var åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

Tip!

 • Når der anvendes en hurtigere lukkerhastighed, ser motiver i bevægelse som f.eks. en person der løber, biler eller havsprøjt ud som om, de er stoppet i deres bevægelse. Når der anvendes en langsommere lukkerhastighed, optages der et billede, hvor motivets bevægelse er trukket som et spor, for at oprette et mere naturligt og dynamisk billede.

[33] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandBlændeprioritet

Du kan optage ved at justere blænden og ændre det fokuserede område, eller ved at defokusere baggrunden.Blændeværdien kan ændres under optagelse af film.

 1. Indstil tilstandsknappen til A (Blændeprioritet).
 2. Vælg den ønskede værdi ved at dreje på kontrolhjulet.
  • Mindre F-værdi: Motivet er fokuseret, mens objekter foran og bagved motivet er slørede.
   Større F-værdi: Motivet samt dets forgrund og baggrund er alle fokuserede.
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.
  Lukkerhastigheden justeres automatisk for at opnå den korrekte eksponering.

Bemærk!

 • Hvis den korrekte eksponering ikke kan opnås efter indstilling, blinker lukkerhastigheden på optageskærmen. Selvom du kan optage som den er, anbefales det at indstille den igen.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.

Tip!

 • Mindre F-værdi (åbning af blænden) indsnævrer det område, som er fokuseret. Dette giver dig mulighed for at fokusere skarpt på motivet og sløre objekterne foran og bagved motivet (skarphedsdybden bliver mindre). Større F-værdi (indsnævring af blænden) gør det område, som er fokuseret, bredere. Dette giver dig mulighed for at optage sceneriets dybde (skarphedsdybden bliver dybere).

[34] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandManuel eksp.

Du kan optage med den ønskede eksponeringsindstilling ved at justere både lukkerhastigheden og blænden.Lukkerhastigheden og blændeværdien kan ændres under optagelse af film.

 1. Indstil tilstandsknappen til M (Manuel eksp.).
 2. Tryk på den nederste side af kontrolhjulet for at vælge lukkerhastigheden eller blændeværdien, og drej derefter på kontrolhjulet for at vælge en værdi.
  Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO], skal du anvende MM (manuelt afpasset) til at kontrollere eksponeringsværdien.
  Mod +: Billeder bliver lysere.
  Mod - : Billeder bliver mørkere.
  0: Den passende eksponering analyseret af produktet
 3. Juster fokuseringen og optag motivet.

Bemærk!

 • Når [ISO] indstilles til [ISO AUTO], ændres ISO-værdien automatisk for at opnå den passende eksponering vha. den blændeværdi og lukkerhastighed, som du har indstillet. Hvis den blændeværdi og lukkerhastighed, du har indstillet, ikke er egnet til den passende eksponering, blinker indikatoren for ISO-værdi.
 • Indikatoren for manuelt afpasset vises ikke, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].
 • Når mængden af omgivende lys overstiger lysmålingsområdet for Manuelt afpasset, blinker indikatoren for Manuelt afpasset.
 • Indikatoren (SteadyShot-advarsel) vises ikke i manuel eksponeringstilstand.
 • Lysstyrken på billedet på skærmen afviger muligvis fra det egentlige billede, som optages.
 • Du kan ikke vælge [Auto] under [ND-filter].

Tip!

 • Ved at tildele [AEL-hold] eller [AEL til/fra] til en ønsket knap og dreje på kontrolringen eller kontrolringen, mens du trykker på den knap, kan du ændre kombinationen af lukkerhastighed og blænde (F-værdi) uden at ændre den indstillede eksponeringsværdi. (Manuelt skift)

[35] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandBULB

Du kan optage et billede, hvor bevægelsen af et motiv er trukket som et spor, vha. lang eksponering.

BULB er egnet til optagelse af lysspor som f.eks. fyrværkeri.

 1. Indstil tilstandsknappen til M (Manuel eksp.).
 2. Tryk på kontrolhjulets nederste side for at vælge lukkerhastigheden, og drej derefter kontrolhjulet mod uret indtil der vises [BULB].
 3. Tryk på den nederste side af kontrolhjulet for at vælge blændeværdien (F-værdi), og drej på kontrolhjulet for at indstille værdien.
 4. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at justere fokuseringen.
 5. Tryk og hold på udløserknappen under hele optagelsen.
  Så længe der trykkes på udløserknappen, forbliver lukkeren åben.

Bemærk!

 • Da lukkerhastigheden bliver langsom, og der er større tendens til forekomst af kamerarystelser, anbefales det, at du bruger et kamerastativ.
 • Jo længere eksponeringstiden er, desto mere støj vil der kunne ses på billedet.
 • Efter optagelse udføres der støjreduktion i lige så lang tid, som lukkeren var åben. Men du kan ikke optage yderligere, mens støjreduktionen er i gang.
 • Du kan ikke indstille lukkerhastigheden til [BULB] i de følgende situationer:
  • Når funktionen [Smiludløser] er aktiveret.
  • Når funktionen [Auto HDR] er aktiveret.
  • Når [Billedeffekt] er indstillet til [HDR-maleri] eller [Fyldig sort-hvid tone].
  • Når funktionen [Flerbilled-SR] er aktiveret.
  • Når [Fremf.metode]-funktionen er indstillet til [Kont. optagelse], [Kontinuerlig bracket], [Hast.pri. kont.] eller [Selvudl.(Kont.)].
  Hvis du anvender funktionerne ovenfor, når lukkerhastigheden er indstillet til [BULB], indstilles lukkerhastigheden midlertidigt til 30 sekunder.

Tip!

 • Billeder, som optages i [BULB]-tilstand, har tendens til at blive slørede. Vi anbefaler, at du anvender et stativ eller en fjernbetjening (sælges separat), som har en låsefunktion til udløserknappen.

[36] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandHukom.genkald.

Giver dig mulighed for at optage et billede efter genkaldelse af ofte brugte tilstande eller kameraindstillinger, som er registreret på forhånd.

 1. Indstil tilstandsknappen til MR (Hukom.genkald.).
 2. Tryk på den venstre/højre side af kontrolhjulet eller drej på kontrolhjulet for at vælge det ønskede nummer, og tryk derefter på i midten.
  • Du kan også genkalde registrerede tilstande eller indstillinger ved at vælge MENU → (Kameraindst.) → [Hukom.genkald.].

Bemærk!

 • Registrer optageindstillinger på forhånd med [Hukommelse].
 • Hvis du indstiller [Hukom.genkald.] efter afslutning af optageindstillingerne, prioriteres de registrerede indstillinger, og de originale indstillinger bliver muligvis ugyldige. Kontroller indikatorerne på skærmen inden du optager.

[37] Sådan gør duOptagelseValg af en optagetilstandFilm

Du kan justere lukkerhastigheden eller blændeværdien til dine ønskede indstillinger for optagelse af film. Du kan også kontrollere billedvinklen, inden du optager.

 1. Indstil tilstandsknappen til (Film).
 2. MENU (Kameraindst.) → [Film] → ønsket indstilling.
  • Når [Guide tilstandsvælg.] er indstillet til [Til], kan du vælge de ønskede indstillinger, efter du har ændret positionen af tilstandsknappen.
 3. Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen.
  • Tryk på MOVIE-knappen igen for at stoppe optagelsen.

Detaljer om menupunkt

Auto programmeret:
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien) justeret automatisk. Andre indstillinger kan justeres manuelt, og indstillingerne bevares.

Blændeprioritet:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af blændeværdien.

Lukkerhast.prior.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af lukkerhastigheden.

Manuel eksp.:
Giver dig mulighed for at optage efter manuel justering af eksponeringen (både lukkerhastigheden og blændeværdien).

 • (Blændeprioritet), (Lukkerhast.prior.) og (Manuel eksp.) er kun til rådighed, når fokustilstanden er indstillet til "MF" (Manuel fokus).

[38] Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af zoomZoom

Forstør billeder med W/T (zoom)-knappen under optagelse.

 1. Forstør billeder med W/T (zoom)-knappen under optagelse.
  • Flyt W/T (zoom)-knappen mod T-siden for at zoome ind og mod W-siden for at zoome ud.

Tip!

 • Når du vælger noget andet end [Kun optisk zoom] som [Zoomindstilling], kan du overskride den optiske zooms zoomområde ved zoomning af billeder.

[39] Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af zoomDe zoomfunktioner, som er til rådighed med dette produkt

Zoomfunktionen på dette produkt giver en højere zoomforstørrelse ved at kombinere forskellige zoomfunktioner. Det ikon, som vises på skærmen, ændres i henhold til den valgte zoomfunktion.

(1) Optisk zoomområde
Billeder forstørres inden for det optiske zoomområde på dette produkt.

(2) Område for Smart zoom ()
Zoom billeder uden forringelse af den oprindelige kvalitet ved at beskære billedet delvist (kun når billedformatet er [M], [S] eller [VGA]).

(3) Område for Klar billedzoom ()
Zoom billeder vha. en billedproces med mindre forringelse. Indstil først [Zoomindstilling] til [Til: Klar billedzoom] eller [Til: Digital zoom].

(4) Digitalt zoomområde()
Du kan forstørre billeder vha. en billedbehandling. Når du vælger [Til: Digital zoom] som [Zoomindstilling], kan du anvende denne zoomfunktion.

Bemærk!

 • Standardindstillingen for [Zoomindstilling] er [Kun optisk zoom].
 • Standardindstillingen for [Billedformat] er [L]. Ændr [Billedformat] til [M], [S] eller [VGA] for at anvende smart zoom.
 • Der er ikke andre zoomfunktioner end optisk zoom til rådighed under optagelse i følgende situationer:
  • [Panorering]
  • [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Smiludløser]
  • [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG]
  • [Optageindstilling] er indstillet til [120p 50M]/[100p 50M]
 • Du kan ikke anvende smart zoom-funktionen til film.
 • Når du anvender en anden zoomfunktion end den optiske zoom, er [Lysmålermetode] fastsat til [Multi].

[40] Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af zoomZoomindstilling

Du kan vælge zoomindstillingen på produktet.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Zoomindstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Kun optisk zoom (standardindstilling):
Optisk zoom er aktiveret. Du kan anvende smart zoom-funktionen, hvis du indstiller [Billedformat] til [M], [S] eller [VGA].

Til: Klar billedzoom:
Selvom zoomområdet for den optiske zoom overskrides, forstørrer produktet billeder inden for det område, hvor billedkvaliteten ikke forringes væsentligt.

Til: Digital zoom:
Når zoomområdet for [Klar billedzoom] overskrides, forstørrer produktet billeder maksimalt. Billedkvaliteten vil dog forringes.

Bemærk!

 • Indstil [Kun optisk zoom], hvis du ønsker at forstørre billeder inden for det område, hvor billedkvaliteten ikke forringes.

[41] Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af zoomOm zoomgrad

Den zoomgrad, som anvendes i kombination med objektivets zoom, ændres i henhold til det valgte billedformat.

Når [Format] er [3:2]

[Zoomindstilling] : [Kun optisk zoom (inklusive smart zoom)]
[Billedformat] : L -×, M 1,4×, S 2,0×
[Zoomindstilling] : [Til: Klar billedzoom]
[Billedformat] : L 2,0×, M 2,8×, S 4,0×
[Zoomindstilling] : [Til: Digital zoom]
[Billedformat] : L 4,0×, M 5,6×, S 8,0×

[42] Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af zoomZoomfunk. på ring

Indstiller zoomfunktionerne, når kontrolringen anvendes til at ændre zoomgrader. Indstillingerne for [Zoomfunk. på ring] gælder kun under automatisk fokusering.

 1. MENU(Brugerdef. indstillinger)[Zoomfunk. på ring] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard (standardindstilling):
Zoomer jævnt ind/ud, når du betjener zoom vha. drejning af kontrolringen.
Trin:
Zoomer ind/ud i bestemte vinkeltrin, når du betjener zoom vha. drejning af kontrolringen.

Bemærk!

 • I de følgende situationer aktiveres zoomfunktionen, som hvis [Zoomfunk. på ring] er indstillet til [Standard], selv hvis den er indstillet til [Trin].
  • Når du bruger W/T (zoom)-knappen til at ændre zoomgraden.
  • Ved optagelse af film.
  • Ved brug af andre zoomfunktioner end den optiske zoom.
 • Når optagetilstanden er indstillet til noget andet end [Intelligent auto] eller [Bedste auto], skal [Zoom]-funktionen tildeles til kontrolringen, inden kontrolringen anvendes.

[43] Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af blitzen Anvendelse af blitz

I mørke omgivelser skal du anvende blitzen til belysning af motivet under optagelse og til forhindring af kamerarystelser. Når du optager mod solen, skal du anvende blitzen til at belyse billedet af motivet i modlys.

 1. Tryk på (Blitz pop-op)-skydekontakten for at få blitzen op.

 2. Tryk udløserknappen helt ned.

Når du ikke bruger blitzen

Når du ikke anvender blitzen, skal du trykke den tilbage ind i kamerahuset.

Bemærk!

 • Hvis du affyrer blitzen, inden blitzenheden er kommet helt op, kan det muligvis medføre en funktionsfejl.
 • Du kan ikke bruge blitzen under optagelse af film.
 • Mens blitzen oplades, blinker . Efter opladningen er gennemført, lyser det blinkende ikon.
 • Når du optager med blitzen, og zoom er indstillet til W, kan skyggen af objektivet muligvis ses på skærmen afhængigt af optageforholdene. Hvis dette skulle ske, skal du optage væk fra motivet eller indstille zoom til T og optage med blitzen igen.
 • Når skærmen vippes mere end 90 grader opad, er det svært at betjene (Blitz pop-op)-kontakten. Rejs blitzenheden op, inden du justerer skærmens vinkel.
 • Når du anvender blitz ved optagelse af dig selv, skal du sørge for ikke at kigge direkte ind i lyset, da blitzen affyres fra en tæt afstand.

[44] Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af blitzenBlitztilstand

Du kan indstille blitztilstanden.

 1. MENU (Kameraindst.) [Blitztilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Blitz fra:
Blitzen anvendes ikke.
Autoblitz:
Blitzen anvendes i mørke omgivelser, eller ved optagelse mod kraftigt lys.
Udfyld.blitz (standardindstilling):
Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren.
Blitz m/lang luk:
Blitzen anvendes hver gang, du trykker på udløseren. Optagelse med langsom synkronisering giver dig mulighed for at optage et klart billede af både motivet og baggrunden ved at gøre lukkerhastigheden langsommere.
Forsinket blitz:
Blitzen anvendes lige inden eksponeringen er gennemført, hver gang du trykker på udløseren. Optagelse med forsinket blitz gør det muligt at optage et naturligt billede af sporet fra et motiv i bevægelse, som f.eks. en kørende bil eller en gående person.

Bemærk!

 • Standardindstillingen afhænger af optagetilstanden.
 • Tilgængelig blitztilstand afhænger af optagetilstanden.

[45] Sådan gør duBrug af optagefunktionerBrug af blitzenBlitzkompens.

Justerer mængden af blitzlys i et område fra –3,0 EV til +3,0 EV.
Blitzkompensation ændrer kun mængden af blitzlys. Eksponeringskompensation ændrer mængden af blitzlys sammen med ændring af lukkerhastigheden og blænden.

 1. MENU (Kameraindst.) [Blitzkompens.] → ønsket indstilling.
  Vælges der højere værdier (+ siden), gør det blitzniveauet højere, og lavere værdier (– siden) gør blitzniveauet lavere.

Bemærk!

 • Den højere blitzeffekt er muligvis ikke synlig pga. den begrænsede tilgængelige mængde blitzlys, hvis motivet er uden for blitzens maksimale afstand. Hvis motivet er på meget nært hold, er den lavere blitzeffekt muligvis ikke synlig.

[46] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en skærmvisningstilstandSkift af skærmvisningen (Optagelse)

Du kan ændre det viste indhold på skærmen.

 1. Tryk på DISP (Visningsindstilling)-knappen.
  Hver gang du trykker på DISP-knappen, ændres visningen af optageinformationen som følger:
  Grafisk visningVis alle oplysn.Vis ikke oplysn.HistogramNiveauTil søger* → Grafisk visning


  Grafisk visning

  Vis alle oplysn.

  Vis ikke oplysn.

  Histogram

  Niveau

  Til søger*

  * [Til søger] vises kun på skærmen.

Visse visningstilstande er ikke tilgængelige i standardindstillingerne.
For at ændre visningstilstandene skal du trykke på MENU → (Brugerdef. indstillinger) → [DISP-knap] og ændre indstillingen.

Bemærk!

 • Der vises ikke histogram under panoramaoptagelse.
 • [Til søger] kan ikke vises i filmtilstand.

Tip!

 • Du kan vælge forskellige indstillinger for både søgeren og skærmen. Kig gennem søgeren for at indstille visningsindstillingerne for søgeren.

[47] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en skærmvisningstilstandSkift mellem søgeren og skærmen

Visningerne på søgeren og skærmen varierer afhængigt af søgerens tilstand og [FINDER/MONITOR]-indstillingen.

Når søgeren er lukket

Billedet vises kun på skærmen uanset [FINDER/MONITOR]-indstillingen.

Når du kigger ind i søgeren

Billedet vises kun i søgeren uanset [FINDER/MONITOR]-indstillingen.

Når du ikke kigger ind i søgeren

Hvis [FINDER/MONITOR] er indstillet til [Auto], vises billedet kun på skærmen.

Hvis [FINDER/MONITOR] er indstillet til [Søger], vises billedet hverken på skærmen eller i søgeren.

[48] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en skærmvisningstilstandDISP-knap (Søger)

Giver dig mulighed for at indstille de skærmvisningstilstande, som kan vælges for søgeren, vha. (Visningsindstilling) i optagetilstand.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [DISP-knap] [Søger] → ønsket indstilling → [Angiv].
  De punkter, som er afmærket med , er til rådighed.

Detaljer om menupunkt

Grafisk visning:
Viser grundlæggende optageinformation. Viser lukkerhastigheden og blændeværdien grafisk.
Vis alle oplysn.:
Viser optageinformation.
Vis ikke oplysn.:
Viser ikke optageinformation.
Histogram:
Viser luminansfordelingen grafisk.
Niveau:
Angiver om produktet er plant i både den vandrette og frem-tilbage-retningerne. Når produktet er plant i begge retninger, bliver indikatoren grøn.

[49] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en skærmvisningstilstandDISP-knap (Skærm)

Giver dig mulighed for at indstille de skærmvisningstilstande, som kan vælges for skærmen, vha. (Visningsindstilling) i optagetilstand.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [DISP-knap] [Skærm] → ønsket indstilling → [Angiv].
  De punkter, som er afmærket med , er til rådighed.

Detaljer om menupunkt

Grafisk visning:
Viser grundlæggende optageinformation. Viser lukkerhastigheden og blændeværdien grafisk.
Vis alle oplysn.:
Viser optageinformation.
Vis ikke oplysn.:
Viser ikke optageinformation.
Histogram:
Viser luminansfordelingen grafisk.
Niveau:
Angiver om produktet er plant i både den vandrette og frem-tilbage-retningerne. Når produktet er plant i begge retninger, bliver indikatoren grøn.
Til søger:
Viser information egnet til optagelse med søgeren.

[50] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetBilledformat (stillbillede)

Jo større billedformatet er, desto flere detaljer gengives der, når billedet udskrives på et stort papir. Jo mindre billedformatet er, desto flere billeder kan der optages.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Billedformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Billedformat, når [Format] er 3:2
L: 20M 5472×3648 pixels
M: 10M 3888×2592 pixels
S: 5.0M 2736×1824 pixels
Billedformat, når [Format] er 16:9
L: 17M 5472×3080 pixels
M: 7.5M 3648×2056 pixels
S: 4.2M 2720×1528 pixels
Billedformat, når [Format] er 4:3
L: 18M 4864×3648 pixels
M: 10M 3648×2736 pixels
S: 5.0M 2592×1944 pixels
VGA 640×480 pixels
Billedformat, når [Format] er 1:1
L: 13M 3648×3648 pixels
M: 6.5M 2544×2544 pixels
S: 3.7M 1920×1920 pixels

Bemærk!

 • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], svarer billedformatet for RAW-billeder til [L].

[51] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetFormat (stillbillede)

Indstiller bredde-højde-forholdet for stillbilleder.

 1. MENU (Kameraindst.)[Format] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3:2 (standardindstilling):
Egnet til standardudskrifter.
4:3:
For optagelse i en størrelse egnet til visning på en computer.
16:9:
Til visning på et hdtv.
1:1:
Til optagelse med komposition som et kamera i middelformat.

[52] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetKvalitet (stillbillede)

Vælger komprimeringsformatet for stillbilleder.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Kvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

RAW:
Filformat: RAW (Optager vha. RAW-komprimeringsformatet.)
Der udføres ikke digital behandling på dette filformat. Vælg dette format for at behandle billeder på en computer til professionelle formål.

 • Billedformatet er fastsat på den maksimale størrelse. Billedformatet vises ikke på skærmen.

RAW og JPEG:
Filformat: RAW (Optager vha. RAW-komprimeringsformatet.) + JPEG
Der oprettes et RAW-billede og et JPEG-billede på samme tid. Dette er praktisk, når du behøver 2 billedfiler, en JPEG til visning og en RAW til redigering.

JPEG-billedkvaliteten er indstillet til [Fin].

Ekstra fin:
Filformat: JPEG
Billedet er komprimeret i JPEG-formatet og optaget i en højere kvalitet end med [Fin].

Fin (standardindstilling):
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages.

Standard:
Filformat: JPEG
Billedet komprimeres i JPEG-formatet, når det optages. Da komprimeringsgraden for [Standard] er højere end den for [Fin], er filformatet for [Standard] mindre end det for [Fin]. Dette gør det muligt at optage flere filer på 1 hukommelseskort, men billedkvaliteten vil blive lavere.

Bemærk!

 • Hvis billederne ikke skal modificeres på en computer, anbefaler vi, at du optager billeder i JPEG-formatet.
 • Du kan ikke tilføje DPOF (udskriftsbestilling)-registrering til billeder i RAW-format.

[53] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetPanorering: Str.

Indstiller billedformatet for optagelse af panoramabilleder. Billedformatet varierer afhængigt af [Panorering: Retning]-indstillingen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Panorering: Str.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Når [Panorering: Retning] er [Op] eller [Ned]

Standard: 3872×2160

Bred: 5536×2160


Når [Panorering: Retning] er [Venstre] eller [Højre]

Standard: 8192×1856

Bred: 12416×1856

[54] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af stillbilledformat/billedkvalitetPanorering: Retning

Indstiller kameraets panoreringsretning ved optagelse af panoramabilleder.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Panorering: Retning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Højre (standardindstilling):
Panorer kameraet fra venstre til højre.

Venstre:
Panorer kameraet fra højre til venstre.

Op:
Panorer kameraet nedefra og op.

Ned:
Panorer kameraet oppefra og ned.

[55] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokustilstand

Vælger den fokusmetode som passer til motivets bevægelse.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

(Enkeltbilled-AF) (standardindstilling):
Produktet låser fokus, når fokusjusteringen er opnået. Anvend [Enkeltbilled-AF], når motivet ikke er i bevægelse.

(Kontinuerlig AF):
Produktet fortsætter med at fokusere, mens udløserknappen er trykket halvvejs ned. Brug dette, når motivet er i bevægelse.

(Dir. man. fokus.):
Giver dig mulighed for at anvende manuel fokus og autofokus kombineret.

(Manuel fokus):
Justerer fokuseringen manuelt.

Bemærk!

 • Hvis motivet er for tæt på, kan billedet muligvis vise støv eller fingeraftryk på objektivet. Tør objektivet af med en blød klud eller lignende.
 • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF], afgives bip-lyden ikke, når der opnås fokus.

[56] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokusområde

Vælger fokuseringsområdet. Brug denne funktion, når det er svært at opnå korrekt fokusering i autofokustilstanden.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokusområde] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Bred:
Fokuserer automatisk på et motiv i alle områder af billedet.
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned i optagetilstanden for stillbilleder, vises der en grøn ramme rundt om det område, der er fokuseret.
Centrum:
Fokuserer automatisk på et motiv i midten af billedet. Ved anvendelse sammen med funktionen AF-lås kan du komponere det billede, du ønsker.
Fleksibelt punkt:
Giver dig mulighed for at flytte AF-områdets ramme til det ønskede punkt på skærmen og fokusere på et ekstremt lille motiv i et smalt område.
På optageskærmen for Fleksibelt punkt kan du ændre størrelsen af AF-området i søgerens ramme ved at dreje på kontrolhjulet.


AF-låsning:
Når der trykkes på udløserknappen, og den holdes halvvejs nede, sporer produktet motivet inden for det valgte autofokusområde. Ret markøren hen på [AF-låsning][Fokusområde] -indstillingsskærmen, og vælg derefter det ønskede område for start af sporing vha. venstre/højre side af kontrolhjulet. Du kan flytte området for start af sporing til det ønskede punkt ved at designere området som det fleksible punkt.
På optageskærmen for Fleksibelt punkt kan du ændre størrelsen af AF-området i søgerens ramme ved at dreje på kontrolhjulet.

[57] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF-låsning i midten

Når du trykker på midterknappen, detekterer kameraet motivet placeret i midten af skærmen og fortsætter med at spore objektivet.

 1. MENU (Kameraindst.) → [AF-låsning i midten][Til]
 2. Ret målrammen (A) ind over motivet og tryk på på midten af kontrolhjulet.
  Tryk igen på for at stoppe sporing.

 3. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

Bemærk!

 • [AF-låsning i midten] fungerer muligvis ikke særligt godt i følgende situationer:
  • Motivet bevæger sig for hurtigt.
  • Motivet er for lille eller for stort.
  • Kontrasten mellem motivet og baggrunden er svag.
  • Det er mørkt.
  • Lyset i omgivelserne skifter.
 • AF-låsning fungerer ikke i følgende situationer:
  • I [Panorering]-tilstand
  • Når [Valg af motiv] er indstillet til [Håndholdt tusmørke] eller [Anti-bevægelsesslør]
  • Når du optager i Manuel fokus-tilstand
  • Når du bruger digital zoom
 • Når det motiv, som du sporer, forsvinder fra skærmen, ophæves AF-låsning.
 • Når [AF-låsning i midten] er indstillet til [Til], er kameraet muligvis ikke i stand til at genoptage sporing i et stykke tid, efter det mister sporingen af motivet.

[58] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokuslås

Optager billeder med fokus låst på det ønskede motiv i autofokustilstand.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand][Enkeltbilled-AF].
 2. Placer motivet indenfor AF-området og tryk udløserknappen halvvejs ned.
  Fokus låses.
 3. Fortsæt med at holde udløserknappen trykket halvvejs ned og placer motivet tilbage i den oprindelige position for at omkomponere optagelsen.
 4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

[59] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusManuel fokus

Når det er svært at opnå den rigtige fokusering i autofokustilstanden, kan du justere fokuseringen manuelt.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand][Manuel fokus].
 2. Drej på kontrolringen for at få en skarp fokusering.

  • Når du drejer på kontrolringen, vises fokusafstanden på skærmen.
 3. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

[60] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusDirekte manuel fokus (DMF)

Du kan foretage finjusteringer manuelt, efter fokuseringen er låst.
Du kan hurtigt fokusere på et motiv, i stedet for at anvende manuel fokusering fra begyndelsen. Dette er praktisk i tilfælde som ved makrooptagelse.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fokustilstand][Dir. man. fokus.].
 2. Tryk udløserknappen halvvejs ned for at fokusere automatisk.
 3. Hold udløserknappen halvvejs nede, og drej på kontrolringen for at opnå en skarpere fokusering.

  • Når du drejer på kontrolringen, vises fokusafstanden på skærmen.
 4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage et billede.

[61] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusMF-hjælp (stillbillede)

Forstørrer automatisk billedet på skærmen for at gøre manuel fokusering nemmere. Dette fungerer under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [MF-hjælp][Til].
 2. Drej på kontrolringen for at justere fokus.
 • Billedet forstørres. Du kan forstørre billeder yderligere ved at trykke på på midten af kontrolhjulet.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende [MF-hjælp], når du optager film.

Tip!

 • Du kan indstille tiden til at vise det forstørrede billede ved at vælge MENU(Brugerdef. indstillinger) → [Fokusforstørrelsestid].

[62] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokusforstørrelse

Du kan kontrollere fokuseringen ved at forstørre billedet inden optagelse.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fokusforstørrelse].
 2. Tryk på på midten af kontrolhjulet for at forstørre billedet, og vælg den position, som du ønsker at forstørre, vha. op/ned/venstre/højre side på kontrolhjulet.
 3. Bekræft fokuseringen.
 4. Tryk udløserknappen helt ned for at optage billedet.

Tip!

 • Hver gang du trykker på i midten, ændres forstørrelsesskaleringen.
 • Når du fokuserer manuelt, kan du justere fokus, mens der er forstørret et billede.
 • Funktionen [Fokusforstørrelse] ophæves, når udløserknappen trykkes halvvejs ned.
 • Du kan optage billeder, mens et billede er forstørret, men produktet optager den fulde visning af billedet.
 • Funktionen [Fokusforstørrelse] ophæves efter optagelse.
 • Du kan indstille tiden til at vise det forstørrede billede ved at vælge MENU(Brugerdef. indstillinger) → [Fokusforstørrelsestid].

[63] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusFokusforstørrelsestid

Indstil varigheden for hvor længe et billede skal forstørres vha. [MF-hjælp]- eller [Fokusforstørrelse]-funktionen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Fokusforstørrelsestid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

2 sek. (standardindstilling):
Forstørrer billederne i 2 sekunder.
5 sek.:
Forstørrer billederne i 5 sekunder.
Ingen begræns.:
Forstørrer billeder, indtil du trykker på udløserknappen.

[64] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusMaksimumniveau

Forstærker omridset på fokuserede afstande vha. en særlig farve under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus. Denne funktion gør det nemt for dig at bekræfte fokuseringen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Maksimumniveau] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Høj:
Indstiller maksimumniveauet til høj.
Mellem:
Indstiller maksimumniveauet til mellem.
Lav:
Indstiller maksimumniveauet til lav.
Fra (standardindstilling):
Anvender ikke maksimumfunktionen.

Bemærk!

 • Da produktet bestemmer, at skarpe områder er fokuseret, varierer effekten af maksimum afhængigt af motivet og optageforholdene.
 • Omridset af fokuserede områder forstærkes ikke, når produktet er tilsluttet vha. et HDMI-kabel.

[65] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusMaksimumfarve

Indstiller den farve, som anvendes til maksimumsfunktionen under optagelse med Manuel fokus eller Direkte manuel fokus.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Maksimumfarve] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Rød:
Forstærker omridset med rød.

Gul:
Forstærker omridset med gul.

Hvid (standardindstilling):
Forstærker omridset med hvid.

[66] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusPræ-AF (stillbillede)

Produktet justerer automatisk fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Præ-AF] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Justerer fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra
Justerer ikke fokus, inden du trykker udløserknappen halvvejs ned.

[67] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF/MF-kontrol

Du kan nemt skifte fokustilstanden fra automatisk til manuel og omvendt under optagelse, uden at ændre din holdeposition.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → knap som skal tildeles → [Lås AF/MF-kontrol] eller [Skift AF/MF-kontrol].

Detaljer om menupunkt

Lås AF/MF-kontrol:
Skifter fokustilstanden, mens knappen holdes nede.
Skift AF/MF-kontrol:
Skifter fokustilstanden, indtil der trykkes på knappen igen.

Bemærk!

 • Du kan ikke indstille [Lås AF/MF-kontrol] -funktionen til [Venstre knap-funk.] eller [Funkt. af højreknap].

[68] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusAF-lampe (stillbillede)

AF-lampen sørger for udfyldningslys, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke omgivelser. Den røde AF-lampe gør det nemt for produktet at fokusere, når udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses.

 1. MENU (Kameraindst.) → [AF-lampe] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Bruger AF-lampen.
Fra:
Bruger ikke AF-lampen.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende [AF-lampe] i følgende situationer:
  • I filmtilstand
  • I [Panorering]-tilstand
  • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF].
  • Når [Valg af motiv] er indstillet til [Landskab], [Sportsaktiviteter], [Nattescene], [Kæledyr] eller [Fyrværkeri].
 • Når [Fokusområde] er indstillet til [Bred], angives AF-områdesøgerens ramme med en stiplet linje.
 • AF-lampen udsender et meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sundhedsrisiko, skal du ikke kigge direkte ind i AF-lampen på tæt hold.

[69] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af fokusØje-AF

Kameraet fokuserer på motivets øjne, når du fortsætter med at trykke på knappen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Specialtastsindstil.] → tildel [Øje-AF]-funktionen til den ønskede knap.
 2. Ret kameraet mod en persons ansigt og tryk på den knap, som du har tildelt [Øje-AF]-funktionen til.
 3. Tryk på udløserknappen, mens du trykker på knappen.

Bemærk!

 • Afhængigt af omstændighederne er kameraet muligvis ikke i stand til at fokusere på øjnene. I sådanne tilfælde registrerer kameraet et ansigt og fokuserer på ansigtet.
 • Hvis kameraet ikke kan detektere ansigtet på en person, kan du ikke anvende [Øje-AF].
 • Afhængigt af omstændighederne kan du ikke anvende [Øje-AF], som f.eks. når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] eller [Manuel fokus] osv.
 • [Øje-AF] fungerer muligvis ikke i følgende situationer:
  • Når personen har solbriller på.
  • Når pandehåret dækker for personens øjne.
  • Under forhold med svag belysning eller modlys.
  • Når øjnene er lukkede.
  • Når personen befinder sig i skyggen.
  • Når personen er ude af fokus.

Tip!

 • Når kameraet fokuserer på øjnene og [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Til], vises der en registreringsramme på ansigtet, efter den er vist på øjnene. Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Fra], vises der en registreringsramme på øjnene i et bestemt stykke tid.

[70] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenEkspon.komp.

Baseret på den eksponeringsværdi som indstilles af automatisk eksponering, kan du gøre hele billedet lysere eller mørkere, hvis du justerer [Ekspon.komp.] til henholdsvis plussiden eller minussiden (eksponeringskompensation). Normalt indstilles eksponering automatisk (automatisk eksponering).

 1. /(Ekspon.komp.) på kontrolhjulet → tryk på den venstre/højre side af kontrolhjulet eller drej på kontrolhjulet, og vælg det ønskede eksponeringsområde.
  Du kan justere eksponeringen i området fra –3,0 EV til +3,0 EV.

Bemærk!

 • Du kan justere eksponeringen i området fra –2,0 EV til +2,0 EV for film.
 • Hvis du optager et motiv under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller når du anvender blitzen, vil du muligvis ikke være i stand til at opnå en tilfredsstillende effekt.
 • Når du anvender [Manuel eksp.], kan du kun kompensere for eksponeringen, når [ISO] er indstillet til [ISO AUTO].

[71] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenLysmålermetode

Vælger lysmålingsmetoden som indstiller hvilken del af skærmen, der skal måles på for at bestemme eksponeringen.

 1. MENU (Kameraindst.)[Lysmålermetode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Multi (standardindstilling):
Måler lyset i hvert enkelt område, efter at have opdelt det samlede område i flere områder, og bestemmer den passende eksponering for hele skærmen (Måling på flere mønstre)

Center:
Måler den gennemsnitlige lysstyrke for hele skærmen, mens der lægges vægt på skærmens centrale område (centervægtet måling).

Spot:
Måler kun det centrale område (punktmåling). Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.

Bemærk!

 • [Multi] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • Andre zoomfunktioner end optisk zoom

[72] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenAE-lås

Når kontrasten mellem motivet og baggrunden er høj, som f.eks. ved optagelse af et motiv der belyses bagfra eller et motiv i nærheden af et vindue, skal du måle lyset på et punkt, hvor motivet forekommer at have den passende lysstyrke, og låse eksponeringen inden optagelse. For at reducere motivets lysstyrke skal du måle lyset på et punkt, som er lysere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen. For at gøre motivet lysere skal du måle lyset på et punkt, som er mørkere end motivet, og låse eksponeringen på hele skærmen.
 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.], tildel derefter [AEL til/fra] til den ønskede tast.
 2. Juster fokuseringen på det punkt, hvor eksponeringen justeres.
 3. Tryk på den knap som [AEL til/fra]-funktionen er tildelt til.
  • Eksponeringen er låst, og (AE-lås) lyser.
 4. Fokuser på motivet igen og tryk på udløserknappen.
  • For at annullere eksponeringslåsen skal du trykke på den knap, som [AEL til/fra]-funktionen er tildelt til.

Tip!

 • Hvis du vælger [AEL-hold]-funktionen under [Specialtastsindstil.], kan du låse eksponeringen, så længe du holder ned på AEL-knappen. [AEL-hold]-funktionen kan ikke tildeles til [Venstre knap-funk.] og [Funkt. af højreknap].

[73] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenAEL med udløser (stillbillede)

Indstiller om eksponeringen skal fastsættes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [AEL med udløser] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, fastsættes eksponeringen efter automatisk justering af fokussen, når [Fokustilstand] er indstillet til [Enkeltbilled-AF].
Til:
Fastsætter eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned.
Fra:
Fastsætter ikke eksponeringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Brug denne tilstand, når du ønsker at justere fokuseringen og eksponeringen hver for sig.
Produktet fortsætter med at justere eksponeringen under optagelse i tilstanden [Kont. optagelse] eller [Hast.pri. kont.].

Bemærk!

 • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Kontinuerlig AF] og [AEL med udløser] er [Fra] eller [Auto], fastsættes blænden i det øjeblik, du trykker udløserknappen halvvejs ned. Hvis lysstyrken ændres drastisk under kontinuerlig optagelse, skal du én gang fjerne fingeren fra udløserknappen og derefter trykke udløserknappen halvvejs ned igen.
 • Når [AEL til/fra] er tildelt til en vilkårlig tast vha. [Specialtastsindstil.], prioriteres betjening vha. den tast over [AEL med udløser]-indstillingerne.

[74] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenZebra

Zebramønsteret vises over en del af billedet, hvis lysstyrkeniveauet overstiger det IRE, som du har indstillet. Brug zebramønstret som en vejledning til at justere lysstyrken.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Zebra] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Viser ikke zebramønstret.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Justerer lysstyrkeniveauet.

Bemærk!

 • Zebramønstret vises ikke under HDMI-tilslutning.

[75] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af eksponeringenVejled. ekspon.indst.

Du kan indstille, om der skal vises en vejledning, når du ændrer eksponeringen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Vejled. ekspon.indst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Viser ikke vejledningen.

Til (standardindstilling):
Viser vejledningen.

[76] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Fremf.metode

Du kan indstille fremføringstilstanden som f.eks. kontinuerlig eller selvudløseroptagelse.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Enkelt optagelse (standardindstilling):
Optager ét stillbillede. Normal optagetilstand.

Kont. optagelse:
Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

Hast.pri. kont.:
Optager kontinuerligt billeder ved høj hastighed, mens du trykker og holder ned på udløserknappen.

Selvudløser:
Optager et billede efter 10 eller 2 sekunder.

Selvudl.(Kont.):
Optager et specificeret antal billeder kontinuerligt efter 10 sekunder.

Kontinuerlig bracket:
Optager billeder, mens du holder udløserknappen nede, alle med forskellige grader af lysstyrke.

Enkelt bracket:
Optager et specificeret antal billeder, ét efter ét, alle med en forskellig grad af lysstyrke.

Hv.b.bracketing:
Optager i alt tre billeder, alle med en forskellig farvetone i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

DRO-bracket:
Optager i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimering.

[77] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Kont. optagelse

Optager kontinuerligt billeder, mens du trykker på udløserknappen og holder den nede.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Kont. optagelse].

Tip!

 • For at bevare fokuseringen og eksponeringen under serieoptagelser skal du ændre de følgende indstillinger.
  Eksponeringen for den første optagelse bestemmes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Eksponeringsindstillingen for den første optagelse anvendes til de efterfølgende optagelser.
  • Indstil [Fokustilstand] til [Kontinuerlig AF].
  • Indstil [AEL med udløser] til [Fra] eller [Auto].

[78] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Hast.pri. kont.

Produktet fortsætter med at optage, så længe der trykkes på udløserknappen. Du kan optage kontinuerligt med en hurtigere hastighed end den for [Kont. optagelse].

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Hast.pri. kont.].

Bemærk!

 • Der vises øjeblikkeligt et billede af hvert enkelt enkeltbillede mellem kontinuerlig optagelse af enkeltbilleder.

Tip!

 • I tilstanden [Hast.pri. kont.] fastsættes fokuseringen, når du trykker udløserknappen halvvejs ned for det første billede, hvorefter fokuseringen er fastsat. Men eksponeringsværdien justeres for hvert enkelt billede. For at anvende den samme eksponering til efterfølgende optagelser skal du ændre de følgende indstillinger.
  Eksponeringen for den første optagelse bestemmes, når du trykker udløserknappen halvvejs ned. Eksponeringsindstillingen for den første optagelse anvendes til de efterfølgende optagelser.
  • Indstil [AEL med udløser] til [Auto] eller [Fra].

[79] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Selvudløser

Produktet optager et billede med selvudløseren med en forsinkelse på 10 sekunder eller 2 sekunder.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Selvudløser].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Selvudløser: 10 sek. (standardindstilling):
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 10 sekunder.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, der lyder et bip, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder. Tryk på udløserknappen igen for at annullere selvudløseren.

Selvudløser: 2 sek.:
Indstiller selvudløseren til en forsinkelse på 2 sekunder. Dette reducerer de kamerarystelser, som forårsages af tryk på udløserknappen

Tip!

 • Tryk på /-knappen på kontrolhjulet for at afslutte selvudløseren.
 • Tryk på /-knappen og vælg (Enkelt optagelse) på kontrolhjulet for at deaktivere selvudløseren.

[80] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Selvudl.(Kont.)

Optager kontinuerligt det antal billeder, du har indstillet, efter 10 sekunder. Du kan vælge det bedste billede ud fra flere optagede billeder.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Selvudl.(Kont.)].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Selvudl. (Kont.): 10 s 3 billeder (standardindstilling):
Optager tre billeder i træk, 10 sekunder efter du har trykket på udløserknappen.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, der lyder et bip, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder.

Selvudl. (Kont.): 10 s 5 billeder:
Optager fem billeder i træk, 10 sekunder efter du har trykket på udløserknappen.
Når du trykker på udløserknappen, blinker selvudløserlampen, der lyder et bip, og lukkeren aktiveres efter 10 sekunder.

[81] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Kontinuerlig bracket

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere. Tryk og hold ned på udløserknappen indtil bracketoptagelsen er gennemført.
Du kan vælge et billede, som passer til din hensigt, efter optagelsen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fremf.metode][Kontinuerlig bracket].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Kontinuerlig bracket: 0,3EV 3-bil. (standardindstilling):
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,3EV 5-bil.:
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,7EV 3-bil.:
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Kontinuerlig bracket: 0,7EV 5-bil.:
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Kontinuerlig bracket: 1,0EV 3-bil.:
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 1,0 EV.
Kontinuerlig bracket: 1,0EV 5-bill.:
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 1,0 EV.
Kontinuerlig bracket: 2,0EV 3-bil.:
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 2,0 EV.
Kontinuerlig bracket: 2,0EV 5-bill.:
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 2,0 EV.
Kontinuerlig bracket: 3,0EV 3-bil.:
Denne indstilling optager tre billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 3,0 EV.
Kontinuerlig bracket: 3,0EV 5-bill.:
Denne indstilling optager fem billeder kontinuerligt med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 3,0 EV.

Bemærk!

 • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.
 • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
 • Når du justerer eksponeringen, ændres eksponeringen i henhold den kompenserede værdi.
 • Når blitzen anvendes, udfører produktet blitzbracketoptagelse, hvor mængden af blitzlys ændres, selvom der er valgt [Kontinuerlig bracket]. Tryk på udløserknappen for hvert billede.

[82] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Enkelt bracket

Optager flere billeder, mens eksponeringen automatisk ændres fra basis til mørkere, og derefter til lysere.
Tryk på udløserknappen for hvert billede. Du kan vælge et billede, som passer til dit formål, efter optagelsen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Fremf.metode] [Enkelt bracket].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Enkelt bracket: 0,3EV 3-billede (standardindstilling):
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Enkelt bracket: 0,3EV 5-billede:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,3 EV.
Enkelt bracket: 0,7EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Enkelt bracket: 0,7EV 5-billede:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 0,7 EV.
Enkelt bracket: 1,0EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 1,0 EV.
Enkelt bracket: 1,0EV 5-billeder:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 1,0 EV.
Enkelt bracket: 2,0EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 2,0 EV.
Enkelt bracket: 2,0EV 5-billeder:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 2,0 EV.
Enkelt bracket: 3,0EV 3-billede:
Denne indstilling optager i alt tre billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 3,0 EV.
Enkelt bracket: 3,0EV 5-billeder:
Denne indstilling optager i alt fem billeder efter hinanden med en eksponeringsværdi ændret med plus eller minus 3,0 EV.

Bemærk!

 • Når [ISO AUTO] er valgt i tilstanden [Manuel eksp.], ændres eksponeringen vha. justering af ISO-værdien. Hvis der er valgt en anden indstilling end [ISO AUTO], ændres eksponeringen vha. justering af lukkerhastigheden.
 • Når du justerer eksponeringen, ændres eksponeringen i henhold den kompenserede værdi.

[83] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Hv.b.bracketing

Optager tre billeder, der alle anvender forskellige farvetoner i henhold til de valgte indstillinger for hvidbalance, farvetemperatur og farvefilter.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][Hv.b.bracketing].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Hvidbalance-bracket: Lo (standardindstilling):
Optager en serie på tre billeder med små ændringer i hvidbalancen.
Hvidbalance-bracket: Hi:
Optager en serie på tre billeder med store ændringer i hvidbalancen.

Bemærk!

 • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

[84] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)DRO-bracket

Du kan optage i alt tre billeder, alle med en forskellig grad af D-områdeoptimeringsværdi.

 1. MENU (Kameraindst.)[Fremf.metode][DRO-bracket].
 2. Vælg den ønskede tilstand vha. den højre/venstre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

DRO-bracket: Lo (standardindstilling):
Optager en serie på tre billeder med små ændringer i D-områdeoptimeringsværdien.
DRO-bracket: Hi:
Optager en serie på tre billeder med store ændringer i D-områdeoptimeringsværdien.

Bemærk!

 • Den sidste optagelse vises på den automatiske visning.

[85] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en fremføringstilstand (Kontinuerlig optagelse/Selvudløser)Bracket.rækkef.

Du kan indstille optagerækkefølgen for eksponeringsbracketing og hvidbalancebracketing.

 1. MENU(Brugerdef. indstillinger)[Bracket.rækkef.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

0→-→+ (standardindstilling):
Optager i den følgende rækkefølge: 0 → − → +.

-→0→+:
Optager i den følgende rækkefølge: − → 0 → +.

[86] Sådan gør duBrug af optagefunktionerSådan tager du billeder af dig selv, mens du overvåger skærmenSelvportræt/-udløs. 

Du kan ændre vinklen på LCD-skærmen og optage billeder, mens du overvåger billedet på skærmen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Selvportræt/-udløs.] [Til].
 2. Vip LCD-skærmen 180° opad, og vend objektivet mod dig selv.

 3. Tryk på udløserknappen.
  Produktet starter selvudløseroptagelse efter tre sekunder.

[87] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af ISO-følsomhedenISO

Følsomhed overfor lys er udtrykt med ISO-tallet (anbefalet eksponeringsindeks). Jo større tallet er, desto højere er følsomheden.

 1. MENU (Kameraindst.)[ISO] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flerbilled-SR:
Kombinerer kontinuerlige optagelser for at oprette et billede med mindre støj.
ISO AUTO (standardindstilling):
Indstiller automatisk ISO-følsomheden.

80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800:
Du kan reducere billedslør i mørke omgivelser eller for motiver i bevægelse ved at hæve ISO-følsomheden (vælg et højere tal).

Bemærk!

 • [ISO AUTO] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Panorering]
 • Når [ISO] er indstillet til en lavere værdi end ISO 125, kan området for motivlysstyrke (dynamikområde), som kan optages, muligvis mindskes.
 • Jo højere ISO-værdien er, desto mere støj vil der være på billederne.
 • De tilgængelige ISO-indstillinger varierer mellem optagelse af stillbilleder og film.
 • Når du anvender [Flerbilled-SR], tager det noget tid for produktet at udføre overlejringsbehandlingen af billeder.

Tip!

 • Du kan ændre det automatisk indstillede område for ISO-følsomhed i [ISO AUTO]-tilstanden. Vælg [ISO AUTO] og tryk på den højre side af kontrolhjulet, og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum]. Værdierne for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum] anvendes også ved optagelse i [ISO AUTO]-tilstand under [Flerbilled-SR].

[88] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af ISO-følsomhedenFlerbilled-SR

Produktet optager automatisk flere billeder kontinuerligt, kombinerer dem, reducerer støjen og optager dem som ét billede. Ved brug af støjreduktion for flere billeder kan du vælge større ISO-tal end den maksimale ISO-følsomhed. Billedet optages som ét kombineret billede.

 1. MENU (Kameraindst.) → [ISO] [Flerbilled-SR].
 2. Tryk på den højre side af kontrolhjulet for at få vist indstillingsskærmen, og vælg derefter en ønsket værdi vha. tryk på den øverste/nederste side af kontrolhjulet.

Bemærk!

 • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan denne funktion ikke anvendes.
 • Blitzen, [D-områdeopt.] og [Auto HDR] kan ikke anvendes.
 • Du kan ikke indstille [Flerbilled-SR], når [Billedeffekt] er indstillet.

Tip!

 • Du kan ændre det automatisk indstillede område for ISO-følsomhed i [ISO AUTO]-tilstanden under [Flerbilled-SR]. Vælg [ISO AUTO] under [ISO] og tryk på den højre side af kontrolhjulet, og indstil de ønskede værdier for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum]. Værdierne for [ISO AUTO Maks.] og [ISO AUTO Minimum] anvendes også ved optagelse i [ISO AUTO]-tilstand under [Flerbilled-SR].

[89] Sådan gør duBrug af optagefunktionerKorrektion af lysstyrken eller kontrastenD-områdeopt. (DRO)

Ved at opdele billedet i små områder analyserer produktet kontrasten af lys og skygge mellem motivet og baggrunden og opretter et billede med den optimale lysstyrke og gradation.

 1. MENU (Kameraindst.) → [DRO/Auto HDR] [D-områdeopt.].
 2. Vælg den ønskede indstilling vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

D-områdeoptimering: Auto (standardindstilling):
Korrigerer lysstyrken automatisk.
D-områdeoptimering: Lv1D-områdeoptimering: Lv5:
Optimerer gradationen på et optaget billede for hvert enkelt opdelt område. Vælg det optimale niveau fra Lv1 (svag) til Lv5 (stærk).

Bemærk!

 • [DRO/Auto HDR] er fastsat til [Fra], når optagetilstanden er indstillet til [Panorering], eller når der anvendes [Flerbilled-SR] eller [Billedeffekt].
 • [DRO/Auto HDR] er fastsat til [Fra], når der er valgt [Nattescene], [Natportræt], [Håndholdt tusmørke], [Anti-bevægelsesslør] eller [Fyrværkeri] i [Valg af motiv]. Indstillingen er fastsat til [D-områdeoptimering: Auto], når der er valgt andre tilstande i [Valg af motiv].
 • Når du optager med [D-områdeopt.], kommer der muligvis støj på billedet. Vælg det passende niveau ved at kontrollere det optagede billede, især når du forstærker effekten.

[90] Sådan gør duBrug af optagefunktionerKorrektion af lysstyrken eller kontrastenAuto HDR

Gør området (gradationen) bredere, så du kan optage fra lyse dele til mørke dele med korrekt lysstyrke (HDR: højt dynamikområde). Der gemmes ét billede med korrekt eksponering og ét overlejret billede.

 1. MENU (Kameraindst.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Vælg den ønskede indstilling vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.

Detaljer om menupunkt

Auto HDR: Eksp.forskel. - auto (standardindstilling):
Korrigerer eksponeringsforskellen automatisk.
Auto HDR: Eksp.forskel. - 1,0 EVAuto HDR: Eksp.forskel. - 6,0 EV:
Indstiller eksponeringsforskellen baseret på motivets kontrast. Vælg det optimale niveau mellem 1,0 EV (svag) og 6,0 EV (stærk).
Hvis du for eksempel indstiller eksponeringsværdien til 2,0 EV, komponeres der tre billeder med følgende eksponeringsniveauer: -1,0 EV, optimal eksponering og +1,0 EV.

Bemærk!

 • [Auto HDR] er ikke til rådighed for RAW-billeder.
 • Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto], [Panorering] eller [Valg af motiv], kan du ikke vælge [Auto HDR].
 • Når der er valgt [Flerbilled-SR], kan du ikke vælge [Auto HDR].
 • Når du anvender [Billedeffekt], kan du ikke vælge [Auto HDR].
 • Du kan ikke starte den næste optagelse, før optageprocessen, efter du har optaget, er gennemført.
 • Du kan muligvis ikke opnå den ønskede effekt afhængigt af luminansforskellen mellem et motiv og optageforholdene.
 • Når der anvendes blitz, har denne funktion ringe effekt.
 • Når scenens kontrast er lav, når der er væsentlige produkt-rystelser, eller der opstår motivslør, kan du muligvis ikke opnå gode HDR-billeder. Hvis produktet har detekteret et problem, vises på det optagede billede for at informere dig om denne situation. Optag igen om nødvendigt, og vær opmærksom på kontrast og slør.

[91] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af farvetonerHvidbalance

Justerer farvetonerne i henhold til de omgivende lysforhold. Brug denne funktion, når billedets farvetoner ikke bliver som du forventede, eller når du ønsker at ændre farvetonerne med vilje af hensyn til det fotografiske udtryk.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Hvidbalance] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Produktet detekterer automatisk lyskilden og justerer farvetonerne.
Dagslys:
Farvetonerne justeres til dagslyset.
Skygge:
Farvetonerne justeres til skygge.
Overskyet:
Farvetemperaturen justeres til en overskyet himmel.
Skinnende:
Farvetemperaturen justeres til steder under en glødelampe eller under stærk belysning, som f.eks. i et fotostudie.
Fluor.: Varmhvidt:
Farvetemperaturen justeres til varm hvid fluorescerende belysning.
Fluor.: Koldhvidt:
Farvetemperaturen justeres til hvid fluorescerende belysning.
Fluor.: Daghvidt:
Farvetemperaturen justeres til neutral hvid fluorescerende belysning.
Fluor.: Dagslys:
Farvetemperaturen justeres til dagslyslignende fluorescerende belysning.
Blitz:
Farvetemperaturen justeres til blitzlys.

C.temp./filter:
Justerer farvetonerne i henhold til lyskilden. Giver effekten af CC-filtre (farvekompensation) til fotografi.

Brugerdefineret 1/Brugerdefineret 2/Brugerdefineret 3:
Anvender den hvidbalanceindstilling, som er gemt i [Specialopsætning].

Specialopsætning:
Gemmer den grundlæggende hvide farve under lysforholdene til optagemiljøet.
Vælg et nummer for en gemt brugerdefineret hvidbalance.

Tip!

 • Du kan anvende den højre side af kontrolhjulet til at få vist skærmen for finjustering og foretage finjusteringer af farvetemperaturen efter behov.
 • I [C.temp./filter] kan du anvende den højre knap til at få vist skærmen for indstilling af farvetemperatur og foretage en indstilling. Når du trykker på den højre knap igen, vises skærmen til finjustering, så du kan foretage finjusteringer efter behov.

Bemærk!

 • [Hvidbalance] er fastsat til [Auto] i følgende situationer:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]

[92] Sådan gør duBrug af optagefunktionerJustering af farvetonerOptagelse af en grundlæggende hvid farve i [Specialopsætning]-tilstand

I en scene hvor det omgivende lys består af flere typer lyskilder, anbefales det, at du anvender den brugerdefinerede hvidbalance for at kunne gengive hvidheden nøjagtigt.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Hvidbalance] [Specialopsætning].
 2. Hold produktet så det hvide område fuldstændig dækker AF-området i midten, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet.
  De kalibrerede værdier (farvetemperatur og farvefilter) vises.
 3. Vælg et registreringsnummer vha. den højre/venstre knap
  Skærmen vender tilbage til visning af optageinformationen, mens den gemte brugerdefinerede hvidbalanceindstilling bevares.

Bemærk!

 • Meddelelsen [Brugerdef. hvidbalance fejl] angiver, at værdien er højere end det forventede område, når blitzen anvendes på et motiv med for lyse farver på billedet. Hvis du registrerer denne værdi, bliver -indikatoren gul på visningen af optageinformationen. Du kan optage på dette tidspunkt, men det anbefales, at du indstiller hvidbalancen igen for at opnå en mere nøjagtig hvidbalanceværdi.

[93] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en effekttilstandBilledeffekt

Vælg det ønskede effektfilter for at opnå mere imponerende og kunstnerisk billeder.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Billedeffekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Deaktiverer [Billedeffekt]-funktionen.
Legetøjskamera:
Opretter et blødt billede med skyggelagte hjørner og reducerer skarpheden.
Popfarve:
Giver et levende udseende ved at fremhæve farvetoner.
Farvereduktion:
Giver en høj kontrast, abstrakt udseende vha. kraftigt fremhævede primærfarver, eller i sort og hvid.
Retrofoto:
Giver et udseende som et ældet foto med sepiafarvetoner og falmet kontrast.
Blød kraftig:
Giver et billede med den indikerede atmosfære: lys, gennemsigtig, overjordisk, følsom, blød.
Delvis farve:
Giver et billede, der bevarer en specifik farve, men konverterer andre farver til sort og hvid.
S-h stor kontrast:
Giver et billede i sort og hvid med høj kontrast.
Blødt fokus:
Giver et billede fyldt med en blød lyseffekt.
HDR-maleri:
Giver et udseende som et maleri ved at forstærke farverne og detaljerne.
Fyldig sort-hvid tone:
Giver et billede i sort og hvid med rig gradation og gengivelse af detaljer.
Miniature:
Giver et billede, som kraftigt fremhæver motivet, og hvor baggrunden er defokuseret i betydelig grad. Denne effekt kan ofte ses på billeder af miniaturemodeller.
Vandfarve:
Giver et billede med udløbne farver og sløringseffekter, som var det malet med vandfarver.
Illustration:
Giver et illustrationslignende billede ved at forstærke kanterne.

Tip!

 • Du kan udføre detaljerede indstillinger for de følgende [Billedeffekt]-tilstande vha. den venstre/højre side på kontrolhjulet.
  • [Legetøjskamera]
  • [Farvereduktion]
  • [Delvis farve]
  • [Blødt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Miniature]
  • [Illustration]

Bemærk!

 • Når [Delvis farve] er valgt, kan billederne muligvis ikke bevare den valgte farve afhængigt af motivet eller optageforholdene.
 • Du kan ikke kontrollere de følgende effekter på optageskærmen, da produktet behandler billedet efter optagelsen. Du kan endvidere ikke optage flere billeder, før billedbehandlingen er afsluttet. Du kan ikke anvende disse effekter til film.
  • [Blødt fokus]
  • [HDR-maleri]
  • [Fyldig sort-hvid tone]
  • [Miniature]
  • [Vandfarve]
  • [Illustration]
 • I tilfælde af [HDR-maleri] og [Fyldig sort-hvid tone] udløses lukkeren tre gange for én optagelse. Vær opmærksom på følgende:
  • Brug denne funktion når motivet ikke er i bevægelse, og der ikke anvendes blitz.
  • Ændr ikke kompositionen inden optagelse.

  Når scenens kontrast er lav, når der er væsentlige kamerarystelser, eller der er opstået motivslør, kan du muligvis ikke opnå gode HDR-billeder. Hvis produktet detekterer sådan en situation, vises / på det optagede billede for at informere dig om denne situation. Hvis det er nødvendigt, skal du ændre kompositionen eller på anden måde justere indstillingerne, og optage igen, mens du er opmærksom på sløring.

[94] Sådan gør duBrug af optagefunktionerValg af en effekttilstandKreativ indst.

Giver dig mulighed for at vælge den ønskede billedbehandling. Du kan justere eksponeringen (lukkerhastigheden og blænden), som du har lyst til med [Kreativ indst.], i modsætning til med [Valg af motiv] hvor produktet justerer eksponeringen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Kreativ indst.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standard (standardindstilling):
Til optagelse af forskellige scener med rig farvegradation og smukke farver.
Levende:
Farvemætningen og kontrasten forstærkes for optagelse af imponerende billeder af farverige scener og motiver som f.eks. blomster, forårsgrønt, blå himmel eller havudsigter.
Neutral:
Farvemætningen og skarpheden sænkes for optagelse af billeder i dæmpede farver. Dette er også egnet til optagelse af billedmateriale, som skal modificeres med en computer.
Klar:
Til optagelse af billeder i klare farvetoner med krystalklare lyse farver, egnet til optagelse af strålende lys.
Dyb:
Til optagelse af billeder med dybe og kraftige farver, egnet til optagelse af motivets markante tilstedeværelse.
Lys:
Til optagelse af billeder med lyse og simple farver, egnet til optagelse af en forfriskende lys atmosfære.
Portræt:
Til optagelse af hudfarven i en blød farvetone, ideelt egnet til optagelse af portrætter.
Landskab:
Farvemætningen, kontrasten og skarpheden forstærkes for optagelse af levende og skarpe scenerier. Fjerne landskaber træder også tydeligere frem.
Solnedgang:
Til optagelse af solnedgangens smukke røde farve.
Nattescene:
Kontrasten sænkes for gengivelse af nattescener.
Efterårsløv:
Til optagelse af efterårsscener med livagtig fremhævelse af de farveskiftende blades røde og gule farver.
Sort/hvid:
Til optagelse af billeder i sort og hvid.
Sepia:
Til optagelse af billeder i sepia-farve.

For indstilling af [Kontrast], [Mætning] og [Skarphed]

[Kontrast], [Mætning] og [Skarphed] kan justeres for hvert enkelt [Kreativ indst.]-punkt.

Vælg et punkt som skal indstilles ved at trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet, og indstil derefter værdien vha. den øverste/nederste side på kontrolhjulet.

Kontrast:
Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves forskellen mellem lys og skygge, og desto større bliver effekten på billedet.

Mætning:
Jo højere værdi der vælges, desto mere levende bliver farven. Når der vælges en lavere værdi, er farven på billedet behersket og dæmpet.

Skarphed:
Justerer skarpheden. Jo højere værdi der vælges, desto mere fremhæves omridset, og jo lavere værdi der vælges, desto mere blødgøres omridset.

Registrering af foretrukne indstillinger (Stilboks)

Vælg de seks stilbokse (boksene med numre på venstre side ()) for at registrere foretrukne indstillinger. Vælg derefter de ønskede indstillinger vha. den højre side på kontrolhjulet.
Du kan genkalde den samme stil med en smule anderledes indstillinger.

Bemærk!

 • [Standard] er valgt ved brug af de følgende funktioner:
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]
  • [Billedeffekt]
 • Når [Kreativ indst.] er indstillet til [Sort/hvid] eller [Sepia], kan [Mætning] ikke justeres.

[95] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmFilmoptagelsesformater

Du kan anvende filmoptagelsesformatet "XAVC S" med dette kamera. For detaljer om "XAVC S"-formatet skal du se den følgende beskrivelse.

Hvad er XAVC S?

Optager high-definition-film ved at konvertere dem til MP4-film vha. MPEG-4 AVC/H.264-codec'en. MPEG-4 AVC/H.264 er i stand til at komprimere billeder mere effektivt. Du kan optage billeder i høj kvalitet, mens mængden af data reduceres.

XAVC S/AVCHD-optageformat

XAVC S:
Bithastighed: Ca. 50 Mbps*
Optager en mere levende film i forhold til AVCHD med forøgede mængder af information.
AVCHD:
Bithastighed: Ca. 28 Mbps*
AVCHD-formatet har høj grad af kompatibilitet med andet lagringsudstyr end computere.
 • Bithastighed er mængden af data behandlet inden for en given tidslængde.
*Maks.

[96] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmFilformat (film)

Vælger filformatet for film.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Filformat] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

XAVC S:
Optager 60p/50p/30p/25p/24p*/120p/100p-film i XAVC S-format. Dette filformat er egnet til høje bithastigheder.
*Kun for 1080 60i-kompatible modeller.
Lyd: LPCM

 • Du kan ikke oprette diske vha. softwaren PlayMemories Home med film, som er optaget med [Filformat] indstillet til [XAVC S].
 • Når der optages film med [Filformat] indstillet til [XAVC S], behøver du et SDXC-hukommelseskort af klasse 10 eller hurtigere.

AVCHD (standardindstilling):
Optager 60i/50i/60p/50p/24p/25p-film i AVCHD-format. Dette filformat er egnet til hdtv.
Du kan oprette en Blu-ray-disk, en AVCHD-optagedisk eller en DVD-Video-disk vha. softwaren PlayMemories Home.
Lyd: Dolby Digital

MP4:
Optager mp4 (AVC)-film. Dette format er egnet til internetoverførsler, vedhæftning til e-mails osv.
Lyd: AAC

 • Du kan ikke oprette en disk vha. softwaren PlayMemories Home med en film, som blev optaget, mens [Filformat] var indstillet til [MP4].

[97] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmOptageindstilling (film)

Vælger billedformatet, billedhastigheden og billedkvaliteten for filmoptagelse. Jo højere bithastighed, desto højere billedkvalitet.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Optageindstilling] → ønsket indstilling.

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S]

Optager high-definition-film ved at konvertere dem til MP4-filformat vha. MPEG-4 AVC/H.264-codec'en.

Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]

60i/50i: Film optages med ca. 60 felter/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 felter/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i interlaced tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.
24p/25p: Film optages med ca. 24 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.
60p/50p: Film optages med ca. 60 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 50 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med Dolby Digital-lyd, i AVCHD-format.


Når [Filformat] er indstillet til [MP4]

Film optages i MPEG-4-format med ca. 30 billeder/sek. (for 1080 60i-kompatible enheder) eller 25 billeder/sek. (for 1080 50i-kompatible enheder), i progressiv tilstand, med AAC-lyd, mp4-format.

Detaljer om menupunkter

Når [Filformat] er indstillet til [XAVC S]

60p 50M*/50p 50M** (standardindstilling):
Optager film med en høj billedkvalitet i 1920 × 1080 (60p/50p).
Bithastighed: Ca. 50 Mbps (Maks.)
30p 50M/25p 50M**:
Optager film med en høj billedkvalitet i 1920 × 1080 (30p/25p).
Bithastighed: Ca. 50 Mbps (Maks.)
24p 50M (Kun for 1080 60i-kompatible modeller):
Optager film med en høj billedkvalitet i 1920 × 1080 (24p). Dette giver en biograflignende atmosfære.
Bithastighed: Ca. 50 Mbps (Maks.)
120p 50M*/100p 50M**:
Optager film i 1280 × 720-format ved en høj hastighed. Film og lyd kan optages med 120 fps/100 fps. Du kan oprette mere jævne slowmotion-billeder vha. kompatibelt redigeringsudstyr.
Bithastighed: Ca. 50 Mbps (Maks.)

Når [Filformat] er indstillet til [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Optager film med en høj billedkvalitet i 1920 × 1080 (60i/50i).
Bithastighed: Ca. 24 Mbps (Maks.)
60i 17M(FH) (standardindstilling)*:
50i 17M(FH) (standardindstilling)**:
Optager film med en standard billedkvalitet i 1920 × 1080 (60i/50i).
Bithastighed: Ca. 17 Mbps (Mid.)
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Optager film med den højeste billedkvalitet i 1920 × 1080 (60p/50p).
Bithastighed: Ca. 28 Mbps (Maks.)
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Optager film med en høj billedkvalitet i 1920 × 1080 (24p/25p). Dette giver en biograflignende atmosfære.
Bithastighed: Ca. 24 Mbps (Maks.)
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Optager film med en standard billedkvalitet i 1920 × 1080 (24p/25p). Dette giver en biograflignende atmosfære.
Bithastighed: Ca. 17 Mbps (Mid.)

Når [Filformat] er indstillet til [MP4]

1440×1080 12M (standardindstilling):
Optager film i 1440 × 1080.
Bithastighed: Ca. 12 Mbps (Mid.)
VGA 3M:
Optager film i VGA-format.
Bithastighed: Ca. 3 Mbps (Mid.)

* 1080 60i (NTSC)-kompatibel enhed

** 1080 50i (PAL)-kompatibel enhed

Bemærk!

 • 60p/50p-film kan kun afspilles på kompatible enheder.
 • Film, som er optaget med indstillingen [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/ [24p 24M(FX)] /[25p 24M(FX)] i [Optageindstilling], konverteres med PlayMemories Home for at kunne oprette en AVCHD-optagedisk. Denne konvertering kan tage lang tid. Du kan endvidere ikke oprette en disk i den oprindelige billedkvalitet. Hvis du ønsker at bevare den oprindelige billedkvalitet, skal du gemme dine film på en Blu-ray-disk.
 • For at kunne afspille 24p/25p-film på et tv skal tv'et være kompatibelt med 24p/25p-formaterne. Hvis tv'et ikke er kompatibelt med 24p/25p-formatet, udsendes 24p/25p-film som 60i/50i-film.
 • Du kan ikke oprette diske med film optaget med optageindstillingerne [XAVC S] eller [MP4] vha. PlayMemories Home.
 • [120p 50M]/[100p 50M] kan ikke indstilles med de følgende funktioner.
  • [Intelligent auto]
  • [Bedste auto]
  • [Valg af motiv]

[98] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmDobbelt videooptag.

Giver dig mulighed for samtidigt at optage en XAVC S-film og en MP4-film, eller en AVCHD-film og en MP4-film.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Dobbelt videooptag.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Der optages samtidigt en XAVC S-film og en MP4-film, eller en AVCHD-film og en MP4-film.
Fra (standardindstilling):
[Dobbelt videooptag.]-funktionen anvendes ikke.

Bemærk!

 • Når [Optageindstilling] for en XAVC S-film indstilles til [60p]/[50p] eller [120p]/[100p], [Optageindstilling] for en AVCHD-film indstilles til [60p]/[50p], eller [Filformat] indstilles til [MP4], indstilles [Dobbelt videooptag.] funktionen til [Fra].
 • Hvis du vælger [Datovisning] i [Visningstilstand], når du afspiller film, vises XAVC S-film og MP4-film, eller AVCHD-film og MP4-film side om side.
 • Når du indstiller [SteadyShot] til [Intelligent aktiv], er [Dobbelt videooptag.] indstillet til [Fra].

[99] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmSteadyShot (film)

Indstiller [SteadyShot]-effekt ved optagelse af film.Hvis du indstiller [SteadyShot]-effekten til [Fra], når du anvender et stativ (sælges separat), får du et naturligt billede.

 1. MENU (Kameraindst.)[SteadyShot] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Intelligent aktiv:
Giver den kraftigste SteadyShot-effekt.
Aktiv (standardindstilling):
Giver en mere kraftfuld SteadyShot-effekt.
Standard:
Reducerer kamerarystelser under stabile filmoptagelsesforhold.
Fra:
Anvender ikke [SteadyShot].

Bemærk!

 • Hvis du ændrer indstillingen for [SteadyShot], ændres billedvinklen.

[100] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmLydoptagelse

Indstiller om der skal optages lyd, når der optages film.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Lydoptagelse] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Optager lyd (stereo).

Fra:
Optager ikke lyd.

Bemærk!

 • Støjen fra objektivet og betjeningen af produktet vil også blive optaget, når der er valgt [Til].

[101] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmMikrofon-ref.niveau

Du kan vælge mikrofonniveauet for filmoptagelse.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Mikrofon-ref.niveau] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal (standardindstilling):
Optager de omgivende lyde inden for et vist niveau. Denne indstilling er egnet til optagelse af dagligdags samtaler.
Lav
Optager nøjagtigt de omgivende lyde. Denne indstilling er egnet til optagelse af realistiske lyde, som f.eks. ved en koncert.

[102] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmReduktion af vindstøj

Indstiller, hvorvidt der skal reduceres vindstøj under filmoptagelse eller ej.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Reduktion af vindstøj] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Reducerer vindstøj.

Fra (standardindstilling):
Reducerer ikke vindstøj.

Bemærk!

 • Indstilles dette punkt til [Til] på steder, hvor vinden ikke blæser tilstrækkeligt kraftigt, kan det medføre, at lyden optages for lavt.

[103] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmAuto langsom luk. (film)

Indstil om lukkerhastigheden skal justeres automatisk under filmoptagelse eller ej, hvis motivet er mørkt.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Auto langsom luk.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Anvender [Auto langsom luk.]. Lukkerhastigheden sænkes automatisk ved optagelse på mørke steder. Du kan reducere støj i filmen ved at anvende en langsom lukkerhastighed, når du optager på mørke steder.

Fra:
Anvender ikke [Auto langsom luk.]. Den optagede film bliver mørkere, end når [Til] er valgt, men du kan optage film med mere jævn bevægelse og mindre motivslør.

Bemærk!

 • [Auto langsom luk.] fungerer ikke i følgende situationer:
  • Når [Film] i optagetilstanden er indstillet til [Lukkerhast.prior.] eller [Manuel eksp.].
  • Når [ISO] er indstillet til andet end [ISO AUTO].

[104] Sådan gør duBrug af optagefunktionerOptagelse af filmMOVIE-knap

Indstiller om MOVIE-knappen skal aktiveres eller ej.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [MOVIE-knap] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Altid (standardindstilling):
Starter filmoptagelse, når du trykker på MOVIE-knappen i en hvilken som helst tilstand.

Kun filmtilstand:
Starter kun filmoptagelse, når du trykker på MOVIE-knappen, hvis optagetilstanden er indstillet til [Film]-tilstand.

[105] Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugHukommelse

Giver dig mulighed for at registrere op til 3 ofte anvendte tilstande eller produktindstillinger i produktet. Du kan genkalde indstillingerne ved blot at anvende tilstandsknappen.

 1. Indstil produktet til den indstilling, du ønsker at registrere.
 2. MENU (Kameraindst.) → [Hukommelse] → ønskede nummer.

Punkter, som kan registreres

 • Optagetilstand
 • Blænde (F-tal)
 • Lukkerhastighed
 • Kameraindst.
 • Optisk zoomgrad

Sådan genkaldes registrerede indstillinger

Indstil tilstandsknappen på MR og tryk derefter på den højre/venstre side af kontrolhjulet, eller drej på kontrolhjulet, for at vælge det ønskede hukommelsesnummer.

Sådan ændres registrerede indstillinger

Ændr indstillingen til den ønskede indstilling og registrer indstillingen på ny til det samme tilstandsnummer.

Bemærk!

 • Programskift kan ikke registreres.

[106] Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktionsmenuindst.

Du kan tildele de funktioner, som skal kaldes frem, når du trykker på Fn (Funktion)-knappen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Funktionsmenuindst.] → indstil en funktion på den ønskede plads.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

[107] Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugSpecialtastsindstil.

Hvis du tildeler funktioner til de forskellige taster, kan du gøre betjeningerne hurtigere ved at trykke på den passende tast, når skærmen med optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → indstil en funktion til den ønskede tast.

Bemærk!

 • Nogle funktioner kan ikke tildeles til visse taster.

[108] Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af kontrolringen

Når du først har tildelt en funktion til kontrolringen, kan du udføre den funktion ved blot at dreje på kontrolringen, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU(Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.][Kontrolring] → ønsket indstilling.

Bemærk!

 • Når [Fokustilstand] er indstillet til [Dir. man. fokus.] eller [Manuel fokus], kan du ikke genkalde den tildelte funktion. Du kan bruge kontrolringen til at indstille fokus manuelt.
 • Ved anvendelse af [Fotokreativitet] kan du ikke genkalde den tildelte funktion.

[109] Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af C-knappen

Når du først har tildelt en funktion til C-knappen, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på C-knappen, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger)[Specialtastsindstil.][C-knap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

[110] Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af midterknappen

Når du først har tildelt en funktion til midterknappen, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på midterknappen, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) [Specialtastsindstil.] [Funk. af midterknap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

[111] Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af den venstre knap

Når du først har tildelt en funktion til den venstre knap, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på den venstre knap, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [Venstre knap-funk.] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

[112] Sådan gør duBrug af optagefunktionerTilpasning af optagefunktionerne til praktisk brugFunktion af den højre knap

Når du først har tildelt en funktion til den højre knap, kan du udføre den funktion ved blot at trykke på den højre knap, når skærmen for optageinformation vises.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] [Funkt. af højreknap] → ønsket indstilling.

De funktioner, som kan tildeles, vises på skærmen for valg af indstillingspunkt.

[113] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktFotokreativitet

[Fotokreativitet] er en tilstand, der giver dig mulighed for at anvende kameraet intuitivt ved brug af en anderledes skærmvisning. Når optagetilstanden er indstillet til (Intelligent auto) eller (Bedste auto), kan du nemt ændre indstillingerne og optage billeder.

 1. Indstil optagetilstanden til (Intelligent auto) eller (Bedste auto).
 2. Tryk på (Fotokreativitet) på kontrolhjulet.
 3. Vælg det punkt som skal ændres med kontrolhjulet.
  (Bagg. Ej fk.):
  Justerer sløringen af baggrunden.
  (Lysstyrke):
  Justerer lysstyrke.
  (Farve):
  Justerer farve.
  (Livfuldhed):
  Justerer livagtighed.
  (Billedeffekt):
  Du kan vælge en ønsket effekt og optage billeder med den specificerede tekstur.
 4. Vælg de ønskede indstillinger.
  • Du kan anvende visse indstillinger sammen ved at gentage trin 3 og 4.
  • For at nulstille de ændrede indstillinger til standardindstillingerne skal du trykke på C/ (Slet)-knappen. (Bagg. Ej fk.), (Lysstyrke), (Farve) og (Livfuldhed) er indstillet til [AUTO], og (Billedeffekt) er indstillet til .
 5. For optagelse af stillbilleder: Tryk på udløserknappen.
  Ved optagelse af film: Tryk på MOVIE-knappen for at starte optagelsen.

Bemærk!

 • Når [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG], kan du ikke anvende [Fotokreativitet].
 • Når du optager film vha. [Fotokreativitet]-funktionen, kan du kun ændre (Bagg. Ej fk.)-indstillingerne.
 • Hvis du skifter optagetilstanden til [Intelligent auto]-tilstand eller [Bedste auto]-tilstand, eller slukker for produktet, vender de indstillinger, du har ændret, tilbage til standardindstillingerne.
 • Når optagetilstanden er indstillet til [Bedste auto], og du anvender [Fotokreativitet], udfører produktet ikke overlejringsbehandlingen af billeder.

[114] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktSmil-/Ansigtsreg.

Registrerer ansigterne på dine motiver og justerer fokus-, eksponerings- og blitzindstillingerne samt udfører billedbehandling automatisk.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Smil-/Ansigtsreg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra:
Anvender ikke Registrering af ansigter-funktionen.

Til (ansigtsreg.):
Registrerer det registrerede ansigt med højere prioritet vha. [Ansigtsregistrering].

Til (standardindstilling):
Registrerer et ansigt uden at prioritere det registrerede ansigt højere.

Smiludløser:
Registrerer og optager et smil automatisk.

Registrering af ansigter-ramme

 • Når produktet registrerer et ansigt, vises den grå ramme for ansigtsregistrering. Når produktet bestemmer, at autofokus er aktiveret, bliver rammen for ansigtsregistrering hvid. Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, bliver rammen grøn.
 • I tilfælde af at du har registreret den prioriterede rækkefølge for hvert enkelt ansigt vha. [Ansigtsregistrering], vælger produktet automatisk det først prioriterede ansigt, og rammen over det ansigt bliver hvid. Rammerne til ansigtsregistrering for andre registrerede ansigter bliver rødlilla.

Tips til mere effektiv optagelse af smil

 • Tildæk ikke øjnene med pandehår og knib øjnene sammen.
 • Tilslør ikke ansigtet med en hat, masker, solbriller osv.
 • Prøv at få ansigtet vendt lige mod produktet og hold det så vandret som muligt.
 • Lav et tydeligt smil med en åben mund. Smilet registreres nemmere, hvis tænderne vises.
 • Hvis du trykker på udløserknappen under brug af Smiludløser, optager produktet billedet. Efter optagelsen vender produktet tilbage til Smiludløsertilstand.

Tip!

 • Når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Smiludløser], kan du vælge følsomheden for smilregistrering mellem [Til: Lille Smil] , [Til: Normalt smil] og [Til: Stort smil] .

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende Registrering af ansigter-funktionen sammen med de følgende funktioner:
  • Ved brug af andre zoomfunktioner end den optiske zoom
  • [Panorering]
  • [Billedeffekt] er indstillet til [Farvereduktion].
  • Når du anvender [Fokusforstørrelse]-funktionen.
 • Der kan registreres op til otte af dine motivers ansigter.
 • Produktet registrerer muligvis ikke alle ansigter, eller registrerer muligvis utilsigtet andre objekter end ansigter under visse forhold.
 • Hvis produktet ikke kan registrere et ansigt, skal du indstille følsomheden for smilregistrering.
 • Hvis du sporer et ansigt med [AF-låsning] under udførelse af[Smiludløser], udføres der kun Smilregistrering for det ansigt.

[115] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktBlød hud-effekt (stillbillede)

Indstiller den effekt, som anvendes til optagelse af glat hud i Registrering af ansigter-funktionen.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Blød hud-effekt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Anvender ikke [Blød hud-effekt]-funktionen.

Til:
Anvender [Blød hud-effekt].

Tip!

 • Når [Blød hud-effekt] er indstillet til [Til], kan du vælge effektniveauet.

[116] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAnsigtsregistrering (Ny registrering)

Hvis du registrerer ansigter på forhånd, kan produktet registrere det registrerede ansigt som en prioritet, når [Smil-/Ansigtsreg.] er indstillet til [Til (ansigtsreg.)] .

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Ansigtsregistrering] [Ny registrering].
 2. Ret vejledningsrammen ind på det ansigt, som skal registreres, og tryk på udløserknappen.
 3. Når der vises en bekræftelsesmeddelelse, skal du vælge [Angiv] .

Bemærk!

 • Der kan registreres op til otte ansigter.
 • Optag ansigtet forfra på et sted med en god belysning. Ansigtet registreres muligvis ikke korrekt, hvis det er tilsløret af en hat, maske, solbriller e.l.

[117] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAnsigtsregistrering (Skift af rækkefølge)

Når der er registreret flere ansigter, som skal prioriteres, prioriteres det ansigt, som er registreret først. Du kan ændre rækkefølgen for prioriteringen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Ansigtsregistrering] [Skift af rækkefølge].
 2. Vælg et ansigt for at ændre rækkefølgen for prioriteringen.
 3. Vælg destinationen.

[118] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAnsigtsregistrering (Slet)

Sletter et registreret ansigt.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Ansigtsregistrering] [Slet].
  Hvis du vælger [Slet alt] , kan du slette alle registrerede ansigter.

Bemærk!

 • Selv hvis du udfører[Slet], bevares dataene for registrerede ansigter i produktet. For at slette dataene for registrerede ansigter fra produktet skal du vælge [Slet alt].

[119] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktRødøjereduktion

Når du anvender blitzen, udløses den to eller flere gange inden optagelse for at reducere problemet med røde øjne.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Rødøjereduktion] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Blitzen udløses altid for at reducere problemet med røde øjne.

Fra (standardindstilling):
Bruger ikke rødøjereduktion.

Bemærk!

 • Rødøjereduktion giver muligvis ikke de ønskede effekter. Det afhænger af individuelle forskelle og forhold, som f.eks. afstanden til motivet, eller om motivet kigger på den indledende blitzaffyring eller ej.

[120] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAuto. indramning (stillbillede)

Når dette produkt registrerer og optager ansigter, makrooptagelsesmotiver eller motiver som er sporet med [AF-låsning], beskærer produktet automatisk billedet til en passende komposition, hvorefter det gemmes. Både det originale og beskårede billede gemmes. Det beskårede billede gemmes i samme format som det originale billedformat.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Auto. indramning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Fra (standardindstilling):
Beskærer ikke billeder.
Auto:
Beskærer automatisk billeder til en passende komposition.

Bemærk!

 • Det beskårede billede er måske ikke den bedst mulige komposition afhængigt af optageforholdene.

[121] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktSteadyShot (stillbillede)

Indstiller om SteadyShot-funktionen skal anvendes eller ej.

 1. MENU (Kameraindst.) → [SteadyShot] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Anvender [SteadyShot].

Fra:
Anvender ikke [SteadyShot].

Vi anbefaler, at du indstiller kameraet til [Fra], når du anvender et stativ.

[122] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktLang eksp.SR (stillbillede)

Når du indstiller lukkerhastigheden til 1/3 sekund eller længere (optagelse med lang eksponering), udføres der støjreduktion i den tid, som lukkeren er åben. Når funktionen er slået til, reduceres den grynede støj, som er typisk ved lange eksponeringer.

 1. MENU (Kameraindst.) [Lang eksp.SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Aktiverer støjreduktion af samme varighed, som lukkeren er åben. Når der udføres støjreduktion, vises der en meddelelse, og du kan ikke optage noget andet billede. Vælg dette for at prioritere billedkvaliteten.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.

[123] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktHøj ISO SR (stillbillede)

Ved optagelse med høj ISO-følsomhed reducerer produktet støj, som bliver mere mærkbar, når produktets følsomhed er høj. Der vises muligvis en meddelelse under støjreduktionsbehandlingen. Du kan ikke optage flere billeder, før meddelelsen forsvinder.

 1. MENU (Kameraindst.) [Høj ISO SR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Normal (standardindstilling):
Aktiverer normal støjreduktion ved høj ISO.
Lav:
Aktiverer moderat støjreduktion ved høj ISO. Vælg dette for at prioritere timingen af optagelsen.
Fra:
Aktiverer ikke støjreduktion ved høj ISO.

Bemærk!

 • [Høj ISO SR] er ikke til rådighed i følgende situationer:
  • Når fokustilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto] eller [Panorering].
  • [Valg af motiv]
 • [Høj ISO SR] er ikke til rådighed for RAW-billeder.

[124] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktSkriv dato (stillbillede)

Indstiller om der skal optages en optagedato med på stillbilledet.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) [Skriv dato] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Optager en optagedato.
Når der er valgt [Til] , vises -mærket på skærmen under optagelse. Men i visse optagetilstande, som ikke kan optage datoer på billeder, forsvinder -mærket.
Fra (standardindstilling):
Optager ikke nogen optagedato.

Bemærk!

 • Hvis du først optager billeder med datoen, kan du ikke slette datoen fra billederne bagefter.
 • Datoerne udskrives dobbelt, hvis du indstiller produktet til at udskrive med dato, når billederne udskrives vha. computere eller printere.
 • Optagetidspunktet for billedet kan ikke indkopieres på billedet.

[125] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktFarverum (stillbillede)

Den måde farver gengives på med kombinationer af numre eller området for farvegengivelse kaldes for "farverum". Du kan ændre farverummet afhængigt af formålet med billedet.

 1. MENU (Kameraindst.) → [Farverum] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

sRGB (standardindstilling):
Dette er standardfarverummet for digitalkameraet. Brug [sRGB] til normal optagelse som f.eks. når du har til hensigt at udskrive billeder uden nogen form for modificering.
AdobeRGB:
Dette farverum har en farvegengivelse over et bredt område. Adobe RGB er effektiv, når en stor del af motivet er levende grønt eller rødt. Billedets filnavn starter med "_DSC".

Bemærk!

 • [AdobeRGB] er til applikationer eller printere, der understøtter farvestyring og farverummet DCF2.0. Billeder kan muligvis ikke udskrives eller vises i de korrekte farver, hvis du anvender applikationer eller printere, som ikke understøtter Adobe RGB.
 • Når der vises billeder, som blev optaget med [AdobeRGB] på dette produkt eller ikke-Adobe RGB-kompatible enheder, vises billederne med lav farvemætning.

[126] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktGitterlinje

Indstiller, om gitterlinjen skal vises eller ej. Gitterlinjen hjælper dig med at justere kompositionen af billeder.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Gitterlinje] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

3x3-gitter:
Placer hovedmotiverne tæt på én af de gitterlinjer, som opdeler billedet i tre dele, så der fås en velafbalanceret komposition.

Firkantet gitter:
Firkantede gitre gør det nemmere at bekræfte kompositionens vandrette niveau. Dette er egnet til at bestemme kvaliteten af kompositionen, når der optages landskaber, nærbilleder eller duplikerede billeder.

Diag. + firk. gitter:
Placer et motiv på en diagonal linje for at udtrykke en opløftende og kraftfuld følelse.

Fra (standardindstilling):
Viser ikke gitterlinjen.

[127] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktAutovisning

Du kan kontrollere det optagede billede på skærmen lige efter optagelsen. Du kan også indstille visningstiden for Automatisk visning.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Autovisning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

10 sek./5 sek./2 sek. (standardindstilling):
Viser det optagede billede på skærmen lige efter optagelse i den valgte varighed. Hvis du foretager en forstørrelse under Automatisk visning, kan du kontrollere billedet vha. den forstørrede visning.
Fra
Viser ikke den automatiske visning.

Bemærk!

 • Når produktet forstørrer et billede vha. billedbehandling, kan det muligvis midlertidigt vise det originale billede, inden det forstørres, og derefter vise det forstørrede billede.
 • Indstillingerne for DISP (Visningsindstilling) anvendes til Automatisk visning.

[128] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktLive View-visning

Indstiller hvorvidt der skal vises billeder, som er ændret med effekter af eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativ indst.] eller [Billedeffekt], på skærmen eller ej.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Live View-visning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Indstillingseffekt til (standardindstilling):
Viser Live View under forhold tæt på hvordan dit billede vil se ud ved anvendelse af alle dine indstillinger. Denne indstilling er praktisk, når du ønsker at optage billeder, mens du kontrollerer resultaterne af optagelsen på skærmen for live-visning.

Indstillingseffekt fra:
Viser Live View uden effekterne af eksponeringskompensation, hvidbalance, [Kreativ indst.] og [Billedeffekt]. Når denne indstilling anvendes, kan du nemt kontrollere billedkompositionen.
Live View vises altid med den passende lysstyrke, selv i tilstanden [Manuel eksp.].

Bemærk!

 • Når optagetilstanden er indstillet til [Intelligent auto], [Bedste auto], [Panorering], [Film] eller [Valg af motiv], kan [Live View-visning] ikke indstilles til [Indstillingseffekt fra].
 • Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt til], kan det muligvis være svært for dig at kontrollere kompositionen, da Live View-visningen muligvis kan forekomme at være for mørk eller for lys. Hvis sådan et fænomen opstår, skal [Live View-visning] indstilles til [Indstillingseffekt fra]. Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt fra], vil lysstyrken på det optagede billede ikke være den samme, som den på det viste Live View.

Tip!

 • Når du anvender en blitz fra en tredjepart, som f.eks. en studieblitz, er Visning af live-visning muligvis mørk ved visse lukkerhastighedsindstillinger. Når [Live View-visning] er indstillet til [Indstillingseffekt fra], vises Live View-visningen lys, så du nemt kan kontrollere kompositionen.

[129] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktFINDER/MONITOR

Indstiller metoden for skift mellem den elektriske søger og skærmen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [FINDER/MONITOR] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Når du kigger ind i den elektriske søger, skifter visningen automatisk til den elektriske søger.
Søger:
Skift mellem visningen i den elektriske søger og skærmvisningen ved at trykke pop-op-søgeren op/ned. Når den elektriske søger trykkes ned, og vises billedet kun på skærmen. Når den elektriske søger trykkes op, slukker skærmen, og billedet vises kun i den elektriske søger.

Bemærk!

 • Når den elektriske søger er trykket ned, vises billederne altid på skærmen uanset [FINDER/MONITOR]-indstillingen.

[130] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produkt Låsning af hjul

Du kan indstille om hjulet skal låses, når der trykkes og holdes på Fn (Funktion)-knappen.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Låsning af hjul] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Lås:
Låser kontrolhjulet.
Lås op (standardindstilling):
Låser ikke kontrolhjulet, selvom du trykker og holder på Fn (Funktion)-knappen.

Tip!

 • Du kan ophæve [Låsning af hjul] ved at holde Fn (Funktion)-knappen nede.

[131] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktDeaktiver skærm

Når du trykker på den tast, som har fået tildelt [Deaktiver skærm]-funktionen, slås skærmvisningen fra.

 1. MENU (Brugerdef. indstillinger) → [Specialtastsindstil.] → indstil [Deaktiver skærm] -funktionen til den ønskede tast.
 2. Tryk på den tast som [Deaktiver skærm] blev tildelt til.

[132] Sådan gør duBrug af optagefunktionerIndstilling af andre funktioner på dette produktND-filter

Hvis du anvender et ND-filter, reduceres mængden af lys, som kommer ind i kameraet. Du kan sænke lukkerhastigheden og mindske blændeværdien for at få en bedre eksponering.

 1. MENU (Kameraindst.)[ND-filter] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Aktiverer automatisk ND-filteret baseret på optagetilstanden og lysstyrken.

Til:
Anvender altid [ND-filter].

Fra:
Deaktiverer [ND-filter]-funktionen.

Tip!

 • Når ND-filteret er aktiveret, vises ikonet i bunden af skærmen.

[133] Sådan gør duVisningVisning af stillbillederAfspilning af billeder

Afspiller de optagede billeder.

 1. Tryk på (Afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstanden.
 2. Vælg billedet med kontrolhjulet.

Tip!

 • Produktet opretter en billeddatabasefil på et hukommelseskort til optagelse og afspilning af billeder. Et billede, som ikke er registreret i billeddatabasefilen, kan muligvis ikke afspilles korrekt. For at afspille billeder, som er optaget vha. andre enheder, skal du registrere disse billeder i billeddatabasefilen vha. MENU [Opsætning][Gendan billed-db.].

[134] Sådan gør duVisningVisning af stillbillederAfspilningszoom

Forstørrer det billede, der afspilles.

 1. Vis det billede du ønsker at forstørre, og tryk derefter W/T (zoom)-knappen hen mod T-siden.
  • Hvis billedet er for stort, skal du skubbe W/T (zoom)-knappen mod W-siden for at justere zoomgraden.
 2. Vælg det sted, som du ønsker at forstørre, ved at trykke på kontrolhjulets øverste/nederste/højre/venstre side.
 3. Tryk på MENU-knappen eller i midten af kontrolhjulet for at afslutte afspilningszoom.

Tip!

 • Du kan også forstørre et billede, der afspilles vha. MENU.

Bemærk!

 • Du kan ikke forstørre film.

[135] Sådan gør duVisningVisning af stillbillederBilledindeks

Du kan få vist flere billeder på samme tid i afspilningstilstand.

 1. Tryk W/T (zoom)-knappen hen mod W-siden, mens billedet afspilles.
  For at ændre antallet af billeder, der skal vises
  MENU(Afspil)→ [Billedindeks] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

9 billeder (standardindstilling)/25 billeder


Sådan vendes tilbage til afspilning af enkeltbillede

Vælg det ønskede billede og tryk på på midten af kontrolhjulet.


Sådan vises et ønsket billede hurtigt

Vælg bjælken til venstre for billedindeksskærmen vha. kontrolhjulet, og tryk derefter på kontrolhjulets øverste/nederste side. Mens bjælken er valgt, kan du få vist kalenderskærmen eller skærmen til valg af mappe ved at trykke på i midten. Du kan endvidere ændre visningstilstand ved at vælge et ikon.

[136] Sådan gør duVisningVisning af stillbillederSkift af skærmvisningen (under afspilning)

Skifter skærmvisningen.

 1. Tryk på DISP (Visningsindstilling)-knappen.
  • Skærmvisningen ændres i rækkefølgen "Vis oplysningerHistogramVis ikke oplysn.Vis oplysninger", hver gang du trykker på DISP-knappen.
  • Indstillingerne for DISP (Visningsindstilling) anvendes til Automatisk visning.

Bemærk!

 • Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
  • Under filmafspilning
  • Under rullende afspilning af panoramabilleder
  • Under diasshow
  • Under Mappevisning (MP4)
  • Under AVCHD-visning
  • Under XAVC S-visning

[137] Sådan gør duVisningSletning af billederSletning af et vist billede

Du kan slette et vist billede.

 1. Vis det billede du vil slette.
 2. Tryk på (Slet)-knappen.
 3. Vælg [Slet] vha. af kontrolhjulet, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet.

[138] Sådan gør duVisningSletning af billederSletning af flere valgte billeder

Du kan slette flere valgte billeder.

 1. MENU(Afspil) → [Slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Sletter de valgte billeder.

(1) Vælg de billeder som skal slettes, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. -mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på igen for at fjerne -mærket.

(2) Gentag trin (1) for at slette andre billeder.

(3) MENU [OK] → Tryk på på midten.

Alle i denne mappe:
Sletter alle billeder i den valgte mappe.
Alle med denne dato:
Sletter alle billeder i det valgte datoområde.

Tip!

 • Udfør [Formater] for at slette alle billeder, herunder beskyttede billeder.

Bemærk!

 • De menupunkter, som kan vælges, varierer afhængigt af [Visningstilstand]-indstillingen.

[139] Sådan gør duVisningAfspilning af filmAfspilning af film

Afspiller de optagede film.

 1. Tryk på (afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
 2. Vælg den film, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet.
 3. For at afspille film skal du trykke på på midten.

Betjeninger, som er til rådighed under filmafspilning

Du kan foretage langsom afspilning og justering af lydstyrken osv. ved at trykke på den nederste side af kontrolhjulet.

 • : Afspilning
 • : Pause
 • : Hurtigt fremad
 • : Hurtigt tilbage
 • : Langsom forlæns afspilning
 • : Langsom baglæns afspilning
 • : Næste filmfil
 • : Forrige filmfil
 • : Viser det næste enkeltbillede
 • : Viser det forrige enkeltbillede
 • : Bevæg.billede video (Viser sporingen af et motiv i bevægelse.)
 • : Justering af lydstyrke
 • : Lukker betjeningspanelet

Tip!

 • "Langsom forlæns afspilning", "Langsom baglæns afspilning", "Viser næste enkeltbillede" og "Viser det forrige enkeltbillede" er til rådighed under pause.

[140] Sådan gør duVisningAfspilning af filmBevæg.billede video

Du kan se sporingen af motivets bevægelse i høj hastighed, ligesom et stroboskopisk billede.

 1. Tryk på den nederste side af kontrolhjulet under filmafspilning, og vælg derefter .
  • Vælg for at afslutte [Bevæg.billede video]-afspilning.
  • Hvis det ikke lykkes for dig at udføre sporingen, kan du justere intervallet for billedsporing med .

Bemærk!

 • Du kan ikke gemme billeder, som er lavet med [Bevæg.billede video] som en filmfil.
 • Hvis motivets bevægelse er for langsom eller motivet ikke bevæger sig nok, kan produktet muligvis ikke oprette billedet.

Tip!

 • Du kan også ændre intervallet for billedsporing ved brug af MENU → (Afspil) → [Bevæg.intervaljust.].

[141] Sådan gør duVisningVisning af panoramabillederAfspilning af panoramabilleder

Produktet ruller automatisk et panoramabillede fra start til slut.

 1. Tryk på (afspil)-knappen for at skifte til afspilningstilstand.
 2. Vælg det panoramabillede, som skal afspilles, vha. kontrolhjulet.
 3. Tryk på på midten for at afspille billedet.

  • For at sætte afspilningen på pause skal du trykke på på midten igen.
  • For at vende tilbage til visning af hele billedet skal du trykke på MENU-tasten.

Bemærk!

 • Panoramabilleder optaget med et andet produkt kan muligvis blive vist i en anden størrelse end den faktiske størrelse, eller rulles muligvis ikke korrekt.

[142] Sådan gør duVisningUdskrivningAngiv udskrivning

Du kan på forhånd specificere hvilke stillbilleder på hukommelseskortet, som du ønsker at udskrive senere.

(udskriftsbestilling)-ikonet vises på de specificerede billeder. DPOF refererer til "Digital Print Order Format".
 1. MENU (Afspil) → [Angiv udskrivning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Vælger billeder til udskriftsbestilling.

(1) Vælg et billede og tryk på på midten af kontrolhjulet. Der vises et -mærke i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på og slette -mærket.

(2) Gentag trin 1 for at udskrive andre billeder.

(3) MENU[OK] på midten.

Annuller alle:
Fjerner alle DPOF-mærker.

Udskriftsindstilling:
Du kan indstille, om datoen skal udskrives på billeder, som er registreret med DPOF-mærker.

Vælg [Til] eller [Fra][Angiv] i [Datomærke].

Bemærk!

 • Du kan ikke tilføje DPOF-mærket til følgende filer:
  • Film
  • RAW-billeder

[143] Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerVisningstilstand

Indstiller visningstilstanden (metoden til billedvisning)

 1. MENU (Afspil) → [Visningstilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Datovisning:
Viser billederne efter dato.

Mappevisning (stillbill.):
Viser kun stillbilleder.

Mappevisning (MP4):
Viser kun film i MP4-format.

AVCHD-visning:
Viser kun film i AVCHD-format.

XAVC S-visning:
Viser kun film i XAVC S-format.

[144] Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerVisningsrotation

Vælger retningen ved afspilning af optagede stillbilleder.

 1. MENU (Afspil) → [Visningsrotation] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkter

Auto:
Billedet vises i henhold til retningsinformationen for billedet. Du kan rotere billedet vha. rotationsfunktionen. Visningsretningen bevares, selvom produktet vippes.
Manuel:
Billedet vises i henhold til retningsinformationen for billedet. Du kan rotere billedet vha. rotationsfunktionen.
Fra:
Viser altid i landskabsretning.

[145] Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerDiasshow

Afspiller automatisk billeder kontinuerligt.

 1. MENU(Afspil) → [Diasshow] → ønsket indstilling.
 2. Vælg [Angiv].

Detaljer om menupunkt

Gentag:
Vælg [Til], hvori billeder afspilles i en kontinuerlig løkke, eller [Fra] (standardindstilling), hvori produktet afslutter diasshowet, når alle billederne er afspillet én gang.

Interval:
Vælg visningsintervallet for billeder ud fra [1 sek.], [3 sek.] (standardindstilling), [5 sek.], [10 sek.] eller [30 sek.].

Sådan afsluttes diasshowet undervejs i afspilningen

 • Tryk på MENU-tasten for at afslutte diasshowet. Du kan ikke sætte diasshowet på pause.

Tip!

 • Du kan kun aktivere et diasshow, når [Visningstilstand] er indstillet til [Datovisning] eller [Mappevisning (stillbill.)].

[146] Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerRoter

Roterer et optaget stillbillede mod urets retning.

 1. MENU (Afspil) → [Roter].
 2. Tryk på på midten af kontrolhjulet.
  Billedet roteres mod urets retning. Billedet roteres, når du trykker på på midten. Hvis du én gang roterer billedet, forbliver billedet roteret, selv efter produktet er slukket.

Bemærk!

 • Du kan ikke rotere filmene.
 • Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget vha. andre produkter.
 • Når du viser roterede billeder på en computer, vises billederne muligvis i deres oprindelige retning afhængigt af softwaren.

[147] Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerBeskyt

Beskytter de optagede billeder mod utilsigtet sletning. -mærket vises på beskyttede billeder.

 1. MENU(Afspil) → [Beskyt] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere billeder:
Anvender eller annullerer beskyttelsen af flere valgte billeder.

(1) Vælg det billede som skal beskyttes, og tryk derefter på på midten af kontrolhjulet. -mærket vises i afkrydsningsfeltet. For at annullere valget skal du trykke på igen for at fjerne -mærket.

(2) Gentag trin (1) for at beskytte andre billeder.

(3) MENU [OK] → Tryk på på midten.

Alle i denne mappe:
Beskytter alle billederne i den valgte mappe.
Alle med denne dato:
Beskytter alle billeder i det valgte datoområde.
Annul. alle i denne map.:
Annullerer beskyttelsen af alle billeder i den valgte mappe.
Annu. alle m. denne dato:
Annullerer beskyttelsen af alle billeder i det valgte datoområde.

Bemærk!

 • De menupunkter, som kan vælges, varierer afhængigt af [Visningstilstand]-indstillingen.

[148] Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktioner4K-stillbilledafspil.

Udsender stillbilleder i 4K-opløsning til et HDMI-tilsluttet tv, som understøtter 4K.

 1. Sluk for dette produkt og tv’et.
 2. Tilslut dette produkts HDMI-mikroterminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
 4. Tænd for dette produkt.
 5. Afspil et stillbillede og tryk derefter nederst på kontrolhjulet.
  Stillbilledet udsendes i 4K-opløsning.
  • Du kan udsende stillbilleder i 4K-opløsning ved at vælge MENU(Afspil) → [4K-stillbilledafspil.][OK].

Bemærk!

 • Denne menu er kun til rådighed med tv'er, som er kompatible med 4K. Se i betjeningsvejledningen til tv’et angående detaljer.

[149] Sådan gør duVisningBrug af visningsfunktionerSkønhedseffekt

Giver dig mulighed for at anvende Skønhedseffekten til at retouchere stillbilledet af en person og få det til at se bedre ud, f.eks. ved at retouchere det for at få en glattere hud, større øjne og hvidere tænder. Du kan indstille effekterne fra niveau 1 til niveau 5. Et billede, hvorpå Skønhedseffekten er anvendt, gemmes som en ny fil. Det oprindelige billede bevares, som det er.

 1. MENU (Afspil) → [Skønhedseffekt].
 2. Vælg det ansigt som du ønsker at anvende Skønhedseffekten på.
 3. Vælg den ønskede effekt og udfør retoucheringen i henhold til betjeningsmetoden for hver enkelt tilstand.
  (Hudfarve):
  Justerer hudfarven, som du ønsker den.
  1. Vælg basishudfarven vha. / og tryk derefter på .
  2. Forstærk eller reducer farvetonen med /.
  (Udglatning af hud):
  Fjerner alderspletter og rynker fra huden.
  Juster effektniveauet vha. /.
  (Fjernelse af skær):
  Reducerer udseendet af fedtet hud. Justerer hudfarven, som du ønsker den.
  Juster effektniveauet vha. /.
  (Bredere øjne):
  Forstørrer øjnene på motivet. Juster størrelsen på øjnene vha. /.
  (Tandblegning):
  Gør tænderne på motivet hvidere. Du er muligvis ikke i stand til gøre tænderne hvidere på visse billeder.
  Juster tændernes hvidhed vha. /.

  For at anvende to eller flere effekter med [Skønhedseffekt], den ene efter den anden, skal du først anvende én effekt på billedet og derefter vælge en anden effekt vha. /.

Bemærk!

 • Du kan ikke anvende [Skønhedseffekt] til de følgende billeder:
  • Panoramabilleder
  • Film
 • Du kan ikke anvende Skønhedseffekt på et meget lille ansigtsbillede.
 • For at anvende Skønhedseffekten på to eller flere ansigter skal du vælge det samme billede igen, efter effekten er blevet anvendt én gang, og derefter anvende effekten på et andet ansigt.
 • [Skønhedseffekt] fungerer muligvis ikke ordentligt på visse billeder.

[150] Sådan gør duVisningVisning af billeder på et tvVisning af billeder på et HD TV

Der behøves et HDMI-kabel (sælges separat) og et hdtv udstyret med et HDMI-jackstik for at få vist billeder, som er gemt på dette produkt, vha. et tv.

 1. Sluk for både dette produkt og tv’et.
 2. Tilslut dette produkts HDMI-mikroterminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
 4. Tænd for dette produkt.
  Billeder optaget med produktet vises på tv-skærmen.

Tip!

 • Dette produkt er kompatibelt med PhotoTV HD-standarden. Hvis du tilslutter Sony PhotoTV HD-kompatible enheder vha. et HDMI-kabel (sælges separat), indstilles tv'et til den billedkvalitet, som passer til visning af stillbilleder, og der kan opleves en helt ny verden af fotos i betagende høj kvalitet.
 • PhotoTV HD giver mulighed for et detaljeret, foto-lignende udtryk med fine teksturer og farver.
 • Se i betjeningsvejledningen der fulgte med det kompatible tv angående detaljer.

Bemærk!

 • Tilslut ikke dette produkt og en anden enhed vha. udgangsterminalerne på dem begge. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
 • Visse enheder fungerer muligvis ikke ordentligt ved tilslutning til dette produkt. De udsender f.eks. eventuelt ikke video eller lyd.
 • Brug et HDMI-kabel med HDMI-logoet eller et originalt Sony-kabel.
 • Brug et HDMI-kabel, som er kompatibelt med produktets HDMI-mikroterminal og HDMI-jackstikket på tv'et.

[151] Sådan gør duVisningVisning af billeder på et tvVisning af billeder på et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv

Du kan betjene dette produkt med tv'ets fjernbetjening, hvis du tilslutter dette produkt til et tv, som understøtter "BRAVIA" Sync vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 1. Sluk for både dette produkt og tv’et.
 2. Tilslut produktets HDMI-mikroterminal til HDMI-jackstikket på tv'et vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 3. Tænd for tv'et og skift indgangen.
 4. Tænd for dette produkt.
 5. MENU(Opsætning) → [HDMI-indstillinger] → [KONTROL TIL HDMI] → [Til].
 6. Tryk på SYNC MENU-knappen på tv’ets fjernbetjening og vælg den ønskede tilstand.

Bemærk!

 • Hvis produktet ikke er i afspilningstilstand, skal du trykke på (afspil)-knappen.
 • Kun tv'er som understøtter "BRAVIA" Sync kan udføre SYNC MENU-betjeninger. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.
 • Hvis produktet udfører uønskede betjeninger som reaktion på tv'ets fjernbetjening, når produktet er tilsluttet til en anden producents tv vha. en HDMI-tilslutning, skal du vælge MENU(Opsætning) → [HDMI-indstillinger][KONTROL TIL HDMI][Fra].

[152] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuSkærmlysstyrke

Du kan justere skærmens lysstyrke.

 1. MENU(Opsætning) → [Skærmlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Justerer lysstyrken automatisk.

Manuel:
Justerer lysstyrken inden for et område fra –2 til +2.

Solskinsvejr:
Indstiller den passende lysstyrke til optagelse udendørs.

Bemærk!

 • Hvis du anvender lysnetadapteren AC-UD10 (sælges separat), når [Skærmlysstyrke] er indstillet til [Auto], er skærmen altid indstillet til den lyseste indstilling.
 • Indstillingen [Solskinsvejr] er for lys til optagelse indendørs. Indstil [Skærmlysstyrke] til [Auto] eller [Manuel] ved optagelse indendørs.
 • Dæk ikke for lyssensoren med hånden e.l., når [Skærmlysstyrke] er indstillet til [Auto].

[153] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuSøgerlysstyrke

Når der anvendes en elektrisk søger, justerer dette produkt lysstyrken i den elektriske søger i henhold til det omgivende miljø.

 1. MENU(Opsætning) → [Søgerlysstyrke] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Justerer automatisk lysstyrken for den elektriske søger.
Manuel:

Vælger lysstyrken for den elektriske søger fra området –2 til +2.

[154] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuFarvetemp. i søger

Justerer farvetemperaturen i den elektriske søger.

 1. MENU (Opsætning) → [Farvetemp. i søger] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

-2 til +2:
Når du vælger "-", ændres søgerskærmen til en varmere farve, og når du vælger "+", ændres den til en koldere farve.

[155] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuIndst. for lydstyrke

Justerer lydstyrken.

 1. MENU(Opsætning) → [Indst. for lydstyrke] → ønsket indstilling.

Justering af lydstyrken under afspilning

Tryk nederst på kontrolhjulet under afspilning af film for at få vist betjeningspanelet, og juster derefter lydstyrken. Du kan justere lydstyrken, mens du lytter til selve lyden.

[156] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuLydsignaler

Vælger om produktet afgiver en lyd eller ej.

 1. MENU (Opsætning) → [Lydsignaler] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Der afgives lyde, f.eks. når udløserknappen trykkes halvvejs ned, og der opnås fokus.

Lukker:
Der afgives kun lukkerlyden.

Fra:
Der afgives ingen lyde.

[157] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuOverførselsindst.(Eye-Fi)

Indstiller, om skal anvendes overførselsfunktionen ved brug af et Eye-Fi-kort (fås i handlen). Dette punkt vises, når der er sat et Eye-Fi-kort ind i produktets hukommelseskortåbning.

 1. MENU (Opsætning) → [Overførselsindst.] → ønsket indstilling.
 2. Indstil dit Wi-Fi-netværk eller destinationen på Eye-Fi-kortet.
  Se i vejledningen der følger med Eye-Fi-kortet angående detaljer.
 3. Sæt det Eye-Fi-kort, som du har indstillet, ind i produktet og optag stillbilleder.
  Der overføres automatisk billeder til din computer osv. via Wi-Fi-netværket.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Aktiverer overførselsfunktionen.

Fra:
Deaktiverer overførselsfunktionen

Kommunikationsstatus vist på skærmen

: Standby. Der er ingen billeder, som skal sendes.

: Overførselsstandby.

: Tilslutter.

: Overfører.

: Fejl

Bemærk!

 • Eye-Fi-kort sælges kun i visse lande/områder.
 • Kontakt venligst producenten eller forhandleren direkte angående flere oplysninger om Eye-Fi-kort.
 • Eye-Fi-kort kan kun anvendes i de lande/områder, hvor de blev anskaffet. Brug Eye-Fi-kort i overensstemmelse med loven i de lande/områder, hvor du anskaffede kortet.
 • Eye-Fi-kort er udstyret med en trådløs LAN-funktion. Sæt ikke et Eye-Fi-kort ind i produktet på steder hvor deres brug er forbudt, som f.eks. om bord på et fly. Når der sættes et Eye-Fi-kort ind i produktet, skal du indstille [Overførselsindst.] til [Fra]. Når overførselsfunktionen er indstillet til [Fra], vises -indikatoren på produktet.
 • Den strømbesparende tilstand fungerer ikke under overførsel.
 • Hvis der vises (fejl), skal du tage hukommelseskortet ud og sætte det i igen, eller slukke for produktet og derefter tænde for det igen. Hvis indikatoren vises igen, kan Eye-Fi-kortet muligvis være beskadiget.
 • Trådløs LAN-kommunikation kan muligvis påvirkes af andet kommunikationsudstyr. Hvis kommunikationsstatussen er dårlig, skal du flytte tættere på det adgangspunkt, der skal tilsluttes.
 • Dette produkt understøtter ikke Eye-Fi "Endless Memory Mode". Inden brug af et Eye-Fi-kort skal du sørge for, at "Endless Memory Mode" er slået fra.

[158] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuFelt-menu

Vælger, om der altid skal vises menuens første skærm, når du trykker på MENU-knappen.

 1. MENU (Opsætning) → [Felt-menu] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Viser altid menuens første skærm (felt-menu).
Fra (standardindstilling):
Deaktiverer visning af felt-menuen.

[159] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuGuide tilstandsvælg.

Du kan få vist beskrivelsen af en optagetilstand, når du drejer på tilstandsknappen, samt ændre de indstillinger som er til rådighed for den optagetilstand.

 1. MENU (Opsætning) → [Guide tilstandsvælg.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Viser vejledningen for tilstandsknappen.

Fra:
Viser ikke vejledningen for tilstandsknappen.

[160] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuBekræft slet

Du kan indstille, om der vælges [Slet] eller [Fortryd] som standardindstillingen på bekræftelsesskærmen for sletning.

 1. MENU (Opsætning) → [Bekræft slet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

"Slet" først:
[Slet] vælges som standardindstillingen.

"Annul." først (standardindstilling):
[Fortryd]vælges som standardindstillingen.

[161] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuVisningskvalitet

Du kan ændre visningskvaliteten.

 1. MENU(Opsætning) → [Visningskvalitet] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Høj:
Viser i høj kvalitet.

Standard:
Viser i standardkvalitet.

Bemærk!

 • Når [Høj] er indstillet, er batteriforbruget højere, end når [Standard] er indstillet.

[162] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuStarttid strømbesp.

Du kan indstille tidspunktet for, hvornår strømmen slukkes automatisk.

 1. MENU (Opsætning) → [Starttid strømbesp.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

30 min./5 min./2 min. (standardindstilling)/1 min.

Bemærk!

 • Den strømbesparende funktion aktiveres ikke under afspilning af diasshow eller optagelse af film, eller ved tilslutning til en computer.

[163] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuPAL/NTSC-vælger

Afspiller film, optaget med produktet, på et tv med PAL/NTSC-system.

 1. MENU (Opsætning) → [PAL/NTSC-vælger] [Angiv]

Bemærk!

 • Denne funktion findes kun på 1080 50i-kompatible enheder. Den findes ikke på 1080 60i-kompatible enheder. 1080 50i-kompatible enheder har et "50i"-mærke i bunden af produktet.
 • Hvis du indsætter et hukommelseskort, som tidligere er blevet formateret med PAL-systemet, vises der en meddelelse, som fortæller dig, at du er nødt til at omformatere kortet. Når du optager i NTSC-systemet, skal du omformatere hukommelseskortet eller anvende et andet hukommelseskort.
 • Når NTSC-tilstanden er valgt, vises meddelelsen "Kører på NTSC." altid på startskærmen, hver gang du tænder for produktet.

[164] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuDemotilstand

Funktionen [Demotilstand]viser automatisk film optaget på hukommelseskortet (demonstration), når kameraet ikke er blevet betjent i et vist stykke tid.

Normalt vælges [Fra].

 1. MENU(Opsætning) → [Demotilstand] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til:
Demonstrationen af filmafspilning starter automatisk, hvis produktet ikke betjenes i ca. ét minut. Der afspilles kun beskyttede AVCHD-film.
Indstil visningstilstanden til [AVCHD-visning] og beskyt filmfilen med den ældste optagedato og -tid.

Fra (standardindstilling):
Viser ikke demonstrationen.

Bemærk!

 • Du kan kun indstille dette punkt, når produktet strømforsynes vha. AC-UD10-/AC-UD11-lysnetadapteren (sælges separat).
 • Selvom der er valgt [Til] , starter produktet ikke nogen demonstration, hvis der ikke er nogen filmfil på hukommelseskortet.
 • Når der er valgt [Til], skifter produktet ikke til strømbesparende tilstand.

[165] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuHDMI-opløsning

Når du tilslutter produktet til et HD (high-definition) TV med HDMI-terminaler vha. et HDMI-kabel (sælges separat), kan du vælge HDMI-opløsning for billeder, som sendes til tv’et.

 1. MENU(Opsætning) → [HDMI-indstillinger] [HDMI-opløsning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Produktet genkender automatisk et HD TV og indstiller udgangsopløsningen.

1080p:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080p).

1080i:
Udsender signaler i HD-billedkvalitet (1080i).

Bemærk!

 • Hvis billederne ikke vises ordentligt vha. indstillingen [Auto] , skal du vælge enten [1080i] eller [1080p], afhængigt af hvilket tv som skal tilsluttes.

[166] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuKONTROL TIL HDMI

Når dette produkt tilsluttes til et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv med et HDMI-kabel (sælges separat), kan du betjene dette produkt ved at rette tv'ets fjernbetjening mod tv'et.

 1. MENU(Opsætning) → [HDMI-indstillinger][KONTROL TIL HDMI] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Du kan betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

Fra:
Du kan ikke betjene dette produkt med fjernbetjeningen til et tv.

Bemærk!

 • [KONTROL TIL HDMI] er kun til rådighed med et "BRAVIA" Sync-kompatibelt tv.

[167] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuHDMI-info.visn.

Vælger, om der skal vises optageinformation, når dette produkt og tv'et er tilsluttet vha. et HDMI-kabel (sælges separat).

 1. MENU (Opsætning) → [HDMI-indstillinger][HDMI-info.visn.] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Viser optageinformationen for det afspillede billede.

Fra:
Viser ikke optageinformationen for det afspillede billede.

[168] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuUSB-tilslutning

Vælger den passende USB-tilslutningsmetode for hver enkelt computer eller USB-enhed, som sluttes til dette produkt.

 1. MENU(Opsætning) → [USB-tilslutning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Auto (standardindstilling):
Opretter automatisk en masselagrings- eller MTP-tilslutning afhængigt af den computer eller andre USB-enheder, som skal tilsluttes. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i MTP, og deres unikke funktioner er aktiveret til brug.

Masselager:
Opretter en masselagringstilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder.

MTP:
Opretter en MTP-tilslutning mellem dette produkt, en computer og andre USB-enheder. Windows 7- eller Windows 8-computere tilsluttes i MTP, og deres unikke funktioner er aktiveret til brug.

Bemærk!

 • Hvis Device Stage* ikke vises på Windows 7 eller Windows 8, skal [USB-tilslutning] indstilles til [Auto].

* Device Stage er en menuskærm, som anvendes til håndtering af tilsluttede enheder, som f.eks. et kamera (funktion i Windows 7 eller Windows 8).

[169] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuUSB-LUN-indstilling

Forbedrer kompatibiliteten ved at begrænse USB-tilslutningens funktioner.

 1. MENU (Opsætning) → [USB-LUN-indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Flere (standardindstilling):
Brug normalt [Flere].

Enkelt:
Indstil kun [USB-LUN-indstilling] til [Enkelt], hvis du ikke kan oprette en tilslutning.

[170] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuUSB-strømforsyning

Indstiller, om der skal forsynes strøm via mikro-USB-kablet, når produktet er tilsluttet til en computer eller en USB-enhed.

 1. MENU (Opsætning) → [USB-strømforsyning] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Til (standardindstilling):
Der forsynes strøm til produktet via et mikro-USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.
Fra
Der forsynes ikke strøm til produktet via et mikro-USB-kabel, når produktet er tilsluttet til en computer e.l.

[171] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuSprog 

Vælger det sprog, der skal bruges i menupunkter, advarsler og meddelelser.

 1. MENU(Opsætning) → [Sprog] → ønsket sprog.

[172] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuIndst.dato/tid

Indstiller datoen og klokkeslættet igen.

 1. MENU(Opsætning) → [Indst.dato/tid] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Sommertid:
Vælger sommertid [Til]/[Fra].

Dato/tid:
Indstiller datoen og klokkeslættet.

Datoformat:
Vælger formatet for visning af dato og klokkeslæt.

[173] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuIndstilling af sted

Indstiller det område, hvor du anvender produktet.

 1. MENU (Opsætning) → [Indstilling af sted] → ønsket område.

[174] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuFormater

Formaterer (initialiserer) hukommelseskortet. Når du bruger et hukommelseskort med dette produkt for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet med produktet for at opnå en stabil ydelse af hukommelseskortet. Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data på hukommelseskortet og ikke kan gøres om. Gem værdifulde data på en computer e.l.

 1. MENU(Opsætning) → [Formater].

Bemærk!

 • Ved formatering slettes alle data permanent, herunder selv beskyttede billeder.

[175] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuFilnummer

Vælger, hvordan der tildeles filnumre til optagede billeder.

 1. MENU(Opsætning) → [Filnummer] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Serie (standardindstilling):
Selvom du ændrer destinationsmappen for optagelser, eller skifter hukommelseskortet, fortsætter produktet med at tildele numre til filer i rækkefølge.
(Hvis der er et højere filnummer på det nye hukommelseskort end den sidste billedfil, tildeles der et nummer, som er ét højere end det højeste nummer, som er tildelt.)

Nulstil:
Produktet nulstiller numre, når der optages en fil i en ny mappe, og tildeler numre til filer startende med "0001".
(Når optagemappen indeholder en fil, tildeles der et nummer, der er ét højere end det højeste nummer.)

[176] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuVælg REC-mappe

Du kan ændre den optagemappe, som der optages billeder i.

 1. MENU(Opsætning) → [Vælg REC-mappe] → ønsket mappe.

Bemærk!

 • Du kan ikke vælge mappen, når du vælger indstillingen [Datoformat] .

[177] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuNy mappe

Opretter en ny mappe på hukommelseskortet. Der oprettes en ny mappe med et mappenummer, som er ét højere end det højeste aktuelt anvendte mappenummer. Billeder optages i den nyligt oprettede mappe. Der oprettes samtidig en mappe til stillbilleder og en mappe til MP4-film, som har det samme nummer.

 1. MENU(Opsætning) → [Ny mappe].

Bemærk!

 • Når du sætter et hukommelseskort, der har været brugt sammen med andet udstyr, ind i dette produkt og optager billeder, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.
 • Der kan gemmes op til 4.000 billeder i alt i én mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der muligvis automatisk en ny mappe.

[178] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuMappenavn

De stillbilleder, som du optager, gemmes i en mappe, der oprettes automatisk under DCIM-mappen på hukommelseskortet. Du kan ændre den måde, der tildeles mappenavne på.

 1. MENU(Opsætning) → [Mappenavn] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Standardformat (standardindstilling):
Mappenavnsformen er som følger: mappenummer + MSDCF.
Eksempel: 100MSDCF

Datoformat:
Mappenavnsformen er som følger: mappenummer + Å (sidste ciffer)/MM/DD.
Eksempel: 10040405 (Mappenummer: 100, dato: 04/05/2014)

Bemærk!

 • Mappeformen for MP4-film er fastsat til "mappenummer + ANV01".

[179] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuGendan billed-db.

Der opstår muligvis problemer i billeddatabasefilen, hvis der er blevet behandlet billedfiler på en computer. I sådanne tilfælde kan billederne på hukommelseskortet ikke afspilles på dette produkt. Hvis disse problemer opstår, skal du reparere filen vha. [Gendan billed-db.].

 1. MENU (Opsætning) → [Gendan billed-db.] [Angiv].

Bemærk!

 • Brug et tilstrækkeligt opladet batteri. Lavt strømniveau på batteriet under reparation kan ødelægge data.

[180] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuVis plads på medie

Viser optagetiden for film og antallet af stillbilleder, som kan optages, på det indsatte hukommelseskort.

 1. MENU(Opsætning) → [Vis plads på medie].

[181] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuVersion

Viser versionen på dette produkts software.

 1. MENU(Opsætning) → [Version].

[182] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuCertificeringslogo (Kun oversøisk model)

Viser nogle af certificeringslogoerne for dette produkt.

 1. MENU(Opsætning) → [Certificeringslogo].

[183] Sådan gør duÆndring af indstillingerOpsætningsmenuNulstil indstilling

Nulstiller produktet til standardindstillingerne. Selvom du udfører [Nulstil indstilling], bevares de optagede billeder.

 1. MENU(Opsætning) → [Nulstil indstilling] → ønsket indstilling.

Detaljer om menupunkt

Nulstil kameraindstillinger:
Initialiserer hovedindstillingerne for optagelse til standardindstillingerne.

Initialiser:
Initialiserer alle indstillingerne til standardindstillingerne.

Bemærk!

 • Du må ikke tage batteriet ud under nulstilling.
 • Når du udfører [Initialiser], kan downloadede applikationer på produktet muligvis blive afinstalleret. For at anvende disse applikationer igen skal du geninstallere dem.

[184] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerTilslutning af dette produkt og en smartphonePlayMemories Mobile

For at anvende [Smart fjernbetje. indlejret] eller [Send til smartphone] osv. skal applikationen PlayMemories Mobile være installeret på din smartphone.

Download og installer applikationen PlayMemories Mobile fra din smartphones applikationsbutik. Hvis PlayMemories Mobile allerede er installeret på din smartphone, skal du sørge for at opdatere den til den seneste version.
For detaljer om PlayMemories Mobile skal du se supportsiden (http://www.sony.net/pmm/).

[185] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerTilslutning af dette produkt og en smartphoneTilslutning af en Android-smartphone til dette produkt

 1. Start PlayMemories Mobile på din smartphone.
 2. Vælg modelnavnet på dette produkt (DIRECT-xxxx: xxxx).

 3. Indtast adgangskoden som vises på dette produkt.

  Smartphonen tilsluttes til produktet.

[186] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerTilslutning af dette produkt og en smartphoneTilslutning af produktet til en iPhone eller iPad

 1. Vælg modelnavnet på dette produkt (DIRECT-xxxx: xxxx) på Wi-Fi-indstillingsskærmen på din iPhone eller iPad.

 2. Indtast adgangskoden som vises på dette produkt.


  iPhonen eller iPad'en tilsluttes til produktet.
 3. Bekræft, at din iPhone eller iPad er blevet tilsluttet til det "SSID", som vises på dette produkt.

 4. Vend tilbage til "Hjem"-skærmen og start PlayMemories Mobile.

[187] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerTilslutning af dette produkt og en smartphoneStart af en applikation vha. [Et tryk (NFC)]

Du kan kalde en ønsket applikation frem fra applikationsmenuen på dette produkt ved at berøre produktet med en Android-smartphone med NFC-funktion. Hvis den applikation, du kalder frem, har en funktion, der fungerer sammen med smartphonen, tilsluttes produktet og smartphonen via Wi-Fi. For at anvende denne funktion skal du registrere den ønskede applikation på forhånd.

 1. MENU → (Trådløs)[Et tryk (NFC)] → ønsket applikation.
 2. Skift dette produkt til optagetilstand og berør derefter (N-mærke) på produktet med en smartphone med NFC-funktion i 1-2 sekunder.
  • PlayMemories Mobile starter på smartphonen, og den applikation, som du har registreret, starter på dette produkt.

Bemærk!

 • Når produktet er i afspilningstilstand, starter den registrerede applikation ikke, selvom du berør produktet med smartphonen.
 • Når du kalder en applikation frem med én berøring, starter PlayMemories Mobile på smartphonen, selv hvis denne applikation ikke fungerer med en smartphone. Afslut PlayMemories Mobile uden at udføre nogen betjening. Hvis du ikke afslutter PlayMemories Mobile, forbliver smartphonens tilslutningstilstand på standby.

[188] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerBetjening af dette produkt vha. en smartphoneSmart fjernbetje. indlejret

Du kan anvende en smartphone som fjernbetjening til dette produkt og optage stillbilleder/film. Stillbilleder/film optaget via fjernbetjening sendes til smartphonen fra produktet. Applikationen PlayMemories Mobile skal være installeret på din smartphone.

 1. MENU → (Applikation) → [Applikationsliste][Smart fjernbetje. indlejret].
 2. Når produktet er klar til tilslutningen, vises der en informationsskærm på produktet. Tilslut smartphonen og produktet vha. den information.
  • Indstillingsmetoder for tilslutning varierer blandt smartphones.

 3. Kontroller kompositionen af billedet på smartphonens skærm, og tryk derefter på udløserknappen (A) på smartphonen for at optage et billede.
  • Brug knappen (B) til at ændre indstillinger som f.eks. [EV], [Selvudløser] og [Evalueringstjek].

Bemærk!

 • Når du optager film med en smartphone som en fjernbetjening, bliver skærmen på produktet mørkere. Du kan endvidere ikke anvende søgeren til filmoptagelse.
 • Dette produkt deler tilslutningsoplysningerne for [Smart fjernbetje. indlejret] med en enhed, som har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at tilslutte til produktet, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne ved at følge disse trin. MENU → (Trådløs)[Nulstil SSID/kode]. Efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne er du nødt til registrere smartphonen igen.
 • Afhængigt af fremtidige opgraderinger af versionen kan betjeningsprocedurer eller skærmvisninger muligvis ændres uden forudgående varsel.

[189] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerBetjening af dette produkt vha. en smartphoneOne-touch-tilslutning med en Android-smartphone med NFC-funktion (NFC One touch-fjern)

Du kan tilslutte dette produkt og en Android-smartphone med NFC-funktion vha. én berøring uden at udføre nogen kompleks opsætningsproces.

 1. Aktiver smartphonens NFC-funktion.
 2. Skift dette produkt til optagetilstand.
  • NFC-funktionen er kun til rådighed, når (N-mærke) vises på skærmen.
 3. Berør smartphonen med produktet.

  Smartphonen og produktet tilsluttes, og PlayMemories Mobile starter på smartphonen.

  • Berør produktet med smartphonen i 1-2 sekunder, indtil PlayMemories Mobile starter.

Om "NFC"

NFC er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation over kort afstand mellem forskellige enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller IC-tags osv. NFC gør datakommunikation mere enkel ved blot at kræve en berøring på det designerede berøringspunkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.

Bemærk!

 • Hvis du ikke kan oprette en tilslutning, skal du gøre følgende:
  • Start PlayMemories Mobile på din smartphone, og flyt derefter smartphonen langsomt hen mod (N-mærke) på dette produkt.
  • Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
  • Hvis produktet er i et etui, skal du fjerne det.
  • Kontroller om NFC-funktionen er aktiveret på din smartphone.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Hvis dette produkt og smartphonen tilsluttes, når produktet er i afspilningstilstand, sendes det viste billede til smartphonen.

[190] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerOverførsel af billeder til en smartphoneSend til smartphone

Du kan overføre stillbilleder til en smartphone og vise dem. Applikationen PlayMemories Mobile skal være installeret på din smartphone.

 1. MENU (Trådløs) → [Send til smartphone] → ønsket indstilling.
  • Hvis du trykker på (Send til smartphone)-knappen i afspilningstilstand, vises indstillingsskærmen for [Send til smartphone].
 2. Hvis produktet er klar til overførslen, vises informationsskærm på produktet. Tilslut smartphonen og produktet vha. den information.
  • Indstillingsmetoden for tilslutning af smartphonen og produktet varierer afhængigt af smartphonen.

Detaljer om menupunkt

Vælg på denne enhed:
Vælger et billede på produktet, som skal overføres til smartphonen.

(1) Vælg mellem [Dette bil.], [Alle bill. fra denne dato] eller [Flere billeder].

(2) Hvis du vælger [Flere billeder], skal du vælge de ønskede billeder vha. på kontrolhjulet og derefter trykke på MENU → [Angiv].

Vælg på smartphone:
Viser alle billeder, som er optaget på produktets hukommelseskort, på smartphonen.

Bemærk!

 • Du kan vælge et billedformat, som skal sendes til smartphonen, mellem [Original], [2M] eller [VGA].
  For at ændre billedformatet skal du se de følgende trin.
  • På en Android-smartphone
   Start PlayMemories Mobile og ændr billedformatet vha. [Indstillinger][Billedformat for kopiering].
  • På en iPhone/iPad
   Vælg PlayMemories Mobile i indstillingsmenuen og ændr billedformatet med [Billedformat for kopiering].
 • Visse billeder kan muligvis ikke vises på smartphonen afhængigt af optageformatet.
 • RAW-billeder konverteres til JPEG-format, når de sendes.
 • Du kan ikke sende film i XAVC S- eller AVCHD-format.
 • Dette produkt deler tilslutningsoplysningerne for [Send til smartphone] med en enhed, som har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at tilslutte til produktet, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne ved at følge disse trin. MENU → [Trådløs][Nulstil SSID/kode]. Efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne er du nødt til registrere smartphonen igen.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].

[191] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerOverførsel af billeder til en smartphoneSending af billeder til en Android-smartphone(NFC One touch-deling)

Med blot én berøring kan du tilslutte dette produkt og en Android-smartphone med NFC-funktion og sende et billede, som vises på produktets skærm, direkte til smartphonen. Med hensyn til film kan du kun overføre MP4-film optaget med [Filformat] indstillet til [MP4].

 1. Aktiver smartphonens NFC-funktion.
 2. Vis et enkelt billede på produktet.
 3. Berør produktet med smartphonen.

  Produktet og smartphonen tilsluttes, og PlayMemories Mobile starter automatisk på smartphonen, hvorefter det viste billede sendes til smartphonen.

  • Inden du berører smartphonen, skal du annullere dvale- og skærmlåsfunktionerne på smartphonen.
  • NFC-funktionen er kun til rådighed, når (N-mærket) vises på produktet.
  • Berør produktet med smartphonen i 1-2 sekunder, indtil PlayMemories Mobile starter.
  • For at overføre to eller flere billeder skal du vælge MENU → (Trådløs)[Send til smartphone] for at vælge flere billeder. Efter visning af tilslutning aktiveret-skærmen skal du anvende NFC til at tilslutte produktet og smartphonen.

Om "NFC"

NFC er en teknologi, som muliggør trådløs kommunikation over kort afstand mellem forskellige enheder, som f.eks. mobiltelefoner eller IC-tags osv. NFC gør datakommunikation mere enkel ved blot at kræve en berøring på det designerede berøringspunkt.

 • NFC (Near Field Communication) er en international standard for trådløs kommunikationsteknologi over kort afstand.

Bemærk!

 • Du kan vælge et billedformat, som skal sendes til smartphonen, mellem [Original], [2M], eller [VGA].
  For at ændre billedformatet skal du se de følgende trin.
  • På en Android-smartphone
   Start PlayMemories Mobile og ændr billedformatet vha. [Indstillinger][Billedformat for kopiering].
  • På en iPhone/iPad
   Vælg PlayMemories Mobile i indstillingsmenuen og ændr billedformatet med [Billedformat for kopiering].
 • RAW-billeder konverteres til JPEG-format, når de sendes.
 • Hvis billedindekset vises på produktet, kan du ikke overføre billeder vha. NFC-funktionen.
 • Hvis du ikke kan oprette en tilslutning, skal du gøre følgende:
  • Start PlayMemories Mobile på din smartphone, og flyt derefter smartphonen langsomt hen mod (N-mærke) på dette produkt.
  • Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne det.
  • Hvis produktet er i et etui, skal du fjerne det.
  • Bekræft, at NFC-funktionen er aktiveret på smartphonen.
 • Når [Flytilstand] er indstillet til [Til], kan du ikke tilslutte dette produkt og smartphonen. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Du kan ikke sende film i AVCHD-format.
 • Du kan ikke sende film i XAVC S-format.

[192] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerOverførsel af billeder til en computerSend til computer

Du kan overføre billeder gemt på produktet til en computer, som er tilsluttet til et trådløst adgangspunkt eller en trådløs bredbåndsrouter, og nemt foretage sikkerhedskopieringer vha. denne betjening. Inden du starter denne betjening, skal du installere PlayMemories Home på din computer og registrere adgangspunktet på produktet.

 1. Start din computer.
 2. MENU(Trådløs) → [Send til computer].

Bemærk!

 • Afhængigt af applikationsindstillingerne for din computer slukker produktet, efter billederne er gemt på din computer.
 • Du kan kun overføre billeder fra produktet til én computer ad gangen.
 • Hvis du ønsker at overføre billeder til en anden computer, skal du tilslutte produktet til computeren via en USB-forbindelse, og følge instruktionerne i PlayMemories Home.

[193] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerOverførsel af billeder til et tvVis på tv

Du kan få vist billeder på et tv med netværksfunktion ved at overføre dem fra produktet uden at tilslutte produktet til tv'et med et kabel. På visse tv'er er du muligvis nødt til at foretage betjeninger på tv'et. Se i den betjeningsvejledning der fulgte med tv'et angående detaljer.

 1. MENU(Trådløs)[Vis på tv] → ønsket enhed, som skal tilsluttes.
 2. Når du ønsker at afspille billeder ved hjælp af et diasshow, skal du trykke på på midten af kontrolhjulet.

  • For at få vist det næste/forrige billede manuelt skal du trykke på den højre/venstre side af kontrolhjulet.
  • For at ændre den enhed som skal tilsluttes, skal du trykke på den nederste side af kontrolhjulet, og derefter vælge [Enhedsliste].

Diasshowindstillinger

Du kan ændre diasshowindstillingerne ved at trykke den nederste side af kontrolhjulet.

Afspilningsvalg:
Vælger den gruppe billeder, der skal vises.

Mappevisning (stillbill.):
Vælger fra [Alt] og [Alle i mappe].

Datovisning:
Vælger fra [Alt] og [Alle på dato].

Interval:
Vælger fra [Kort] og [Lang].

Effekter*:
Vælger fra [Til] og [Fra].

Afspillet billedstr.:
Vælger fra [HD] og [4K].

*Indstillingerne gælder kun for et BRAVIA-tv, der er kompatibelt med funktionerne.

Bemærk!

 • Du kan anvende denne funktion på et tv, der understøtter DLNA-renderer.
 • Du kan vise billeder på et tv med Wi-Fi Direct-funktion eller et tv med netværksfunktion (herunder kabel-tv).
 • Hvis du tilslutter dette produkt til tv'et og ikke anvender Wi-Fi Direct, skal du først registrere dit adgangspunkt.
 • Det kan tage tid at vise billederne på tv'et.
 • Der kan ikke vises film på tv'et via Wi-Fi. Brug et HDMI-kabel (sælges separat).

[194] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerFlytilstand

Når du går om bord på et fly osv., kan du slå alle Wi-Fi-funktioner midlertidigt fra.

 1. MENU (Trådløs) → [Flytilstand] → ønsket indstilling.
  Hvis du indstiller [Flytilstand] til [Til], vises der et flysymbol på skærmen.

[195] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerWPS-tryk

Hvis dit adgangspunkt er udstyret med en WPS-knap, kan du nemt registrere adgangspunktet til dette produkt ved at trykke på WPS-knappen.

 1. MENU(Trådløs) → [WPS-tryk].
 2. Tryk på WPS-knappen på det adgangspunkt, som du ønsker at registrere.

Bemærk!

 • [WPS-tryk] fungerer kun, hvis sikkerhedsindstillingen for dit adgangspunkt er indstillet til WPA eller WPA2, og dit adgangspunkt understøtter WPS-knapmetoden. Hvis sikkerhedsindstillingen er indstillet til WEP, eller dit adgangspunkt ikke understøtter WPS-knapmetoden, skal du udføre [Adgangspunktindst.].
 • Se betjeningsvejledningen for dit adgangspunkt eller kontakt administratoren for adgangspunktet angående detaljer om de tilgængelige funktioner og indstillinger for dit adgangspunkt.
 • Der kan muligvis ikke oprettes en forbindelse afhængigt af de omgivende forhold som f.eks. typen af vægmateriale, hvis der er en forhindring, eller pga. dårligt trådløst signal mellem produktet og adgangspunktet. Hvis dette sker, skal du ændre produktets placering eller flytte produktet tættere på adgangspunktet.

[196] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerAdgangspunktindst.

Du kan registrere dit adgangspunkt manuelt. Inden du starter på proceduren, skal du kontrollere SSID-navnet på adgangspunktet, sikkerhedssystemet og adgangskoden. Adgangskoden er muligvis forudindstillet på visse enheder. Se i betjeningsvejledningen til adgangspunktet eller konsulter administratoren for adgangspunktet angående detaljer.

 1. MENU(Trådløs) → [Adgangspunktindst.].
 2. Vælg det adgangspunkt som du ønsker at registrere.

  Når det ønskede adgangspunkt vises på skærmen: Vælg det ønskede adgangspunkt.

  Når det ønskede adgangspunkt ikke vises på skærmen: Vælg [Manuel indstilling] og indstil adgangspunktet.

  *Se "Sådan bruges tastaturet" angående indtastningsmetoden.

  • Hvis du vælger [Manuel indstilling], skal du indtaste SSID-navnet på adgangspunktet, og derefter vælge sikkerhedssystemet.

 3. Indtast adgangskoden og vælg [OK].

  • Adgangspunkter uden mærket behøver ikke nogen adgangskode.

 4. Vælg [OK].

Sådan bruges tastaturet

Når der kræves manuel indtastning af tegn, vises der et tastatur på skærmen.

 1. Indtastningsfelt De tegn, du indtastede, vises.
 2. Skift tegntyper Hver gang du trykker på på midten af kontrolhjulet, skifter tegntypen mellem bogstaver i alfabetet, tal og symboler.
 3. Tastatur Hver gang du trykker på på midten, vises det tegn som du indtaster.

  Eksempel: vis du ønsker at indtaste "abd"

  Vælg tasten for "abc" og tryk én gang på for at få vist "a" → vælg ""((5) Flyt markør) og tryk på → vælg tasten for "abc" og tryk to gange på for at få vist "b" → vælg tasten for "def" og tryk én gang på for at få vist "d".

 4. Færdigbehandl Færdigbehandler de indtastede tegn.
 5. Flyt markør Flytter markøren i indtastningsfeltet til højre eller venstre.
 6. Slet Sletter tegnet før markøren.
 7. Skifter det næste tegn til et stort bogstav eller et lille bogstav.
 8. Indtaster et mellemrum.

 • For at annullere indtastningen skal du vælge [Fortryd].

Andre indstillingspunkter

Afhængigt af statussen eller indstillingsmetoden af dit adgangspunkt, ønsker du muligvis at indstille flere punkter.

WPS PIN:
Viser den PIN-kode som du indtaster i den tilsluttede enhed.

Prioriteret tilslutning:
Vælg [Til] eller [Fra].

IP-adresseindstilling:
Vælg [Auto] eller [Manuel].

IP-adresse:
Hvis du indtaster IP-adressen manuelt, skal du indtaste den indstillede adresse.

Subnetmaske/Standardgateway:
Når du indstiller [IP-adresseindstilling] til [Manuel], skal du indtaste den IP-adresse, som svarer til dit netværksmiljø.

Bemærk!

 • For at prioritere det registrerede adgangspunkt skal du indstille [Prioriteret tilslutning] til [Til].

[197] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerRediger enhedsnavn

Du kan ændre enhedsnavnet under Wi-Fi Direct.

 1. MENU(Trådløs) → [Rediger enhedsnavn].
 2. Vælg indtastningsfeltet og indtast derefter enhedsnavnet → [OK].

[198] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerVis MAC-adresse

Viser dette produkts MAC-adresse.

 1. MENU (Trådløs) → [Vis MAC-adresse].

[199] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerNulstil SSID/kode

Dette produkt deler tilslutningsoplysningerne for [Send til smartphone] og [Smart fjernbetje. indlejret] med en enhed, som har tilladelse til at tilslutte. Hvis du ønsker at ændre den enhed, som har tilladelse til at tilslutte, skal du nulstille tilslutningsoplysningerne.

 1. MENU(Trådløs) → [Nulstil SSID/kode] [OK].

Bemærk!

 • Hvis du tilslutter dette produkt til smartphonen efter nulstilling af tilslutningsoplysningerne, skal du registrere smartphonen igen.

[200] Sådan gør duBrug af Wi-Fi-funktionerÆndring af indstillingerne for Wi-Fi-funktionerNulstil netværksinds.

Nulstiller alle netværksindstillingerne til standardindstillingerne.

 1. MENU(Trådløs) → [Nulstil netværksinds.] [OK].

[201] Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetPlayMemories Camera AppsPlayMemories Camera Apps

Du kan tilføje de ønskede funktioner til dette produkt ved at tilslutte til websiden for download af applikationer (PlayMemories Camera Apps) via internettet. Der er for eksempel de følgende betjeninger til rådighed:

 • Du kan anvende forskellige effekter til optagelse af billeder.
 • Du kan overføre billeder til netværkstjenester direkte fra produktet.
 • Tryk på MENU(Applikation)[Introduktion] angående information om tjenesten og lande og regioner hvor den er til rådighed.

[202] Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetPlayMemories Camera AppsAnbefalet computermiljø

For detaljer om de anbefalede computermiljøer for download af en applikation og tilføjelse af funktioner til produktet skal du anvende den følgende URL:
websiden for "PlayMemories Camera Apps" (www.sony.net/pmca/)

[203] Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetInstallering af applikationerÅbning af en servicekonto

Du kan åbne en servicekonto, hvilket kræves for download af applikationer.

 1. Besøg websiden for download af applikationer.
 2. Følg anvisningerne på skærmen og opret en servicekonto.
  • Følg anvisningerne på skærmen for at downloade den ønskede applikation til produktet.

[204] Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetInstallering af applikationerDownload af applikationer

Du kan downloade applikationer vha. din computer.

 1. Besøg websiden for download af applikationer.
 2. Vælg den ønskede applikation og download applikationen på produktet ved at følge anvisningerne på skærmen.
  • Følg anvisningerne på skærmen og tilslut produktet til computeren vha. mikro-USB-kablet (medfølger).

[205] Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetInstallering af applikationerDownload af applikationer direkte til produktet vha. Wi-Fi-funktionen

Du kan downloade applikationer vha. Wi-Fi-funktionen uden tilslutning til en computer.

 1. MENU(Applikation) → Applikationsliste(PlayMemories Camera Apps), og følg derefter anvisningerne på skærmen for at downloade applikationer.
  Opret en servicekonto på forhånd.

Bemærk!

 • Når IP-adresseindstillingen for dette produkt er [Manuel], kan du ikke downloade en applikation. Indstil [IP-adresseindstilling] til [Auto].

[206] Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetStart af applikationerneStart af den downloadede applikation

Start en applikation som er blevet downloadet fra websiden for download af applikationer PlayMemories Camera Apps.

 1. MENU(Applikation) → [Applikationsliste] → applikation som ønskes startet.

Tip!

Sådan startes applikationer hurtigere

Tildel [Download appli.] og [Applikationsliste] til den brugertilpassede tast. Du kan starte applikationer eller få vist applikationslisten ved blot at trykke på den brugertilpassede tast, mens skærmen med optageoplysninger vises.

[207] Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetHåndtering af applikationerneAfinstallation af applikationer

Du kan afinstallere applikationer fra dette produkt.

 1. MENU(Applikation) → Applikationsliste[Applikationshåndtering][Håndter og fjern].
 2. Vælg den applikationer som skal afinstalleres.
 3. Vælg for at afinstallere applikationen.
 • Den afinstallerede applikation kan geninstalleres. Se websiden for download af applikationer angående detaljer.

[208] Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetHåndtering af applikationerneÆndring af rækkefølgen på applikationer

Du kan ændre rækkefølgen for, hvordan tilføjede applikationer vises på dette produkt.

 1. MENU (Applikation) → Applikationsliste[Applikationshåndtering] [Sorter].
 2. Vælg den applikation, som du ønsker at ændre rækkefølgen på.
 3. Vælg destinationen.

[209] Sådan gør duTilføjelse af applikationer til produktetHåndtering af applikationerneBekræftelse af kontooplysningerne for PlayMemories Camera Apps

Kontooplysningerne for det "Sony Entertainment Network", som er registreret på dette produkt, vises.

 1. MENU(Applikation) → Applikationsliste[Applikationshåndtering] [Vis kontoinformation].

[210] Sådan gør duVisning på computereAnbefalet computermiljøAnbefalet computermiljø

Du kan bekræfte softwarens computerdriftsmiljø på den følgende URL:
www.sony.net/pcenv/

[211] Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenPlayMemories Home

Du kan gøre følgende med PlayMemories Home:

 • Du kan importere billeder, der er optaget med dette produkt, til din computer.
 • Du kan afspille de billeder, som er importeret til din computer.
 • Du kan dele dine billeder vha. PlayMemories Online.

Du kan desuden gøre følgende på Windows:

 • Du kan organisere billeder på computeren på en kalender efter optagedato og vise dem.
 • Du kan redigere og korrigere billeder, som f.eks. ved at beskære og ændre størrelsen på dem.
 • Du kan oprette en Blu-ray-disk, AVCHD-disk eller DVD-Videodisk ud fra AVCHD-film, som er importeret til en computer.
  Du kan ikke oprette diske fra film i XAVC S-format, selvom de kan importeres til computere.
 • Du kan overføre billeder til en netværkstjeneste. (Der behøves en internetforbindelse.)
 • Se Hjælp til PlayMemories Home angående yderligere detaljer.
 • Der kræves en internetforbindelse for at kunne anvende PlayMemories Online eller andre netværkstjenester. PlayMemories Online eller andre netværkstjenester er muligvis ikke til rådighed i visse lande eller regioner.

[212] Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenInstallation af PlayMemories Home

 1. Brug internetbrowseren på din computer til at besøge den følgende URL, og installer PlayMemories Home.
  • Fortsæt installationen ved at følge instruktionerne på skærmen.
  • Når installationen er fuldført, starter PlayMemories Home.
  • Hvis PMB (Picture Motion Browser), som fulgte med et produkt, der blev anskaffet før 2011, allerede er blevet installeret på computeren, overskrives PMB af PlayMemories Home. Brug venligst PlayMemories Home.
 2. Tilslut produktet og din computer vha. det medfølgende mikro-USB-kabel.
  • Der er muligvis tilføjet nye funktioner til PlayMemories Home. Selv hvis PlayMemories Home allerede er blevet installeret på din computer, skal du tilslutte dette produkt og din computer igen.

A: Til Multi/Mikro-USB-terminalen

B: Til USB-stikket på computeren

Bemærk!

 • Log på som administrator.
 • Det kan være nødvendigt at genstarte din computer. Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart vises, skal du følge instruktionerne på skærmen for at genstarte computeren.
 • DirectX er muligvis installeret afhængigt af din computers systemmiljø.

Tip!

 • For detaljer om PlayMemories Home skal du se Hjælp til PlayMemories Home eller supportsiden for PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (kun engelsk).

[213] Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenSoftware til Mac-computere

Besøg den følgende URL angående yderligere detaljer om software til Mac-computere:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Wireless Auto Import

"Wireless Auto Import" er nødvendig, hvis du anvender en Mac-computer og ønsker at importere billeder til computeren vha. Wi-Fi-funktionen. Download "Wireless Auto Import" fra URL'en ovenfor og installer den på din Mac-computer. Se Hjælp til "Wireless Auto Import" angående detaljer.

Bemærk!

 • Den software, som kan anvendes, varierer afhængigt af regionen.

[214] Sådan gør duVisning på computereBrug af softwaren“Image Data Converter”

Du kan gøre følgende med "Image Data Converter":

 • Du kan redigere billeder, der er optaget i RAW-format, vha. forskellige korrektioner som f.eks. nuancekurve og skarphed.
 • Du kan justere billeder med hvidbalance, eksponering og [Kreativ indst.] osv.
 • Du kan gemme de viste og redigerede stillbilleder på en computer.
  Du kan enten gemme stillbilledet som RAW-format eller gemme det i det almindelige filformat.
 • Du kan vise og sammenligne de RAW-billeder og JPEG-billeder, der er optaget med dette produkt.
 • Du kan rangere billeder i fem grader.
 • Du kan påføre farvemærkater.

[215] Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenInstallation af "Image Data Converter"

 1. Download og installer softwaren ved at besøge den følgende URL (kun engelsk).

Bemærk!

 • Log på som administrator.

[216] Sådan gør duVisning på computereBrug af softwarenÅbning af "Image Data Converter Guide"

Windows:

[Start][All Programs][Image Data Converter][Help][Image Data Converter Ver.4].

 • I Windows 8 skal du starte [Image Data Converter Ver.4] og vælge [Help] fra menubjælken → [Image Data Converter Guide].

Mac:

Finder → [Applications][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4] og vælg [Help] fra menubjælken → [Image Data Converter Guide].

[217] Sådan gør duVisning på computereTilslutning af dette produkt og en computerTilslutning af produktet til en computer

 1. Indsæt et tilstrækkeligt opladet batteri i produktet eller tilslut det til en stikkontakt vha. en lysnetadapter AC-UD10 (sælges separat).
 2. Tænd produktet og computeren.
 3. Tilslut produktet og din computer vha. mikro-USB-kablet (medfølger) (A) .

  • Hvis du tilslutter produktet til din computer vha. mikro-USB-kablet, når [USB-strømforsyning] er indstillet til [Til], forsynes strømmen fra din computer. (Standardindstilling: [Til])

[218] Sådan gør duVisning på computereTilslutning af dette produkt og en computerImport af billeder til computeren

PlayMemories Home giver dig mulighed for at importere billeder på en nem måde. For detaljer om PlayMemories Home-funktioner skal du se Hjælp for PlayMemories Home.

Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home (Windows)

Når guiden for Automatisk afspilning vises efter oprettelse af en USB-forbindelse mellem dette produkt og en computer, skal du klikke på [Open folder to view files][OK][DCIM] eller [MP_ROOT]. Kopier derefter de ønskede billeder til computeren.

 • Hvis Device Stage vises på en Windows 7- eller Windows 8-computer, skal du dobbeltklikke på [Browse Files] → medieikon → mappe som de billeder, du ønsker at importere, er gemt i.

Import af billeder til computeren uden brug af PlayMemories Home (Mac)

Tilslut produktet til Mac-computeren. Dobbeltklik på det nyligt genkendte ikon på skrivebordet → den mappe hvori det billede, du ønsker at importere, er gemt. Træk derefter og slip billedfilen på harddiskikonet.

Bemærk!

 • Til betjeninger som f.eks. import af AVCHD-film til computeren skal du anvende PlayMemories Home.
 • Du skal ikke redigere eller på anden måde behandle AVCHD-filmfiler/-mapper fra den tilsluttede computer. Filmfiler kan muligvis blive beskadigede eller uspillelige. Du skal ikke slette eller kopiere AVCHD-film på hukommelseskortet via computeren. Sony kan ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaget af sådanne betjeninger via computeren.

[219] Sådan gør duVisning på computereTilslutning af dette produkt og en computerAfbrydelse af produktet fra computeren

Afbryder USB-forbindelsen mellem dette produkt og computeren.

Udfør procedurerne fra trin 1 til 2 nedenfor, inden du udfører følgende betjeninger:

 • Afbryder kablet.
 • Fjerner et hukommelseskort.
 • Slukker for produktet.

 1. Klik på (Safely remove USB Mass Storage Device) i proceslinjen.
 2. Klik på den viste meddelelse.

Bemærk!

 • Træk og slip ikonet for hukommelseskortet eller drev-ikonet hen i "Trash"-ikonet på Mac-computere. Produktet afbrydes fra computeren.
 • Afbryd-ikonet vises muligvis ikke på Windows 7-/Windows 8-computere. I dette tilfælde kan du springe trin 1 og 2 ovenfor over.

[220] Sådan gør duVisning på computereOprettelse af en filmdiskDisktype

HD-billedkvalitet (high definition)
En Blu-ray-disk gør det muligt for dig at optage længere film i HD-billedkvalitet (high definition) end på DVD-diske.

HD-billedkvalitet (high definition) (AVCHD-optagedisk)
Film i HD-billedkvalitet (high definition) kan optages på DVD-medier som f.eks. DVD-R-diske, hvorved der oprettes en disk i HD-billedkvalitet (high definition).

 • Du kan afspille en disk i HD-billedkvalitet (high definition) på enheder, der kan afspille AVCHD-format, som f.eks. en Sony Blu-ray-diskafspiller og en PlayStation®3. Du kan ikke afspille disken på almindelige DVD-afspillere.

Standarddefinition billedkvalitet (STD)
Film i standarddefinition billedkvalitet (STD) omdannet fra film i HD-billedkvalitet (high definition) kan optages på DVD-medier som f.eks. DVD-R-diske, hvorved der oprettes en disk i standard billedkvalitet (STD).

Tip!

Du kan anvende de følgende typer 12 cm diske med PlayMemories Home. Se "Oprettelse af Blu-ray-diske" angående Blu-ray-diske.

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ikke genskrivbar

DVD-RW/DVD+RW: Genskrivbar

 • Sørg for, at din "PlayStation 3" altid anvender den seneste version af "PlayStation 3"-systemsoftwaren.
 • "PlayStation 3" er muligvis ikke til rådighed i visse lande/regioner.

[221] Sådan gør duVisning på computereOprettelse af en filmdiskVælg metoden for diskoprettelse

Du kan oprette en disk ud fra en film i AVCHD-format, som er optaget med dette produkt. Enheder, som kan foretage afspilning, kan variere afhængigt af disktypen. Vælg en metode som passer til diskafspiller.
For detaljer om oprettelse af en disk vha. PlayMemories Home skal du se Hjælp til PlayMemories Home. (Kun for Windows)

Opretter en disk med HD-billedkvalitet (high definition)
Skrivbart filmformat: PS, FX, FH
Afspiller: Enheder, som kan afspille Blu-ray-diske (Sony Blu-ray-diskafspiller, PlayStation®3 osv.)

Opretter en disk med HD-billedkvalitet (high definition) (AVCHD-optagedisk)
Skrivbart filmformat: PS*, FX*, FH
Afspiller: Enheder, som kan afspille AVCHD-format (Sony Blu-ray-diskafspiller, PlayStation®3, osv.)

Opretter en disk med standarddefinition billedkvalitet (STD)
Skrivbart filmformat: PS*, FX*, FH*
Afspiller: Almindelige DVD-afspilningsenheder (DVD-afspiller, computer som kan afspille DVD-diske osv.)

*Du kan vha. PlayMemories Home oprette en disk med film, som er optaget i disse formater, ved at nedkonvertere billedkvaliteten.

[222] Sådan gør duVisning på computereOprettelse af en filmdiskOprettelse af en disk med en anden enhed end en computer

Du kan også oprette diske vha. en Blu-ray-optager osv. Afhængigt af den enhed du anvender, varierer de disktyper, som kan oprettes.

Blu-ray-optager:

HD-billedkvalitet (high definition)

Standarddefinition billedkvalitet (STD)

HDD-optager osv.:

Standarddefinition billedkvalitet (STD)

Bemærk!

 • Ved oprettelse af AVCHD-diske vha. PlayMemories Home fra film optaget med [Optageindstilling][60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], omdannes billedkvaliteten, og det er ikke muligt at oprette diske, som har den oprindelige billedkvalitet. Konvertering af billedkvaliteten tager tid. For at kunne gemme film med den oprindelige billedkvalitet skal du anvende Blu-ray-diske.
 • For at oprette en Blu-ray-disk ud fra film optaget i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)] er du nødt til at anvende en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0. Den oprettede Blu-ray-disk kan kun afspilles på en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0.
 • Se brugervejledningen til den enhed du anvender angående yderligere oplysninger om oprettelse af en disk.
 • Film optaget med [Filformat] indstillet til [XAVC S] kan ikke kopieres til diske.

[223] Sådan gør duVisning på computereOprettelse af en filmdiskOprettelse af Blu-ray-diske

Du kan oprette Blu-ray-diske ud fra AVCHD-film, der er importeret til en computer. Computeren skal være i stand til at oprette Blu-ray-diske. Der kan anvendes BD-R (ikke genskrivbar) eller BD-RE (genskrivbar)-diske. Der kan ikke laves multisessionsoptagelser. For at kunne oprette Blu-ray-diske vha. PlayMemories Home skal du sørge for at installere den dedikerede tilføjelsessoftware. For yderligere oplysninger, se følgende URL:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Din computer skal være sluttet til internettet for at kunne foretage installationen. Se hjælp for PlayMemories Home angående detaljerede betjeninger.

Bemærk!

 • For at kunne afspille en Blu-ray-disk, som blev oprettet ud fra film optaget i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], skal du anvende en enhed, som er kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0.

[224] Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerForholdsregler

Sikkerhedskopiering af hukommelseskort

Data kan blive ødelagt i følgende tilfælde. Sørg for at sikkerhedskopiere dataene for at beskytte dem.

 • Når hukommelseskortet fjernes, eller produktet slukkes under læsning eller skrivning
 • Når hukommelseskortet bruges på steder, hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk støj.

Oprettelse af en billeddatabasefil

Hvis du sætter et hukommelseskort, som ikke indeholder nogen billeddatabasefil, ind i produktet og tænder for strømmen, opretter produktet automatisk en billeddatabasefil, hvorved der anvendes en smule af hukommelseskortets kapacitet. Processen kan tage lang tid, og du kan ikke betjene produktet, før processen er fuldført.
Hvis der opstår en databasefilfejl, skal du eksportere alle billeder til din computer vha. PlayMemories Home og derefter formatere hukommelseskortet med dette produkt.

Brug/opbevar ikke produktet på følgende steder

 • På meget varme, kolde eller fugtige steder
  På steder som f.eks. i en bil, der er parkeret direkte i solen, kan kamerahuset blive deformeret, og det kan medføre funktionsfejl.
 • Opbevaring i direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
  Kamerahuset kan blive misfarvet eller deformeret, og det kan medføre funktionsfejl.
 • På et sted, hvor der kan opstå rystende vibrationer
 • Tæt på stærke magnetiske kilder
 • I sandede eller støvede omgivelser
  Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i produktet. Dette kan muligvis medføre funktionsfejl på produktet, og i nogle tilfælde kan denne funktionsfejl ikke udbedres.

Om transport

Sid ikke i en stol eller andre steder med produktet i baglommen, da dette kan medføre funktionsfejl eller beskadige produktet.

Om driftstemperaturer

Produktet er designet til brug i temperaturer mellem 0 °C og 40 °C. Optagelse på ekstremt kolde eller varme steder, som overstiger dette interval, anbefales ikke.

Om fugtdannelse

 • Hvis produktet bringes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der kondenseres fugt inde i eller uden på produktet. Denne fugtdannelse kan muligvis medføre en funktionsfejl på produktet.
 • Hvis der opstår kondens, skal du slukke for produktet og vente cirka en time, så fugten kan fordampe. Bemærk, at hvis du forsøger at optage, mens der er fugt inde i objektivet, vil du ikke være i stand til at optage klare billeder.

Om de funktioner, der er til rådighed med produktet

Denne vejledning beskriver funktionerne for 1080 60i-kompatible enheder og 1080 50i-kompatible enheder. For at finde ud af om dette produkt er en 1080 60i-kompatibel enhed eller en 1080 50i-kompatibel enhed skal du se efter følgende mærker i bunden af produktet.

 • 1080 60i-kompatibel enhed: 60i
 • 1080 50i-kompatibel enhed: 50i

Bemærkninger for når du er ombord på et fly

 • Ombord på et fly indstilles [Flytilstand] til [Til].

Om kompatibilitet for billeddata

Produktet overholder den universelle standard DCF (Design rule for Camera File system), der er etableret af JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Afspilning af billeder, der er optaget med dit produkt, på andet afspilningsudstyr, og afspilning af billeder, der er optaget eller redigeret med andet udstyr, på dit produkt, kan ikke garanteres.

Bemærkninger om afspilning af film på andre enheder

 • Dette produkt bruger MPEG-4 AVC/H.264 High Profile til optagelse i AVCHD-format. Film, der er optaget i AVCHD-format med dette produkt, kan af denne årsag ikke afspilles på følgende enheder.
  • Andre enheder der er kompatible med AVCHD-formatet, som ikke understøtter High Profile
  • Enheder, der ikke er kompatible med AVCHD-formatet

  Dette produkt bruger også MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile til optagelse i MP4-format. Derfor skal film optaget i MP4-format med dette produkt afspilles på enheder, som understøtter MPEG-4 AVC/H.264.

 • Diske, der er optaget i HD-billedkvalitet (high definition) kan kun afspilles på enheder, som er kompatible med AVCHD-formatet.
  DVD-baserede afspillere eller optagere kan ikke afspille diske i HD-billedkvalitet, eftersom de ikke er kompatible med AVCHD-formatet. DVD-baserede afspillere eller optagere kan også have problemer med at skubbe diske i HD-billedkvalitet ud, som er optaget vha. AVCHD-formatet.

Om skærmen, søgeren og objektivet

 • Skærmen er fremstillet med ekstremt præcis højteknologi, så mere end 99,99 % af alle pixel fungerer. Der kan dog forekomme ganske små sorte punkter og/eller lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn farve), som konstant vises på skærmen. Disse punkter er normale i fremstillingsprocessen og påvirker på ingen måde billederne.
 • Hvis skærmen eller objektivet udsættes for direkte sollys i længere tid, kan det muligvis medføre en funktionsfejl. Vær forsigtig, når produktet placeres nær et vindue eller udendørs.
 • Tryk ikke på skærmen. Skærmen kan blive misfarvet, og det kan muligvis medføre en funktionsfejl.
 • Billeder kan trække et spor hen over skærmen på kolde steder. Dette er ikke en funktionsfejl.
 • Hvis der er vanddråber eller anden væske på skærmen, skal du tørre den af med en blød klud. Hvis skærmen forbliver våd, kan skærmens overflade muligvis ændres eller nedbrydes. Dette kan muligvis forårsage en funktionsfejl.
 • Når batteriet er afladet, kan produktet muligvis slukke, mens objektivet stadig er forlænget. Indsæt et opladet batteri, og tænd derefter for produktet igen.
 • Sørg for ikke at støde objektivet eller udsætte det for kraftpåvirkning.
 • Hold ikke kameraet i skærmen eller søgeren.
 • Når du anvender objektivet med elektrisk zoom, skal du passe på, at du ikke får fingre eller andet i klemme i objektivet.
 • Når du trykker søgeren ned, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme i søgeren.
 • Tving ikke søgeren ned ved hjælp af kraft, når øjestykket er trukket ud.
 • Hvis der sidder vand, sand eller støv fast på søgeren, kan det muligvis medføre en funktionsfejl.

Bemærkninger om blitzen

 • Bær ikke produktet i blitzenheden og behandle det ikke hårdhændet.
 • Hvis der kommer vand, støv eller sand ind i den åbne blitzenhed, kan det medføre en funktionsfejl.
 • Når du trykker blitzenheden ned, skal du passe på ikke at få fingrene i klemme.

Bemærkninger om bortskaffelse eller overdragelse af dette produkt til andre

Når dette produkt bortskaffes eller overdrages til andre, skal du sørge for at udføre den følgende betjening for at beskytte private informationer.
 • Udfør [Nulstil indstilling] for at nulstille alle indstillingerne.

[225] Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerOm det interne genopladelige batteri

Dette kamera har et indbygget genopladeligt batteri til bevarelse af dato og tid samt andre indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket for strømmen, eller om batteriet er opladet eller afladet. Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt, så længe du bruger produktet. Men hvis du kun anvender produktet i korte perioder, aflades det gradvist. Hvis du overhovedet ikke anvender produktet i ca. 1 måned(er), aflades det fuldstændigt. I denne situation skal du sørge for at oplade dette genopladelige batteri, før du bruger produktet. Selvom det genopladelige batteri ikke er helt opladet, kan du dog godt bruge produktet, så længe du ikke optager datoen og klokkeslættet.

Metoder til opladning af det interne genopladelige batteri

Indsæt et opladet batteri i produktet, eller slut produktet til en stikkontakt vha. lysnetadapteren (medfølger), og lad produktet være i 24 timer eller længere med strømmen slukket.

[226] Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerBemærkninger om batteriet

Opladning af batteriet

 • Oplad batteriet (medfølger), før produktet anvendes første gang.
 • Det opladede batteri aflades lidt efter lidt, selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet hver gang inden du anvender produktet, så du ikke går glip af nogen muligheder for at optage billeder.
 • Du kan oplade batteriet, selvom det ikke er helt afladet. Du kan anvende et delvist opladet batteri.
 • Hvis opladelampen blinker, og opladningen annulleres midtvejs, skal du én gang tage batteriet ud og derefter sætte det ind igen.
 • Det anbefales at oplade batteriet i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C. Batteriet oplades muligvis ikke ordentligt i temperaturer uden for dette område.
 • Når du tilslutter dette produkt og en bærbar computer, som ikke er tilsluttet til en strømkilde, kan den bærbare computers batteriopladning muligvis mindskes. Oplad ikke dette produkt vha. den bærbare computer i for lang tid.
 • Du skal ikke tænde/genstarte en computer, starte en computer fra dvaletilstand eller slukke en computer, mens produktet er tilsluttet til computeren via et USB-kabel. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion på dette produkt. Afbryd produktet og computeren, inden du udfører betjeningerne ovenfor.
 • Vi garanterer ikke for opladning, hvis du anvender en hjemmebygget eller modificeret computer.

Opladningstid (fuld opladning)

Opladningstiden er ca. 230 minutter ved brug af lysnetadapteren (medfølger). Opladningstiden ovenfor gælder for opladning af et fuldt afladet batteri ved en temperatur på 25°C. Opladningen kan tage længere tid afhængigt af brugsforholdene og omstændighederne.

Effektiv brug af batteriet

 • Batteriydelsen falder i omgivelser med lave temperaturer. Batteriets funktionstid er derfor kortere på kolde steder. Vi anbefaler, for at sikre længere brug af batteriet, at du putter batteriet i en lomme tæt på din krop for at varme det op, og at du sætter det ind i produktet, lige inden du begynder at optage. Hvis der er nogen metalgenstande som f.eks. nøgler i din lomme, skal du passe på, at der ikke opstår kortslutning.
 • Batteriet aflades hurtigt, hvis du hyppigt bruger blitz eller zoom.
 • Vi anbefaler, at du har ekstra batterier klar og tager prøveoptagelser, før du optager de faktiske optagelser.
 • Udsæt ikke batteriet for vand. Batteriet er ikke vandtæt.
 • Efterlad ikke batteriet på meget varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
 • Hvis batteriterminalen er beskidt, er du muligvis ikke i stand til at tænde for produktet, eller batteriet oplades muligvis ikke ordentligt. I det tilfælde skal du forsigtigt rengøre batteriet ved at tørre eventuelt støv af med en blød klud eller en vatpind.

Indikator for resterende batteri

 • Indikatoren for resterende batteri vises på skærmen.

   

  A: Højt batteriniveau

  B: Batteri opbrugt

 • Det tager omkring ét minut, før den korrekte indikator for resterende batteri vises.
 • Den korrekte indikator for resterende batteri vises muligvis ikke under visse betjenings- eller miljømæssige forhold.
 • Hvis du ikke anvender produktet i et vist stykke tid, mens produktet er tændt, slukker produktet automatisk (Funktion til automatisk slukning).
 • Hvis den resterende batteritid ikke vises på skærmen, skal du trykke på DISP (visningsindstilling)-knappen for at få den vist.

Sådan opbevares batteriet

 • For at bevare batteriets funktion skal du foretage opladning af batteriet og derefter aflade det fuldstændigt i produktet mindst én gang om året, inden det lægges væk. Opbevar batteriet på et køligt tørt sted.
 • Batteriet kan aflades ved at lade produktet afspille i diasshowtilstanden, indtil strømmen går ud.
 • For at forhindre tilsmudsning af terminalen, kortslutning osv. skal du sørge for at anvende en plastikpose, så der undgås kontakt med metalmaterialer under transport og opbevaring af batteriet.

Om batteriets levetid

 • Batteriets levetid er begrænset. Hvis du anvender det samme batteri gentagne gange, eller bruger det samme batteri i længere tid, mindskes batterikapaciteten gradvist. Hvis den tilgængelige tid på batteriet forkortes væsentligt, er det sikkert tid til at udskifte batteriet med et nyt.
 • Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan batteriet opbevares, samt de driftsforhold og det miljø hvert enkelt batteri bruges i.

[227] Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerOpladning af batteriet

 • Den medfølgende lysnetadapter er dedikeret til dette produkt. Tilslut den ikke til andre elektroniske enheder. Gør du det, kan det forårsage en fejlfunktion.
 • Sørg for at anvende en original lysnetadapter fra Sony.
 • Hvis produktets opladelampe blinker under opladning, skal du fjerne det batteri, der er ved at blive opladet, og derefter sætte det samme batteri ordentligt ind i produktet igen. Hvis opladelampen blinker igen, angiver dette muligvis et defekt batteri, eller at der er indsat et batteri af en anden type end den specificerede. Kontroller, at batteriet er af den specificerede type.
  Hvis batteriet er den specificerede type, skal du fjerne batteriet, erstatte det med et nyt eller et andet batteri, og kontrollere om det nyligt indsatte batteri oplades ordentligt. Hvis det nyligt indsatte batteri oplades korrekt, er det tidligere indsatte batteri muligvis defekt.
 • Hvis opladelampen blinker, selvom lysnetadapteren er tilsluttet til produktet og stikkontakten, angiver dette, at opladningen er midlertidigt stoppet og på standby. Opladningen stopper og går automatisk i standbytilstand, når temperaturen er uden for den anbefalede driftstemperatur. Når temperaturen vender tilbage til det passende område, genoptages opladningen, og opladelampen lyser igen. Vi anbefaler, at batteriet oplades i en omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
 • Når lysnetadapteren (medfølger) er tilsluttet til produktet, er optagelse/afspilning ikke til rådighed.

[228] Sådan gør duForholdsregler/dette produktForholdsreglerHukommelseskort

Hukommelseskort

Angivelser for korttype i hjælpevejledningen

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

Memory Stick Micro
(Memory Stick Micro (M2)/Memory Stick Micro (Mark2))

SD-kort
(SD-hukommelseskort/SDHC-hukommelseskort/SDXC-hukommelseskort)

microSD-hukommelseskort
(microSD-hukommelseskort/microSDHC-hukommelseskort/microSDXC-hukommelseskort)

 • Memory Stick PRO Duo-medier og SD-kort op til 64 GB er blevet afprøvet og godkendt til brug med dette produkt.
 • Memory Stick Micro-medier op til 16 GB og microSD-hukommelseskort op til 64 GB er blevet afprøvet og godkendt til brug med dette produkt.
 • Der anbefales følgende hukommelseskort ved optagelse af film:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • (Mark2) (Memory Stick Micro (Mark2))
  • Klasse 4 SD-kort eller hurtigere, klasse 4 microSD-hukommelseskort eller hurtigere
 • Brug de følgende hukommelseskort, når du optager film i XAVC S-format:
  • SDXC-hukommelseskort op til 64 GB (klasse 10 eller hurtigere)
  • UHS-I-kompatible SDXC-hukommelseskort op til 64 GB
  • Memory Stick XC-HG Duo
 • SD-kort understøtter også UHS-I-standard.

Bemærk!

 • Når du bruger et hukommelseskort med dette produkt for første gang, anbefales det, at du formaterer kortet med produktet for at opnå en stabil ydelse af hukommelseskortet inden optagelse.
  Bemærk, at formateringen permanent sletter alle data på hukommelseskortet og ikke kan gøres om. Gem vigtige data på en computer e.l.
 • Hvis du gentagne gange optager og sletter billeder over længere tid, kan der opstå fragmentering af dataene i filer på hukommelseskortet, og filmoptagelse kan blive afbrudt midt under optagelsen. Hvis dette skulle ske, skal du gemme dine billeder på en computer eller et andet lagringssted, og derefter udføre [Formater].
 • Det kan ikke garanteres, at hukommelseskort, der er formateret med en computer, kan bruges sammen med produktet.
 • Læse-/skrivehastigheder af data varierer afhængigt af kombinationen af hukommelseskort og anvendt udstyr.
 • Vi anbefaler, at du sikkerhedskopierer vigtige data til f.eks. en harddisk på en computer.
 • Sæt ikke noget klistermærke på selve hukommelseskortet eller en hukommelseskortadapter.
 • Rør ikke terminaldelen på hukommelseskortet med hånden eller en metalgenstand.
 • Slå, bøj eller tab ikke hukommelseskortet.
 • Adskil eller ændr ikke hukommelseskortet.
 • Udsæt ikke hukommelseskortet for vand.
 • Opbevar ikke hukommelseskortet inden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.
 • Hukommelseskortet kan være varmt lige efter længere tids brug. Vær forsigtig, når du håndterer det.
 • Indsæt ikke et hukommelseskort som ikke passer til hukommelseskortåbningen. Gør du det, vil det forårsage en fejlfunktion.
 • Brug eller opbevar ikke hukommelseskortet under følgende forhold:
  • På steder med høj temperatur som f.eks. i en bil parkeret i solen
  • På steder, der er udsat for direkte sollys
  • På fugtige steder eller steder, hvor der findes ætsende stoffer
 • Billeder, som er optaget på Memory Stick XC-HG Duo-medier, SDXC-hukommelseskort og microSDXC-hukommelseskort, kan ikke importeres til eller afspilles på computere eller AV-udstyr, der ikke er kompatible med exFAT, når tilslutningen er foretaget vha. et mikro-USB-kabel. Sørg for at enheden er kompatibel med exFAT, inden den tilsluttes til produktet. Hvis du tilslutter dit produkt til en inkompatibel enhed, bliver du muligvis bedt om at formatere kortet. Du skal aldrig følge denne besked om at formatere kortet, for det vil slette alle data på kortet. (exFAT er det filsystem, som anvendes på Memory Stick XC-HG Duo-medier, SDXC-hukommelseskort og microSDXC-hukommelseskort.)

Bemærkninger om brug af hukommelseskortadapteren (sælges separat)

 • Når du indsætter et hukommelseskort i en hukommelseskortadapter, skal du sikre dig, at hukommelseskortet sættes ind i den rigtige retning, og at det sættes så langt ind, som det kan komme. Hvis kortet ikke sættes ordentligt ind, kan det medføre en funktionsfejl.
 • Når du anvender et Memory Stick Micro-medie eller et microSD-hukommelseskort sammen med dette produkt, skal du sørge for at sætte det ind i en dedikeret hukommelseskortadapter først.

Memory Stick

De typer Memory Stick-medier, der kan bruges sammen med produktet, er som følger. Det kan dog ikke garanteres, at alle Memory Stick-mediefunktioner virker korrekt.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick Micro (M2): *1
 • Memory Stick Micro (Mark2): *1

*1Denne Memory Stick er udstyret med MagicGate-funktion. MagicGate er teknologi til kopibeskyttelse, som bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/-afspilning, som kræver MagicGate-funktioner, kan ikke udføres vha. dette produkt.

*2Overførsel ved høj hastighed vha. en parallel grænseflade er understøttet.

*3Det er kun medier mærket med Mark2, som kan anvendes til optagelse af film.

Bemærkninger om brug af Memory Stick Micro-medier (sælges separat)

 • Dette produkt er kompatibelt med Memory Stick Micro-medier (M2). M2 er en forkortelse for Memory Stick Micro-medier.
 • For at anvende et Memory Stick Micro-medie sammen med dette produkt skal du sørge for at indsætte Memory Stick Micro-mediet i en M2-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen. Hvis du indsætter et Memory Stick Micro-medie i produktet uden en M2-adapter, der er lige så stor som Duo-størrelsen, er det ikke sikkert, at du kan fjerne det fra produktet.
 • Opbevar ikke Memory Stick Micro-mediet inden for små børns rækkevidde. De kan komme til at sluge det.

[229] Sådan gør duForholdsregler/dette produktRengøring af dette produktOm rengøring

Rengøring af objektivet og blitzen

Tør objektivet og blitzen af med en blød klud for at fjerne fingeraftryk, støv osv.

Rengøring af objektivet

 • Anvend ikke anvende en rengøringsopløsning som indeholder organiske opløsningsmidler som f.eks. fortynder eller benzin.
 • Når du rengør objektivoverfladen, skal du fjerne støv med en blæser, der fås i handlen. Hvis der sidder støv fast på overfladen, skal du tørre det af med en blød klud eller et papirlommetørklæde fugtet med en rengøringsopløsning til objektiver. Tør af i et spiralmønster fra midten og ud. Sprøjt ikke rengøringsopløsning til objektiver direkte på objektivets overflade.

Rengøring af blitzen

Rengør blitzens overflade før brug. Varmen under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs på blitzens overflade begynder at afgive røg eller brænde. Tør blitzoverfladen af med en blød klud for at fjerne snavs og støv osv.

Rengøring af produktets overflade

Rengør produktets overflade med en blød klud, der er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. For at undgå at beskadige overfladebehandlingen eller kabinettet:

 • Udsæt ikke produktet for kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin, sprit, engangsklude, insektmiddel, solcreme eller insektgift.
 • Rør ikke ved produktet med ovennævnte ting på hænderne.
 • Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi eller vinyl gennem længere tid.

Rengøring af skærmen

 • Hvis olie fra din hånd eller håndcreme e.l. får lov til at blive siddende på skærmen, kan den oprindelige overfladebehandling få nemt ved at falde af. Tør olie eller håndcreme af så hurtigt som muligt.
 • Hvis du tørrer skærmen hårdt af med et papirlommetørklæde e.l., kan overfladen muligvis blive ridset.
 • Hvis skærmen bliver beskidt pga. fingeraftryk eller støv, skal du forsigtigt fjerne støvet fra overfladen og derefter rengøre skærmen med en blød klud e.l.

[230] Sådan gør duForholdsregler/dette produktAntal optagbare stillbilleder og optagbar tid for filmAntal stillbilleder

Antallet af stillbilleder kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.

[Billedformat]: [L: 20M]
Når [Format] er indstillet til [3:2]*

Standard

2GB: 295 billeder

4GB: 590 billeder

8GB: 1200 billeder

16GB: 2400 billeder

32GB: 4850 billeder

64GB: 9600 billeder

Fin

2GB: 170 billeder

4GB: 345 billeder

8GB: 700 billeder

16GB: 1400 billeder

32GB: 2800 billeder

64GB: 5600 billeder

Ekstra fin

2GB: 125 billeder

4GB: 255 billeder

8GB: 520 billeder

16GB: 1000 billeder

32GB: 2050 billeder

64GB: 4150 billeder

RAW og JPEG

2GB: 58 billeder

4GB: 115 billeder

8GB: 235 billeder

16GB: 475 billeder

32GB: 950 billeder

64GB: 1900 billeder

RAW

2GB: 88 billeder

4GB: 175 billeder

8GB: 355 billeder

16GB: 710 billeder

32GB: 1400 billeder

64GB: 2850 billeder

*Når [Format] er indstillet til andet end [3:2], kan du optage flere billeder end vist ovenfor. (Undtagen når [Kvalitet] er indstillet til [RAW].)

Bemærk!

 • Selv hvis antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren "9999".
 • Når der afspilles et billede på dette produkt, der er optaget med et andet produkt, vises billedet muligvis ikke i det rigtige billedformat.

[231] Sådan gør duForholdsregler/dette produktAntal optagbare stillbilleder og optagbar tid for filmOptagetid for film

Tabellen nedenfor viser de omtrentlige maksimale optagetider, der kan optages på et hukommelseskort, som er formateret med dette produkt. Disse tal er totaltiderne for alle filmfiler på hukommelseskortet. Optagetiden kan muligvis variere afhængigt af optageforholdene og hukommelseskortet.

Værdierne, når [Filformat] er indstillet til [XAVC S] og [AVCHD], er baseret på optagelse med [Dobbelt videooptag.] indstillet til [Fra].

(h (time), m (minut))

[Filformat]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

24p 50M (Kun for 1080 60i-kompatible modeller.)

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

120p 50M

100p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

[Filformat]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

[Filformat]:[MP4]

1440×1080 12M

2GB: 15 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h 5 m

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 9 h 55 m

32GB: 20 h

64GB: 40 h 10 m

Kontinuerlig optagelse kan foretages i ca. 29 minutter for hver enkelt optagelse (begrænset af produktspecifikationer). Ved film i størrelsen [MP4 12M] er det muligt at foretage kontinuerlig optagelse i ca. 15 minutter (begrænset af 2 GB filstørrelse).

Bemærk!

 • Optagetiden for film varierer, da produktet er udstyret med VBR (Variable Bit Rate), som automatisk justerer billedkvaliteten afhængigt af optagescenen.
  Når du optager et motiv i hurtig bevægelse, er motivet mere tydeligt, men optagetiden er kortere, da der behøves mere hukommelse til optagelsen.
  Optagetiden varierer også afhængigt af optageforholdene, motivet og indstillingerne for billedkvalitet/-format.

[232] Sådan gør duForholdsregler/dette produktBrug af dette produkt i udlandetStikadapter

Du kan anvende lysnetadapteren (medfølger) i alle lande og regioner, hvor strømforsyningen er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm og 50 Hz/60 Hz.

Bemærk!

 • Brug ikke en elektronisk spændingsomformer, da dette kan forårsage funktionsfejl.

[233] Sådan gør duForholdsregler/dette produktBrug af dette produkt i udlandetOm tv-farvesystemer

For at kunne se film der er optaget med dette produkt på et fjernsyn, skal produktet og fjernsynet anvende det samme tv-farvesystem. Kontroller tv-farvesystemet i det land eller den region, hvor du anvender produktet.

 • NTSC-system:
  Bahama-øerne, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela m.fl.

 • PAL-system:
  Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hongkong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn, Vietnam, Østrig m.fl.

 • PAL-M-system:
  Brasilien

 • PAL-N-system:
  Argentina, Paraguay, Uruguay

 • SECAM-system:
  Bulgarien, Frankrig, Grækenland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.

[234] Sådan gør duForholdsregler/dette produktAnden informationZEISS-objektiv

Kameraet er udstyret med et ZEISS-objektiv, som er i stand til at gengive skarpe billeder med fremragende kontrast. Objektivet på kameraet er produceret under et kvalitetssikringssystem, som er certificeret af ZEISS i overensstemmelse med de kvalitetsstandarder, der sættes af ZEISS i Tyskland.

[235] Sådan gør duForholdsregler/dette produktAnden informationLicens

Bemærkninger om licensen

Dette produkt er udstyret med software, der anvendes på baggrund på af licensaftaler med ejerne af den software. På baggrund af forlangende fra ejerne af copyright til denne software, har vi pligt til at oplyse dig om følgende. Læs venligst de følgende afsnit. Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse på produktet. Opret en masselagringsforbindelse mellem produktet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

DETTE PRODUKT ER LICENSERET UNDER LICENSEN AVC PATENT PORTFOLIO TIL PERSONLIGT BRUG AF EN FORBRUGER, ELLER ANDRE ANVENDELSER, HVOR DER IKKE MODTAGES BETALING FOR

(i) KODNING AF VIDEO I OVERENSSTEMMELSE MED AVC-STANDARDEN ("AVC VIDEO")
OG/ELLER

(ii) DEKODNING AF AVC-VIDEO, SOM ER BLEVET KODET AF EN FORBRUGER, SOM ER INVOLVERET I EN PERSONLIG AKTIVITET, OG/ELLER SOM BLEV KØBT FRA EN VIDEOUDBYDER, SOM ER LICENSERET TIL AT UDBYDES AVC-VIDEO.

DER ER IKKE GIVET ELLER ANTYDET LICENS TIL NOGEN ANDRE FORMER FOR BRUG. YDERLIGERE INFORMATIONER KAN FÅS HOS MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Om GNU GPL/LGPL-anvendt software

Softwaren, som er berettiget til den følgende GNU General Public License (herefter kaldet "GPL") eller GNU Lesser General Public License (herefter kaldet "LGPL"), er indeholdt i produktet.
Denne informerer dig om, at du har ret til adgang til kildekoden, samt til at ændre og videredistribuere kildekoden til disse programmer under betingelserne givet i den medfølgende GPL/LGPL.

Kildekoden ligger på internettet.

Anvend den følgende URL til at downloade den.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi foretrækker, at du ikke kontakter os angående indholdet af kildekoden.

Der er gemt licenser (på engelsk) i den interne hukommelse på produktet. Opret en masselagringsforbindelse mellem produktet og en computer for at læse licenserne i mappen "PMHOME" - "LICENSE".

[236] Sådan gør duForholdsregler/dette produktVaremærkerVaremærker

 • De følgende mærker er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Sony Corporation.
  , Cyber-shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logo, PlayMemories Home, PlayMemories Home-logo, PlayMemories Mobile, PlayMemories Mobile-logo

     PlayMemories Camera Apps, PlayMemories Camera Apps-logo

 • XAVC S og er registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ og Blu-ray™ er varemærker tilhørende Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive og AVCHD Progressive-logotypen er varemærker tilhørende Panasonic Corporation og Sony Corporation.
 • Dolby og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
 • HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX og Windows Vista er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
 • Mac og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc.
 • iOS er et registreret varemærke eller varemærke tilhørende Cisco Systems Inc.
 • iPhone og iPad er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.
 • SDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.
 • Android og Google Play er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
 • N-mærket er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
 • DLNA og DLNA CERTIFIED er varemærker tilhørende Digital Living Network Alliance.
 • "" og "PlayStation" er registrerede varemærker tilhørende Sony Computer Entertainment Inc.

 • Få endnu mere glæde ud af din PlayStation 3 ved at hente applikationen til PlayStation 3 fra PlayStation Store (hvor den er tilgængelig).
 • Applikationen til PlayStation 3 kræver en PlayStation Network-konto og download af applikationen. Fås i de områder hvor PlayStation Store er til rådighed.
 • Eye-Fi er et varemærke tilhørende Eye-Fi Inc.
 • Desuden er navne på systemer og produkter, som er anvendt i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Betegnelserne ™ eller ® angives imidlertid muligvis ikke i alle tilfælde i denne vejledning.

[237] FejlfindingHvis du får problemerHvis du får problemerFejlfinding

Prøv følgende løsninger, hvis du oplever problemer med produktet.

 1. Kontroller punkterne under "Fejlfinding", og kontroller derefter produktet.
  Hvis der vises en meddelelse som f.eks. "C/E:□□:□□" på skærmen, skal du se selvdiagnosticeringsdisplayet.
 2. Tag batteriet ud, vent cirka et minut, genindsæt batteriet og tænd for strømmen.
 3. Initialiser indstillingerne.
 4. Kontakt din forhandler eller det lokale autoriserede serviceværksted. Der findes flere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til kundesupport.
  http://www.sony.net/

[238] FejlfindingFejlfindingBatteri og strømDu kan ikke sætte batteriet ind i produktet.

 • Sørg for, at batteriet vender i den rigtige retning, og indsæt det indtil batteriets låsemekanisme låses.

[239] FejlfindingFejlfindingBatteri og strømDu kan ikke tænde for produktet.

 • Efter indsætning af batteriet i produktet kan det tage nogle få øjeblikke for produktet at starte.
 • Sørg for at kontrollere, at batteriet er sat korrekt i.
 • Batteriet aflades af sig selv, også selvom du ikke anvender det. Oplad batteriet inden brug.
 • Sørg for, at batteriet er NP-BX1.

[240] FejlfindingFejlfindingBatteri og strømStrømmen slukker pludseligt.

 • Afhængigt af produktets og batteriets temperatur kan produktet muligvis slukke automatisk for at beskytte sig selv. I dette tilfælde vises der en meddelelse på produktets skærm, inden produktet slukker.
 • Hvis du ikke betjener produktet i en vis tidsperiode, slukker det automatisk for at forhindre afladning af batteriet. Tænd for produktet igen.

[241] FejlfindingFejlfindingBatteri og strømIndikatoren for resterende batteriniveau viser et forkert niveau.

 • Dette fænomen opstår, når du bruger produktet på steder, hvor der er meget varmt eller koldt.
 • Batterikapaciteten aftager med tiden og med gentaget brug. Hvis brugstiden mellem opladningerne bliver væsentligt mindre, er det nok tid til at udskifte det med et nyt.

[242] FejlfindingFejlfindingBatteri og strøm Opladelampen på produktet blinker under opladning af batteriet.

 • Sørg for, at batteriet er NP-BX1.
 • Batterier, som ikke har været brugt i mere end et år, kan have mistet styrken.
 • Dette fænomen opstår, når du oplader batteriet på et ekstremt varmt eller koldt sted. Den optimale temperatur for opladning af batteriet er mellem 10 °C og 30 °C.

[243] FejlfindingFejlfindingBatteri og strømDet batteri, som er sat ind i kameraet, oplader ikke.

 • Oplad batteriet med slukket kamera.

[244] FejlfindingFejlfindingBatteri og strømBatteriet lades ikke op.

 • Hvis batteriet ikke oplades (opladelampen lyser ikke) selvom du følger den korrekte opladeprocedure, skal du kontrollere om der er slukket for produktet, og derefter tage batteriet ud og sætte det samme batteri ordentligt i eller afbryde USB-kablet og tilslutte det igen.

[245] FejlfindingFejlfindingBatteri og strømSkærmen tænder ikke, selvom der er tændt for produktet.

 • [FINDER/MONITOR] er indstillet til [Søger], og den elektriske søger er skubbet op. Tryk den elektriske søger ned eller indstil [FINDER/MONITOR] til [Auto].

[246] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDu kan ikke optage billeder.

 • Du bruger et hukommelseskort med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er indstillet på LOCK-positionen. Sæt knappen på optagepositionen.
 • Kontroller den frie kapacitet på hukommelseskortet.
 • Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
 • [Selvudløser] er aktiveret.

[247] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmOptagelse tager lang tid.

 • Funktionen til støjreduktion behandler et billede. Dette er ikke en funktionsfejl.
 • Du optager i RAW-tilstand. Da RAW-datafiler er store, kan det tage et stykke tid at optage i RAW-tilstand.
 • [Auto HDR]-funktionen behandler et billede.
 • Produktet sætter billeder sammen.

[248] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledet er ude af fokus.

 • Motivet er for tæt på. Optag fra den korteste optageafstand (W-side: Ca. 5 cm, T-side: Ca. 30 cm (fra objektivet)).
 • Tryk udløserknappen halvvejs ned, og optag derefter billeder.
 • Den omgivende belysning er utilstrækkelig.
 • Det motiv, som du optager, er ikke egnet til automatisk fokusering. Optag i [Fleksibelt punkt]-tilstand eller manuel fokustilstand.

[249] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmZoom fungerer ikke.

 • Du kan ikke bruge zoomfunktioner under optagelse med Panorering.
 • Du kan kun anvende optisk zoom i følgende situationer:
  • Ved brug af Smiludløserfunktionen.
  • [Kvalitet] er indstillet til [RAW] eller [RAW og JPEG].

[250] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBlitzen fungerer ikke.

 • Rejs blitzen op.
 • Du kan ikke anvende en blitz i følgende situationer:
  • [Anti-bevægelsesslør], [Nattescene], [Håndholdt tusmørke], [Fyrværkeri] eller [Høj følsomhed] er valgt i Valg af motiv.
  • Under optagelse med Panorering.
  • Under filmoptagelse.

[251] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDer opstår hvide runde slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.

 • Partikler (støv, pollen osv.) i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en funktionsfejl.

[252] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmNærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.

 • Produktet justerer automatisk fokus. Tryk og hold udløserknappen halvvejs nede. Fokusjusteringen kan tage noget tid, når du optager et motiv på tæt hold.
 • Nærbilledfunktionen fungerer ikke, når [Sportsaktiviteter] eller [Fyrværkeri] er valgt i Valg af motiv.

[253] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmOptagedatoen og klokkeslættet vises ikke på skærmen.

 • Dato og klokkeslæt vises ikke under optagelse. De vises kun under afspilning.

[254] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDato og klokkeslæt er optaget forkert.

 • Indstil den korrekte dato og klokkeslæt.
 • Det område, som er valgt vha. [Indstilling af sted] afviger fra det faktiske sted. Vælg det faktiske område.

[255] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/film Indikatoren for blændeværdien og/eller lukkerhastigheden og/eller lysmålingen blinker.

 • Motivet er for lyst eller for mørkt til at optage vha. de nuværende indstillinger for blændeværdi og/eller lukkerhastighed. Omjuster indstillingerne.

[256] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledets farver er ikke korrekte.

 • Juster [Hvidbalance].
 • [Billedeffekt] er indstillet. Indstil [Billedeffekt] til [Fra].
 • Udfør [Nulstil indstilling] for at nulstille indstillingerne til standard.

[257] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDer er støj på billedet, når du kigger på skærmen på et mørkt sted.

 • Produktet forsøger at forøge synligheden på skærmen ved midlertidigt at gøre skærmen lysere i tilfælde af svag belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.

[258] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDer er en mørk skygge på billedet.

 • Afhængigt af motivets lysstyrke kan du muligvis se en mørk skygge, når du ændrer blænden. Dette er ikke en funktionsfejl.

[259] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmMotivets øjne bliver røde.

 • Indstil [Rødøjereduktion] til [Til].
 • Optag motivet på tættere hold end blitzens rækkevidde ved brug af blitzen.
 • Oplys lokalet, og optag motivet.

[260] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDer opstår prikker, som forbliver på skærmen.

 • Dette er ikke en funktionsfejl. Disse prikker optages ikke.

[261] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmDu kan ikke optage billeder kontinuerligt.

 • Hukommelseskortet er fyldt op. Slet unødvendige billeder.
 • Batteriniveauet er lavt. Indsæt et opladet batteri.

[262] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledet er ikke tydeligt i søgeren.

 • Juster dioptriskalaen ordentligt ved hjælp af dioptri-justeringsknappen.

[263] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBilledet er sløret.

 • Sørg for, at [SteadyShot] er indstillet til [Til].
 • Billedet blev taget på et mørkt sted uden blitz, hvilket resulterede i kamerarystelser. Brug af et stativ eller blitzen anbefales. [Håndholdt tusmørke] og [Anti-bevægelsesslør] i [Valg af motiv] er også gode til at reducere sløring.

[264] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmLCD-skærmen bliver mørk, efter der er gået et kort stykke tid.

 • Hvis du ikke anvender produktet i et bestemt stykke tid, slukker produktet automatisk. Produktet tænder igen, når du trykker på tænd/sluk-knappen.

[265] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmBlitzen er for længe om at genoplade.

 • Blitzen er blevet affyret gentagne gange inden for en kort periode. Når blitzen har været affyret flere gange i træk, kan genopladningsprocessen muligvis vare længere end normalt for at undgå overophedning af kameraet.

[266] FejlfindingFejlfindingOptagelse af stillbilleder/filmKontrolhjulet fungerer ikke.

 • [Låsning af hjul] er slået til. Hold Fn-knappen nede indtil låsen ophæves, eller indstil [Låsning af hjul] til [Lås op].

[267] FejlfindingFejlfindingVisning af billederDer kan ikke afspilles billeder.

 • Sørg for, at hukommelseskortet er sat helt ind i produktet.
 • Mappe-/filnavnet er blevet ændret på computeren.
 • Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen blev optaget med en anden model end dette produkt, kan den muligvis ikke afspilles på dette produkt.
 • Produktet er i USB-tilstand. Afbryd produktet fra computeren.
 • Brug PlayMemories Home-til at afspille billeder, som er gemt på din computer, på dette produkt.

[268] FejlfindingFejlfindingVisning af billederDatoen og klokkeslættet vises ikke.

 • Skærmbilledet er indstillet til kun at vise billeder. Tryk på DISP (Visningsindstilling) på kontrolhjulet for at få vist informationen.

[269] FejlfindingFejlfindingVisning af billederBilledet kan ikke slettes.

 • Ophæv beskyttelsen.

[270] FejlfindingFejlfindingVisning af billederBilledet blev slettet ved en fejltagelse.

 • Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Vi anbefaler, at du beskytter billeder, som du ikke ønsker at slette.

[271] FejlfindingFejlfindingVisning af billederDer kan ikke placeres noget DPOF-mærke.

 • Du kan ikke placere DPOF-mærker på RAW-billeder.

[272] FejlfindingFejlfindingWi-FiDu kan ikke finde det trådløse adgangspunkt, som skal tilsluttes.

 • Trådløse adgangspunkter kan muligvis ikke vises på produktet pga. signalforhold. Placer produktet tættere på det trådløse adgangspunkt.
 • Trådløse adgangspunkter kan muligvis ikke vises på produktet afhængigt af adgangspunktindstillingerne. Se betjeningsvejledningen til det trådløse adgangspunkt.

[273] FejlfindingFejlfindingWi-Fi[WPS-tryk] fungerer ikke.

 • [WPS-tryk] fungerer muligvis ikke afhængigt af adgangspunktindstillingerne. Kontroller SSID'et og adgangskoden for det trådløse adgangspunkt og udfør [Adgangspunktindst.].

[274] FejlfindingFejlfindingWi-Fi[Send til computer] annulleres midtvejs.

 • Når det resterende batteriniveau er lavt, annulleres [Send til computer] muligvis midtvejs. Oplad batteriet og prøv igen.

[275] FejlfindingFejlfindingWi-FiDu kan ikke sende film til en smartphone.

 • Du kan ikke sende XAVC S-film til en smartphone.
 • Du kan ikke sende AVCHD-film til en smartphone. Indstil [Filformat] til [MP4] for at optage film.

[276] FejlfindingFejlfindingWi-Fi [Smart fjernbetje. indlejret] eller [Send til smartphone] annulleres midtvejs.

 • Når det resterende batteriniveau er lavt, annulleres [Smart fjernbetje. indlejret] eller [Send til smartphone] muligvis midtvejs. Oplad batteriet og prøv igen.

[277] FejlfindingFejlfindingWi-Fi Optageskærmen for [Smart fjernbetje. indlejret] vises ikke jævnt./Forbindelsen mellem dette produkt og smartphonen er afbrudt.

 • Datakommunikation mellem dette produkt og smartphonen kan muligvis fejle pga. signalforhold. Placer dette produkt tættere på smartphonen.

[278] FejlfindingFejlfindingWi-FiDu kan ikke anvende one-touch-tilslutning (NFC).

 • Placer (N-mærke) på smartphonen og (N-mærke) på produktet så tæt på hinanden som muligt. Hvis der ikke er nogen reaktion, skal du flytte smartphonen nogle få millimeter, eller flytte smartphonen væk fra dette produkt, vente i mere end 10 sekunder, og derefter lade dem berøre hinanden igen.
 • [Flytilstand]er indstillet til [Til]. Indstil [Flytilstand] til [Fra].
 • Kontroller om NFC-funktionen er aktiveret på din smartphone. Se i betjeningsvejledningen til smartphonen angående detaljer.
 • Placer ikke nogen andre metalgenstande end en smartphone i nærheden af (N-mærke).
 • Berør ikke dette produkt med to eller flere smartphones på samme tid.
 • Hvis der kører en anden NFC-baseret applikation på din smartphone, skal den applikation afsluttes.

[279] FejlfindingFejlfindingComputereDin computer genkender ikke dette produkt.

 • Indstil [USB-tilslutning] til [Masselager].
 • Brug mikro-USB-kablet (medfølger) til at tilslutte enhederne.
 • Afbryd USB-kablet, og tilslut det ordentligt igen.
 • Afbryd alt andet udstyr end dette produkt, tastaturet og musen fra din computers USB-terminaler.
 • Forbind dette produkt direkte til computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden enhed.
 • Hvis du indstiller [USB-strømforsyning] til [Fra], er computeren muligvis i stand til at genkende dette produkt.

[280] FejlfindingFejlfindingComputereDu kan ikke importere billeder.

 • Forbind dette produkt og computeren korrekt med en USB-forbindelse.
 • Når du optager billeder med et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er du muligvis ikke i stand til at importere billederne til en computer. Optag med et hukommelseskort, der er formateret med dette produkt.

[281] FejlfindingFejlfindingComputereBilledet og lyden forstyrres af støj ved visning af en film på en computer.

 • Du afspiller filmen direkte fra hukommelseskortet. Importer filmen til din computer vha. PlayMemories Home og afspil den.

[282] FejlfindingFejlfindingComputereBilleder, som er blevet eksporteret fra en computer, kan ikke vises på dette produkt.

 • Anvend PlayMemories Home til at kopiere billeder, der er gemt på en computer, over på et hukommelseskort, som er sat ind i dette produkt, og vis dem på dette produkt.

[283] FejlfindingFejlfindingHukommelseskortFormaterede hukommelseskortet ved en fejltagelse.

 • Alle dataene på hukommelseskortet er blevet slettet af formateringen. Du kan ikke gendanne dataene.

[284] FejlfindingFejlfindingUdskrivningDu kan ikke udskrive billeder.

 • RAW-billeder kan ikke udskrives. For at udskrive RAW-billeder skal du først omdanne dem til JPEG-billeder vha. "Image Data Converter".

[285] FejlfindingFejlfindingUdskrivningFarven på billedet er mærkelig.

 • Når du udskriver billeder, der er optaget i Adobe RGB-tilstand, med sRGB-printere, som ikke er kompatible med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), udskrives billederne med en lavere farvemætning.

[286] FejlfindingFejlfindingUdskrivningBilleder udskrives med begge kanter skåret af.

 • Afhængigt af printeren vil billedets højre, venstre, øverste og nederste kant muligvis blive skåret af. Især når du udskriver et billede optaget med [Format] indstillet til [16:9], kan billedet eventuelt blive kortet af ude i siden.
 • Når du udskriver billeder vha. din printer, skal du annullere printerens indstillinger for beskæring eller billeder uden kant. Konsulter printerproducenten, om printeren indeholder disse funktioner eller ej.
 • Når du får udskrevet billeder i en forretning, skal du spørge i forretningen, om de kan udskrive billederne, uden at begge kanter skæres af.

[287] FejlfindingFejlfindingUdskrivningDu kan ikke udskrive billeder med dato.

 • Hvis du indstiller [Skriv dato] til [Til], kan du udskrive stillbilleder med datoen. Bemærk, at du ikke kan slette datoen fra billedet på kameraet.
 • Hvis du ønsker at udskrive billeder med dato, skal du anvende [Udskriftsindstilling] under [Angiv udskrivning].
 • Du kan udskrive billeder med datoen indsat, hvis printeren eller softwaren kan genkende Exif-oplysninger. Konsulter producenten af printeren eller softwaren angående kompatibilitet med Exif-oplysninger.
 • Du kan udskrive billeder med datoen på, uden at optage datoen, vha. PlayMemories Home.
 • Hvis du udskriver billederne i en forretning, kan de blive udskrevet med dato på, hvis du beder dem om det.

[288] FejlfindingFejlfindingAndetObjektivet bliver dugget.

 • Der er opstået fugtdannelse. Sluk for produktet, og vent omkring en time, før du bruger det igen.

[289] FejlfindingFejlfindingAndetProduktet stopper med objektivdelen skubbet ud./Produktet slukker med objektivdelen skubbet ud.

 • Forsøg ikke at bevæge objektivet med magt, når det er stoppet.
 • Indsæt et opladet batteri, og tænd derefter for produktet igen.

[290] FejlfindingFejlfindingAndetProduktet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.

 • Dette er ikke en funktionsfejl. Sluk for produktet og undlad at bruge det et stykke tid.

[291] FejlfindingFejlfindingAndetSkærmen til indstilling af uret vises, når du tænder produktet.

 • Indstil datoen og klokkeslættet igen.
 • Det interne genopladelige backupbatteri er afladet. Sæt et opladet batteri i og lad det stå i 24 timer eller mere med strømmen slukket.

[292] FejlfindingFejlfindingAndetAntallet af billeder, som kan optages, reduceres ikke, eller reduceres to billeder ad gangen.

 • Dette er fordi komprimeringsgraden og billedstørrelsen efter komprimeringsændringen afhænger af billedet, når du optager et JPEG-billede.

[293] FejlfindingFejlfindingAndetProduktet fungerer ikke ordentligt.

 • Sluk for produktet. Tag batteriet ud og sæt det i igen. Hvis produktet er varmt, skal du tage batteriet ud og lade det køle af, inden du prøver denne afhjælpende procedure.
 • Hvis der anvendes en AC-UD10/AC-UD11-lysnetadapter (sælges separat), skal du afbryde netledningen. Tilslut netledningen og tænd for produktet igen. Hvis produktet ofte gentager den samme fejl eller stadig ikke fungerer, efter du har prøvet disse løsninger, skal du konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

[294] FejlfindingFejlfindingAndet"--E-" vises på skærmen.

 • Tag hukommelseskortet ud og sæt det i igen. Hvis problemet fortsætter, selv efter udførsel af denne procedure, skal du formatere hukommelseskortet.

[295] FejlfindingMeddelelserMeddelelserSelvdiagnosticeringsdisplay

Hvis der vises en kode, der begynder med et bogstav i alfabetet, fungerer selvdiagnosticeringsfunktionen på dette produkt. De sidste to cifre (angivet med □□) varierer afhængigt af dette produkts tilstand.
Hvis du ikke kan løse problemet, selv efter at have forsøgt at følge de følgende korrigerende handlinger et par gange, behøver dette produkt muligvis reparation. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.

C:32:□□

 • Der er problemer med produktets hardware. Sluk og tænd igen.

C:13:□□

 • Dette produkt kan ikke læse eller skrive data på hukommelseskortet. Prøv at slukke og tænde dette produkt igen, eller tag hukommelseskortet ud og sæt det i igen flere gange.
 • Der er indsat et hukommelseskort, som ikke er formateret. Formater hukommelseskortet.
 • Det indsatte hukommelseskort kan ikke bruges sammen med dette produkt, eller dataene er beskadiget. Indsæt et nyt hukommelseskort.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

 • Der er opstået en funktionsfejl på produktet. Initialiser dette produkt, og tænd derefter for det igen.

E:94:□□

 • Der opstod en funktionsfejl under skrivning eller sletning af data. Der behøves reparation. Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted. Vær klar til at oplyse alle tallene i fejlkoden begyndende fra E.

[296] FejlfindingMeddelelserMeddelelserAdvarselsmeddelelser

Angiv område/dato/kl.

 • Indstil området, datoen og klokkeslættet. Hvis du ikke har brugt produktet i lang tid, skal du oplade det interne genopladelige backupbatteri.

Kunne ikke bruge hukom- melseskort. Format?

 • Hukommelseskortet blev formateret på en computer, og filformatet blev ændret. Vælg [Angiv], og formater derefter hukommelseskortet. Du kan anvende hukommelseskortet igen, men alle tidligere data på hukommelseskortet er slettet. Det kan muligvis tage noget tid at gennemføre formateringen. Hvis meddelelsen stadig vises, skal du udskifte hukommelseskortet.

Fejl på hukommelseskort

 • Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
 • Formateringen mislykkedes. Formater hukommelseskortet igen.

Kunne ikke læse hukommelses- kort. Isæt hukommelseskort igen.

 • Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.
 • Hukommelseskortet er beskadiget.
 • Terminaldelen på hukommelseskortet er beskidt.

Dette hukommelseskort kan muligvis ikke optage og afspille normalt.

 • Der er indsat et inkompatibelt hukommelseskort.

Behandler...

 • Reduktionsbehandlingen udføres, når der foretages støjreduktion. Du kan ikke foretage yderligere optagelser under denne reduceringsproces.

Ingen visning.

 • Billeder optaget med andre produkter, eller billeder som er modificeret vha. en computer, kan muligvis ikke vises.

Kan ikke udskrive.

 • Du forsøgte at tilføje et DPOF-mærke til RAW-billeder.

Kameraet er overophedet. Lad det køle ned.

 • Produktet er blevet varmt, fordi du har optaget kontinuerligt. Sluk for strømmen. Lad produktet køle af og vent indtil produktet er klar til at optage igen.


 • Du har optaget billeder i lang tid, og produktets temperatur er steget. Stop optagelse af billeder indtil produktet er kølet af.

Det er ikke muligt at optage i dette filmformat.

 • Indstil [Filformat] til [MP4].


 • Antallet af billeder overstiger den mulige datostyringskapacitet i en databasefil på produktet.


 • Ikke i stand til at registrere til databasefilen. Importer alle billederne til en computer og gendan hukommelseskortet.

Fejl i billeddatabase-fil

 • Der er noget galt i billeddatabasefilen. Vælg [Opsætning][Gendan billed-db.].

Systemfejl
Kamerafejl. Sluk og tænd derefter for apparatet igen.

 • Tag batteriet ud og sæt det derefter ind igen. Hvis meddelelsen vises jævnligt, skal du konsultere din Sony-forhandler eller et lokalt autoriseret Sony-serviceværksted.

Kan ikke forstørre.
Billedet kan ikke roteres.

 • Billeder optaget med andre produkter kan muligvis ikke forstørres eller roteres.

[297] FejlfindingSituationer, som dette produkt har svært ved at håndtereSituationer, som dette produkt har svært ved at håndtereSituationer, som dette produkt har svært ved at håndtere

Produktet kan ikke udnytte visse funktioner fuldt ud under bestemte omstændigheder.
Når du optager under de følgende forhold, skal du enten omkomponere billedet eller ændre optagetilstanden, og derefter optage billederne igen.

Dårlige lysforhold

 • Panorering
 • AF-låsning

Meget lyse forhold

 • AF-låsning

Forskellige lysstyrkeniveauer

 • AF-låsning

Flimrende lys

 • Panorering

Motiver, der er for tæt på produktet

 • Panorering

Store motiver i bevægelse eller motiver der bevæger sig for hurtigt

 • Bedste auto
 • Panorering
 • Auto HDR
 • AF-låsning

Motiver der er for små eller for store

 • Panorering
 • AF-låsning

Scener med ringe kontrast som f.eks. himmelen eller en sandstrand

 • Panorering
 • Bedste auto

Scener der ændrer sig konstant som f.eks. et vandfald

 • Panorering
 • Bedste auto