Digital stillbildskameraDSC-RX100M3

Så här använder du

Innan du börjar använda produkten

Delarnas namn

Ikoner och indikatorer

Montering av axelremmen

Justering av sökaren

Kameraguiden

Kameraförberedelser

Uppladdning av batteripaketet

Isättning av ett minneskort (säljs separat)

Inställning av datumet och klockan

Olika sätt att styra produkten

Olika sätt att styra produkten

Tagning

Tagning av stillbilder/Inspelning av filmer

Val av tagningsläge

Hur man använder de olika tagningsfunktionerna

Hur man använder zoomen

Hur man använder blixten

Val av visningssätt på skärmen

Inställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilder

Skärpeinställning

Exponeringsinställning

Val av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)

För att ta bilder på dig själv medan du kontrollerar bilden på skärmen

Inställning av ISO-känsligheten

Korrigering av ljusstyrkan och kontrasten

Justering av färgtonerna

Val av effektlägen

Inspelning av filmer

Hur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att använda

Övriga inställningar på den här produkten

Uppspelning

Uppspelning av stillbilder

Radering av bilder

Uppspelning av filmer

Uppspelning av panoramabilder

Utskrift

Hur man använder de olika uppspelningsfunktionerna

Uppspelning på en TV

Ändring av inställningarna

Inställningsmenyn

Hur man använder Wi-Fi-funktionerna

För att ansluta den här produkten till en smartphone

För att styra den här produkten med hjälp av en smartphone

Överföring av bilder till en smartphone

Överföring av bilder till en dator

Överföring av bilder till en TV

Ändring av inställningarna för Wi-Fi-funktionerna

Tillägg av applikationer till produkten

PlayMemories Camera Apps

Hur man installerar applikationerna

Hur man startar applikationerna

Hantering av applikationer

Uppspelning på en dator

Rekommenderad datormiljö

Hur man använder mjukvaran

Anslutning av den här produkten till en dator

Hur man skapar filmskivor

Försiktighetsåtgärder/Angående den här produkten

Försiktighetsåtgärder

Rengöring av den här produkten

Antal lagringsbara stillbilder och den inspelningsbara tiden för filmer

Användning av denna produkt utomlands

Övrig information

Varumärken

Felsökning

Om det uppstår problem

Om det uppstår problem

Felsökning

Batteripaket och strömförsörjning

Tagning av stillbilder/Inspelning av filmer

Uppspelning av bilder

Wi-Fi

Datorer

Minneskort

Utskrift

Övrigt

Meddelanden

Meddelanden

Situationer som den här produkten kan ha svårt att hantera

Situationer som den här produkten kan ha svårt att hantera

[1] Så här använder duInnan du börjar använda produktenDelarnas namnKontroll av kameran och medföljande tillbehör


Siffrorna inom parentes anger antalet delar.

 • Kamera (1)
 • NP-BX1 Återuppladdningsbart batteripaket (1)

 • Mikro-USB-kabel (1)

 • AC-UB10C/UB10D nätadaptern (1)

 • Nätkabel (1)* (medföljer inte i USA och Canada)

  *Det kan hända att flera olika nätkablar medföljer kameran. Använd i så fall den som passar i vägguttagen i det land/område där du befinner dig.

 • Handlovsrem (1)

 • Remadaptrar (2)

 • Handledning (1)
 • Wi-Fi Connection/One-touch (NFC) Guide (1)

[2] Så här använder duInnan du börjar använda produktenDelarnas namnDelarnas namn

 1. ON/OFF-knapp (strömbrytare)
 2. Ström/uppladdningslampa
 3. Avtryckare
 4. Lägesomkopplare
 5. För tagning: W/T (zoom)-knapp
  För uppspelning: (Indexvisning)-knapp/ (uppspelningszoom)-knapp
 6. Självutlösarlampa/AF-lampa
 7. Blixt
  • Undvik att täcka för blixten med fingrarna.
  • Tryck på (blixtutmatning)-knappen när blixten ska användas.
   Tryck ner blixten för hand när den inte ska användas.
 8. Dioptrijusteringsknapp
  • Flytta på dioptrijusteringsknappen tills bilden och indikeringarna syns så klart och tydligt som möjligt i sökaren.
 9. Sökare
  • Skjut på sökaruppfällningsknappen för att fälla upp sökaren. Håll i båda sidorna på okularet och dra ut det mot skärmsidan tills det klickar till.
  • När man tittar i sökaren aktiveras sökarläget, och när man tar bort ansiktet från sökaren återgår visningssättet till bildskärmsläget.
 10. Mikrofon
 11. Sökaruppfällningsknapp
  • Om man skjuter på sökaruppfällningsknappen medan kameran är avstängd, slås kameran på.
 12. Remögla
 13. (N-märke)
  • Rör vid det här märket för att ansluta kameran till en smartphone som är försedd med NFC-funktion.
  • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.
 14. Inställningsring
 15. Objektiv

 16. Ögonsensor
 17. (blixtutmatning)-knapp
 18. Bildskärm
  • Det går att vrida bildskärmen till en vinkel där bilden går lätt att se så att det går att ta bilder i alla lägen.

 19. Ljussensor
 20. För tagning: Fn (funktion)-knapp
  För uppspelning: (Skicka t. Smartph.)-knapp
  • Det går att tända skärmen för funktionen [Skicka t. Smartph.] genom att trycka på den här knappen.
 21. MOVIE (film)-knapp
 22. Multi/mikro-USB-terminal
  • För anslutning av mikro-USB-kompatibla apparater.
 23. HDMI-mikrouttag
 24. MENU-knapp
 25. Wi-Fi-sensor (inbyggd)
 26. Styrratten
 27. (uppspelning)-knapp
 28. För tagning: C-knapp (specialknapp)
  För uppspelning: (radera)-knapp

 29. Batterifack
 30. Lock till batterifacket
 31. Stativfäste
  • Använd endast stativ vars skruv är kortare än 5,5 mm. Annars går det inte att skruva fast kameran ordentligt, och det finns även risk att kameran blir skadad.
 32. Åtkomstlampa
 33. Minneskortsfack
 34. Lock till batteri/minneskortsfacket
 35. Högtalare

[3] Så här använder duInnan du börjar använda produktenIkoner och indikatorerLista över ikoner som visas på skärmen

Punkterna som visas nedan och deras positioner är bara ett riktmärke och kan vara annorlunda än vad som faktiskt visas.

Bildskärmsläge

För uppspelning (grundläggande informationsvisning)

Sökarläge

I auto-läget eller scenvalslägena

P/A/S/M/Panoramaläge

 1. P P* A S M
  Tagningsläge
  Registernummer
  Minneskort/uppladdning
  Scenigenkänningsikoner
  Scenval
  100
  Återstående antal lagringsbara bilder
  Bildförhållande för stillbilder
  20M / 18M / 17M / 13M / 10M / 7.5M / 6.5M / 5.0M / 4.2M / 3.7M / VGA
  Bildstorlek för stillbilder
  Bildkvalitet för stillbilder
  Antal bildrutor/sekund för filmer
  Bildstorlek för filmer
  NFC-funktionen aktiverad
  Återstående batteriström
  Varning för svagt batteri
  Blixtuppladdning pågår
  AF-lampa
  SteadyShot/Varning för skakningsoskärpa
  Flygplansläge
  Överlappningsikon
  Ingen ljudinspelning för filmer
  Ref.nivå för mikrofon Låg
  Vindbrusreducering
  Ställa in effekt av
  Skriv datum
  Databasfilen full / Databasfilfel
  Överhettningsvarning
  Smart zoom/Klarbildszoom/Digital zoom
  Spotmätningsområde
  C:32:00
  Självdiagnosskärmen.
  Digitalt vattenpass
  Visningssätt
  100-0003
  Mappnummer – filnummer
  Inspelningsformat för filmer
  Skydd
  DPOF
  DPOF-markering
  Auto. inramning
  Dubbelinsp. av video
 2. Matningsläge
  Mätmetod
  Blixtläge / Rödögereducering
  ±0.0
  Blixtkompensation
  Skärpeinställningssätt
  7500K A5 G5
  Vitbalans (automatisk, förinställd, special, kulörtemperatur, färgfilter)
  Skärpeinställningsområde
  DRO/Auto HDR
  Gråfilter
  +3 +3 +3
  Kreativa inst./kontrast, mättnad, bildskärpa
  Leende/Ans.avkän.
  Konturframhävn.nivå
  Bildeffekt


  Indikator för känsligheten för leendeavkänning

 3. Lås på AF
  Guide för fokusföljningsfunktionen
  REC 0:12
  Inspelningstid för filmer (m:s)
  Inställningsringens funktion
  Styrrattens funktion
  Skärpa
  1/250
  Slutartid
  F3.5
  Bländarvärde
  ±0.0
  Manuell mätning
  ±0.0
  Exponeringskompensation
  ISO400
  ISO-känslighet
  AE-lås
  Slutartidsindikator
  Bländarindikator


  Histogram

  Bildeffektfel
  Auto HDR-bildsvarning
  2014-1-1
  10:37PM
  Tagningsdatum
  3/7
  Filnummer / Antal bilder med valt visningssätt

[4] Så här använder duInnan du börjar använda produktenMontering av axelremmenAnvändning av handlovsremmen

Sätt fast handlovsremmen på produkten och trä handen genom öglan för att förhindra att produkten blir skadad ifall du skulle råka tappa den.

[5] Så här använder duInnan du börjar använda produktenMontering av axelremmen Användning av en axelrem (säljs separat)

Sätt fast axelremmen för att undvika att produkten blir skadad ifall du skulle råka tappa den.

 1. Sätt fast remadaptrarna i remöglorna på båda sidorna av produkten.
 2. Sätt fast axelremmen (säljs separat) i remadaptrarna.

[6] Så här använder duInnan du börjar använda produktenJustering av sökarenJustering av sökaren (dioptrijustering)

Justera dioptriskalan i förhållande till din syn så att bilden och indikeringarna syns så klart och tydligt som möjligt i sökaren.

 1. Skjut ner sökaruppfällningsknappen (A) för att fälla upp sökaren.

  • Om man skjuter ner sökaruppfällningsknappen medan kameran är avstängd, slås kameran på.
  • Om man trycker ner sökaren stängs kameran av.
 2. Håll i båda sidorna på okularet (B) och dra det mot bildskärmssidan tills det klickar till.

 3. Skjut på dioptrijusteringsknappen.

Tips

För att fälla ner sökaren

Håll i båda sidorna på okularet och tryck in det i sökaren tills det klickar till. Tryck sedan ner sökaren.

OBS!

 • Undvik att trycka nedåt på sökaren medan den håller på att fällas upp.
 • Kontrollera att okularet är infällt i sökaren innan du försöker trycka ner sökaren. Om okularet inte är infällt och man försöker trycka ner sökaren finns det risk för fel.
 • Bär inte omkring kameran genom att hålla i sökaren.

[7] Så här använder duInnan du börjar använda produktenKameraguidenAngående [Kameraguiden]

I [Kameraguiden] visas beskrivningar av olika MENU-punkter, Fn (Funktion)-knappen och olika inställningar, och om en viss funktion inte går att ställa in visas varför.

 1. Tryck på MENU-knappen eller Fn-knappen.
 2. Välj önskad MENU-punkt genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
 3. Tryck på C/ (radera)-knappen.

  Manöverguiden för den MENU-punkt som du valde i steg 2 visas.

  • Om man trycker på i mitten på styrratten efter att ha valt en punkt som visas i grått, visas anledningen till att den punkten inte går att ställa in.

OBS!

 • Ställ in [Kameraguide]-funktionen för en knapp i förväg med hjälp av [Specialknappinst.].

[8] Så här använder duKameraförberedelserUppladdning av batteripaketetUppladdning av batteripaketet medan det är isatt i kameran

Glöm inte att ladda upp batteripaketet innan du använder kameran för första gången. Ett uppladdat batteripaket laddas gradvis ur även om det inte används. Ladda upp batteripaketet innan du tänker börja ta bilder för att inte missa några tagningschanser.

 1. Stäng AV kameran.
 2. Anslut kameran med batteripaketet isatt till den medföljande nätadaptern med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln, och anslut sedan nätadaptern till ett vägguttag.

  För kunder i USA och Canada

  För kunder i övriga länder och områden än USA och Canada

  Laddningslampan
  Tänd: Uppladdning pågår
  Släckt: Uppladdningen klar
  Blinkar: Uppladdningsfel, eller uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kameran inte är inom det rekommenderade temperaturområdet.

Uppladdningstid (full uppladdning)

Uppladdningstiden är ungefär 230 minuter när den medföljande nätadaptern används.

 • Uppladdningstiden kan variera beroende på den kvarvarande laddningen i batteripaketet eller på uppladdningsförhållandena.
 • Batteripaketet går att ladda upp även om det inte är helt urladdat.
 • Ovanstående uppladdningstid gäller när det medföljande batteripaketet laddas upp från helt urladdat skick vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller användningsmiljön.
 • För att kontrollera den återstående batteriladdningen kopplar man loss mikro-USB-kabeln och kontrollerar -indikatorn (indikatorn för återstående laddning) på skärmen.

OBS!

 • Om laddningslampan börjar blinka innan batteripaketet är helt uppladdat, så ta ut batteripaketet ur kameran och sätt sedan i det igen för att ladda upp det på nytt.
 • Om laddningslampan på kameran börjar blinka medan nätadaptern är ansluten till ett vägguttag betyder det att uppladdningen har avbrutits tillfälligt eftersom kameran inte är inom det rekommenderade temperaturområdet. När temperaturen kommit tillbaka inom lämpligt område återupptas uppladdningen. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 30 °C.
 • Anslut nätadaptern till närmaste vägguttag. Om det skulle uppstå något fel medan nätadaptern används, så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget för att bryta strömtillförseln.
 • När kameran används för allra första gången eller när man använder ett batteripaket som inte har använts på länge kan det hända att laddningslampan börjar blinka snabbt när batteripaketet laddas upp den första gången. Ta i så fall ut batteripaketet ur kameran och sätt i det igen för att ladda upp det.
 • Undvik att fortsätta ladda upp batteripaketet eller att ladda upp det upprepade gånger när det redan är helt eller nästan helt uppladdat, utan att använda det mellan varven. Det kan leda till att batterikapaciteten försämras.
 • Dra ut nätadapterns stickkontakt ur vägguttaget när uppladdningen är klar.
 • Var noga med att bara använda äkta Sony batteripaket, mikro-USB-kablar (medföljer) och nätadapter (medföljer).

[9] Så här använder duKameraförberedelserUppladdning av batteripaketetUppladdning genom att ansluta kameran till en dator

Batteripaketet går att ladda upp genom att ansluta kameran till en dator via en mikro-USB-kabel.

 1. Stäng av kameran och anslut den till ett USB-uttag på datorn.

OBS!

 • Observera följande vid uppladdning via en dator:
  • Om kameran ansluts till en bärbar dator som inte är ansluten till någon annan strömkälla sjunker batterinivån i datorn. Undvik att ladda upp batteripaketet alltför länge.
  • Undvik att slå på/stäng av datorn, starta om den, eller väcka den från viloläge medan en USB-anslutning är upprättad mellan datorn och kameran. Det kan leda till fel på dem. Koppla bort kameran från datorn innan du slår på/stänger av datorn, startar om den eller väcker den från viloläge.
  • Vi kan inte garantera att uppladdning fungerar ordentligt med alla sorters datorer.
  • Vi kan inte garantera att uppladdning fungerar ordentligt med specialbyggda eller ombyggda datorer.
  • Det kan hända att kameran inte fungerar ordentligt om andra USB-apparater används samtidigt.

[10] Så här använder duKameraförberedelserUppladdning av batteripaketetIsättning av batteripaketet i kameran

Hur man sätter i batteripaketet i kameran

 1. Skjut spärren åt sidan för att öppna locket till batterifacket.

 2. Håll spärren (A) undantryckt med kanten på batteripaketet och skjut in batteripaketet tills det låses på plats.

 3. Stäng locket.

[11] Så här använder duKameraförberedelserUppladdning av batteripaketetBatteribrukstid och antalet bilder som går att lagra/spela upp med ett batteripaket

Bildskärmsläge

Tagning (stillbilder):
Batteribrukstid: ca. 160 min., antal bilder: ca. 320

Faktisk inspelning (filmer):
Batteribrukstid: ca. 50 min.

Kontinuerlig tagning (filmer):
Batteribrukstid: ca. 85 min.

Uppspelning (stillbilder):
Batteribrukstid: ca. 215 min., antal bilder: ca. 4300

Sökarläge

Tagning (stillbilder):
Batteribrukstid: ca. 115 min., antal bilder: ca. 230

Faktisk inspelning (filmer):
Batteribrukstid: ca. 50 min.

Kontinuerlig tagning (filmer):
Batteribrukstid: ca. 90 min.

OBS!

 • Ovanstående batteribrukstid och antal bilder gäller när batteripaketet är fullt uppladdat. Batteribrukstiden och antalet bilder kan sjunka beroende på användningsförhållandena.
 • Batteribrukstiden och antalet bilder som går att lagra gäller vid tagning under följande förhållanden:
  • Batteripaketet används vid en omgivningstemperatur på 25 °C.
  • Användning av ett Sony Memory Stick PRO Duo (Mark2)-minneskort (säljs separat)
  • [Visningskvalitet]: [Standard]
 • Antalet bilder för "Tagning (stillbilder)" är baserat på CIPA-normerna och gäller vid tagning under följande förhållanden (CIPA: Camera & Imaging Products Association):
  • DISP: [Visa all info]
  • En bild tas var 30:e sekund.
  • Zoomen växlar mellan W-sidan och T-sidan.
  • Blixten avfyras en gång för varannan bild.
  • Kameran stängs av och slås på en gång per tio bilder.
 • Värdet för "Faktisk inspelning (filmer)" är baserat på CIPA-normerna och gäller vid inspelning under följande förhållanden:
  • Bildkvaliteten är inställd på 60i 17M (FH) .
  • Faktisk inspelning (filmer): Batteribrukstid baserad på upprepad inspelning, zoomning, inspelningsberedskap, påslagning/avstängning, osv.
  • Kontinuerlig filminspelning: Batteribrukstid baserad på oavbruten inspelning tills gränsen (29 minuter) har uppnåtts, och inspelningen därefter återupptas genom att trycka på MOVIE-knappen igen. Övriga funktioner, som t.ex. zoomen, används inte.
 • Om den återstående batteritiden inte visas, så tryck på DISP (visningssätt)-knappen.

[12] Så här använder duKameraförberedelserUppladdning av batteripaketetFör att driva kameran med ström från ett nättuttag

Det går att driva kameran med nätström under tagning/uppspelning med hjälp av nätadaptern AC-UD10 (säljs separat).

 1. Om du vill driva kameran med nätström under tagning/uppspelning så anslut kameran till nätadaptern AC-UD10 (säljs separat) och koppla in nätadaptern i ett vägguttag.

OBS!

 • Det går inte att ta bilder eller spela upp bilder medan den medföljande nätadaptern är ansluten till kameran. Om du vill driva kameran med nätström från ett vägguttag under tagning eller uppspelning av bilder så använd nätadaptern AC-UD10 (säljs separat).

[13] Så här använder duKameraförberedelserUppladdning av batteripaketetFör att ta ut batteripaketet

Hur man tar ut batteripaketet

 1. Kontrollera att åtkomstlampan är släckt och stäng sedan av kameran.
 2. Skjut spärren åt sidan (A) och ta ut batteripaketet.

  • Var försiktig så att du inte tappar batteripaketet.

[14] Så här använder duKameraförberedelserIsättning av ett minneskort (säljs separat)Isättning av ett minneskort

Hur man sätter i ett minneskort

 1. Skjut locket till minneskortsfacket åt sidan och öppna det.

 2. Sätt i minneskortet.

  • Kontrollera att det fasade hörnet är vänt åt rätt håll.
  • Håll minneskortet med det fasade hörnet vänt på det sätt som visas i figuren, och stick sedan in det tills det klickar till på plats.
 3. Stäng locket till minneskortsfacket.

[15] Så här använder duKameraförberedelserIsättning av ett minneskort (säljs separat)Uttagning av minneskortet

Hur man tar ut minneskortet

 1. Öppna locket till minneskortsfacket.
 2. Kontrollera att åtkomstlampan (A) inte lyser.

 3. Tryck in minneskortet en gång för att ta ut det.

 4. Stäng locket till minneskortsfacket.

[16] Så här använder duKameraförberedelserInställning av datumet och klockanInställning av datumet och klockan

När man slår på kameran för allra första gången, eller när man har återställt funktionerna på den, tänds en skärm för inställning av datumet och klockan.

 1. Ställ in strömbrytaren på ON för att slå på kameran.
  Inställningsskärmen för datumet och klockan tänds.
 2. Kontrollera att [Enter] är valt på skärmen, och tryck sedan på på styrratten.
 3. Ställ in den plats där du befinner dig, och tryck sedan på .
 4. Välj inställningspunkt genom att trycka upptill/nedtill på styrratten eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan på i mitten.
 5. Ställ in [Sommartid] eller [Sommartid:], [Datum/Tid], och [Datumformat:] genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger, och tryck sedan på i mitten.
  • Klockan 12 på natten visas som 12:00 AM, och klockan 12 på dagen som 12:00 PM.
 6. Upprepa steg 4 och 5 för att ställa in övriga punkter, och välj sedan [Enter] och tryck på i mitten.
  • Om du vill avbryta datum- och klockinställningsproceduren, så tryck på MENU-knappen.

OBS!

 • Om datum- och klockinställningen avbryts mitt i kommer skärmen för inställning av datumet och klockan tändas varenda gång kameran slås på.

[17] Så här använder duOlika sätt att styra produktenOlika sätt att styra produktenHur man använder styrratten

Det går att välja inställningspunkter genom att vrida på styrratten eller genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på den. Vald inställning matas in när man trycker på i mitten på styrratten.

Funktionerna DISP (visningssätt),(Expon.kompens./Fotokreativitet), /(Matningsläge) och (Blixtläge) är inställda för ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten. Du kan själv bestämma funktioner för vänster/höger sida på styrratten samt för i mitten.


Under uppspelning går det att visa nästa/föregående bild genom att trycka till höger/vänster på styrratten eller genom att vrida på styrratten.

[18] Så här använder duOlika sätt att styra produktenOlika sätt att styra produktenHur man använder inställningsringen

Genom att vrida på inställningsringen (A) går det att ändra önskade inställningar direkt för olika tagningslägen.
Du kan själv ställa in funktioner som du använder ofta för inställningsringen genom att välja MENU(Anpassade inställningar)[Specialknappinst.][Kontrollring].

Ikoner och funktionsnamn visas på skärmen på följande sätt.

T. ex.
: Zooma genom att vrida på inställningsringen.

[19] Så här använder duOlika sätt att styra produktenOlika sätt att styra produktenHur man använder de olika MENU-punkterna

I det här avsnittet får du lära dig hur man ändrar inställningarna för alla de olika kameramanövrerna, och hur man använder olika funktioner på kameran, inklusive olika metoder för tagning, uppspelning och andra manövrer.

 1. Tryck på MENU-knappen för att tända menyskärmen.

 2. Välj önskad MENU-punkt med hjälp av ovansidan/undersidan/vänster sida/höger sida på styrratten, eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan på i mitten på styrratten.
  • Det kan hända att skärmen ändras direkt från steg 1 till steg 3 beroende på [Brickmeny]-inställningen.

 3. Välj önskad inställningspunkt genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten eller genom att vrida på styrratten, och tryck sedan på i mitten på styrratten.
  • Välj en ikon längst upp på skärmen och tryck till vänster/höger på styrratten för att gå vidare till en annan MENU-punkt.

 4. Välj önskat inställningsvärde, och tryck på för att bekräfta.

[20] Så här använder duOlika sätt att styra produktenOlika sätt att styra produktenHur man använder Fn (Funktion)-knappen

Du kan registrera funktioner som du använder ofta för Fn (funktion)-knappen så att du sedan snabbt kan ställa in dem när du tar bilder. Upp till 12 funktioner som du ofta använder går att ställa in för Fn (Funktion)-knappen.

 1. Tryck på Fn-knappen i tagningsläge.

 2. Välj den funktion som ska registreras genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.

 3. Välj önskad inställning genom att vrida på styrratten eller inställningsringen.

För att göra inställningar på de speciellt avsedda skärmarna

 • Välj önskad funktion i steg 2, och tryck sedan på i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden (A) för att utföra inställningarna.

[21] Så här använder duOlika sätt att styra produktenOlika sätt att styra produktenHur man använder ”Quick Navi”

När sökaren används går det att ändra inställningarna direkt med hjälp av Quick Navi-skärmen.

 1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen på styrratten upprepade gånger tills skärmen är inställd på [För sökare].
 2. Tryck på Fn (Funktion)-knappen för att gå över till att visa Quick Navi-skärmen.

 3. Välj önskad funktion genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
 4. Vrid på styrratten för att välja önskad inställning.

För att göra inställningar på de speciellt avsedda skärmarna

 • Välj önskad funktion i steg 3, och tryck sedan på i mitten på styrratten. Den särskilda inställningsskärmen för den funktionen tänds. Följ manöverguiden (A) för att utföra inställningarna.

[22] Så här använder duTagningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerSillbildstagning

Används för att ta stillbilder.

 1. Ställ in tagningsläget på (Intelligent auto).

 2. Justera bildskärmens vinkel och håll i kameran. Eller titta i sökaren och håll i kameran.
 3. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
  När skärpan är inställd för bilden tänds indikatorn ( eller ).

  • Det kortaste tagningsavståndet är ungefär 5 cm (på W-sidan), 30 cm (på T-sidan) från linsytan.

 4. Tryck ner avtryckaren helt.

Skärpeindikator

lyser:
Skärpan är inställd för bilden.

blinkar:
Skärpeinställningen misslyckades.

lyser:
Skärpan är inställd för bilden. Positionen som skärpan är inställd för ändras i förhållande till hur motivet rör sig.

lyser:
Skärpan håller på att ställas in.

Tips

 • När produkten inte kan ställa in skärpan automatiskt blinkar skärpeindikatorn och det hörs inget pip. Antingen komponera om bilden eller ändra skärpeinställningen.När [Kontinuerlig AF] är inställt hörs det inget pip när skärpan har ställts in.
 • I följande fall kan det vara svårt att ställa in skärpan:
  • När det är mörkt och motivet befinner sig långt bort.
  • När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
  • För motiv som fotograferas genom glas.
  • För motiv som rör sig snabbt.
  • När det förekommer blanka ytor eller ytor som reflekterar ljus.
  • Det förekommer blinkande ljus.
  • När motivet är i motljus.

[23] Så här använder duTagningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerFilminspelning

Det går att spela in filmer genom att trycka på MOVIE-knappen.

 1. Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.

 2. Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

OBS!

 • Om du själv vill ställa in slutartiden och bländaren på önskade inställningar, så ställ in tagningsläget på (Film).
 • Om man använder funktioner som zoomen medan man filmar kommer användningsljud från produkten med i inspelningen. Det kan hända att ljudet av MOVIE-knappen kommer med i inspelningen när man trycker på MOVIE-knappen för att avsluta inspelningen.
 • Se ”Inspelningsbar tid för filmer” för närmare detaljer om hur länge det är möjligt att filma åt gången. När filminspelningen tar slut går det att starta om inspelningen genom att trycka på MOVIE-knappen igen. Det kan hända att inspelningen avbryts för att skydda produkten, beroende på omgivningstemperaturen.

[24] Så här använder duTagningVal av tagningslägeLista över lägesomkopplarens lägen

Det går att välja önskat tagningsläge genom att vrida på lägesomkopplaren.

Funktioner som går att välja

(Intelligent auto):
Används för att ta stillbilder med automatiska inställningar.

(Bättre autojustering):
Används för att ta stillbilder med ännu högre kvalitet än i det intelligenta autoläget.

P (Autoprogram):
Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet). Det går även att välja olika inställningar med hjälp av menyn.

A (Bländarprioritet):
Används för att justera bländaren och ta bilder när man vill göra bakgrunden suddig, m.m.

S (Slutarprioritet):
Används för att ta bilder på motiv som rör sig snabbt osv. genom att ställa in slutartiden för hand.

M (Manuell exponering):
Används för att ta stillbilder med önskad exponering genom att justera slutartiden och bländarvärdet.

MR (Hämta från minnet):
Används för att ta bilder genom att hämta fram inställningar för lägen och värden som används ofta och som registrerats i minnet i förväg.

(Film):
Används för att ändra inställningarna för filminspelning.

(Panorering):
Används för att ta panoramabilder genom att sammanställa en serie bilder.

SCN (Scenval):
Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

[25] Så här använder duTagningVal av tagningslägeIntelligent auto

Produkten analyserar motivet så att det går att ta bilder med lämpliga inställningar.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Intelligent auto).
 2. Rikta kameran mot motivet.
  När kameran känner igen scentypen tänds ikonen för den upptäckta scentypen på skärmen.

 3. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

 • Den här produkten kan inte känna igen scentypen när man tar bilder med hjälp av några andra zoomfunktioner än den optiska zoomen.
 • Det kan hända att den här produkten inte kan känna igen scentypen ordentligt under somliga tagningsförhållanden.

[26] Så här använder duTagningVal av tagningslägeBättre autojustering

Produkten upptäcker och utvärderar automatiskt tagningsförhållandena och ställer automatiskt in lämpliga inställningar.

Det kan hända att produkten tar flera bilder och skapar en kompositbild, osv. med hjälp av fler tagningsinställningar än i det intelligenta auto-läget, för att ta bilder med högre kvalitet.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Bättre autojustering).
 2. Rikta kameran mot motivet.
  När kameran upptäcker scentypen tänds motsvarande scenigenkänningsikon på skärmen. Vid behov kan det hända att även överlappningsikonen tänds.

 3. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

 • När produkten behöver skapa kompositbilder tar lagringsprocessen längre tid än vanligt.
 • Produkten kan inte upptäcka scentypen när någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
 • Det kan hända att produkten inte upptäcker scentypen på rätt sätt under somliga tagningsförhållanden.
 • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], kan produkten inte skapa några kompositbilder.

[27] Så här använder duTagningVal av tagningslägeAngående scenigenkänning

Scenigenkänning används i lägena [Intelligent auto] och [Bättre autojustering].

Denna funktion gör det möjligt för produkten att automatiskt upptäcka tagningsförhållandena och ta bilder.

Scenigenkänning:

Om produkten känner igen en scen av typ (Porträtt), (Barn), (Nattporträtt), (Nattmotiv), (Motljusporträtt), (Motljus), (Landskap), (Makro), (Strålkastare), eller (Låg belysning) visas motsvarande ikon och guidemeddelande på den första raden.

Om produkten upptäcker ett visst förhållande visas motsvarande ikon, t.ex. (stativ) , (gång)* , (förflyttning), (förflyttning (ljus)) eller (förflyttning (mörk)) på den andra raden.

*Förhållandet (gång) upptäcks bara när punkten [SteadyShot] är inställd på [Aktiv] eller [Intelligent aktiv].

OBS!

 • När [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [Av], upptäcks inte scener av typ [Porträtt], [Motljusporträtt], [Nattporträtt] eller [Barn].

[28] Så här använder duTagningVal av tagningslägeFördelarna med automatisk tagning

I läget [Bättre autojustering] tar produkten bilder med högre kvalitet än i läget [Intelligent auto], och utför komposittagning efter behov.
I [Autoprogram]-läget går det att justera olika funktioner för tagningen, som t.ex. vitbalansen, ISO-värdet, osv.

(Intelligent auto):
Välj det här läget när du vill att kameran automatiskt ska upptäcka scentypen.

(Bättre autojustering):
Välj det här läget för att ta bilder under besvärliga förhållanden, som t.ex. när det är mörkt eller när motivet är i motljus. Välj det här läget för att ta bilder med högre kvalitet än i (Intelligent auto)-läget.

P (Autoprogram):
Välj det här läget när du vill justera olika funktioner förutom exponeringen (slutartiden och bländaren) för bilderna.

OBS!

 • I [Intelligent auto]-läget kan det hända att det inte går att ta tydliga bilder på mörka scener eller motiv som är i motljus.
 • I läget [Bättre autojustering] tar lagringsprocessen längre tid, eftersom produkten skapar en kompositbild.

[29] Så här använder duTagningVal av tagningslägeAutoprogram

Används för att ta bilder med exponeringen automatiskt inställd (både slutartiden och bländarvärdet).

Det går att ställa in olika tagningsfunktioner som t.ex. [ISO].
 1. Ställ in lägesomkopplaren på P (Autoprogram).
 2. Ställ in tagningsfunktionerna på önskade inställningar.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.

Programflyttning

Det går att ändra slutartids- och bländarkombinationen genom att vrida på styrratten, utan att ändra den exponering som produkten har ställt in som lämpligast. Denna funktion går bara att använda när blixten inte används.

 • P” på skärmen ändras till ”P*” när man vrider på styrratten.
 • För att stänga av programflyttningen ställer man in tagningsläget på något annat än [Autoprogram], eller stänger av kameran.

OBS!

 • Det kan hända att programflyttning inte går att använda beroende på den omgivande ljusstyrkan.
 • Ställ in tagningsläget på något annat än ”P” eller stäng av produkten för att nollställa dina inställningar.
 • När ljusstyrkan ändras, ändras även bländaren (F-värdet) och slutartiden, medan förflyttningsgraden bibehålls.

[30] Så här använder duTagningVal av tagningsläge Panorering

Används för att skapa en enda panoramabild genom att sammanställa en serie bilder som tas medan man panorerar med kameran.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Panorering).
 2. Rikta kameran mot motivet.
 3. Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och rikta kameran mot den ena änden av den önskade panoramakompositionen.


  (A) Denna del kommer inte med i bilden.

 4. Tryck ner avtryckaren helt.
 5. Panorera med kameran till slutet av riktmärket i den riktning som visas på skärmen.


  (B) Riktmärke

OBS!

 • Om man inte hinner panorera över hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden uppstår det ett grått område i kompositbilden. Om det skulle inträffa, så svep fortare med produkten för att fånga hela panoramabilden.
 • När [Brett] är valt för punkten [Panorama: Storlek], kan det hända att det inte går att fånga hela bildvinkeln för panoramabilden inom den inställda tiden. Prova i så fall att ändra inställningen för [Panorama: Storlek] till [Standard] och ta om bilden.
 • Eftersom flera olika bilder fogas samman kan det hända att delen runt fogen inte blir smidigt lagrad i somliga fall.
 • För mörka scener kan det hända att bilden blir suddig.
 • Om det förekommer ljuskällor som flimrande lysrör i bilden, kan det hända att ljusstyrkan och färgerna i den sammansatta bilden inte blir konstanta.
 • Om vinkeln som helhet för panoramabilden är väldigt annorlunda i fråga om ljusstyrka och skärpa än vinkeln som är låst med AE/AF-låsfunktionen, kan det hända att tagningen misslyckas. Ändra i så fall vinkeln som är låst med AE/AF-låsfunktionen och ta om bilden.
 • Följande sorters motiv lämpar sig inte för tagning i panoreringsläget:
  • Motiv som rör sig.
  • Motiv som är alltför nära produkten.
  • Motiv som innehåller vidsträckta, likartade mönster som himlen, en sandstrand eller en gräsmatta.
  • Motiv som ändrar sig hela tiden, som vågor eller vattenfall.
  • Motiv vars ljusstyrka är väldigt annorlunda än omgivningen, t.ex. solen eller en glödlampa.
 • Det kan hända att en panoramabildstagning avbryts i följande fall:
  • Om man panorerar för fort eller för långsamt med kameran.
  • Om motivet är alltför suddigt.

Tips

 • Det går att vrida på styrratten på tagningsskärmen för att välja tagningsriktning.

[31] Så här använder duTagningVal av tagningslägeScenval

Används för att ta bilder med olika förinställningar för olika sorters scener.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på SCN (Scenval).
 2. MENU(Kamerainst.) → [Scenval] → önskat läge.
  • När punkten [Guide för lägesratt] är inställd på [På], går det att välja önskade inställningar efter att ha ändrat läge på lägesomkopplaren.

Menypunktsdetaljer

Porträtt:
Används för att göra motivet skarpare och bakgrunden suddigare. Hudtoner framhävs på ett mjukt sätt.

Sport & action:
Används för att ta bilder på rörliga motiv med en snabb slutartid så att det ser ut som om motivet frusits mitt i rörelsen. Produkten fortsätter att ta bilder så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

Makro:
Används för att ta närbilder på motiv som blommor, insekter, maträtter eller andra små motiv.

Landskap:
Används för att fånga hela landskap på skarpa bilder med levande färger.

Solnedgång:
Används för att fånga de röda tonerna i en solnedgång på ett vackert sätt.

Nattmotiv:
Används för att ta bilder på nattscener utan att den mörka atmosfären går förlorad.

Handskymning:
Används för att ta bilder på nattscener med mindre störningar och suddighet, även utan att använda stativ. Produkten tar en serie bilder och utför bildbehandling för att minska rörelseoskärpan, skakningsoskärpan och andra störningar.

Nattporträtt:
Används för att ta porträtt mot nattscener med blixt.
Blixten fälls inte upp automatiskt. Fäll upp blixten före tagningen.

Anti-rörelseoskärpa:
Används för att ta inomhusbilder utan blixt och ändå minska risken att motivet blir suddigt. Produkten tar en serie bilder och sammanställer dem till en enda bild, för att på så sätt minska suddigheten och andra störningar.

Husdjur:
Används för att ta bilder på husdjur med bästa möjliga inställningar.

Gourmet:
Används för att ta bilder på matarrangemang med ljusa och läckra färger.

Fyrverkeri:
Används för att ta bilder på fyrverkerier i all sin glans.

Hög känslighet:
Används för att ta stillbilder utan blixt även på mörka ställen, och samtidigt minska risken för rörelseoskärpa. Gör det även möjligt att spela in mörka filmscener ljusare.

OBS!

 • I lägena [Nattmotiv], [Nattporträtt] och [Fyrverkeri] blir slutartiden längre, så vi rekommenderar att du använder stativ för att undvika att bilden blir suddig.
 • I lägena [Handskymning] och [Anti-rörelseoskärpa] utlöses slutaren 4 gånger och en bild lagras.
 • Om man väljer [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] när bildkvaliteten är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], ändras bildkvaliteten tillfälligt till [Fin].
 • Suddighetsminskningen blir inte lika effektiv ens i lägena [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa] vid tagning av följande sorters motiv:
  • Motiv som rör sig oregelbundet
  • Motiv som är alltför nära produkten.
  • Motiv med långsträckta likartade mönster som himlen, en strand eller en gräsmatta.
  • Motiv som ändrar sig hela tiden, som vågor eller vattenfall.
 • I lägena [Handskymning] och [Anti-rörelseoskärpa] kan det uppstå blockformiga störningar när en flimrande ljuskälla som t.ex. lysrör används.
 • Det närmaste möjliga avståndet till ett motiv ändras inte ens när man väljer [Makro]. Se näravståndet för det objektiv som är monterat på produkten angående det närmaste avståndet som det går att ställa in skärpan för.

Tips

 • För att byta scentyp vrider man på styrratten på tagningsskärmen för att välja en ny scentyp.

[32] Så här använder duTagningVal av tagningslägeSlutarprioritet

Det går att uttrycka rörelsen hos ett rörligt motiv på olika sätt genom att ändra slutartiden, och t.ex. frysa motivet mitt i en rörelse genom att använda en snabb slutartid, eller skapa ett spår efter motivet genom att använda en lång slutartid.Slutartiden går att ändra under pågående filminspelning.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på S (Slutarprioritet).
 2. Ställ in önskat värde genom att vrida på styrratten.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  Bländaren ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

OBS!

 • Om det inte går att få rätt exponering med de nuvarande inställningarna blinkar bländarvärdet på tagningsskärmen. Det går visserligen att ta bilden med inställningarna som de är, men vi rekommenderar att du gör om inställningarna.
 • Använd stativ för att undvika att bilden blir suddig när du använder en lång slutartid.
 • Indikatorn (SteadyShot-varning) tänds inte i slutartidsprioritetsläget.
 • När slutartiden är 1/3 sekund(er) eller ännu längre utförs brusreducering efter tagningen under lika lång tid som slutaren var öppen. Observera att det inte går att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

Tips

 • När en snabb slutartid används ser det ut som om rörliga motiv, t.ex. människor som springer, bilar eller vågstänk, frusits mitt i sina rörelser. När en lång slutartid används uppstår det ett spår efter motivets rörelser för att skapa en mer naturlig och dynamisk bild.

[33] Så här använder duTagningVal av tagningslägeBländarprioritet

Det går att ta bilder genom att justera bländaren för att ändra skärpedjupet, eller för att göra bakgrunden suddigare.Bländarvärdet går även att ändra under filminspelning.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på A (Bländarprioritet).
 2. Ställ in önskat värde genom att vrida på styrratten.
  • Lägre F-värde: Motivet blir skarpt, medan föremål framför och bakom motivet blir suddiga.
   Högre F-värde: Både motivet, förgrunden och bakgrunden blir skarpa.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.
  Slutartiden ställs in automatiskt för att få rätt exponering.

OBS!

 • Om det inte går att få rätt exponering med de gjorda inställningarna blinkar slutartiden på tagningsskärmen. Det går visserligen att ta bilden med inställningarna som de är, men vi rekommenderar att du gör om inställningarna.
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.

Tips

 • När man väljer ett lägre F-värde (en större bländaröppning) blir området som blir skarpt snävare. Det gör det möjligt att placera motivet så att det blir skarpt, medan föremål framför och bakom motivet blir suddiga. (Skärpedjupet blir grundare.) När man väljer ett högre F-värde (en mindre bländaröppning) blir området som blir skarpt bredare. Det gör det möjligt att fånga djupet i landskapet. (Skärpedjupet blir djupare.)

[34] Så här använder duTagningVal av tagningslägeManuell exponering

Det går att ta bilder med önskad exponeringsinställning genom att ställa in både slutartiden och bländaren.Slutartiden och bländaren går även att ändra under filminspelning.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell exponering).
 2. Tryck nedtill på styrratten för att välja slutartidsvärdet eller bländarvärdet, och vrid sedan på styrratten för att ställa in värdet.
  Om punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO], så använd MM (manuell mätning) för att kontrollera exponeringsvärdet.
  Mot +: Bilden blir ljusare.
  Mot - : Bilden blir mörkare.
  0: Vad produkten bedömer vara lämplig exponering.
 3. Ställ in skärpan och ta bilden.

OBS!

 • När punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO] ändras ISO-värdet automatiskt för att få rätt exponering med hjälp av den bländare och den slutartid som du har ställt in. Om det inte går att få rätt exponering med den bländare och den slutartid som du har ställt in, blinkar ISO-värdesindikatorn.
 • Indikatorn för manuell mätning visas inte när punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].
 • Om mängden omgivande belysning överskrider mätområdet för det manuellt uppmätta läget, blinkar MM-indikatorn.
 • (SteadyShot-varning)-indikatorn tänds inte i det manuella exponeringsläget.
 • Det kan hända att ljusstyrkan för bilden som visas på skärmen är annorlunda än för bilden som faktiskt lagras.
 • Punkten [Auto] går inte att ställa in på [ND-filter].

Tips

 • Genom att tilldela funktionen [AEL intryckt] eller [AE-lås] till önskad knapp och sedan vrida på inställningsringen eller styrratten samtidigt som man håller den knappen intryckt, går det att ändra slutartids- och bländarvärdeskombinationen utan att ändra det inställda exponeringsvärdet. (Manuell flyttning)

[35] Så här använder duTagningVal av tagningslägeBULB

Används för att fånga ett spår efter motivets rörelser genom att använda en lång exponeringstid.

BULB-läget lämpar sig för att ta bilder på ljusspår, som t.ex. fyrverkerier.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på M (Manuell exponering).
 2. Tryck nedtill på styrratten för att välja slutartiden, och vrid sedan styrratten moturs tills [BULB] visas.
 3. Tryck nedtill på styrratten för att välja bländarvärdet (F-värdet), och vrid sedan på styrratten för att ställa in värdet.
 4. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan.
 5. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt under hela tagningen.
  Slutaren förblir öppen så länge avtryckaren hålls nedtryckt.

OBS!

 • Eftersom slutartiden blir lång och risken för skakningsoskärpa därmed ökar, rekommenderar vi att du använder stativ.
 • Ju längre exponeringstid, desto mer störningar kommer det att synas i bilden.
 • Efter tagningen utförs brusreducering under lika lång tid som slutaren var öppen. Observera att det inte går att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.
 • Slutartiden går inte att ställa in på [BULB] i följande fall:
  • När [Leendeavkänning]-funktionen är aktiverad.
  • När [Auto HDR]-funktionen är aktiverad.
  • När [Bildeffekt] är inställt på [HDR-målning] eller [Rik ton mono.].
  • När [Multi Frame brusred.]-funktionen är aktiverad.
  • När [Matningsläge] är inställt på [Kontinuerlig tagning], [Kontinuerlig gaffling], [Kont. tagn. slutartid] eller [Självutlös. (kont.)].
  Om man använder någon av ovanstående funktioner medan slutartiden är inställd på [BULB], ställs slutartiden tillfälligt in på 30 sekunder.

Tips

 • Bilder som tas i läget [BULB] har en tendens att bli suddiga. Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller en fjärrkontroll (säljs separat) som har en låsfunktion för avtryckaren.

[36] Så här använder duTagningVal av tagningslägeHämta från minnet

Används för att ta bilder genom att hämta fram lägen eller kamerainställningar som används ofta och som registrerats i förväg.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på MR (Hämta från minnet).
 2. Tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten för att välja önskat nummer, och tryck sedan på i mitten.
  • Det går även att hämta fram registrerade lägen eller inställningar genom att välja MENU → (Kamerainst.) → [Hämta från minnet].

OBS!

 • Registrera tagningsinställningar i förväg med hjälp av [Minne]-funktionen.
 • Om man ställer in [Hämta från minnet] efter det att man redan har gjort tagningsinställningarna, har de registrerade inställningarna företräde och det kan hända att de ursprungliga inställningarna blir ogiltiga. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.

[37] Så här använder duTagningVal av tagningslägeFilm

Det går att ställa in slutartiden och bländaren på önskade inställningar vid filminspelning. Det går även att kontrollera bildvinkeln före tagningen.

 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Film).
 2. MENU (Kamerainst.) → [Film] → önskad inställning.
  • När punkten [Guide för lägesratt] är inställd på [På], går det att välja önskade inställningar efter att ha ändrat läge på lägesomkopplaren.
 3. Tryck på MOVIE-knappen för att börja filma.
  • Tryck på MOVIE-knappen igen för att avsluta filminspelningen.

Menypunktsdetaljer

Autoprogram:
Används för att filma med exponeringen (både slutartiden och bländaren) automatiskt inställd. Övriga inställningar går att justera för hand och inställningarna hålls kvar i minnet.

Bländarprioritet:
Används för att filma efter att ha ställt in bländaren för hand.

Slutarprioritet:
Används för att filma efter att ha ställt in slutartiden för hand.

Manuell exponering:
Används för att filma efter att ha ställt in exponeringen (både slutartiden och bländaren) för hand.

 • (Bländarprioritet), (Slutarprioritet) och (Manuell exponering) går bara att använda när skärpeinställningssättet är inställt på "MF" (Manuellt fokus).

[38] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man använder zoomenZoom

Det går att förstora bilden med hjälp av W/T (zoom)-knappen vid tagningen.

 1. Använd W/T (zoom)–knappen för att förstora bilden vid tagningen.
  • Tryck W/T (zoom)-knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.

Tips

 • När punkten [Endast optisk zoom] är inställd på något annat än [Zoominställning] går det zooma in bilden även utanför det optiska zoomområdet.

[39] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man använder zoomenDe olika zoomfunktionerna på den här produkten

Zoomfunktionerna på den här produkten gör det möjligt att zooma till ännu högre förstoringsgrad genom att kombinera olika zoomfunktioner. Ikonen som visas på skärmen ändras i förhållande till vilken zoomfunktion som är vald.

(1) Optiskt zoomområde
Bilden förstoras inom det optiska zoomområdet för den här produkten.

(2) Smart zoomområde ()
Bilden zoomas in utan försämring av originalkvaliteten genom att delvis beskära bilden (fungerar bara när bildstorleken är inställd på [M], [S] eller [VGA]).

(3) Klarbildszoomområde ()
Bilden zoomas in med hjälp av en bildbehandlingsprocess med låg försämringsgrad. Ställ först in punkten [Zoominställning][På: Klarbildszoom] eller [På: Digital zoom].

(4) Digitalt zoomområde ()
Används för att förstora bilden ytterligare genom att bearbeta bilden. Denna zoomfunktion går att använda när punkten [På: Digital zoom] är inställd på [Zoominställning].

OBS!

 • Standardinställningen för punkten [Zoominställning] är [Endast optisk zoom].
 • Standardinställningen för punkten [Bildstorlek] är [L]. Om du vill använda den smarta zoomen, så ändra [Bildstorlek]-inställningen till [M], [S] eller [VGA].
 • De andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen går inte att använda vid tagning i följande fall:
  • [Panorering]
  • När punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [Leendeavkänning]
  • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG]
  • När punkten [Inspelningsinst.] är inställd på [120p 50M]/[100p 50M]
 • Den smarta zoomfunktionen går inte att använda för filmer.
 • När någon annan zoomfunktion än den optiska zoomen används är punkten [Mätmetod] fast inställd på [Multi].

[40] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man använder zoomenZoominställning

Det går att välja zoominställningar för den här produkten.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Zoominställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Endast optisk zoom (standardinställning):
Den optiska zoomen aktiveras. Den smarta zoomfunktionen går att använda genom att ställa in punkten [Bildstorlek][M], [S] eller [VGA].

På: Klarbildszoom:
Även när det optiska zoomområdet överskrids förstorar produkten bilden inom ett område där bildkvaliteten inte försämras i någon nämnvärd grad.

På: Digital zoom:
När zoomområdet överskrider [Klarbildszoom]-området, förstorar produkten bilden till maximal förstoring. Samtidigt sjunker dock bildkvaliteten.

OBS!

 • Ställ in [Endast optisk zoom] om du bara vill förstora bilden inom det område där bildkvaliteten inte försämras.

[41] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man använder zoomenAngående zoomförstoringen

Vilken zoomförstoring som används i kombination med objektivets zoom varierar i förhållande till vald bildstorlek.

När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]

[Zoominställning] : [Endast optisk zoom (inklusive smart zoom) ]
[Bildstorlek] : L -×, M 1,4×, S 2,0×
[Zoominställning] : [På: Klarbildszoom]
[Bildstorlek] : L 2,0×, M 2,8×, S 4,0×
[Zoominställning] : [På: Digital zoom]
[Bildstorlek] : L 4,0×, M 5,6×, S 8,0×

[42] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man använder zoomenZoomfunk. på ring

Används för att ställa in zoomfunktionerna när inställningsringen används för att ändra zoomförstoringen. Inställningarna för punkten [Zoomfunk. på ring] gäller bara när autofokusen används.

 1. MENU(Anpassade inställningar)[Zoomfunk. på ring] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard (standardinställning):
Används för att zooma in/ut på ett smidigt sätt när zoomen styrs genom att vrida på inställningsringen.
Steg:
Används för att zooma in/ut i bestämda steg när zoomen styrs genom att vrida på inställningsringen.

OBS!

 • In följande fall aktiveras zoomfunktionen som om punkten [Zoomfunk. på ring] vore inställd på [Standard], även om den är inställd på [Steg].
  • När man använder W/T (zoom)-knappen för att ändra zoomskalan.
  • Under filminspelning.
  • När någon av de andra zoomfunktionerna än den optiska zoomen används.
 • Om tagningsläget är inställt på något annat än [Intelligent auto] eller [Bättre autojustering], så tilldela [Zoom]-funktionen till inställningsringen innan du använder inställningsringen.

[43] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man använder blixten Användning av blixten

Använd blixten på mörka ställen för att lysa upp motivet under tagningen och för att minska risken för skakningsoskärpa. Använd även blixten vid tagning mot solen för att lysa upp motivet som då är i motljus.

 1. Tryck på (blixtutmatning)-knappen för att fälla upp blixten.

 2. Tryck ner avtryckaren helt.

När blixten inte används

Tryck ner blixten i kamerahuset när den inte används.

OBS!

 • Om blixten avfyras innan den är helt uppfälld finns det risk att det blir fel på kameran.
 • Det går inte att använda blixten när man filmar.
 • Medan blixten håller på att laddas upp blinkar . När uppladdningen är klar slutar ikonen att blinka och tänds helt.
 • När blixten används och zoomen står på W-sidan kan det hända att objektivets skugga kommer med i bilden, beroende på tagningsförhållandena. Om det skulle inträdda, så antingen flytta dig längre bort från motivet, eller ställ zoomen på T-sidan och ta om bilden med blixten.
 • När blixten är uppvriden mer än 90 grader är det svårt att använda (blixtutmatning)-knappen. Fäll upp blixten innan du vrider bildskärmen till önskad vinkel.
 • Om du använder blixten för att ta bilder på dig själv så undvik att titta rakt in i blixten eftersom den avfyras på nära håll.

[44] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man använder blixtenBlixtläge

Det går att ställa in blixtläget.

 1. MENU (Kamerainst.) [Blixtläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Blixt av:
Blixten utlöses inte.
Autoblixt:
Blixten utlöses på mörka ställen och vid tagning i motljus.
Fyllnadsblixt (standardinställning):
Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses.
Långsam synkr.:
Blixten utlöses varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av långsam synkronisering går det att ta en tydlig bild både på motivet och på bakgrunden genom att använda en längre slutartid.
2:a ridån:
Blixten utlöses precis innan exponeringen avslutas varje gång slutaren utlöses. Med hjälp av synkronisering på den bakre ridån går det att ta naturliga bilder på spåret efter rörliga motiv som t.ex. bilar som kör eller människor som går omkring.

OBS!

 • Standardinställningen varierar beroende på tagningsläget.
 • Vilka blixtlägen som går att välja varierar beroende på tagningsläget.

[45] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man använder blixtenBlixtkompensering

Används för att justera mängden blixtljus inom ett område från –3,0 EV till +3,0 EV.
Vid blixtkompensation ändras bara mängden blixtljus. Vid exponeringskompensation ändras både mängden blixtljus och inställningarna för slutartiden och bländaren.

 1. MENU (Kamerainst.) [Blixtkompensering] → önskad inställning.
  Ett högre värde (mot +) gör blixtnivån högre, och ett lägre värde (mot -) gör blixtnivån lägre.

OBS!

 • Det kan hända att den ökade blixteffekten inte syns om motivet är utanför blixtens räckvidd, eftersom den möjliga mängden blixtljus är begränsad. Om motivet är väldigt nära kan det hända att en minskning av blixteffekten inte märks.

[46] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av visningssätt på skärmenÄndring av vad som visas på skärmen (tagning)

Det går att ändra vilken information som ska visas på skärmen.

 1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen.
  Varje gång man trycker på DISP-knappen, ändras tagningsinformationen som visas på skärmen på följande sätt:
  Grafisk displayVisa all infoVisa ingen info.HistogramNivåFör sökare* → Grafisk display


  Grafisk display

  Visa all info

  Visa ingen info.

  Histogram

  Nivå

  För sökare*

  * [För sökare] visas bara på skärmen.

Somliga visningssätt går inte att välja med standardinställningarna.
För att ändra visningssätten, tryck på MENU → (Anpassade inställningar) → [DISP-knapp] och ändra inställningarna.

OBS!

 • Histogram visas inte under panoramatagningar.
 • I filmläget visas inte [För sökare].

Tips

 • Det går att välja olika inställningar för sökaren och för LCD-skärmen. Titta i sökaren för att ställa in visningsinställningarna för sökaren.

[47] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av visningssätt på skärmenVäxling mellan sökaren och bildskärmen

Vad som visas i sökaren och på bildskärmen varierar beroende på sökarens tillstånd och på [FINDER/MONITOR]-inställningen.

När sökaren är nedfälld

Bilden visas bara på bildskärmen oavsett [FINDER/MONITOR]-inställningen.

När man tittar i sökaren

Bilden visas bara i sökaren oavsett [FINDER/MONITOR]-inställningen.

När man inte tittar i sökaren

Om punkten [FINDER/MONITOR] är inställd på [Auto] visas bilden bara på bildskärmen.

Om punkten [FINDER/MONITOR] är inställd på [Sökare] visas bilden varken på bildskärmen eller i sökaren.

[48] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av visningssätt på skärmenDISP-knapp (Sökare)

Används för att ställa in vilka skärmvisningslägen som ska gå att välja i sökaren när man trycker på (Skärmvisningsinställning) i tagningsläge.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [DISP-knapp] [Sökare] → önskad inställning → [Enter].
  Punkter som är markerade med går att välja.

Menypunktsdetaljer

Grafisk display:
Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.
Visa all info:
Tagningsinformation visas.
Visa ingen info.:
Ingen tagningsinformation visas.
Histogram:
Luminansdistributionen visas grafiskt.
Nivå:
Anger om produkten hålls vägrätt både i sidled och i längdled. När produkten är vågrätt i båda riktningarna blir indikatorn grön.

[49] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av visningssätt på skärmenDISP-knapp (Skärm)

Används för att ställa in vilka skärmvisningslägen som ska gå att välja på LCD-skärmen när man trycker på (Skärmvisningsinställning) i tagningsläge.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [DISP-knapp] [Skärm] → önskad inställning → [Enter].
  Punkter som är markerade med går att välja.

Menypunktsdetaljer

Grafisk display:
Grundläggande tagningsinformation visas. Slutartiden och bländarvärdet visas grafiskt.
Visa all info:
Tagningsinformation visas.
Visa ingen info.:
Ingen tagningsinformation visas.
Histogram:
Luminansdistributionen visas grafiskt.
Nivå:
Anger om produkten hålls vägrätt både i sidled och i längdled. När produkten är vågrätt i båda riktningarna blir indikatorn grön.
För sökare:
Används för att se information som lämpar sig för tagning med hjälp av sökaren.

[50] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilderBildstorlek (stillbilder)

Ju större bildstorlek, desto finare blir detaljerna i bilden när den skrivs ut på papper i stort format. Ju mindre bildstorlek, desto fler bilder går det att lagra.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Bildstorlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Bildstorlek när punkten [Aspekt] är inställd på 3:2
L: 20M 5472×3648 bildpunkter
M: 10M 3888×2592 bildpunkter
S: 5.0M 2736×1824 bildpunkter
Bildstorlek när punkten [Aspekt] är inställd på 16:9
L: 17M 5472×3080 bildpunkter
M: 7.5M 3648×2056 bildpunkter
S: 4.2M 2720×1528 bildpunkter
Bildstorlek när punkten [Aspekt] är inställd på 4:3
L: 18M 4864×3648 bildpunkter
M: 10M 3648×2736 bildpunkter
S: 5.0M 2592×1944 bildpunkter
VGA 640×480 bildpunkter
Bildstorlek när punkten [Aspekt] är inställd på 1:1
L: 13M 3648×3648 bildpunkter
M: 6.5M 2544×2544 bildpunkter
S: 3.7M 1920×1920 bildpunkter

OBS!

 • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], motsvarar bildstorleken för RAW-bilder [L].

[51] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilderAspekt (stillbilder)

Används för att ställa in bildförhållandet för stillbilder.

 1. MENU (Kamerainst.)[Aspekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

3:2 (standardinställning):
Lämpligt för bilder som ska skrivas ut i vanligt format.
4:3:
För tagning i en lagom storlek för uppspelning på en datorskärm.
16:9:
För uppspelning på en högupplösnings-TV.
1:1:
För tagning med samma bildkomposition som en kamera i mellanformat.

[52] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilderKvalitet (stillbilder)

Används för att välja komprimeringsformat för stillbilder.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Kvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

RAW:
Filformat: RAW (Bilderna lagras i RAW-komprimeringsformat).
I detta filformat utförs ingen digital behandling. Välj det här formatet för bilder som ska bearbetas på en dator för professionellt bruk.

 • Bildstorleken är fast inställd på maximal storlek. Bildstorleken visas inte på skärmen.

RAW & JPEG:
Filformat: RAW (Bilderna lagras i RAW-komprimeringsformat). + JPEG
En RAW-bild och en JPEG-bild skapas samtidigt. Detta läge är lämpligt att använda när man behöver två bildfiler, en JPEG-bild för att titta på och en RAW-bild för att redigera.

JPEG-bildkvaliteten är inställd på [Fin].

Extra fin:
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format och lagras med högre kvalitet än i [Fin]-läget.

Fin (standardinställning):
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras.

Standard:
Filformat: JPEG
Bilden komprimeras till JPEG-format när den lagras. Eftersom komprimeringsgraden för [Standard]-läget är högre än för [Fin]-läget, blir filstorleken för [Standard]-bilder mindre än för [Fin]-bilder. Det gör det möjligt att lagra fler filer på ett minneskort, men samtidigt sjunker bildkvaliteten.

OBS!

 • Om du inte tänker bearbeta dina bilder på en dator rekommenderar vi att du lagrar dem i JPEG-format.
 • Det går inte att göra utskriftsmarkeringar (DPOF-markeringar) för bilder i RAW-format.

[53] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilderPanorama: Storlek

Används för att ställa in bildstorleken för panoramabilder. Bildstorleken varierar beroende på inställningen för punkten [Panorama: Riktning].

 1. MENU (Kamerainst.) → [Panorama: Storlek] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

När punkten [Panorama: Riktning] är inställd på [Uppåt] eller [Nedåt]

Standard: 3872×2160

Brett: 5536×2160


När punkten [Panorama: Riktning] är inställd på [Vänster] eller [Höger]

Standard: 8192×1856

Brett: 12416×1856

[54] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInställning av storleken/bildkvaliteten för stillbilderPanorama: Riktning

Används för att ställa in panoreringsriktningen för kameran vid tagning av panoramabilder.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Panorama: Riktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Höger (standardinställning):
Panorera med kameran från vänster till höger.

Vänster:
Panorera med kameran från höger till vänster.

Uppåt:
Panorera med kameran nedifrån och upp.

Nedåt:
Panorera med kameran uppifrån och ned.

[55] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningFokusläge

Används för att välja en lämplig skärpeinställningsmetod i förhållande till hur motivet rör sig.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(Enbilds-AF) (standardinställning):
Skärpan låses så fort den har ställts in. Använd [Enbilds-AF] för motiv som inte rör sig.

(Kontinuerlig AF):
Produkten fortsätter ställa in skärpan så länge man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt. Använd det här läget för motiv som rör sig.

(Dir man. fokus):
Gör det möjligt att använda en kombination av autofokus och manuell skärpeinställning.

(Manuellt fokus):
Används för att ställa in skärpan för hand.

OBS!

 • Om motivet är alltför nära kan det hända att eventuellt damm eller fingeravtryck på linsen syns i bilden. Torka rent linsen med en mjuk duk eller liknande.
 • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] hörs det inget pip när skärpan har ställts in.

[56] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningFokusområde

Används för att välja vilken del av bilden som skärpan ska ställas in på. Använd den här funktionen när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusområde] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Brett:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i alla delar av bilden.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
Mitten:
Används för att automatiskt ställa in skärpan på motiv i mitten av bilden. Genom att använda det här läget tillsammans med AF-låsfunktionen går det att komponera bilden på önskat sätt.
Flexibel punkt:
Används för att flytta AF-ramen till önskat ställe på skärmen för att ställa in skärpan på ett ytterst litet motiv inom ett snävt område.
På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på AF-ramen genom att vrida på styrratten.


Lås på AF:
När man trycker ner avtryckaren halvvägs och håller den där följer produkten motivet inom valt autofokusområde. Flytta markören till [Lås på AF][Fokusområde]-inställningsskärmen, och välj sedan önskat startområde för fokusföljningen genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten. Det går att flytta följningsstartområdet till önskat ställe genom att ange det området som flexibel punkt.
På den flexibla spotmätningsskärmen går det att ändra storleken på AF-ramen genom att vrida på styrratten.

[57] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningMittenlås på AF

När man trycker på mittknappen upptäcker kameran motivet i mitten på skärmen och fortsätter sedan att följa det motivet.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Mittenlås på AF][På]
 2. Passa in målramen (A) över motivet och tryck på i mitten på styrratten.
  Tryck på igen för att avsluta följningen.

 3. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

OBS!

 • Det kan hända att [Mittenlås på AF]-funktionen inte fungerar ordentligt i följande fall:
  • När motivet rör sig för fort.
  • När motivet är för litet eller för stort.
  • När det är dålig kontrast mellan motivet och bakgrunden.
  • När det är mörkt.
  • När den omgivande belysningen ändras.
 • AF-följning fungerar inte i följande fall:
  • I [Panorering]-läget
  • När [Scenval] är inställt på [Handskymning] eller [Anti-rörelseoskärpa]
  • Vid tagning i det manuella skärpeinställningsläget
  • När den digitala zoomen används
 • Om motivet som ska följas försvinner från skärmen frigörs AF-följningen.
 • När punkten [Mittenlås på AF] är inställd på [På] kan det hända att kameran inte kan återuppta följningen på en stund efter att den tappat bort motivet.

[58] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningSkärpelås

Används för att ta bilder med skärpan låst på önskat motiv i autofokusläget.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge][Enbilds-AF].
 2. Placera motivet inom AF-området och tryck ner avtryckaren halvvägs.
  Skärpan låses.
 3. Fortsätt hålla avtryckaren nedtryckt och flytta tillbaka motivet till sin ursprungliga position för att komponera om bilden.
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

[59] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningManuellt fokus

När det är svårt att få skärpan ordentligt inställd i autofokusläget går det att ställa in skärpan för hand.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge][Manuellt fokus].
 2. Vrid på kontrollringen för att ställa in skärpan.

  • När man vrider på kontrollringen visas fokalavståndet på skärmen.
 3. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

[60] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningDirekt manuell skärpeinställning (DMF)

Det går att fininställa skärpan för hand efter det att skärpan har låsts.
På så sätt är det möjligt att snabbt ställa in skärpan på ett motiv, snarare än att använda manuell skärpeinställning redan från början. Detta är praktiskt till exempel vid makrotagningar.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Fokusläge][Dir man. fokus].
 2. Tryck ner avtryckaren halvvägs för att ställa in skärpan automatiskt.
 3. Håll avtryckaren halvvägs nedtryckt och vrid på kontrollringen för att fininställa skärpan.

  • När man vrider på kontrollringen visas fokalavståndet på skärmen.
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta en bild.

[61] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningMF-hjälp (stillbilder)

Bilden på skärmen förstoras automatiskt för att göra det lättare att ställa in skärpan för hand. Detta fungerar vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [MF-hjälp][På].
 2. Vrid på inställningsringen för att ställa in skärpan.
 • Bilden förstoras. Det går att förstora bilden ytterligare genom att trycka på i mitten på styrratten.

OBS!

 • [MF-hjälp] går inte att använda vid filminspelning.

Tips

 • Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU(Anpassade inställningar) → [Tid för fokusförst.].

[62] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningFokusförstoring

Det går att kontrollera skärpan genom att förstora bilden före tagningen.

 1. MENU (Kamerainst.)[Fokusförstoring].
 2. Tryck på i mitten på styrratten för att förstora bilden, och välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till vänster/till höger på styrratten.
 3. Kontrollera att skärpan är rätt inställd.
 4. Tryck ner avtryckaren helt för att ta bilden.

Tips

 • Varje gång man trycker på i mitten, ändras förstoringen.
 • När man använder manuell skärpeinställning går det att se bilden förstorad medan man ställer in skärpan.
 • [Fokusförstoring]-funktionen frigörs när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
 • Det går att ta bilder även när bilden visas förstorad, men produkten lagrar hela bilden.
 • [Fokusförstoring]-funktionen frigörs efter tagningen.
 • Det går att ställa in hur länge bilden ska visas förstorad genom att välja MENU(Anpassade inställningar) → [Tid för fokusförst.].

[63] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningTid för fokusförst.

Ställ in hur länge bilden ska visas förstorad när funktionerna [MF-hjälp] och [Fokusförstoring] används.

 1. MENU (Anpassade inställningar)[Tid för fokusförst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

2 s (standardinställning):
Bilden förstoras i 2 sekunder.
5 s:
Bilden förstoras i 5 sekunder.
Ingen begräns.:
Bilden visas förstorad ända tills man trycker på avtryckaren.

[64] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningKonturframhävn.nivå

Används för att markera konturerna för de områden som skärpan är inställd för med en viss färg vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning. Denna funktion gör det enkelt att kontrollera skärpan.

 1. MENU (Anpassade inställningar)[Konturframhävn.nivå] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:
Konturframhävningsnivån ställs in på hög.
Mellan:
Konturframhävningsnivån ställs in på mellanhög.
Låg:
Konturframhävningsnivån ställs in på låg.
Av (standardinställning):
Konturframhävningsfunktionen används inte.

OBS!

 • Eftersom produkten bedömer att skärpan är inställd för områden som är skarpa i bilden kan det hända att toppvärdesfunktionens effekt varierar beroende på motivet och tagningsförhållandena.
 • Konturerna för de områden som skärpan är inställd för markeras inte när produkten är ansluten till en annan apparat via en HDMI-kabel.

[65] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningKonturframhävn.färg

Används för att välja färg för konturframhävningsfunktionen vid tagning med manuell skärpeinställning eller direkt manuell skärpeinställning.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Konturframhävn.färg] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Rött:
Konturerna framhävs i rött.

Gult:
Konturerna framhävs i gult.

Vitt (standardinställning):
Konturerna framhävs i vitt.

[66] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningFör-AF (stillbilder)

Produkten ställer automatiskt in skärpan redan innan man trycker ner avtryckaren halvvägs.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [För-AF] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Skärpan ställs in innan man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Skärpan ställs inte in innan avtryckaren trycks ner halvvägs.

[67] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningAF/MF-kontroll

Det går lätt att byta från automatisk till manuell skärpeinställning eller tvärtom under tagningen utan att ändra positionen man håller.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.] → knappen som ska användas → [Håll AF/MF-kontroll] eller [Växla AF/MF-kontr.].

Menypunktsdetaljer

Håll AF/MF-kontroll:
Används för att byta skärpeinställningssätt när knappen hålls intryckt.
Växla AF/MF-kontr.:
Används för att byta skärpeinställningssätt när man trycker en gång till på knappen.

OBS!

 • Det går inte att ställa in [Håll AF/MF-kontroll] -funktionen på [Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].

[68] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningAF-belysning (stillbilder)

AF-lampan lyser upp motivet för att göra det lättare att ställa in skärpan under mörka förhållanden. Den röda AF-lampan gör det lättare för produkten att ställa in skärpan när man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är låst.

 1. MENU (Kamerainst.) → [AF-belysning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
AF-lampan används.
Av:
AF-lampan används inte.

OBS!

 • [AF-belysning] går inte att använda i följande fall:
  • I filmläget
  • I [Panorering]-läget
  • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF].
  • När punkten [Scenval] är inställd på [Landskap], [Sport & action], [Nattmotiv], [Husdjur] eller [Fyrverkeri].
 • När punkten [Fokusområde] är inställd på [Brett], markeras AF-ramen med en prickad linje.
 • Ljuset från AF-lampan är väldigt skarpt. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll.

[69] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaSkärpeinställningÖgon-AF

Kameran ställer in skärpan på motivets ögon medan man håller knappen nedtryckt.

 1. MENU (Anpassade inställningar)[Specialknappinst.] → ställ in [Ögon-AF]-funktionen för önskad knapp.
 2. Rikta kameran mot en persons ansikte, och tryck på den knapp som [Ögon-AF]-funktionen är inställd för.
 3. Håll den knappen intryckt medan du trycker på avtryckaren.

OBS!

 • Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att kameran inte kan ställa in skärpan på motivets ögon. I så fall avkänner kameran ansikten och ställer in skärpan på ett ansikte.
 • Om kameran inte kan upptäcka något ansikte, går det inte att använda [Ögon-AF]-funktionen.
 • Beroende på tagningsförhållandena kan det hända att [Ögon-AF]-funktionen inte går att använda, som t.ex. när punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] eller [Manuellt fokus], osv.
 • Det kan hända att [Ögon-AF]-funktionen inte fungerar ordentligt i följande fall:
  • Om personen som ska fotograferas bär solglasögon.
  • Om ögonen är förtäckta av luggen.
  • I dålig belysning eller i motljus.
  • Om personen blundar.
  • När motivet är i skuggan.
  • Om skärpan inte är inställd på den personen.

Tips

 • När kameran ska ställa in skärpan på ögon och punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [På], visas en avkänningsram runt ansiktet efter det att den har visats runt ögonen. När punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [Av], visas en avkänningsram runt ögonen under en viss tid.

[70] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaExponeringsinställningExpon.kompens.

Med utgångspunkt från det exponeringsvärde som är inställt av den automatiska exponeringen går det att göra hela bilden ljusare eller mörkare genom att justera [Expon.kompens.] mot plus respektive minus (exponeringskompensation). I normala fall ställs exponeringen in automatiskt (automatisk exponering).

 1. /(Expon.kompens.) på styrratten → tryck på vänster/höger sida på styrratten eller vrid på styrratten,, och välj önskat exponeringsomfång.
  Exponeringen går att justera inom ett område från –3,0 EV till +3,0 EV.

OBS!

 • För filmer går exponeringen att justera inom ett område från –2,0 EV till +2,0 EV.
 • Vid tagning under extremt ljusa eller mörka förhållanden, eller när blixten används, kan det hända att det inte går att få någon tillfredsställande effekt.
 • När [Manuell exponering] används går det bara att kompensera för exponeringen när punkten [ISO] är inställd på [ISO AUTO].

[71] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaExponeringsinställningMätmetod

Används för att ställa in vilket mätsätt som ska användas för att bestämma vilken del av bilden som ska uppmätas för exponeringsinställningen.

 1. MENU (Kamerainst.)[Mätmetod] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi (standardinställning):
Hela bilden delas upp i ett antal mindre områden och ljuset mäts upp inom varje område för att bestämma rätt exponering för hela bilden (multi-patternmätning).

Centrumvägd:
Den genomsnittliga ljusstyrkan för hela bilden mäts upp, med tonvikt på delen i mitten av bilden (centrumvägd mätning).

Spot:
Endast området i mitten mäts upp (spotmätning). Denna funktion är praktisk när motivet är i motljus eller när det är stark kontrast mellan motivet och bakgrunden.

OBS!

 • [Multi] ställs automatiskt in när följande funktioner används:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen

[72] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaExponeringsinställningAE-lås

När det är hög kontrast mellan motivet och bakgrunden, t.ex. när motivet är i motljus eller befinner sig vid ett fönster, kan man mäta ljuset vid en punkt där motivet verkar ha lagom ljusstyrka och sedan låsa exponeringen före tagningen. För att minska motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är ljusare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden. För att öka motivets ljusstyrka mäter man ljuset vid en punkt som är mörkare än motivet, och låser sedan exponeringen för hela bilden.
 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.], och ställ sedan in [AE-lås] för önskad knapp.
 2. Ställ in skärpan på samma punkt som exponeringen ställs in för.
 3. Tryck på den knapp som [AE-lås]-funktionen är inställd för.
  • Exponeringen låses och (AE-lås) tänds.
 4. Ställ in skärpan på motivet igen och tryck på avtryckaren.
  • För att frigöra exponeringslåset trycker man på den knapp som [AE-lås]-funktionen är inställd för.

Tips

 • Om man väljer [AEL intryckt]-funktionen under [Specialknappinst.], går det att låsa exponeringen så länge man håller AEL-knappen intryckt. [AEL intryckt]-funktionen går inte att ställa in för [Vänsterknapp. funk.] eller [Högerknapp. funk.].

[73] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaExponeringsinställningAEL med slutare (stillbilder)

Används för att ställa in om exponeringen ska låsas när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [AEL med slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Exponeringen låses när skärpan har ställts in automatiskt av att man trycker ner avtryckaren halvvägs när punkten [Fokusläge] är inställd på [Enbilds-AF].
:
Exponeringen låses när man trycker ner avtryckaren halvvägs.
Av:
Exponeringen låses inte när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Använd det här läget när du vill ställa in skärpan och exponeringen var för sig.
Vid tagning i lägena [Kontinuerlig tagning] och [Kont. tagn. slutartid] fortsätter produkten att justera exponeringen hela tiden.

OBS!

 • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Kontinuerlig AF] och punkten [AEL med slutare] är inställd på [Av] eller [Auto], fastställs bländaren i det ögonblick man trycker ner avtryckaren halvvägs. Om ljusstyrkan skulle ändras kraftigt under en kontinuerlig tagning, så släpp fingret från avtryckaren en gång, och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs igen.
 • När [AE-lås]-funktionen är inställd för en knapp med hjälp av [Specialknappinst.], har manövrer med hjälp av den knappen företräde framför inställningarna för punkten [AEL med slutare].

[74] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaExponeringsinställningZebra

Om ljusstyrkenivån överskrider IRE-nivån du har ställt in visas ett zebramönster över en del av bilden. Använd zebramönstret som vägledning för att justera ljusstyrkan.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Zebra] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av (standardinställning):
Zebramönstret visas inte.

70/75/80/85/90/95/100/100+:
Används för att justera ljusstyrkan.

OBS!

 • Zebramönstret visas inte vid HDMI-anslutning.

[75] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaExponeringsinställningExpon.inställ.guide

Det går att ställa in om en guide ska visas eller ej när man ändrar exponeringen.

 1. MENU (Anpassade inställningar)[Expon.inställ.guide] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Inget guidemeddelande visas.

På (standardinställning):
Ett guidemeddelande visas.

[76] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)Matningsläge

Det går att ställa in matningssättet på t.ex. kontinuerlig tagning eller tagning med självutlösaren.

 1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Enkeltagning (standardinställning):
Används för att ta en stillbild. Detta är det normala tagningsläget.

Kontinuerlig tagning:
Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

Kont. tagn. slutartid:
Produkten fortsätter att ta bilder hela tiden på hög hastighet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

Självutlösare:
Produkten tar en bild efter 10 eller 2 sekunder.

Självutlös. (kont.):
Kameran tar ett bestämt antal bilder i en följd efter 10 sekunder.

Kontinuerlig gaffling:
Används för att ta en serie bilder medan avtryckaren hålls nedtryckt, med olika ljusstyrka för varje bild.

Enkel gaffling:
Produkten tar ett angivet antal bilder, en i taget, var och en med olika ljusstyrka.

Vitbalansgaffl.:
Används för att ta tre bilder sammanlagt med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

DRO gaffling:
Används för att ta en serie på tre bilder med olika grad av optimering av dynamikomfånget.

[77] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)Kontinuerlig tagning

Används för att ta bilder oavbrutet så länge man håller avtryckaren nedtryckt.

 1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Kontinuerlig tagning].

Tips

 • Om du vill hålla skärpan och exponeringen fast inställda under bursttagningen, så ändra följande inställningar.
  Exponeringen för den första bilden bestäms när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Exponeringsinställningen för den första bilden används även för de efterföljande bilderna.
  • Ställ in punkten [Fokusläge][Kontinuerlig AF].
  • Ställ in punkten [AEL med slutare][Av] eller [Auto].

[78] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)Kont. tagn. slutartid

Produkten fortsätter att ta bilder så länge man håller avtryckaren nedtryckt. Det går att ta kontinuerliga bilder med högre takt än i läget [Kontinuerlig tagning].

 1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Kont. tagn. slutartid].

OBS!

 • Varje tagen bild visas omedelbart innan nästa bild tas under den kontinuerliga tagningen.

Tips

 • I läget [Kont. tagn. slutartid] ställs skärpan in när man trycker ner avtryckaren halvvägs för den första bilden, och sedan är skärpan fast inställd. Exponeringsvärdet justeras dock för varje bild. Om du vill använda samma exponering även för de efterföljande bilderna, så ändra följande inställningar.
  Exponeringen för den första bilden bestäms när man trycker ner avtryckaren halvvägs. Exponeringsinställningen för den första bilden används sedan även för de efterföljande bilderna.
  • Ställ in punkten [AEL med slutare][Auto] eller [Av].

[79] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)Självutlösare

Produkten tar en bild med hjälp av självutlösaren med antingen 2 eller 10 sekunders fördröjning.

 1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Självutlösare].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Självutlösare: 10 sek (standardinställning):
Används för att ställa in 10-sekunderssjälvutlösaren.
När man trycker på avtryckaren börjar självutlösarlampan blinka, det hörs ett pip, och efter 10 sekunder utlöses slutaren. För att stänga av självutlösaren trycker man en gång till på avtryckaren.

Självutlösare: 2 sek:
Används för att ställa in självutlösaren med 2 sekunders fördröjning. Därigenom minskar den skakningsoskärpa som annars uppstår när man trycker på avtryckaren.

Tips

 • Tryck på /-knappen på styrratten för att lämna självutlösarläget.
 • Tryck på /-knappen och välj (Enkeltagning) på styrratten för att lämna självutlösarläget.

[80] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)Självutlös. (kont.)

Används för att ta det inställda antalet bilder i en följd efter 10 sekunder. Sedan går det att välja den bästa bilden bland bilderna som tagits.

 1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Självutlös. (kont.)].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Självut. (kont.): 10 sek. 3 bilder (standardinställning):
Används för att ta 3 bilder i en följd 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren.
När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 10 sekunder.

Självut. (kont.): 10 sek. 5 bilder:
Används för att ta 5 bilder i en följd 10 sekunder efter det att man trycker på avtryckaren.
När man trycker på avtryckaren börjar själutlösarlampan blinka, ett pip hörs och slutaren utlöses efter 10 sekunder.

[81] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)Kontinuerlig gaffling

Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare. Tryck ner avtryckaren och håll den nedtryckt ända tills gafflingstagningen är klar.
Sedan kan du välja den bild som passar bäst för dina syften efter tagningen.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Matningsläge][Kontinuerlig gaffling].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Kont. gaffling: 0,3EV 3 Bilder (standardinställning):
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,3 EV.
Kont. gaffling: 0,3EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,3 EV.
Kont. gaffling: 0,7EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,7 EV.
Kont. gaffling: 0,7EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 0,7 EV.
Kont. gaffling: 1,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 1,0 EV.
Kontin. gaffling: 1,0EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 1,0 EV.
Kont. gaffling: 2,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 2,0 EV.
Kontin. gaffling: 2,0EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 2,0 EV.
Kont. gaffling: 3,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas tre bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 3,0 EV.
Kontin. gaffling: 3,0EV 5 Bilder:
I det här läget tas fem bilder i en följd med exponeringsvärdet ändrat plus respektive minus 3,0 EV.

OBS!

 • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.
 • När [ISO AUTO] är valt i [Manuell exponering]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
 • När exponeringen justeras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.
 • När blixten används utförs blixtgaffling, varvid mängden blixtljus ändras, även om [Kontinuerlig gaffling] är valt. Tryck ner avtryckaren för varje bild.

[82] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)Enkel gaffling

Används för att ta en serie bilder med exponeringen automatiskt ändrad från basvärdet först till mörkare och därefter till ljusare.
Tryck ner avtryckaren för varje bild. Sedan går det att välja den bild som passar bäst för ditt syfte efter tagningen.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Matningsläge] [Enkel gaffling].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Enkel gaffling: 0,3EV 3 Bilder (standardinställning):
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,3 EV.
Enkel gaffling: 0,3EV 5 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,3 EV.
Enkel gaffling: 0,7EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,7 EV.
Enkel gaffling: 0,7EV 5 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 0,7 EV.
Enkel gaffling: 1,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 1,0 EV.
Enkel gaffling: 1,0 EV 5 bilder:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 1,0 EV.
Enkel gaffling: 2,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 2,0 EV.
Enkel gaffling: 2,0 EV 5 bilder:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 2,0 EV.
Enkel gaffling: 3,0EV 3 Bilder:
I det här läget tas sammanlagt tre bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 3,0 EV.
Enkel gaffling: 3,0 EV 5 bilder:
I det här läget tas sammanlagt fem bilder i följd med exponeringsvärdet flyttat plus respektive minus 3,0 EV.

OBS!

 • När [ISO AUTO] är valt i [Manuell exponering]-läget ändras exponeringen genom att ISO-värdet ändras. Om något annat än [ISO AUTO] är valt, ändras exponeringen genom att slutartiden ändras.
 • När exponeringen justeras flyttas exponeringen baserat på det kompenserade värdet.

[83] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)Vitbalansgaffl.

Används för att ta tre bilder med olika färgton enligt valda inställningar för vitbalans, kulörtemperatur och kulörfilter.

 1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][Vitbalansgaffl.].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Vitbalansgaffling: Lo (standardinställning):
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i vitbalansen.
Vitbalansgaffling: Hi:
Används för att ta en serie på tre bilder med stora ändringar i vitbalansen.

OBS!

 • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.

[84] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)DRO gaffling

Det går att lagra upp till tre bilder med olika värde för optimeringen av dynamikomfånget.

 1. MENU (Kamerainst.)[Matningsläge][DRO gaffling].
 2. Ställ in önskat läge med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

DRO-gaffling: Lo (standardinställning):
Används för att ta en serie på tre bilder med små ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget.
DRO-gaffling: Hi:
Används för att ta en serie på tre bilder med stora ändringar i värdet för optimeringen av dynamikomfånget.

OBS!

 • Den sista bilden visas vid snabbgranskningen.

[85] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av matningsläge (kontinuerlig tagning/självutlösaren)Gafflingsordn.

Det går att ställa in tagningsordningen för exponeringsgaffling och vitbalansgaffling.

 1. MENU(Anpassade inställningar)[Gafflingsordn.] → önskad inställning

Menypunktsdetaljer

0→-→+ (standardinställning):
Bilderna tas i följande ordning: 0 → − → +.

-→0→+:
Bilderna tas i följande ordning: − → 0 → +.

[86] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaFör att ta bilder på dig själv medan du kontrollerar bilden på skärmenSjälvport./självutl. 

Det går att ändra LCD-skärmens vinkel och ta bilder samtidigt som man kontrollerar bilden på skärmen.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Självport./självutl.] [På].
 2. Vrid upp LCD-skärmen 180° och rikta sedan objektivet mot dig själv.

 3. Tryck på avtryckaren.
  Produkten startar självutlösartagningen efter tre sekunder.

[87] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInställning av ISO-känslighetenISO

Ljuskänsligheten uttrycks som ett ISO-värde (rekommenderat exponeringsindex). Ju högre nummer, desto högre ljuskänslighet.

 1. MENU (Kamerainst.)[ISO] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multi Frame brusred.:
Produkten tar en serie bilder i en följd och sammanställer dem för att skapa en enda bild med mindre störningar.
ISO AUTO (standardinställning):
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

80 / 100 / 125 / 160 / 200 / 250 / 320 / 400 / 500 / 640 / 800 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200 / 4000 / 5000 / 6400 / 8000 / 10000 / 12800:
Genom att öka ISO-känsligheten (välja ett högre nummer) går det att minska risken att bilderna blir suddiga på mörka ställen eller för rörliga motiv.

OBS!

 • [ISO AUTO] ställs automatiskt in när följande funktioner används:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
  • [Panorering]
 • När punkten [ISO] är inställd på ett lägre värde än ISO 125, kan det hända att ljusstyrkeomfånget (dynamikomfånget) som går att lagra för motiv minskar.
 • Ju högre ISO-värdet är, desto mer störningar blir det i bilderna.
 • Vilka ISO-inställningar som går att välja varierar beroende på om man tar stillbilder eller om man filmar.
 • När funktionen [Multi Frame brusred.] används tar det en liten stund för produkten att utföra överlappningsbehandlingen för bilderna.

Tips

 • Det går att ändra det automatiskt inställda ISO-känslighetsområdet för [ISO AUTO]-läget. Välj [ISO AUTO], tryck på höger sida på styrratten, och ställ in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt]. Värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt] gäller även vid tagning i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.].

[88] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInställning av ISO-känslighetenMulti Frame brusred.

Produkten tar automatiskt flera bilder i en följd, sammanställer dem, minskar störningarna och lagrar dem som en enda bild. Med hjälp av flerbildsbrusreducering går det att välja högre ISO-värden än den maximala ISO-känsligheten. Bilden som lagras är en sammanställd bild.

 1. MENU (Kamerainst.) → [ISO] [Multi Frame brusred.].
 2. Tryck på höger sida på styrratten för att tända inställningsskärmen, och välj sedan önskat värde genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

OBS!

 • Den här funktionen går inte att använda när punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].
 • Blixten, [Opt.dyn.omr], och [Auto HDR] går inte att använda.
 • Det går inte att ställa in [Multi Frame brusred.] när en [Bildeffekt] är inställd.

Tips

 • Det går att ändra det automatiskt inställbara omfånget för ISO-känsligheten i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.]. Välj [ISO AUTO] under [ISO] och tryck på höger sida på styrratten, och ställ sedan in önskade värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt]. Värden för [ISO AUTO maximalt] och [ISO AUTO minimalt] gäller även vid tagning i [ISO AUTO]-läge under [Multi Frame brusred.].

[89] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaKorrigering av ljusstyrkan och kontrastenOpt.dyn.omr (DRO)

Produkten delar in bilden i små områden för att analysera kontrasten mellan ljus och skugga i motivet och bakgrunden, och skapar sedan en bild med optimal ljusstyrka och gradering.

 1. MENU (Kamerainst.) → [DRO/Auto HDR] [Opt.dyn.omr].
 2. Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Opt.av dyn.omr.: Auto (standardinställning):
Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.
Opt.av dyn.omr.: Nivå 1 Opt.av dyn.omr.: Nivå 5:
Graderingen optimeras inom varje delområde av den lagrade bilden. Välj optimeringsnivå från Lv1 (svag) till Lv5 (stark).

OBS!

 • Punkten [DRO/Auto HDR] är fast inställd på [Av] när tagningsläget är inställt på [Panorering], eller när [Multi Frame brusred.] eller [Bildeffekt]-funktionerna används.
 • Punkten [DRO/Auto HDR] är fast inställd på [Av] när något av lägena [Nattmotiv], [Nattporträtt], [Handskymning], [Anti-rörelseoskärpa], eller [Fyrverkeri] är valt bland [Scenval]-lägena. Denna inställning är fast inställd på [Opt.av dyn.omr.: Auto] när andra lägen är valda bland [Scenval]-lägena.
 • Vid tagning med [Opt.dyn.omr]-funktionen kan det hända att det uppstår störningar i bilden. Välj lämplig nivå genom att kontrollera den lagrade bilden, i synnerhet om du förstärker effekten.

[90] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaKorrigering av ljusstyrkan och kontrastenAuto HDR

Används för att vidga tonomfånget så att det går att lagra allt från ljusa delar till mörka delar med rätt ljusstyrka (HDR: High Dynamic Range). En bild med rätt exponering och en överlappad bild lagras.

 1. MENU (Kamerainst.) → [DRO/Auto HDR] [Auto HDR].
 2. Välj önskad inställning med hjälp av höger/vänster sida på styrratten.

Menypunktsdetaljer

Auto HDR: Auto.expo.skillnad (standardinställning):
Används för att korrigera exponeringsskillnaden automatiskt.
Auto HDR: Expo.skillnad 1,0 EVAuto HDR: Expo.skillnad 6,0 EV:
Används för att ställa in exponeringsskillnaden baserat på kontrasten för motivet. Välj optimal nivå mellan 1,0 EV (svag) och 6,0 EV (stark).
Om man till exempel ställer in exponeringsvärdet på 2,0 EV skapas tre bilder med följande exponeringsnivåer: -1,0 EV, optimal exponering och +1,0 EV.

OBS!

 • [Auto HDR] går inte att använda för RAW-bilder.
 • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Panorering] eller [Scenval], går det inte att välja [Auto HDR].
 • När [Multi Frame brusred.] är valt, går det inte att välja [Auto HDR].
 • När [Bildeffekt]-funktionerna används går det inte att välja [Auto HDR].
 • Det går inte att börja ta nästa bild förrän bildlagringsprocessen för den förra bilden är klar.
 • Det kan hända att det inte går att få önskad effekt beroende på luminansskillnaden för motivet och tagningsförhållandena.
 • När blixten används har den här funktionen ingen större effekt.
 • Om det är dålig kontrast i scenen, eller om det förekommer skakningsoskärpa eller rörelseoskärpa, kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder. Om produkten upptäcker något sådant problem visas indikatorn för den lagrade bilden för att informera om detta. Ta om bilden om det behövs, och tänk på kontrasten och skakningsoskärpan.

[91] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaJustering av färgtonernaVitbalans

Används för att justera färgtonerna i förhållande till den omgivande belysningen. Använd den här funktionen när färgerna i bilden inte blev som du hade tänkt dig, eller när du vill ändra färgtonerna med avsikt för ett visst fotografiskt syfte.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Vitbalans] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Produkten upptäcker automatiskt ljuskällan och justerar färgtonerna.
Dagsljus:
Färgtonerna justeras för dagsljus.
Skugga:
Färgtonerna justeras för en plats i skuggan
Molnigt:
Kulörtemperaturen justeras för molnigt väder.
Glödlampa:
Kulörtemperaturen justeras för en plats med glödlampsbelysning eller annan stark belysning, som t.ex. i en fotoateljé.
Lysrör: varmt Vitt:
Kulörtemperaturen justeras för varmt vit lysrörsbelysning.
Lysrör: kallt Vitt:
Kulörtemperaturen justeras för vit lysrörsbelysning.
Lysrör: dagsljus Vitt:
Kulörtemperaturen justeras för neutralt vit lysrörsbelysning.
Lysrör: Dagsljus:
Kulörtemperaturen justeras för dagsljusvit lysrörsbelysning.
Blixt:
Kulörtemperaturen justeras för blixttagning.

F.temp./filter:
Används för att justera färgtonerna i förhållande till ljuskällan. Ger samma effekt som färgkorrigeringsfilter för fotografering.

Special 1/Special 2/Special 3:
Den vitbalansinställning som är lagrad med hjälp av [Lagra spec.inst.] används.

Lagra spec.inst.:
Används för att lagra en grundläggande vit färg i minnet under de belysningsförhållanden som ska användas under själva tagningen.
Välj minnesnummer för specialvitbalansen.

Tips

 • Om det behövs går det att trycka på höger sida på styrratten för att tända fininställningsskärmen och fininställa kulörtemperaturen.
 • I läget [F.temp./filter] går det att trycka på högerknappen för att tända kulörtemperaturinställningsskärmen och göra inställningar. När man trycker en gång till på högerknappen tänds fininställningsskärmen vilket gör det möjligt att finjustera inställningen efter behov.

OBS!

 • Punkten [Vitbalans] är fast inställd på [Auto] i följande fall:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]

[92] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaJustering av färgtonernaFör att lagra en grundläggande vit färg i läget [Lagra spec.inst.]

För scener där den omgivande belysningen innehåller flera olika sorters ljusskällor rekommenderar vi att du använder skräddarsydd vitbalans för att kunna återge vitheten på rätt sätt.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Vitbalans] [Lagra spec.inst.].
 2. Håll produkten så att det vita området täcker hela AF-området i mitten, och tryck sedan på i mitten på styrratten.
  De kalibrerade värdena (kulörtemperaturen och kulörfiltret) visas.
 3. Välj ett registreringsnummer med hjälp av höger/vänsterknappen.
  Skärmen återgår till att visa tagningsinformation medan den lagrade specialvitbalansinställningen hålls kvar i minnet.

OBS!

 • Om meddelandet [Fel vid anpassad vitbalans] visas betyder det att värdet är utanför det förväntade området, när blixten används för ett motiv med alltför ljusa färger i ramen. Om man registrerar det värdet blir -indikatorn gul på tagningsinformationsskärmen. Det går visserligen att ta bilder i det läget, men vi rekommenderar att du gör om vitbalansinställningen för att få ett mer exakt vitbalansvärde.

[93] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av effektlägenBildeffekt

Det går att välja önskat effektfilter för att åstadkomma mer imponerande och konstnärliga bilder.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Bildeffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av (standardinställning):
[Bildeffekt]-funktionen avstängd.
Leksakskamera:
Används för att ta en mjuk bild med skuggade hörn och minskad skärpa.
Popfärg:
Används för att skapa ett levande intryck genom att framhäva färgtonerna.
Posterisering:
Används för att skapa ett abstrakt intryck med hög kontrast genom att framhäva grundfärgerna kraftigt, eller använda svartvitt.
Retrofoto:
Används för att skapa ett intryck av ett gammalt gulnat fotografi där kontrasten har bleknat.
Mjuk high-key:
Används för att skapa en bild med en viss atmosfär: ljus, transparent, luftig, fin, mjuk.
Partiell färg:
Används för att skapa en bild där bara en färg behålls medan övriga färger omvandlas till svartvitt.
Hög kontr. Mono.:
Används för att skapa en svartvit bild med hög kontrast.
Mjukt fokus:
Används för att skapa en bild som är uppfylld av en mjuk belysningseffekt.
HDR-målning:
Används för att skapa intrycket av en målning, med färgerna och detaljerna framhävda.
Rik ton mono.:
Används för att skapa en svartvit bild med en rik tonskala och återgivning av detaljer.
Miniatyrbild:
Används för att skapa en bild där motivet framhävs på ett levande sätt, och bakgrunden blir väldigt suddig. Detta är en effekt man ofta ser i bilder på miniatyrmodeller.
Vattenfärg:
Används för att skapa en bild där färgerna flutit ut och blivit suddiga som om den var målad med vattenfärg.
Illustration:
Används för att skapa intrycket av en teckning genom att framhäva konturerna.

Tips

 • Det går att utföra detaljerade inställningar för följande [Bildeffekt]-lägen genom att trycka på vänster/höger sida på styrratten.
  • [Leksakskamera]
  • [Posterisering]
  • [Partiell färg]
  • [Mjukt fokus]
  • [HDR-målning]
  • [Miniatyrbild]
  • [Illustration]

OBS!

 • När effekten [Partiell färg] är vald kan det hända att vald färg inte blir kvar i bilden, beroende på motivet eller tagningsförhållandena.
 • Följande effekter går inte att kontrollera på tagningsskärmen, eftersom produkten behandlar bilden efter tagningen. Observera även att det inte går att ta fler bilder förrän bildbehandlingen är klar. Dessa effekter går inte att använda för filmer.
  • [Mjukt fokus]
  • [HDR-målning]
  • [Rik ton mono.]
  • [Miniatyrbild]
  • [Vattenfärg]
  • [Illustration]
 • I lägena [HDR-målning] och [Rik ton mono.] utlöses slutaren tre gånger per bild. Tänk på följande:
  • Använd den här funktionen för stillastående motiv som inte blänker.
  • Ändra inte bildkompositionen före tagningen.

  Om kontrasten för scenen är för dålig, eller om skakningsoskärpan eller rörelseoskärpan är för kraftig kan det hända att det inte går att få några bra HDR-bilder. Om produkten upptäcker att så är fallet tänds / för den lagrade bilden för att informera om det problemet. Ändra i så fall bildkompositionen eller inställningarna efter behov, var försiktig med skakningsoskärpan och ta om bilden.

[94] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaVal av effektlägenKreativa inst.

Används för att välja önskad bildbehandling. Med hjälp av [Kreativa inst.] kan du justera exponeringen (slutartiden och bländaren) som du själv vill, till skillnad från i [Scenval]-lägena där det är produkten som ställer in exponeringen.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Kreativa inst.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standard (standardinställning):
Används för att ta bilder på olika sorters scener med en rik tonskala och vackra färger.
Levande:
Mättnaden och kontrasten ökas för att ta slående bilder på färgglada scener och motiv som blommor, vårgrönska, en blå himmel, eller en havsutsikt.
Neutralt:
Mättnaden och kontrasten sänks för att ta bilder med mer dämpade toner. Detta läge är även lämpligt för att ta bilder som ska bearbetas på en dator senare.
Klart:
Används för att ta bilder med klara färger framhävda, och lämpar sig för att fånga strålande ljus.
Djupt:
Används för att ta bilder med djupa och täta färger, och lämpar sig för att fånga motivets starka närvarokänsla.
Ljust:
Används för att ta bilder med ljusa och enkla färger, och lämpar sig för att fånga en lätt och uppfriskande atmosfär.
Porträtt:
Används för att ta bilder med mjuka hudtoner och är idealiskt för porträttagning.
Landskap:
Mättnaden och kontrasten ökas för att ta levande och skarpa landskapsbilder. Avlägsna landskap blir också mer framträdande.
Solnedgång:
Används för att fånga de vackra röda tonerna i en solnedgång.
Nattmotiv:
Kontrasten sänks för att återge nattscener.
Höstlöv:
Används för att ta bilder på höstlandskap där lövens röda och gula toner framhävs på ett levande sätt.
Svartvitt:
Används för att ta bilder i svartvitt.
Brunton:
Används för att ta bruntonade bilder.

För att ställa in punkterna [Kontrast], [Mättnad] och [Skärpa]

Punkterna [Kontrast], [Mättnad] och [Skärpa] går att justera för vart och ett av [Kreativa inst.]-lägena.

Välj inställningspunkt genom att trycka på höger/vänster sida på styrratten, och ställ sedan in värdet genom att trycka upptill/nedtill på styrratten.

Kontrast:
Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs skillnaden mellan ljusa och mörka områden och desto större blir effekten på bilden.

Mättnad:
Ju högre värde man väljer, desto mer levande blir färgerna. När man väljer ett lägre värde blir färgerna mer återhållsamma och dämpade.

Skärpa:
Används för att justera bildskärpan. Ju högre värde man väljer, desto mer framhävs konturerna, och ju lägre värde, desto mjukare blir konturerna.

För att registrera dina favoritinställningar (Stilruta)

Välj en av de sex stilrutorna (rutorna med ett nummer till vänster ()) för att registrera dina favoritinställningar. Välj sedan önskade inställningar med höger sida på styrratten.
Det går att hämta fram samma stil med något annorlunda inställningar.

OBS!

 • [Standard] ställs automatiskt in när följande funktioner används:
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]
  • [Bildeffekt]
 • När punkten [Kreativa inst.] är inställd på [Svartvitt] eller [Brunton], går det inte att justera punkten [Mättnad].

[95] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerFilminspelningsformat

Med den här kameran går det att spela in filmer i formatet "XAVC S". Se nedanstående beskrivning för närmare detaljer om "XAVC S"-formatet.

Vad är XAVC S?

Ett format som används för att spela in filmer med högupplösning genom att konvertera dem till MP4-filmer med hjälp av codecen MPEG-4 AVC/H.264. MPEG-4 AVC/H.264 gör det möjligt att komprimera bilder med högre effektivitet. Det i sin tur gör det möjligt att spela in med högre bildkvalitet och samtidigt minska mängden data som används.

Inspelningsformaten XAVC S/AVCHD

XAVC S:
Bittal: Ca. 50 Mbps*
Används för att spela filmer som ser mer levande ut än i AVCHD-format genom att använda mer information.
AVCHD:
Bittal: Ca. 28 Mbps*
AVCHD-formatet har stor kompabilitet även med andra lagringsapparaten är dator.
 • Bittalet är den mängd data som behandlas inom en viss tidsperiod.
*Max.

[96] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerFilformat (filmer)

Används för att välja filformat för filmer.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Filformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

XAVC S:
Används för att spela in 60p/50p/30p/25p/24p*/120p/100p-filmer i XAVC S-format. Detta filformat lämpar sig för höga bittal.
* Gäller endast 1080 60i-kompatibla modeller.
Ljud: LPCM

 • Det går inte att skapa skivor med hjälp programmet PlayMemories Home med filmer som är inspelade med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S].
 • För att kunna spela in filmer med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S] måste man ha ett SDXC-minneskort av Klass 10 eller snabbare.

AVCHD (standardinställning):
Används för att spela in 60i/50i/60p/50p/24p/25p-filmer i AVCHD-format. Detta filformat är lämpligt för filmer som ska spelas upp på en högupplösnings-TV.
Det går att skapa Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor och DVD-Video-skivor med hjälp av programmet PlayMemories Home.
Ljud: Dolby Digital

MP4:
Används för att spela in filmer i mp4 (AVC)-format. Detta format är lämpligt för filmer som ska läggas upp på Internet, skickas som bilagor till e-post, osv.
Ljud: AAC

 • Det går inte att skapa skivor med hjälp av programmet PlayMemories Home med filmer som är inspelade med punkten [Filformat] inställd på [MP4].

[97] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerInspelningsinst. (filmer)

Används för att välja bildstorlek, antal bildrutor per sekund, och bildkvalitet för filminspelning. Ju högre bittal, desto högre bildkvalitet.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Inspelningsinst.] → önskad inställning.

När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S]

Används för att spela in filmer med högupplösning genom att konvertera dem till filformatet MP4 med hjälp av codecen MPEG-4 AVC/H.264.

När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]

60i/50i: Filmer spelas in med ungefär 60 fält/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 fält/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i radsprångsformat, med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.
24p/25p: Filmer spelas in med ungefär 24 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.
60p/50p: Filmer spelas in med ungefär 60 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive 50 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med Dolby Digital-ljud, i AVCHD-format.


När punkten [Filformat] är inställd på [MP4]

Filmer spelas in i MPEG-4-format med ungefär 30 bildrutor/sekund (för 1080 60i-kompatibla apparater), respektive ungefär 25 bildrutor/sekund (för 1080 50i-kompatibla apparater), i progressivt format, med AAC -ljud, i mp4-format.

Menypunktsdetaljer

När punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S]

60p 50M*/50p 50M** (standardinställning):
Används för att spela in filmer med hög bildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
Bittal: Ca. 50 Mbps (max.)
30p 50M/25p 50M**:
Används för att spela in filmer med hög bildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (30p/25p).
Bittal: Ca. 50 Mbps (max.)
24p 50M (Gäller endast 1080 60i-kompatibla modeller):
Används för att spela in filmer med hög bildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (24p). Detta ger en biografliknande atmosfär.
Bittal: Ca. 50 Mbps (max.)
120p 50M*/100p 50M**:
Används för att spela in filmer i 1280 × 720-format på hög hastighet. Filmer och ljud går att spela in med antingen 120 bildrutor/sekund eller 100 bildrutor/sekund. Det går att skapa smidigare slow motion-bilder genom att använda kompatibel redigeringsutrustning.
Bittal: Ca. 50 Mbps (max.)

När punkten [Filformat] är inställd på [AVCHD]

60i 24M(FX)*:
50i 24M(FX)**:
Filmer spelas in med hög bildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).
Bittal: Ca. 24 Mbps (max.)
60i 17M(FH) (standardinställning)*:
50i 17M(FH) (standardinställning)**:
Filmer spelas in med standardbildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (60i/50i).
Bittal: Ca. 17 Mbps (genomsn.)
60p 28M(PS)*:
50p 28M(PS)**:
Används för att spela in filmer med högsta möjliga bildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (60p/50p).
Bittal: Ca. 28 Mbps (max.)
24p 24M(FX)*:
25p 24M(FX)**:
Filmer spelas in med hög bildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (24p/25p). Detta ger en biografliknande atmosfär.
Bittal: Ca. 24 Mbps (max.)
24p 17M(FH)*:
25p 17M(FH)**:
Filmer spelas in med standardbildkvalitet i formatet 1920 × 1080 (24p/25p). Detta ger en biografliknande atmosfär.
Bittal: Ca. 17 Mbps (genomsn.)

När punkten [Filformat] är inställd på [MP4]

1440×1080 12M (standardinställning):
Filmer spelas in i formatet 1440 × 1080.
Bittal: Ca. 12 Mbps (genomsn.)
VGA 3M:
Används för att spela in filmer i VGA-format.
Bittal: Ca. 3 Mbps (genomsn.)

* 1080 60i (NTSC)-kompatibel apparat

** 1080 50i (PAL)-kompatibel apparat

OBS!

 • 60p/50p-filmer går bara att spela upp i kompatibla apparater.
 • Filmer som är inspelade med punkten [60p 28M(PS)] inställd på [50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/ [25p 24M(FX)] /[Inspelningsinst.] behöver konverteras av PlayMemories Home när man skapar AVCHD-skivor. Denna konvertering kan ta lång tid. Observera även att det inte går att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Om du vill behålla den ursprungliga bildkvaliteten, så lagra dina filmer på Blu-ray-skivor.
 • För att det ska gå att spela upp 24p/25p-filmer på en TV, måste TV:n vara kompatibel med 24p/25p-format. Om TV:n inte är kompatibel med 24p/25p-format, matas 24p/25p-filmer ut i 60i/50i-format.
 • Det går inte att skapa skivor med filmer som är inspelade i formaten [XAVC S] eller [MP4] med hjälp av PlayMemories Home.
 • [120p 50M]/[100p 50M] går inte att ställa in med följande funktioner.
  • [Intelligent auto]
  • [Bättre autojustering]
  • [Scenval]

[98] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerDubbelinsp. av video

Används för att samtidigt spela in både en XAVC S-film och en MP4-film, eller en AVCHD-film och en MP4-film.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Dubbelinsp. av video] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
En XAVC S-film och en MP4-film, eller en AVCHD-film och en MP4-film, spelas in samtidigt.
Av (standardinställning):
[Dubbelinsp. av video]-funktionen används inte.

OBS!

 • När punkten [Inspelningsinst.] för en XAVC S-film är inställd på [60p]/[50p] eller [120p]/[100p], eller punkten [Inspelningsinst.] för en AVCHD-film är inställd på [60p]/[50p], eller punkten [Filformat] är inställd på [MP4], ställs [Dubbelinsp. av video]-funktionen in på [Av].
 • Om man väljer [Datumvisning] för punkten [Visningssätt] vid uppspelning av filmer, visas XAVC S-filmen och MP4-filmen, respektive AVCHD-filmen och MP4-filmen, bredvid varandra.
 • När man ställer in punkten [SteadyShot][Intelligent aktiv], ställs punkten [Dubbelinsp. av video] in på [Av].

[99] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerSteadyShot (filmer)

Används för att ställa in [SteadyShot]-effekten vid filminspelning.Ställ in [SteadyShot]effekten på [Av] när produkten är monterad på stativ (säljs separat), så blir bilden naturligare.

 1. MENU (Kamerainst.)[SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Intelligent aktiv:
Detta läge ger den kraftigaste SteadyShot-effekten.
Aktiv (standardinställning):
Detta läge ger en kraftigare SteadyShot-effekt.
Standard:
Används för att minska skakningsoskärpan under stabila filminspelningsförhållanden.
Av:
[SteadyShot] används inte

OBS!

 • När man ändrar inställningen för punkten [SteadyShot], ändras synvinkeln.

[100] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerLjudinspelning

Används för att ställa in om ljudet ska spelas in vid filminspelning.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Ljudinspelning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På (standardinställning):
Ljudet spelas in (i stereo).

Av:
Ljudet spelas inte in.

OBS!

 • När [På] är valt kommer även användningsljud från objektivet och resten av produkten med i inspelningen.

[101] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerRef.nivå för mikrofon

Det går att ställa in mikrofonnivån för filminspelning.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Ref.nivå för mikrofon] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal (standardinställning):
Omgivande ljud spelas in inom en viss nivå. Det här läget är lämpligt för att spela in vardagliga samtal.
Låg:
Omgivande ljud spelas in på ett naturtroget sätt. Det här läget är lämpligt för att spela in ljud på ett realistiskt sätt, t.ex. på en konsert.

[102] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerReducera vindbrus

Används för att ställa in om ljudet av blåsten ska minskas under filminspelning eller ej.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Reducera vindbrus] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På:
Ljudet av blåsten minskas.

Av (standardinställning):
Ljudet av blåsten minskas inte.

OBS!

 • Om man ställer in den här punkten på [På] när det inte blåser särskilt kraftigt, kan det hända att det vanliga ljudet blir inspelat på alltför låg volym.

[103] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerAut. lång. slutare (filmer)

Används för att ställa in om slutartiden automatiskt ska justeras eller ej när man filmar på ett mörkt ställe.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Aut. lång. slutare] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På (standardinställning):
[Aut. lång. slutare]-funktionen används. Slutartiden blir automatiskt längre vid tagning under mörka förhållanden. Det går att minska störningarna i filmen genom att använda en långsammare slutartid vid inspelning på mörka ställen.

Av:
[Aut. lång. slutare] används inte. Den inspelade filmen blir mörkare än när [På] är valt, men samtidigt blir rörelserna smidigare och risken att motivet blir suddigt minskar.

OBS!

 • [Aut. lång. slutare] fungerar inte i följande fall:
  • När punkten [Film] är inställd på [Slutarprioritet] eller [Manuell exponering] i tagningsläge.
  • När punkten [ISO] är inställd på något annat än [ISO AUTO].

[104] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaInspelning av filmerMOVIE-knapp

Används för att ställa in om MOVIE-knappen ska vara aktiverad eller ej.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [MOVIE-knapp] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Alltid (standardinställning):
Filminspelning startar när man trycker på MOVIE-knappen i alla tagningslägen.

Endast Filmläge:
Filminspelning startar bara när man trycker på MOVIE-knappen medan tagningsläget är inställt på [Film]-läget.

[105] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att användaMinne

Används för att registrera upp till 3 lägen eller produktinställningar som används ofta i produkten. Sedan går det att hämta fram de inställningarna helt enkelt med hjälp av lägesomkopplaren.

 1. Ställ in produkten på de inställningar som du vill registrera.
 2. MENU (Kamerainst.) → [Minne] → önskat nummer.

Punkter som går att registrera

 • Tagningsläge
 • Bländare (F-värde)
 • Slutartid
 • Kamerainst.
 • Optisk zoomförstoring

För att hämta fram de registrerade inställningarna

Ställ in lägesomkopplaren på MR, och tryck sedan på höger/vänster sida på styrratten eller vrid på styrratten för att välja önskat minnesnummer.

För att ändra de registrerade inställningarna

Ändra inställningarna på önskat sätt och registrera sedan om dem på samma lägesnummer.

OBS!

 • Programflyttning går inte att registrera.

[106] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att användaInst. funktionsmeny

Det går att ställa in vilken funktion som ska användas när man trycker på Fn (Funktion)-knappen.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Inst. funktionsmeny] → ställ in en funktion för önskad plats.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.

[107] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att användaSpecialknappinst.

Genom att ställa in funktioner för olika knappar går det att göra manövrer snabbare genom att sedan trycka på de knapparna medan tagningsinformationsskärmen visas.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.] → välj funktion för önskad knapp.

OBS!

 • Somliga funktioner går inte att ställa in för somliga knappar.

[108] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att användaInställningsringens funktion

När man väl har tilldelat en funktion till inställningsringen går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på inställningsringen medan tagningsinformationsskärmen visas.

 1. MENU(Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.][Kontrollring] → önskad inställning.

OBS!

 • När punkten [Fokusläge] är inställd på [Dir man. fokus] eller [Manuellt fokus] går det inte att hämta fram den tilldelade funktionen. Det går att ställa in skärpan för hand med hjälp av inställningsringen.
 • När punkten [Fotokreativitet] används går det inte att hämta fram den tilldelade funktionen.

[109] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att användaC-knappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för C-knappen går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på C-knappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

 1. MENU (Anpassade inställningar)[Specialknappinst.][C-knapp] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.

[110] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att användaMittknappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för mittknappen går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på mittknappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

 1. MENU (Anpassade inställningar) [Specialknappinst.] [Mittenknapp. funk.] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.

[111] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att användaVänsterknappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för vänsterknappen går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på vänsterknappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.] [Vänsterknapp. funk.] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.

[112] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaHur man skräddarsyr tagningsfunktionerna för att göra dem lättare att användaHögerknappens funktion

När man väl har ställt in en funktion för högerknappen går det att utföra den funktionen helt enkelt genom att trycka på högerknappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.] [Högerknapp. funk.] → önskad inställning.

Vilka funktioner som går att ställa in visas på valskärmen över inställningspunkter.

[113] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenFotokreativitet

[Fotokreativitet] är ett läge som gör det möjligt att sköta kameran på ett intuitivt sätt med hjälp av ett annat visningssätt på skärmen. När tagningsläget är inställt på (Intelligent auto) eller (Bättre autojustering) går det att ändra inställningarna på ett enkelt sätt och ta bilder.

 1. Ställ in tagningsläget på (Intelligent auto) eller (Bättre autojustering).
 2. Tryck på (Fotokreativitet) på styrratten.
 3. Välj den punkt som ska ändras med hjälp av styrratten.
  (Bakgrundsdefokus):
  Används för att justera bakgrundens suddighetsgrad.
  (Ljusstyrka):
  Används för att justera ljusstyrkan.
  (Färg):
  Används för att justera färgerna.
  (Livfullhet):
  Används för att justera livligheten.
  (Bildeffekt):
  Det går att välja önskad effekt och ta bilder med en viss textur.
 4. Välj önskade inställningar.
  • Det går att använda somliga inställningar tillsammans genom att upprepa steg 3 och 4.
  • För att återställa de ändrade inställningarna till standardinställningarna trycker man på C/ (radera)-knappen. (Bakgrundsdefokus), (Ljusstyrka), (Färg) och (Livfullhet) ställs in på [AUTO], och (Bildeffekt) ställs in på .
 5. För att ta stillbilder: Tryck på avtryckaren.
  För att spela in en film: Tryck på MOVIE-knappen för att starta inspelningen.

OBS!

 • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG], går det inte att använda [Fotokreativitet].
 • När man spelar in filmer med hjälp av [Fotokreativitet]-funktionerna går det bara att ändra (Bakgrundsdefokus)-inställningarna.
 • Om man ändrar tagningsläget till [Intelligent auto]-läget eller [Bättre autojustering]-läget, eller om man stänger av produkten, återställs de inställningar som man har ändrat till standardinställningarna.
 • När tagningsläget är inställt på [Bättre autojustering] och [Fotokreativitet]-funktionen används, utför inte produkten någon överlappningsbehandling för bilder.

[114] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenLeende/Ans.avkän.

Används för att upptäcka motivs ansikten och automatiskt ställa in skärpan, exponeringen och blixtinställningarna, samt utföra bildbehandling.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Leende/Ans.avkän.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av:
Ansiktsavkänningsfunktionen används inte.

På (reg. ansikten):
Registrerade ansikten avkänns med högre prioritet med hjälp av [Ansiktsregistrering].

(standardinställning):
Kameran upptäcker ansikten utan att prioritera registrerade ansikten.

Leendeavkänning:
Används för att automatiskt upptäcka och ta bilder på leenden.

Ansiktsavkänningsramen

 • När produkten upptäcker ett ansikte tänds det en grå ansiktsavkänningsram. När produkten bedömer att autofokusen är aktiverad blir ansiktsavkänningsramen vit. När man trycker ner avtryckaren halvvägs blir ramen grön.
 • Om du har registrerat prioritetsordningen mellan ansiktena med hjälp av [Ansiktsregistrering], väljer produkten automatiskt ansiktet med högst prioritet och ansiktsavkänningsramen runt det ansiktet blir vit. Ansiktsavkänningsramarna runt andra registrerade ansikten blir rödlila.

Tips för att ta bättre bilder på leenden

 • Undvik att täcka för ögonen med luggen och håll ögonen smala.
 • Undvik att dölja ansiktet med hattar, masker, solglasögon, osv.
 • Försök hålla ansiktet rakt framför produkten och så jämnt i höjdled som möjligt
 • Le tydligt med öppen mun. Leenden är lättare att upptäcka när tänderna synes.
 • Om man trycker på avtryckaren i leendeavkänningsläget tar produkten en bild. Efter tagningen återgår produkten till leendeavkänningsläget.

Tips

 • När punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [Leendeavkänning], går det att ställa in känsligheten för leendeigenkänning på [På: Småleende], [På: Vanligt leende] eller [På: Brett leende].

OBS!

 • Ansiktsavkänningsfunktionen går inte att använda samtidigt med följande funktioner:
  • Andra zoomfunktioner än den optiska zoomen
  • [Panorering]
  • När punkten [Bildeffekt] är inställd på [Posterisering].
  • När [Fokusförstoring]-funktionen används.
 • Det går att upptäcka upp till åtta ansikten.
 • Det kan hända att produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, eller av misstag uppfattar andra föremål som ansikten under somliga förhållanden.
 • Om produkten inte kan upptäcka några ansikten alls, så öka leendeavkänningskänsligheten.
 • Om man följer ett ansikte med hjälp av [Lås på AF]-funktionen medan [Leendeavkänning] används, utförs leendeavkänningen bara för det ansiktet.

[115] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenFörsköningseffekt (stillbilder)

Används för att ställa in effekten för att hyn ska se smidig ut när ansiktsavkänningsfunktionen används.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Försköningseffekt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av (standardinställning):
[Försköningseffekt]-funktionen används inte.

På:
[Försköningseffekt] används.

Tips

 • När punkten [Försköningseffekt] är inställd på [På], går det att ställa in effektnivån.

[116] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenAnsiktsregistrering (Ny registrering)

Om man registrerar ansikten i förväg kan produkten sedan prioritera de ansiktena när punkten [Leende/Ans.avkän.] är inställd på [På (reg. ansikten)].

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Ansiktsregistrering] [Ny registrering].
 2. Passa in guideramen över det ansikte som ska registreras och tryck på avtryckaren.
 3. När ett bekräftelsemeddelande tänds, välj [Enter].

OBS!

 • Upp till åtta ansikten går att registrera.
 • Fotografera ansiktet framifrån på en väl upplyst plats. Det kan hända att ansiktet inte blir rätt registrerat om det är dolt av en hatt, en mask, ett par solglasögon eller liknande.

[117] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenAnsiktsregistrering (Ändring av ordning)

Om flera olika ansikten registreras för prioritering har det ansikte som registrerades först högst prioritet. Det går att ändra prioritetsordningen.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Ansiktsregistrering] [Ändring av ordning].
 2. Välj det ansikte för vilket prioritetsordningen ska ändras.
 3. Välj destination.

[118] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenAnsiktsregistrering (Radera)

Används för att radera registrerade ansikten.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Ansiktsregistrering] [Radera].
  Genom att välja [Radera alla] går det att radera alla registrerade ansikten på en gång.

OBS!

 • Även om man utför kommandot [Radera] finns data för det registrerade ansiktet kvar i produkten. Om du vill radera alla data om registrerade ansikten från produkten, så välj [Radera alla].

[119] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenRödögereducering

När blixten används avfyras den två eller flera gånger före själva tagningen för att minska risken för röda ögon i bilden.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Rödögereducering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Blixten avfyras alltid för att minska risken för röda ögon i bilden.

Av (standardinställning):
Rödögereducering används inte.

OBS!

 • Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och olika förhållanden, som avståndet till motivet, och om motivet tittar in i förblixten eller ej.

[120] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenAuto. inramning (stillbilder)

När den här produkten upptäcker och tar bilder på ansikten, motiv i makroläget eller motiv som följs med hjälp av [Lås på AF]-funktionen, beskär sedan produkten bilden till en lämplig bildkomposition och sparar bilden. Både originalbilden och den beskurna bilden sparas. Den beskurna bilden lagras i samma format som originalbilden.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Auto. inramning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Av (standardinställning):
Bilden beskärs inte.
Auto:
Bilden beskärs automatiskt till en lämplig bildkomposition.

OBS!

 • Det kan hända att bildkompositionen för den beskurna bilden faktiskt inte är den bästa möjliga, beroende på tagningsförhållandena.

[121] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenSteadyShot (stillbilder)

Används för att ställa in om SteadyShot-funktionen ska användas eller ej.

 1. MENU (Kamerainst.) → [SteadyShot] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
[SteadyShot]-funktionen används.

Av:
[SteadyShot] används inte.

Vi rekommenderar att du ställer in SteadyShot-funktionen på [Av] när du använder stativ.

[122] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenLångexp.brusred (stillbilder)

När slutartiden är inställd på 1/3 sekund eller ännu längre (tagning med lång exponeringstid) utförs brusreducering under lika lång tid som slutaren var öppen. När denna funktion används minskar de korniga störningar som annars är typiska för långa exponeringar.

 1. MENU (Kamerainst.) [Långexp.brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Brusreduceringen aktiveras under lika lång tid som slutaren var öppen. Medan brusreduceringen pågår visas ett meddelande, och det går inte att ta fler bilder. Välj det här läget för att prioritera bildkvaliteten.
Av:
Brusreduceringen aktiveras inte. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimingen.

[123] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenHög-ISO brusred (stillbilder)

Vid tagning med hög ISO-känslighet utför produkten brusreducering för att minska störningarna som blir mer märkbara när känsligheten är hög. Det kan hända att ett meddelande visas medan brusreducering pågår. Det går inte att ta fler bilder förrän det meddelandet har släckts.

 1. MENU (Kamerainst.) [Hög-ISO brusred] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Normal (standardinställning):
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras i normal omfattning.
Låg:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras endast i måttlig omfattning. Välj det här läget när det är viktigt att prioritera tagningstimingen.
Av:
Brusreducering vid högt ISO-värde aktiveras inte.

OBS!

 • [Hög-ISO brusred] går inte att använda i följande fall:
  • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering] eller [Panorering].
  • [Scenval]
 • [Hög-ISO brusred] går inte att använda för RAW-bilder.

[124] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenSkriv datum (stillbilder)

Används för att ställa in om tagningsdatumet ska läggas på för stillbilder.

 1. MENU (Anpassade inställningar) [Skriv datum] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Tagningsdatumet läggs på.
När [På] är valt kommer symbolen att visas på skärmen under tagningen. Symbolen visas dock inte i somliga lägen där det inte går att lägga på datumet på bilder.
Av (standardinställning):
Tagningsdatumet läggs inte på.

OBS!

 • När en bild väl har tagits med datumet pålagt går det inte att ta bort datumet från bilden sedan.
 • Datumet blir utskrivet dubbelt om man ställer in produkten på att skriva ut datumet vid utskrift av bilder med hjälp av en dator eller skrivare.
 • Det går inte att lägga på tagningstidpunkten för bilder.

[125] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenFärgrymd (stillbilder)

Sättet som färger representeras som en sifferkombination, eller området av färger som går att återge, kallas för en ”kulörrymd”. Det går att byta kulörrymd om det behövs för bildens ändamål.

 1. MENU (Kamerainst.) → [Färgrymd] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

sRGB (standardinställning):
Detta är standardkulörrymden för denna kamera. Använd [sRGB] vid vanliga tagningar, t.ex. för bilder som du tänker skriva ut utan några ändringar.
AdobeRGB:
Denna kulörrymd har ett vidare kulöråtergivningsomfång. Adobe RGB är effektivt att använda när en stor del av motivet är bjärt grön eller röd. Filnamnet för bilden börjar med ”_DSC”.

OBS!

 • [AdobeRGB] är avsett för applikationer eller skrivare med stöd för färghantering och den extra kulörrymden DCF2.0. Det kan hända att bilder inte går att skriva ut eller visas med rätt färger om man använder applikationer eller skrivare som saknar stöd för Adobe RGB.
 • När bilder som är lagrade med kulörrymden [AdobeRGB] spelas upp på den här produkten eller på andra apparater som saknar stöd för Adobe RGB, visas bilderna med låg mättnadsgrad.

[126] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenRutnät

Används för att ställa in om ett rutmönster ska visas eller ej. Rutmönstret gör det lättare att justera bildkompositionen.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Rutnät] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Tredelningslinje:
Placera huvudmotivet nära en av linjerna som delar bilden i tre delar för att få en välbalanserad bildkomposition.

Kvadratlinje:
Det kvadratiska rutmönstret gör det lättare att kontrollera om bildkompositionen är vågrätt. Detta läge är praktiskt att använda för att bestämma bildkvaliteten vid tagning av landskap, närbilder eller duplicerade bilder.

Diag.+ kvadratlinje:
Placera motivet på en diagonal linje för att skapa en upplyftande och mäktig känsla.

Av (standardinställning):
Inget rutmönster visas.

[127] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenSnabbgranskning

Det går att kontrollera den lagrade bilden på skärmen precis efter tagningen. Det går även att ställa in visningstiden för snabbgranskningen.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Snabbgranskning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

10 s/5 s/2 s (standardinställning):
Den lagrade bilden visas på skärmen direkt efter tagningen under inställd tid. Genom att förstora bilden under snabbgranskningen går det att kontrollera bilden i förstorat skick.
Av:
Förhandsgranskningsbilden visas inte.

OBS!

 • När produkten förstorar en bild med hjälp av bildbehandling, kan det hända att originalbilden först visas tillfälligt innan den förstorade bilden visas.
 • DISP (visningssätt)-inställningarna gäller även för snabbgranskning.

[128] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenLivevisning

Används för att ställa in om bilden som visas på skärmen ska reflektera effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningar.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Livevisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Ställa in effekt på (standardinställning):
Bilden visas med livevisning så nära som möjligt hur resultatet kommer att se ut när alla dina inställningar har tillämpats. Detta läge är praktiskt när man vill ta bilder medan man kontrollerar resultatet av tagningen på livevisningsskärmen.

Ställa in effekt av:
Bilden visas på livevisningsskärmen utan effekten av exponeringskompensation, vitbalans, [Kreativa inst.], eller [Bildeffekt]-inställningarna. I det här läget går det lätt att kontrollera bildkompositionen.
Bilden på livevisningsskärmen visas alltid med lämplig ljusstyrka även i [Manuell exponering]-läget.

OBS!

 • När tagningsläget är inställt på [Intelligent auto], [Bättre autojustering], [Panorering], [Film] eller [Scenval], går [Livevisning] inte att ställa in på [Ställa in effekt av].
 • När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt på] kan det vara svårt att kontrollera bildkompositionen, eftersom bilden på Livevisningsskärmen kan verka för mörk eller för ljus. Ställ i så fall in punkten [Livevisning] [Ställa in effekt av]. När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av] kommer ljusstyrkan för den tagna bilden inte att vara densamma som den som visas på Livevisningsskärmen.

Tips

 • När en blixt av något annat fabrikat används, t.ex. en ateljéblixt, kan det hända att livevisningsskärmen blir mörk med somliga slutartidsinställningar. När punkten [Livevisning] är inställd på [Ställa in effekt av], blir bilden på livevisningsskärmen ljusare så att det går lättare att kontrollera bildkompositionen.

[129] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenFINDER/MONITOR

Används för att ställa in metoden för att växla mellan visning i den elektroniska sökaren och på bildskärmen.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [FINDER/MONITOR] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
När man tittar i den elektroniska sökaren ändras visningen automatiskt till den elektroniska sökaren.
Sökare:
Växla mellan att se bilden i den elektroniska sökaren och på bildskärmen genom att fälla upp/trycka ner den uppfällbara sökaren. När den elektroniska sökaren är nedtryckt visas bilden bara på bildskärmen. När den elektroniska sökaren fälls upp släcks bildskärmen och bilden visas bara i den elektroniska sökaren.

OBS!

 • När den elektroniska sökaren är nedtryckt visas bilden alltid på bildskärmen, oavsett [FINDER/MONITOR]-inställningen.

[130] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produkten Hjullås

Det går att ställa in om ratten ska låsas eller ej när man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Hjullås] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Låsa:
Styrratten låses.
Låsa upp (standardinställning):
Styrratten låses inte även om man trycker in Fn (Funktion)-knappen och håller den intryckt.

Tips

 • Det går att frigöra [Hjullåset] genom att hålla Fn (Funktion)-knappen intryckt igen.

[131] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenInaktivera skärm

När man trycker på den knapp som [Inaktivera skärm]-funktionen är inställd för släcks skärmen.

 1. MENU (Anpassade inställningar) → [Specialknappinst.] → ställ in funktionen [Inaktivera skärm] för önskad knapp.
 2. Tryck på den knapp som [Inaktivera skärm]-funktionen är inställd för.

[132] Så här använder duHur man använder de olika tagningsfunktionernaÖvriga inställningar på den här produktenND-filter

När man använder ett gråfilter minskas mängden ljus som kommer in i kameran. Då går det att sänka slutartiden och minska bländarvärdet för att få en bättre exponering.

 1. MENU (Kamerainst.)[ND-filter] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Gråfiltret slås automatiskt på i förhållande till tagningsläget och ljusstyrkan.

:
[ND-filter]-funktionen används alltid.

Av:
[ND-filter]-funktionen avstängd.

Tips

 • När gråfiltret är aktiverat visas ikonen längst ner på skärmen.

[133] Så här använder duUppspelningUppspelning av stillbilderUppspelning av bilder

Gör så här för att spela upp bilder.

 1. Tryck på (Uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
 2. Välj bild med styrratten.

Tips

 • Produkten skapar en bilddatabasfil på minneskortet för kunna att lagra och spela upp bilder. Det kan hända att bilder som inte är registrerade i bilddatabasfilen inte går att spela upp på rätt sätt. För att kunna spela upp bilder som är tagna med andra apparater, måste man först registrera de bilderna i bilddatabasfilen med hjälp av MENU [Installation][Återställ bilddatabas].

[134] Så här använder duUppspelningUppspelning av stillbilderUppspelningszoom

Används för att förstora bilden som visas.

 1. Tänd den bild som ska förstoras, och skjut W/T (zoom)-knappen mot T-sidan.
  • Om bilden är för stor, så skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan för att justera zoomförstoringen.
 2. Välj den del som ska förstoras genom att trycka upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten.
 3. Tryck på MENU-knappen eller på i mitten på styrratten för att avsluta uppspelningszoomen.

Tips

 • Det går även att förstora bilden som visas med hjälp av MENU-funktionerna.

OBS!

 • Det går inte att förstora filmer.

[135] Så här använder duUppspelningUppspelning av stillbilderIndexvisning

Det går att visa flera bilder samtidigt i uppspelningsläge.

 1. Skjut W/T (zoom)-knappen mot W-sidan medan en bild visas.
  För att ändra hur många bilder som ska visas
  MENU(Uppspelning) → [Indexvisning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

9 bilder (standardinställning)/25 bilder


För att återgå till enbildsvisning

Välj önskad bild och tryck på i mitten på styrratten.


För att snabbt se önskad bild

Välj listen till vänster på indexbildskärmen med styrratten, och tryck sedan upptill/nedtill på styrratten. När listen är vald går det att tända kalenderskärmen eller mappvalsskärmen genom att trycka på i mitten. Det går även att byta visningssätt genom att välja motsvarande ikon.

[136] Så här använder duUppspelningUppspelning av stillbilderÄndring av vad som visas på skärmen (under uppspelning)

Används för att ändra vilken information som ska visas på skärmen.

 1. Tryck på DISP (visningssätt)-knappen.
  • Visningssättet på skärmen ändras i ordningen ”Visa info.HistogramVisa ingen info.Visa info.” varje gång man trycker på DISP-knappen.
  • DISP (visningssätt)-inställningarna gäller även för snabbgranskning.

OBS!

 • Histogrammet visas inte i följande fall:
  • Under filmuppspelning
  • Under framrullning av panoramabilder
  • Under bildspel
  • Under mappvisning (MP4)
  • Under AVCHD-visning
  • Under XAVC S-uppspelning

[137] Så här använder duUppspelningRadering av bilderRadering av den bild som visas

Det går att radera den bild som visas.

 1. Tänd den bild som du vill radera.
 2. Tryck på (Radera)-knappen.
 3. Välj [Radera] med styrratten, och tryck sedan på i mitten på styrratten.

[138] Så här använder duUppspelningRadering av bilderRadering av flera bilder på en gång

Det går att välja och radera flera bilder på en gång.

 1. MENU(Uppspelning) → [Radera] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:
Används för att radera valda bilder.

(1) Välj de bilder som ska raderas, och tryck sedan på i mitten på styrratten. Ett -märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilder trycker man en gång till på så att -märket släcks.

(2) Om du vill radera fler bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU [OK] → Tryck på i mitten.

Alla i denna mapp:
Används för att radera alla bilder i en vald mapp.
Alla med detta dat.:
Används för att radera alla bilder inom ett valt datumområde.

Tips

 • Utför kommandot [Formatera] för att radera alla bilder, inklusive skyddade bilder.

OBS!

 • Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen.

[139] Så här använder duUppspelningUppspelning av filmerUppspelning av filmer

Används för att spela upp inspelade filmer.

 1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
 2. Välj den film som du vill spela upp med hjälp av styrratten.
 3. För att spela upp filmer trycker man på i mitten.

Manövrer som går att utföra under filmuppspelning

Det går att spela upp bilden i slow motion, justera ljudvolymen, osv. genom att trycka nedtill på styrratten.

 • : Uppspelning
 • : Paus
 • : Snabbspolning framåt
 • : Snabbspolning bakåt
 • : Långsam uppspelning framlänges
 • : Långsam uppspelning baklänges
 • : Nästa filmfil
 • : Föregående filmfil
 • : Visa nästa bildruta
 • : Visa föregående bildruta
 • : Rörelsevideo (Spåret efter rörliga motiv visas.)
 • : Volymjustering
 • : Släck manöverpanelen

Tips

 • ”Långsam uppspelning framlänges”, ”långsam uppspelning baklänges”, ”hopp till nästa bildruta”, och ”hopp till föregående bildruta” går att använda i pausläge.

[140] Så här använder duUppspelningUppspelning av filmerRörelsevideo

Används för att se spåret efter ett rörligt motiv på hög hastighet, som stroboskopbilder.

 1. Tryck på nedtill på styrratten under filmuppspelning, och välj sedan .
  • För att avsluta [Rörelsevideo]-uppspelningen, välj .
  • Om det inte går att skapa något spår går det att justera intervallet för bildspårningen med hjälp av .

OBS!

 • Det går inte att spara bilder som skapas med hjälp av [Rörelsevideo]-funktionen som en filmfil.
 • Om motivet rör sig för långsamt eller inte rör sig tillräckligt, kan det hända att produkten inte kan skapa någon bild.

Tips

 • Det går även att ändra intervallet för bildspårningen med hjälp av MENU → (Uppspelning) → [Injus av rörelsevideo].

[141] Så här använder duUppspelningUppspelning av panoramabilderUppspelning av panoramabilder

Denna produkt rullar automatiskt fram panoramabilder från den ena änden till den andra.

 1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.
 2. Välj den panoramabild som ska spelas upp med hjälp av styrratten.
 3. Tryck på i mitten för att spela upp bilden.

  • För att pausa uppspelningen trycker man på i mitten igen.
  • För att återgå till att visa hela bilden trycker man på MENU-knappen.

OBS!

 • Det kan hända att panoramabilder som är tagna med andra produkter inte visas i sin rätta storlek eller inte rullas fram på rätt sätt.

[142] Så här använder duUppspelningUtskriftMarkera utskrift

Det går att markera i förväg vilka stillbilder på ett minneskort som ska skrivas ut senare.

Ikonen (utskrift) tänds för angivna bilder. DPOF är en förkortning av ”Digital Print Order Format”.
 1. MENU (Uppspelning) → [Markera utskrift] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:
Används för att välja bilder som ska skrivas ut i en affär.

(1) Välj en bild och tryck på i mitten på styrratten. Ett -märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilden trycker man en gång till på så att -märket försvinner igen.

(2) Upprepa steg 1 för att markera ytterligare bilder för utskrift.

(3) MENU[OK] i mitten.

Avbryt alla:
Används för att radera alla DPOF-markeringar på en gång.

Utskriftsinställning:
Det går att välja om datumet ska läggas på för bilder som är markerade med DPOF-markeringar.

Välj [På] eller [Av][Enter] för punkten [Datumpålägg].

OBS!

 • Det går inte att lägga till DPOF-markeringar för följande sorters filer:
  • Filmer
  • RAW-bilder

[143] Så här använder duUppspelningHur man använder de olika uppspelningsfunktionernaVisningssätt

Används för att ställa in visningssättet (bildvisningssättet).

 1. MENU (Uppspelning) → [Visningssätt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Datumvisning:
Bilderna visas datumvis.

Mappvisn. (Stillbilder):
Endast stillbilder visas.

Mappvisning (MP4):
Endast filmer i MP4-format visas.

AVCHD-visning:
Endast filmer i AVCHD-format visas.

XAVC S-visning:
Endast filmer i XAVC S-format visas.

[144] Så här använder duUppspelningHur man använder de olika uppspelningsfunktionernaVisningsriktning

Används för att välja visningsriktning vid uppspelning av lagrade stillbilder.

 1. MENU (Uppspelning) → [Visningsriktning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto:
Bilden visas enligt den riktningsinformation som är lagrad för bilden. Det går att vrida runt bilden med hjälp av rundvridningsfunktionen. Visningsriktningen bibehålls även om man vänder på själva produkten.
Manuell:
Bilden visas enligt den riktningsinformation som är lagrad för bilden. Det går att vrida runt bilden med hjälp av rundvridningsfunktionen.
Av:
Bilden visas alltid på bredden.

[145] Så här använder duUppspelningHur man använder de olika uppspelningsfunktionernaBildspel

Används för att automatiskt spela upp bilder i en oavbruten följd.

 1. MENU(Uppspelning) → [Bildspel] → önskad inställning.
 2. Välj [Enter].

Menypunktsdetaljer

Upprepa:
Välj antingen [På] för att spela upp bilderna i en oändlig loop, eller [Av] (standardinställningen) för att avsluta bildspelet när alla bilderna har visats en gång.

Intervall:
Ställ in visningsintervallet för bilderna på [1 s], [3 s] (standardinställningen), [5 s], [10 s] eller [30 s].

För att avbryta bildspelet mitt i

 • Tryck på MENU-knappen för att avsluta bildspelet. Det går inte att pausa bildspel.

Tips

 • Det går bara att starta bildspel när punkten [Visningssätt] är inställd på [Datumvisning] eller [Mappvisn. (Stillbilder)].

[146] Så här använder duUppspelningHur man använder de olika uppspelningsfunktionernaRotera

Används för att vrida runt lagrade stillbilder moturs.

 1. MENU (Uppspelning) → [Rotera].
 2. Tryck på i mitten på styrratten.
  Bilden vrids moturs. Bilden vrids när man trycker på i mitten. När man väl har roterat en bild förblir den roterad även efter det att produkten stängs av.

OBS!

 • Det går inte att vrida runt filmer.
 • Det kan hända att det inte går att vrida runt bilder som är tagna med andra produkter.
 • När bilder som har roterats spelas upp på en dator kan det hända att de visas i sin ursprungliga riktning beroende på vilken mjukvara som används.

[147] Så här använder duUppspelningHur man använder de olika uppspelningsfunktionernaSkydda

Används för att skydda bilder från att bli raderade av misstag. Märket visas för skyddade bilder.

 1. MENU(Uppspelning) → [Skydda] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Flera bilder:
Används för att skydda eller ta bort skyddet för flera bilder på en gång.

(1) Välj den bild som ska skyddas, och tryck sedan på i mitten på styrratten. Ett -märke tänds i kryssrutan. För att välja bort bilder trycker man en gång till på så att -märket släcks.

(2) Om du vill skydda ytterligare bilder, så upprepa steg (1).

(3) MENU [OK] → Tryck på i mitten.

Alla i denna mapp:
Används för att skydda alla bilder i vald mapp.
Alla med detta dat.:
Används för att skydda alla bilder inom valt datumområde
Avbr. alla i denna mapp:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder i vald mapp.
Avbr. alla med detta dat.:
Används för att ta bort skyddet för alla bilder inom valt datumområde.

OBS!

 • Vilka menypunkter som går att välja varierar beroende på [Visningssätt]-inställningen.

[148] Så här använder duUppspelningHur man använder de olika uppspelningsfunktionernaUppspel. 4K-stillbild

Används för att mata ut stillbilder med 4K-upplösning till en HDMI-ansluten TV med stöd för 4K.

 1. Stäng av den här produkten och TV:n.
 2. Koppla ihop HDMI-mikrouttaget på den här produkten med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

 3. Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.
 4. Slå på den här produkten.
 5. Visa en stillbild, och tryck sedan nedtill på styrratten.
  Bilden matas ut med 4K-upplösning.
  • Det går att mata ut stillbilder med 4K-upplösning genom att välja MENU(Uppspelning) → [Uppspel. 4K-stillbild][OK].

OBS!

 • Denna meny visas bara på 4K-kompatibla TV-apparater. Se TV:ns bruksanvisning för närmare detaljer.

[149] Så här använder duUppspelningHur man använder de olika uppspelningsfunktionernaSkönhetseffekt

Används för att lägga till en skönhetseffekt vid retuschering av stillbilder på människor så att bilden ser bättre ut, t.ex. genom att göra huden mjukare, ögonen större eller tänderna vitare. Effektens nivå går att ställa in från 1 till 5. Bilden som skönhetseffekten används på sparas som en ny fil. Den ursprungliga bilden blir kvar som den var.

 1. MENU (Uppspelning) → [Skönhetseffekt].
 2. Välj det ansikte som du vill använda skönhetseffekten på.
 3. Välj önskad effekt och utför retuscheringen med hjälp av proceduren för respektive läge.
  (Hudton):
  Används för att justera hudfärgen på önskat sätt.
  1. Välj grundläggande hudfärg med hjälp av /, och tryck sedan på .
  2. Öka eller minska färgtonen med hjälp av /.
  (Hudutjämning):
  Används för att ta bort fläckar och rynkor från huden.
  Justera effektens nivå med hjälp av /.
  (Blänkborttagning):
  Används för att minska intrycket av fet hy. Används för att justera hudfärgen på önskat sätt.
  Justera effektens nivå med hjälp av /.
  (Större ögon):
  Används för att öka storleken på motivets ögon. Justera storleken på ögonen med hjälp av /.
  (Vitare tänder):
  Används för att göra motivets tänder vitare. Det kan hända att det inte går att göra tänderna vitare på somliga bilder.
  Justera tändernas vithetsgrad med hjälp av /.

  Om du vill använda två eller flera effekter bland [Skönhetseffekt]-funktionerna i följd, så tillämpa först en effekt på bilden, och välj sedan nästa effekt med hjälp av /.

OBS!

 • Det går inte att använda [Skönhetseffekt]-funktionerna för följande sorters bilder:
  • Panoramabilder
  • Filmer
 • Det går inte att använda skönhetseffekten på väldigt små ansiktsbilder.
 • För att använda skönhetseffekten för flera ansikten i samma bild väljer man den bilden igen när effekten har använts en gång, och använder sedan effekten för nästa ansikte.
 • Det kan hända att [Skönhetseffekt]-funktionerna inte fungerar ordentligt för somliga sorters bilder.

[150] Så här använder duUppspelningUppspelning på en TVUppspelning på en HD-TV

För att kunna spela upp bilder som är lagrade i den här produkten på en TV-skärm krävs en HD-TV som är försedd med ett HDMI-uttag samt en HDMI-kabel (säljs separat).

 1. Stäng av både den här produkten och TV:n.
 2. Koppla ihop HDMI-mikrouttaget på den här produkten med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

 3. Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.
 4. Slå på den här produkten.
  Bilder som är tagna med den här produkten visas på TV-skärmen.

Tips

 • Den här produkten är kompatibel med PhotoTV HD-standarden. När man ansluter Sonys PhotoTV HD-kompatibla apparater via en HDMI-kabel (säljs separat) ställs TV:n in på en lämplig bildkvalitet för uppspelning av stillbilder, och du kan uppleva dina foton på ett helt nytt sätt i med häpnadsväckande hög kvalitet.
 • PhotoTV HD möjliggör fotografiska uttryck med fina detaljer, och subtila texturer och färgnyanser.
 • Se bruksanvisningen till kompatibla TV-apparater för närmare detaljer.

OBS!

 • Koppla inte ihop den här produkten med en annan apparat via utgångarna samtidigt. Det kan leda till fel på dem.
 • Det kan hända att somliga apparater inte fungerar ordentligt när de ansluts till den här produkten. Det kan till exempel hända att det inte syns någon bild eller inte hörs något ljud.
 • Använd en HDMI-kabel som är märkt med HDMI-logon eller en äkta Sony-kabel.
 • Använd en HDMI-kabel som passar i HDMI-mikrouttaget på den här produkten och i HDMI-uttaget på TV:n

[151] Så här använder duUppspelningUppspelning på en TVUppspelning av bilder på en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV

Genom att ansluta den här produkten till en TV med stöd för ”BRAVIA” Sync via en HDMI-kabel (säljs separat), går det att fjärrstyra den här produkten med TV:ns fjärrkontroll.

 1. Stäng av både den här produkten och TV:n.
 2. Koppla ihop HDMI-mikrouttaget på produkten med HDMI-uttaget på TV:n med hjälp av en HDMI-kabel (säljs separat).

 3. Slå på TV:n och ställ in rätt ingång.
 4. Slå på den här produkten.
 5. MENU(Installation) → [HDMI-inställningar] → [KONTR. FÖR HDMI] → [].
 6. Tryck på SYNC MENU-knappen på TV:ns fjärrkontroll och välj önskat läge.

OBS!

 • Om produkten inte är i uppspelningsläge så tryck på (uppspelning)-knappen.
 • SYNC MENU-manövrer fungerar bara på TV-apparater med stöd för ”BRAVIA” Sync. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.
 • Om produkten reagerar på något konstigt sätt när den är ansluten till en TV av något annat fabrikat via HDMI och du använder TV:ns fjärrkontroll, så välj MENU(Installation) → [HDMI-inställningar][KONTR. FÖR HDMI][Av].

[152] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynSkärmljusstyrka

Används för att justera LCD-skärmens ljusstyrka.

 1. MENU(Installation) → [Skärmljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Ljusstyrkan korrigeras automatiskt.

Manuell:
Används för att justera ljusstyrkan inom ett område från –2 till +2.

Soligt väder:
Används för att ställa in en lämplig ljusstyrka för utomhustagning.

OBS!

 • Om man använder nätadaptern AC-UD10 (säljs separat) när punken [Skärmljusstyrka] är inställd på [Auto], ställs bildskärmen alltid in på sitt ljusaste läge.
 • Inställningen [Soligt väder] är för ljus för tagning inomhus. Ställ in punkten [Skärmljusstyrka] [Auto] eller [Manuell] för inomhustagning.
 • Undvik att täcka för ljussensorn med handen eller liknande när punkten [Skärmljusstyrka] är inställd på [Auto] .

[153] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynSökarens ljusstyrka

När en elektronisk sökare används justerar den här produkten ljusstyrkan i den elektroniska sökaren i förhållande till omgivningen.

 1. MENU(Installation) → [Sökarens ljusstyrka] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Ljusstyrkan i den elektroniska sökaren justeras automatiskt.
Manuell:

Används för att ställa in ljusstyrkan för den elektroniska sökaren inom ett område från –2 till +2.

[154] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynSökarens färgtemp.

Används för att justera kulörtemperaturen i den elektriska sökaren.

 1. MENU (Installation) → [Sökarens färgtemp.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

–2 till +2:
När man väljer "-" blir färgerna på skärmen i sökaren varmare, och när man väljer "+" blir de kallare.

[155] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynVolyminställning

Används för att justera ljudvolymen.

 1. MENU(Installation) → [Volyminställning] → önskad inställning.

Justering av volymen under pågående uppspelning

Tryck nedtill på styrratten medan en film håller på att spelas upp för att tända manöverpanelen, och justera sedan volymen. Det går att justera volymen medan man lyssnar på ljudet.

[156] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynLjudsignaler

Används för att ställa in om produkten ska mata ut ljud eller ej.

 1. MENU (Installation) → [Ljudsignaler] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Det matas ut ljud till exempel när skärpan har ställts in när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

Slutare:
Bara slutarklick matas ut.

Av:
Inga ljud matas ut.

[157] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynÖverföringsinställn.(Eye-Fi)

Används för att ställa in om uppladdningsfunktionen ska användas när ett Eye-Fi-kort (som finns i handeln) används. Denna punkt visas bara när ett Eye-Fi-kort är isatt i produktens minneskortsfack.

 1. MENU (Installation) → [Överföringsinställn.] → önskad inställning.
 2. Ställ in ditt Wi-Fi-nätverk eller destinationen på Eye-Fi-kortet.
  Se bruksanvisningen som medföljde Eye-Fi-kortet för närmare detaljer.
 3. Sätt i Eye-Fi-kortet som du har ställt in i produkten och ta stillbilder.
  Bilderna överförs automatiskt till din dator etc. via Wi-Fi-nätverket.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Uppladdningsfunktionen påslagen.

Av:
Uppladdningsfunktionen avstängd.

Indikatorer för kommunikationstillståndet

: Standby Inga bilder att överföra.

: Standby för uppladdning

: Ansluter.

: Uppladdning pågår.

: Fel

OBS!

 • Eye-Fi-kort säljs bara i somliga länder och områden.
 • För närmare information om Eye-Fi-kort, kontakta tillverkaren eller återförsäljaren direkt.
 • Eye-Fi-kort går bara att använda i det land eller område där det köptes. Använd Eye-Fi-kort enligt de lagar som gäller i det land eller område där kortet köptes.
 • Eye-Fi-kort är försedda med en trådlös nätverksfunktion. Sätt inte i ett Eye-Fi-kort i produkten på platser där det är förbjudet att använda sådana kort, t.ex. ombord på flygplan. Ställ in punkten [Överföringsinställn.][Av] när ett Eye-Fi-kort är isatt i den här produkten. När uppladdningsfunktionen är inställd på [Av], visas indikatornpå produkten.
 • Strömbesparingsläget aktiveras inte under uppladdning.
 • Om (fel) visas, så ta ut minneskortet och sätt i det igen, eller stäng av produkten och slå på den igen. Om felindikatorn tänds igen kan det vara fel på Eye-Fi-kortet.
 • Trådlös nätverkskommunikation kan påverkas av andra kommunikationsenheter. Om kommunikationen är dålig, så flytta dig närmare åtkomstpunkten.
 • Den här produkten saknar stöd för ”Endless Memory Mode”-funktionen på Eye-Fi-kort. Kontrollera att ”Endless Memory Mode”-funktionen är avstängd innan du börjar använda ett Eye-Fi-kort.

[158] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynBrickmeny

Används för att ställa in om den första menyskärmen alltid ska visas eller ej när man trycker på MENU-knappen.

 1. MENU (Installation) → [Brickmeny] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Den första menyskärmen visas alltid (brickmenyn).
Av (standardinställning):
Brickmenyn avstängd.

[159] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynGuide för lägesratt

Det går att se en beskrivning av de olika tagningslägena när man vrider på lägesomkopplaren, och att ändra inställningarna för det tagningsläget.

 1. MENU (Installation) → [Guide för lägesratt] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Lägesomkopplarguiden visas.

Av:
Lägesomkopplarguiden visas inte.

[160] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynBekr.radering

Det går att ställa in om [Radera] eller [Avbryt] ska vara inställt som standardinställning på raderingsbekräftelseskärmen.

 1. MENU (Installation) → [Bekr.radering] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

"Radera" först:
[Radera] ställs in som standardinställning.

"Ångra" först (standardinställning):
[Avbryt] ställs in som standardinställning.

[161] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynVisningskvalitet

Det går att ändra visningskvaliteten.

 1. MENU(Installation) → [Visningskvalitet] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Hög:
Bilden visas med hög kvalitet.

Standard:
Bilden visas med vanlig kvalitet.

OBS!

 • När [Hög] är inställt ökar batteriförbrukningen jämfört med när [Standard] är inställt.

[162] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynStarttid f. energiläge

Det går att ställa in tiden tills produkten automatiskt ska stängas av.

 1. MENU (Installation) → [Starttid f. energiläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

30 min/5 min/2 min (standardinställning)/1 min

OBS!

 • Strömbesparingsfunktionen aktiveras inte under uppspelning av bildspel eller inspelning av filmer, eller när produkten är ansluten till en dator.

[163] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynPAL/NTSC-väljare

Används för att spela upp filmer som är inspelade med den här produkten på en PAL/NTSC-TV.

 1. MENU (Installation) → [PAL/NTSC-väljare] [Enter]

OBS!

 • Denna funktion finns bara på 1080 50i-kompatibla apparater. Den finns inte på 1080 60i-kompatibla apparater. På 1080 50i-kompatibla apparater sitter det ett ”50i”-märke på undersidan.
 • Om man sätter i ett minneskort som tidigare har formaterats enligt PAL-systemet, tänds det ett meddelande om att kortet behöver formateras om. Om du vill spela in i NTSC-format, så antingen formatera om minneskortet eller använd ett annat minneskort.
 • När NTSC-läget är valt tänds alltid meddelandet ”NTSC används.” på startskärmen varje gång produkten slås på.

[164] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynDemoläge

[Demoläge] -funktionen används för att automatiskt börja spela upp filmer som är inspelade på minneskortet som en demonstration, när kameran inte har använts på en viss tid.

Låt [Av] vara inställt i vanliga fall.

 1. MENU(Installation) → [Demoläge] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

:
Filmuppspelningsdemonstrationen startar automatiskt när man inte gör någonting med produkten på ungefär en minut. Endast skyddade AVCHD-filmer spelas upp.
Ställ in visningssättet på [AVCHD-visning], och skydda filmfilen med äldst inspelningsdatum och -tidpunkt.

Av (standardinställning):
Ingen demonstration visas.

OBS!

 • Denna punkt går bara att ställa in när produkten drivs med hjälp av nätadaptern AC-UD10/AC-UD11 (säljs separat).
 • Även om [På] är valt startar ingen demonstration om det inte finns någon filmfil på minneskortet.
 • När [På] är valt går produkten inte över i strömbesparingsläge.

[165] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynHDMI-upplösning

När man ansluter den här produkten till en högupplösnings-TV (HD-TV) som är försedd med en HDMI-ingång via en HDMI-kabel (säljs separat) går det att välja HDMI-upplösning för bilderna som matas ut till TV:n.

 1. MENU(Installation) → [HDMI-inställningar] [HDMI-upplösning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Produkten upptäcker automatiskt HD-TV-apparater och ställer in utmatningsupplösningen.

1080p:
Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080p).

1080i:
Bilden matas ut med HD-bildkvalitet (1080i).

OBS!

 • Om bilden inte visas på rätt sätt i [Auto]-läget, så välj antingen [1080i] eller [1080p] i förhållande till den TV som ska anslutas.

[166] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynKONTR. FÖR HDMI

När den här produkten är ansluten till en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV via en HDMI-kabel (säljs separat), går det att styra den här produkten genom att rikta TV:ns fjärrkontroll mot TV:n.

 1. MENU(Installation) → [HDMI-inställningar][KONTR. FÖR HDMI] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

På (standardinställning):
Den här produkten går att styra med fjärrkontrollen till en TV.

Av:
Den här produkten går inte att styra med fjärrkontrollen till en TV.

OBS!

 • [KONTR. FÖR HDMI] går bara att använda tillsammans med en ”BRAVIA” Sync-kompatibel TV.

[167] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynVisa HDMI-info.

Används för att ställa in om tagningsinformation ska visas när den här produkten är ansluten till en TV via en HDMI-kabel (säljs separat).

 1. MENU (Installation) → [HDMI-inställningar][Visa HDMI-info.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Tagningsinformation för uppspelningsbilden visas.

Av:
Tagningsinformation för uppspelningsbilden visas inte.

[168] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynUSB-anslutning

Välj lämplig USB-anslutningsmetod i förhållande till den dator eller andra USB-enhet som ska anslutas till den här produkten.

 1. MENU(Installation) → [USB-anslutning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Auto (standardinställning):
Används för att automatiskt upprätta en Mass Storage- eller MTP-anslutning beroende på den dator eller andra USB-enhet som ska anslutas. Windows 7- och Windows 8-datorer ansluts med MTP, och deras speciella funktioner är redo att använda.

Massminne:
Används för att upprätta en Mass Storage-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet.

MTP:
Används för att upprätta en MTP-anslutning mellan den här produkten och en dator eller annan USB-enhet. Windows 7- och Windows 8-datorer ansluts med MTP, och deras speciella funktioner är redo att använda.

OBS!

 • Om Device Stage* inte tänds i Windows 7 eller Windows 8, så ställ in punkten [USB-anslutning][Auto].

* Device Stage är en menyskärm som används för att hantera anslutna enheter som t.ex. en kamera (Detta är en funktion i Windows 7 och Windows 8).

[169] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynUSB LUN-inställn.

Används för att öka kompabiliteten genom att begränsa funktionerna vid USB-anslutning.

 1. MENU (Installation) → [USB LUN-inställn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Multipla (standardinställning):
Låt [Multipla] vara inställt i vanliga fall.

Enkelt:
Ställ bara in [USB LUN-inställn.][Enkelt] om det inte går att ansluta på annat sätt.

[170] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynUSB-strömförsörjn.

Används för att ställa in om produkten ska förses med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator eller annan USB-apparat.

 1. MENU (Installation) → [USB-strömförsörjn.] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

(standardinställning):
Produkten förses med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator, osv.
Av:
Produkten förses inte med ström via mikro-USB-kabeln när produkten ansluts till en dator, osv.

[171] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynSpråk 

Används för att ställa in vilket språk som ska användas för menypunkter, varningar och meddelanden.

 1. MENU(Installation) → [Språk] → önskat språk.

[172] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynDatum/klockinst

Används för att ställa in datumet och klockan på nytt.

 1. MENU(Installation) → [Datum/klockinst] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Sommartid:
Används för att slå [På]/[Av] sommartidsvisning

Datum/Tid:
Används för att ställa in datumet och klockan.

Datumformat:
Används för att välja visningsformat för datumet och klockan.

[173] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynOmrådesinställning

Används för att ställa in i vilket område som produkten används.

 1. MENU (Installation) → [Områdesinställning] → önskat område.

[174] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynFormatera

Används för att formatera (initialisera) minneskortet. När du använder ett minneskort för allra första gången i den här produkten rekommenderar vi att du formaterar om minneskortet i produkten för att det sedan ska fungera på ett stabilt sätt. Observera att alla data på minneskortet raderas för gott när man formaterar det, och går inte att återställa. Spara därför först eventuella värdefulla data på en dator eller liknande.

 1. MENU(Installation) → [Formatera].

OBS!

 • Vid formatering raderas alla data, även inklusive skyddade bilder.

[175] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynFilnummer

Används för att ställa in hur filerna för lagrade bilder ska numreras.

 1. MENU (Installation) → [Filnummer] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Serie (standardinställning):
Produkten fortsätter att numrera filerna i tur och ordning även om man byter lagringsmapp eller minneskort.
(Om det redan finns en fil med högre nummer på minneskortet än den senaste bildfilen, får den nya filen ett nummer ett steg högre än det högsta numret.)

Nollställ:
Produkten nollställer numreringen när en fil lagras i en ny mapp, och filerna numreras från och med ”0001”.
(Om lagringsmappen redan innehåller en eller flera filer, får den nya filen ett nummer ett steg högre än det högsta numret.)

[176] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynVälj lagringsmapp

Det går att byta lagringsmapp för bilderna.

 1. MENU(Installation) → [Välj lagringsmapp] → önskad mapp.

OBS!

 • Det går inte att välja mapp när [Datumformat] är valt.

[177] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynNy mapp

Används för att skapa en ny mapp på minneskortet. En ny mapp skapas vars nummer blir ett steg högre än det tidigare högsta numret. Bilderna lagras i den nyskapade mappen. En mapp för stillbilder och en mapp för MP4-filmer med samma nummer skapas samtidigt.

 1. MENU (Installation) → [Ny mapp].

OBS!

 • När man sätter i ett minneskort som tidigare har använts i någon annan apparat i den här produkten och börjar ta bilder, kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.
 • Upp till sammanlagt 4 000 bilder går att lagra per mapp. När en mapp blir full kan det hända att en ny mapp skapas automatiskt.

[178] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynMappnamnsformat

Stillbilderna som tas lagras i en mapp som skapas under mappen DCIM på minneskortet. Det går att ändra hur mappnamnen ska se ut.

 1. MENU (Installation) → [Mappnamnsformat] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Standardformat (standardinställning):
Mappnamnet har följande form: mappnummer + MSDCF.
Exempel: 100MSDCF

Datumformat:
Mappnamnen har följande format: mappnummer + Y (sista årtalssiffran)/MM/DD
Exempel: 10040405 (Mappnummer: 100, datum: 04/05/2014)

OBS!

 • Formatet för mappar med MP4-filmer är fast inställt på ”mappnummer + ANV01”.

[179] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynÅterställ bilddatabas

Om bildfiler har bearbetats på en dator kan det uppstå problem med bilddatabasfilen. I så fall går det inte att spela upp bilderna på minneskortet i den här produkten. Om detta problem skulle inträffa, så reparera filen med hjälp av kommandot [Återställ bilddatabas].

 1. MENU (Installation) → [Återställ bilddatabas] [Enter].

OBS!

 • Använd ett tillräckligt uppladdat batteripaket. Om batteriströmmen är för svag under reparationen kan data bli skadade.

[180] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynVisa mediainfo.

Används för att se den återstående inspelningsbara tiden för filmer och antalet stillbilder som går att lagra på det isatta minneskortet.

 1. MENU(Installation) → [Visa mediainfo.].

[181] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynVersion

Används för att se versionsnumret för den här produktens mjukvara.

 1. MENU (Installation) → [Version].

[182] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynCertifieringslogotyp (Gäller endast exportmodellen.)

Används för att se vissa certifieringslogotyper för den här produkten.

 1. MENU(Installation) → [Certifieringslogotyp].

[183] Så här använder duÄndring av inställningarnaInställningsmenynÅterställ inställning

Används för att återställa produkten till fabriksinställningarna. Även om man utför kommandot [Återställ inställning] blir de lagrade bilderna kvar i minnet.

 1. MENU(Installation) → [Återställ inställning] → önskad inställning.

Menypunktsdetaljer

Återställ. kamerainställ.:
Används för att återställa de huvudsakliga tagningsinställningarna till standardinställningarna.

Initiera:
Används för att återställa alla inställningar till standardinställningarna.

OBS!

 • Var noga med att inte ta ut batteripaketet medan återställningen pågår.
 • När kommandot [Initiera] utförs kan det hända att nedladdade applikationer i produkten avinstalleras. Installera om de applikationerna för att kunna använda dem igen.

[184] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaFör att ansluta den här produkten till en smartphonePlayMemories Mobile

För att det ska gå att använda [Inbyggd Smart-fjärr] eller [Skicka t. Smartph.], osv., måste applikationen PlayMemories Mobile vara installerad på smartphonen.

Ladda ner och installera applikationen PlayMemories Mobile från applikationsbutiken för din smartphone. Om applikationen PlayMemories Mobile redan är installerad på smartphonen, så kontrollera att den är uppdaterad till den senaste versionen.
För närmare detaljer om PlayMemories Mobile, se supportsidan (http://www.sony.net/pmm/).

[185] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaFör att ansluta den här produkten till en smartphoneFör att ansluta en Android-smartphone till den här produkten

 1. Starta PlayMemories Mobile på smartphonen.
 2. Välj modellnamnet för den här produkten (DIRECT-xxxx: xxxx).

 3. Mata in lösenordet som visas på den här produkten.

  Smartphonen ansluts till produkten.

[186] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaFör att ansluta den här produkten till en smartphoneFör att ansluta produkten till en iPhone eller iPad

 1. Välj modellnamnet för den här produkten (DIRECT-xxxx: xxxx) på Wi-Fi-inställningsskärmen på din iPhone eller iPad.

 2. Mata in lösenordet som visas på den här produkten.


  iPhonen eller iPaden ansluts till produkten.
 3. Kontrollera att din iPhone eller iPad är ansluten till den ”SSID”-adress som visas på den här produkten.

 4. Återvänd till ”Home”-skärmen och starta PlayMemories Mobile.

[187] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaFör att ansluta den här produkten till en smartphoneFör att starta en applikation med hjälp av [One-touch(NFC)]

Det går att starta önskad applikation på applikationsmenyn i den här produkten genom att röra vid produkten med en NFC-klar Android-smartphone. Om applikationen som startas har funktioner som fungerar tillsammans med smartphonen, ansluts produkten och smartphonen via Wi-Fi. För att det ska gå att använda den här funktionen behöver man först registrera önskad applikation.

 1. MENU → (Trådlös)[One-touch(NFC)] → önskad applikation.
 2. Ställ in den här produkten på tagningsläge, och håll sedan en NFC-klar smartphone mot (N)-märket på produkten i 1-2 sekunder.
  • PlayMemories Mobile startar på smartphonen, och den registrerade applikationen startar på den här produkten.

OBS!

 • Om produkten är i uppspelningsläge startar inte den registrerade applikationen, även om man rör vid produkten med smartphonen.
 • När man startar en applikation genom att röra vid produkten med smartphonen, startar PlayMemories Mobile på smartphonen, även om den applikationen inte fungerar tillsammans med en smartphone. Avsluta i så fall PlayMemories Mobile utan att utföra några manöver. Om man inte avslutar PlayMemories Mobile blir smartphonen kvar i standbyläge för anslutning.

[188] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaFör att styra den här produkten med hjälp av en smartphoneInbyggd Smart-fjärr

Det går att använda en smartphone som fjärrkontroll till den här produkten för att ta stillbilder eller filma. Stillbilder och filmer som tas med hjälp av fjärrstyrning skickas sedan till smartphonen från produkten. Applikationen PlayMemories Mobile måste vara installerad på smartphonen.

 1. MENU → (Program) → [Programlista][Inbyggd Smart-fjärr].
 2. När produkten är redo för anslutningen visas en informationsskärm på produkten. Anslut smartphonen och produkten med hjälp av den informationen.
  • Anslutningsmetoden varierar beroende på smartphonen.

 3. Kontrollera bildkompositionen på skärmen på smartphonen, och tryck sedan på avtryckaren på smartphonen (A) för att ta bilden.
  • Använd knapp (B) för att ändra inställningar som [EV], [Självutlösare] och [Visa kontroll].

OBS!

 • När man spelar in filmer med en smartphone som fjärrkontroll blir bildskärmen på den här produkten mörkare. Observera även att det inte går att använda sökaren för att spela in filmer.
 • Den här produkten delar anslutningsinformationen för funktionen [Inbyggd Smart-fjärr] med en apparat som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken apparat som ska ha tillstånd att ansluta till produkten, så nollställ anslutningsinformationen med hjälp av följande procedur. MENU → (Trådlös)[Åtrst SSID/lösen]. När du har nollställt anslutningsinformationen måste du registrera om smartphonen.
 • Till följd av framtida versionsuppgraderingar kan det hända att tillvägagångssätten eller det som visas på skärmen ändras utan föregående meddelande.

[189] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaFör att styra den här produkten med hjälp av en smartphoneOne touch-anslutning till en NFC-klar Android-smartphone (NFC One touch-fjärrstyrning)

Det går att ansluta den här produkten till en NFC-klar Android-smartphone med en enda vidrörning, utan att man behöver utföra några komplicerade inställningar.

 1. Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.
 2. Ställ den här produkten i tagningsläge.
  • NFC-funktionen går bara att använda när (N)-märket visas på skärmen.
 3. Rör vid produkten med smartphonen.

  Smartphonen och produkten ansluts, och PlayMemories Mobile startar på smartphonen.

  • Håll smartphonen mot produkten i 1-2 sekunder tills PlayMemories Mobile startar.

Angående ”NFC”

NFC är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan olika apparater, som t.ex. mobiltelefoner och IC-taggar. NFC gör datakommunikationen mycket enklare, eftersom man bara behöver röra vid en viss punkt.

 • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.

OBS!

 • Om det inte går att ansluta, så prova följande åtgärder:
  • Starta PlayMemories Mobile på smartphonen, och för sedan smartphonen långsamt mot (N)-märket på den här produkten.
  • Om smartphonen är isatt i ett skal eller fodral, så ta av det.
  • Om produkten sitter i ett fodral, så ta av det.
  • Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in punkten [Flygplansläge][Av].
 • Om den här produkten och smartphonen ansluts medan produkten är i uppspelningsläge överförs den visade bilden till smartphonen.

[190] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÖverföring av bilder till en smartphoneSkicka t. Smartph.

Det går att överföra stillbilder till en smartphone för att titta på dem på smartphonen. Applikationen PlayMemories Mobile måste vara installerad på smartphonen.

 1. MENU (Trådlös) → [Skicka t. Smartph.] → önskad inställning.
  • Om man trycker på (Skicka t. Smartph.)-knappen i uppspelningsläge, tänds inställningsskärmen för punkten [Skicka t. Smartph.].
 2. När produkten är redo för överföringen visas en informationsskärm på produkten. Anslut smartphonen och produkten med hjälp av den informationen.
  • Inställningsmetoden för anslutningen mellan smartphonen och produkten varierar beroende på smartphonen.

Menypunktsdetaljer

Välj för denna enhet:
Används för att välja en bild i produkten som ska överföras till smartphonen.

(1) Välj antingen [Denna bild], [Alla bilder från datumet] eller [Flera bilder].

(2) Om du väljer [Flera bilder], så välj önskade bilder med hjälp av på styrratten, och tryck sedan på MENU → [Enter].

Välja på Smartphone:
Används för att visa alla bilder som är lagrade på produktens minneskort på smartphonens skärm.

OBS!

 • Det går att ställa in storleken på bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M] eller [VGA].
  För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.
  • För en Android-smartphone
   Starta PlayMemories Mobile, och ändra bildstorleken med hjälp av [Inställningar][Kopiera bildstorlek].
  • För en iPhone/iPad
   Välj PlayMemories Mobile på inställningsmenyn, och ändra bildstorleken med hjälp av [Kopiera bildstorlek].
 • Det kan hända att somliga bilder inte visas på smartphonen beroende på deras lagringsformat.
 • RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
 • Det går inte att skicka filmer i XAVC S- eller AVCHD-format.
 • Den här produkten delar anslutningsinformationen för funktionen [Skicka t. Smartph.] med en apparat som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken apparat som ska ha tillstånd att ansluta till produkten, så nollställ anslutningsinformationen med hjälp av följande procedur. MENU → [Trådlös][Åtrst SSID/lösen]. När du har nollställt anslutningsinformationen måste du registrera om smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På], går det inte att ansluta den här produkten och smartphonen. Ställ in punkten [Flygplansläge][Av].

[191] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÖverföring av bilder till en smartphoneFör att skicka bilder till en Android-smartphone (NFC One-touch-delning)

Med bara en enda vidrörning går det att ansluta den här produkten till en NFC-klar Android-smartphone, och överföra bilden som visas på produktens skärm till smartphonen. För filmer gäller att det bara går att överföra MP4-filmer som är inspelade med punkten [Filformat] inställd på [MP4].

 1. Aktivera NFC-funktionen på smartphonen.
 2. Visa en bild på produkten med enbildsvisning.
 3. Rör vid produkten med smartphonen.

  Produkten och smartphonen ansluts, PlayMemories Mobile startar automatiskt på smartphonen, och därefter skickas den visade bilden till smartphonen.

  • Stäng av smartphonens vilo- och skärmlåsfunktioner innan du rör vid produkten med den.
  • NFC-funktionen går bara att använda när N-märket visas på produkten.
  • Håll smartphonen mot produkten i 1-2 sekunder tills PlayMemories Mobile startar.
  • Om du vill överföra två eller flera bilder, så välj MENU → (Trådlös)[Skicka t. Smartph.] för att välja bilder. Vänta tills skärmen som anger att anslutning är möjlig tänds, och anslut sedan produkten och smartphonen med hjälp av NFC.

Angående ”NFC”

NFC är en teknik som möjliggör trådlös kommunikation på kort håll mellan olika apparater, som t.ex. mobiltelefoner och IC-taggar. NFC gör datakommunikationen mycket enklare, eftersom man bara behöver röra vid en viss punkt.

 • NFC (Near Field Communication) är en internationell standard för teknik för trådlös kommunikation på kort håll.

OBS!

 • Det går att ställa in storleken för bilderna som ska skickas till smartphonen på [Original], [2M], eller [VGA].
  För att ändra bildstorleken gör man på följande sätt.
  • För en Android-smartphone
   Starta PlayMemories Mobile, och ändra bildstorleken med hjälp av [Inställningar][Kopiera bildstorlek].
  • För en iPhone/iPad
   Välj PlayMemories Mobile på inställningsmenyn, och ändra bildstorleken med hjälp av [Kopiera bildstorlek].
 • RAW-bilder omvandlas till JPEG-format när de skickas.
 • Om en indexbild visas på produkten går det inte att överföra bilder med hjälp av NFC-funktionen.
 • Om det inte går att ansluta, så prova följande åtgärder:
  • Starta PlayMemories Mobile på smartphonen, och för sedan smartphonen långsamt mot (N)-märket på den här produkten.
  • Om smartphonen är isatt i ett skal eller fodral, så ta av det.
  • Om produkten sitter i ett fodral, så ta av det.
  • Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] går det inte att ansluta produkten och smartphonen. Ställ in punkten [Flygplansläge][Av].
 • Det går inte att överföra filmer i AVCHD-format.
 • Det går inte att skicka filmer i XAVC S-format.

[192] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÖverföring av bilder till en datorSkicka till dator

Det går att överföra bilder som är lagrade i produkten till en dator som är ansluten till en trådlös åtkomstpunkt eller en trådlös bredbandsrouter för att göra säkerhetskopior på ett enkelt sätt. Installera PlayMemories Home på datorn och registrera åtkomstpunkten i produkten innan du börjar med denna manöver.

 1. Starta datorn.
 2. MENU(Trådlös) → [Skicka till dator].

OBS!

 • Beroende på datorns applikationsinställningar kan det hända att produkten stängs av när bilderna har lagrats i datorn.
 • Det går bara att överföra bilder från produkten till en dator i taget.
 • Om du vill överföra bilder till en annan dator, så anslut produkten till den datorn via USB och följ sedan anvisningarna i PlayMemories Home.

[193] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÖverföring av bilder till en TVVisa på TV

Det går att titta på bilder på en nätverksklar TV genom att överföra bilder från produkten utan att man behöver ansluta produkten till TV:n via någon kabel. För somliga TV-apparater behöver man utföra vissa manövrer på själva TV-apparaten. Se bruksanvisningen till TV-apparaten för närmare detaljer.

 1. MENU(Trådlös)[Visa på TV] → den apparat som ska anslutas.
 2. Om du vill spela upp bilder som ett bildspel, så tryck på i mitten på styrratten.

  • För att visa nästa/föregående bild för hand trycker man till höger/till vänster på styrratten.
  • För att ändra vilken apparat som ska anslutas trycker man nedtill på styrratten, och väljer sedan [Enhetslista].

Bildspelsinställningar

Det går att ändra bildspelsinställningarna genom att trycka nedtill på styrratten.

Val av uppspelning:
Används för att välja vilken grupp av bilder som ska visas.

Mappvisn. (Stillbilder):
Välj antingen [Alla] eller [Alla i mappen].

Datumvisning:
Välj antingen [Alla] eller [Alla på datumet].

Intervall:
Välj antingen [Kort] eller [Lång].

Effekter*:
Välj mellan [På] och [Av].

Uppspel.bildstorlek:
Välj mellan [HD] och [4K].

*Dessa inställningar gäller bara för BRAVIA TV-apparater som är kompatibla med de funktionerna.

OBS!

 • Denna funktion går att använda på TV-apparater med stöd för DLNA-återgivning.
 • Det går att spela upp bilder på en Wi-Fi Direct-klar TV eller nätverksklar TV (inklusive kabel-TV).
 • Om man vill ansluta den här produkten till en TV utan att använda Wi-Fi Direct måste man först registrera åtkomstpunkten.
 • Det kan ta en liten stund att visa bilderna på TV:n.
 • Det går inte att spela upp filmer på en TV via Wi-Fi. Använd en HDMI-kabel (säljs separat).

[194] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÄndring av inställningarna för Wi-Fi-funktionernaFlygplansläge

Ombord på flygplan och liknande går det att stänga av alla Wi-Fi-funktionerna tillfälligt.

 1. MENU (Trådlös) → [Flygplansläge] → önskad inställning.
  När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På] visas ett flygplansmärke på skärmen.

[195] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÄndring av inställningarna för Wi-Fi-funktionernaTryck på WPS

Om åtkomstpunkten är försedd med en WPS-knapp går det att registrera åtkomstpunkten i den här produkten helt enkelt genom att trycka på WPS-knappen.

 1. MENU(Trådlös) → [Tryck på WPS].
 2. Tryck på WPS-knappen på den åtkomstpunkt som du vill registrera

OBS!

 • [Tryck på WPS] fungerar bara om åtkomstpunktens säkerhetsinställning är inställd på WPA eller WPA2 och åtkomstpunkten har stöd för WPS-knappsmetoden. Om säkerhetsinställningen är inställd på WEP eller om åtkomstpunkten saknar stöd för WPS-knappsmetoden, så utför [Inst. åtkomstpunkt].
 • För närmare detaljer om vilka funktioner och inställningsmöjligheter som finns på din åtkomstpunkt, se bruksanvisningen till åtkomstpunkten eller kontakta åtkomstpunktens administratör.
 • Det kan hända att ingen anslutning är möjlig beroende på omgivningsförhållandena, t.ex. materialet i väggarna, om det finns hinder i vägen eller om den trådlösa signalöverföringen mellan produkten och åtkomstpunkten är för dålig. Om det skulle inträffa, så prova att flytta produkten någon annanstans eller flytta den närmare åtkomstpunkten.

[196] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÄndring av inställningarna för Wi-Fi-funktionernaInst. åtkomstpunkt

Det går att registrera åtkomstpunkten manuellt. Kontrollera allra först åtkomstpunktens SSID-namn, säkerhetssystem och lösenord innan du börjar med själva registreringsproceduren. I somliga apparater kan lösenordet vara förinställt. Se bruksanvisningen till åtkomstpunkten för närmare detaljer eller kontakta åtkomstpunktens administratör.

 1. MENU (Trådlös) → [Inst. åtkomstpunkt].
 2. Välj den åtkomstpunkt som du vill registrera.

  Om önskad åtkomstpunkt visas på skärmen: Välj önskad åtkomstpunkt.

  Om önskad åtkomstpunkt inte visas på skärmen: Välj [Manuell inställning] och ställ in åtkomstpunkten.

  *Se ”Hur man använder tangentbordet” angående inmatningsmetoden.

  • Om du valde [Manuell inställning], så mata in åtkomstpunktens SSID-namn och välj sedan säkerhetssystem.

 3. Mata in lösenordet, och välj [OK].

  • Åtkomstpunkter som inte är markerade med kräver inget lösenord.

 4. Välj [OK].

Hur man använder tangentbordet

När man behöver mata in text för hand tänds det ett tangentbord på skärmen.

 1. Inmatningsruta Här visas tecknen du matar in.
 2. Byt teckenuppsättning Varje gång man trycker på i mitten på styrratten ändras teckenuppsättningen mellan bokstäver, siffror och symboler.
 3. Tangentbord Varje gång man trycker på i mitten visas det tecken som kommer att matas in.

  Till exempel: Om du vill mata in ”abd”

  Välj knappen för ”abc” och tryck en gång på så att ”a” visas → välj ””((5) flytta markören) och tryck på → välj knappen för ”abc” och tryck två gånger på så att ”b” visas → välj knappen för ”def” och tryck en gång på så att ”d” visas.

 4. Avsluta Används för att avsluta teckeninmatningen.
 5. Flytta markören Används för att flytta markören åt höger eller vänster i inmatningsrutan.
 6. Radera Används för att radera tecknet innan markören.
 7. Används för att växla mellan stora och små bokstäver.
 8. Används för att mata in ett mellanslag.

 • För att avbryta inmatningen väljer man [Avbryt].

Övriga inställningspunkter

Beroende på åtkomstpunktens tillstånd eller inställningsmetod kan det behövas att man ställer in ytterligare punkter.

WPS PIN:
Används för att se PIN-koden som matas in i en ansluten apparat.

Anslutningsprioritet:
Välj [På] eller [Av].

Inställning IP-adress:
Välj [Auto] eller [Manuell].

IP-adress:
Om du matar in IP-adressen för hand, så mata in den inställda adressen.

Subnet-mask/Standard-gateway:
Om du ställer in [Inställning IP-adress][Manuell], så mata in IP-adressen så att den överensstämmer med nätverksmiljön.

OBS!

 • Om du vill prioritera den registrerade åtkomstpunkten, så ställ in punkten [Anslutningsprioritet][På].

[197] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÄndring av inställningarna för Wi-Fi-funktionernaRed. enhetsnamn

Det går att ändra enhetsnamnet under Wi-Fi Direct.

 1. MENU(Trådlös) → [Red. enhetsnamn].
 2. Välj inmatningsrutan och mata sedan in enhetsnamnet → [OK].

[198] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÄndring av inställningarna för Wi-Fi-funktionernaVisa MAC-adress

Används för att se den här produktens MAC-adress.

 1. MENU (Trådlös) → [Visa MAC-adress].

[199] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÄndring av inställningarna för Wi-Fi-funktionernaÅtrst SSID/lösen

Denna produkt delar anslutningsinformation för funktionerna [Skicka t. Smartph.] och [Inbyggd Smart-fjärr] med en apparat som har tillstånd att ansluta. Om du vill ändra vilken apparat som ska ha tillstånd att ansluta, så nollställ anslutningsinformationen.

 1. MENU(Trådlös) → [Åtrst SSID/lösen] [OK].

OBS!

 • Om du ansluter den här produkten till en smartphone efter att ha återställt anslutningsinformationen måste du registrera om smartphonen igen.

[200] Så här använder duHur man använder Wi-Fi-funktionernaÄndring av inställningarna för Wi-Fi-funktionernaÅterst. nätverksinst.

Används för att återställa alla nätverksinställningar till standardinställningarna.

 1. MENU(Trådlös) → [Återst. nätverksinst.] [OK].

[201] Så här använder duTillägg av applikationer till produktenPlayMemories Camera AppsPlayMemories Camera Apps

Det går att lägga till önskade funktioner till den här produkten genom att ansluta till applikationsnedladdningssidan (PlayMemories Camera Apps) via Internet. Därigenom blir det möjligt att utföra till exempel följande manövrer:

 • Det går att använda olika effekter när man tar bilder.
 • Det går att ladda upp bilder till olika nättjänster direkt från produkten.
 • Tryck på MENU(Program)[Introduktion] för närmare information om tjänsten och i vilka länder och områden den är tillgänglig.

[202] Så här använder duTillägg av applikationer till produktenPlayMemories Camera AppsRekommenderad datormiljö

Se följande webbadress för närmare detaljer om vilken datormiljö som rekommenderas för nedladdning av applikationer och för att lägga till funktioner till produkten:
”PlayMemories Camera Apps” webbsida (www.sony.net/pmca/)

[203] Så här använder duTillägg av applikationer till produktenHur man installerar applikationernaFör att öppna ett servicekonto

Du kan öppna ett kundkonto, som behövs för att kunna ladda ner applikationer.

 1. Gå till applikationsnedladdningssidan på Internet.
 2. Följ anvisningarna på skärmen för att skapa ett kundkonto.
  • Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ner önskad applikation till produkten.

[204] Så här använder duTillägg av applikationer till produktenHur man installerar applikationernaFör att ladda ner applikationer

Det går att ladda ner applikationer med hjälp av en dator.

 1. Gå till webbsidan för nedladdning av applikationer.
 2. Välj önskad applikation och ladda ner den till produkten enligt anvisningarna på skärmen.
  • Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln enligt anvisningarna på skärmen.

[205] Så här använder duTillägg av applikationer till produktenHur man installerar applikationernaNedladdning av applikationer direkt till produkten med hjälp av Wi-Fi-funktionen

Det går att ladda ner applikationer med hjälp av Wi-Fi-funktionen utan att ansluta produkten till en dator.

 1. MENU(Program) → Programlista(PlayMemories Camera Apps), och följ sedan anvisningarna på skärmen för att ladda ner applikationer.
  Glöm inte att skapa ett kundkonto först.

OBS!

 • När IP-adressinställningen för den här produkten är inställd på [Manuell] går det inte att ladda ner applikationer. Ställ in punkten [Inställning IP-adress][Auto].

[206] Så här använder duTillägg av applikationer till produktenHur man startar applikationernaFör att starta en nedladdad applikation

Starta en applikation som laddats ner från applikationsnedladdningssidan PlayMemories Camera Apps.

 1. MENU(Program) → [Programlista] → den applikation som du vill starta.

Tips

För att starta applikationer på ett snabbare sätt

Ställ in [Ladda ner program] och [Programlista] för programknappen. Det går att starta applikationer eller tända applikationslistan helt enkelt genom att trycka på specialknappen medan tagningsinformationsskärmen visas.

[207] Så här använder duTillägg av applikationer till produktenHantering av applikationerFör att avinstallera applikationer

Det går att avinstallera applikationer från den här produkten.

 1. MENU(Program) → Programlista[Programhantering][Hantera och ta bort].
 2. Välj den applikation som ska avinstalleras.
 3. Välj för att avinstallera applikationen.
 • Avinstallerade applikationer går att installera om igen vid behov senare. Se applikationsnedladdningssidan för närmare detaljer.

[208] Så här använder duTillägg av applikationer till produktenHantering av applikationerFör att ändra ordningen mellan applikationerna

Det går att ändra visningsordningen för tillagda applikationer på den här produkten.

 1. MENU (Program) → Programlista[Programhantering] [Sortera].
 2. Välj den applikation som du vill ändra ordningen för.
 3. Välj destination.

[209] Så här använder duTillägg av applikationer till produktenHantering av applikationerKontroll av kontoinformationen för PlayMemories Camera Apps

Kontoinformationen för ”Sony Entertainment Network” som är registrerad för produkten visas.

 1. MENU(Program) → Programlista[Programhantering] [Visa kontoinformation].

[210] Så här använder duUppspelning på en datorRekommenderad datormiljöRekommenderad datormiljö

Det går att kontrollera den rekommenderade datormiljön för mjukvaran på följande webbadress:
www.sony.net/pcenv/

[211] Så här använder duUppspelning på en datorHur man använder mjukvaranPlayMemories Home

Med hjälp av PlayMemories Home går det att göra följande:

 • Det går att importera bilder som är tagna med den här produkten till datorn.
 • Det går att spela upp de importerade bilderna på datorn.
 • Det går att dela bilderna på Internet med hjälp av PlayMemories Online.

I Windows går det även att göra följande:

 • Du kan organisera bilderna på datorn på en kalender efter tagningsdatum för att titta på dem.
 • Det går att redigera och korrigera bilder, t.ex. genom att beskära dem och ändra storleken.
 • Det går att skapa Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor eller DVD-skivor från AVCHD-filmer som importerats till datorn.
  Det går inte att skapa skivor med filmer i XAVC S-format, men det går att importera dem till en dator.
 • Du kan ladda upp bilder till olika nättjänster. (Internetanslutning krävs.)
 • Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer.
 • Internetanslutning krävs för att kunna använda PlayMemories Online och andra nätverkstjänster. Det kan hända att PlayMemories Online eller andra nätverkstjänster inte är tillgängliga i somliga länder eller områden.

[212] Så här använder duUppspelning på en datorHur man använder mjukvaranInstallation av PlayMemories Home

 1. Öppna datorns Internet-läsare, gå till följande webbsida och installera PlayMemories Home.
  • Fortsätt med installationen enligt anvisningarna på skärmen.
  • När installationen är klar startar PlayMemories Home.
  • Om programmet PMB (Picture Motion Browser), som medföljde produkter som såldes före 2011, redan finns installerat på datorn, kommer det att skrivas över när PlayMemories Home installeras. Använd PlayMemories Home.
 2. Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln.
  • Det kan hända att nya funktioner läggs till i PlayMemories Home. Även om PlayMemories Home redan är installerat på datorn, bör du ansluta den här produkten till datorn igen.

A: Till multi/mikro-USB-terminalen

B: Till ett USB-uttag på datorn

OBS!

 • Logga in som Administratör.
 • Det kan hända att man behöver starta om datorn. När ett meddelande om omstart tänds, så starta om datorn enligt anvisningarna på skärmen.
 • Det kan hända att DirectX också installeras beroende på datorns systemmiljö.

Tips

 • För närmare detaljer om PlayMemories Home, se hjälpfilerna i PlayMemories Home eller supportsidan för PlayMemories Home (http://www.sony.co.jp/pmh-se/) (endast på engelska).

[213] Så här använder duUppspelning på en datorHur man använder mjukvaranMjukvara för Mac-datorer.

Se följande webbadress för närmare detaljer om mjukvara för Mac-datorer:

http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/

Automatisk trådlös import

Programmet ”Automatisk trådlös import” behövs om du har en Mac-dator och vill importera bilder till datorn med hjälp av Wi-Fi-funktionen. Ladda ner programmet ”Automatisk trådlös import” från ovanstående webbadress och installera det på Mac-datorn. Se hjälpfilerna till programmet ”Automatisk trådlös import” för närmare detaljer.

OBS!

 • Vilken mjukvara som går att använda varierar i olika områden.

[214] Så här använder duUppspelning på en datorHur man använder mjukvaran”Image Data Converter”

Med hjälp av ”Image Data Converter” går det att göra följande:

 • Det går att redigera bilder som är tagna i RAW-format och göra olika korrigeringar för t.ex. färgtonkurvan och bildskärpan.
 • Det går att justera bildernas vitbalans och exponering, använda [Kreativa inst.], m.m.
 • Det går att lagra stillbilderna som visats och redigerats på datorn.
  Det går att spara stillbilderna antingen i RAW-format eller i ett mer allmänt filformat.
 • Det går att visa och jämföra RAW-bilderna och JPEG-bilderna som produkten har lagrat.
 • Det går att rangordna bilder i fem nivåer.
 • Det går att lägga till färgade etiketter.

[215] Så här använder duUppspelning på en datorHur man använder mjukvaranInstallation av ”Image Data Converter”

 1. Ladda ner och installera mjukvaran från följande webbsida (endast på engelska).

OBS!

 • Logga in som Administratör.

[216] Så här använder duUppspelning på en datorHur man använder mjukvaranFör att öppna ”Guide för Image Data Converter”

Windows:

[Start][Alla program][Image Data Converter][Hjälp][Image Data Converter Ver.4].

 • I Windows 8, starta [Image Data Converter Ver.4], och välj [Hjälp] på menyraden → [Guide för Image Data Converter].

Mac:

Finder → [program][Image Data Converter] [Image Data Converter Ver.4], och välj [Hjälp] på menyraden → [Guide för Image Data Converter].

[217] Så här använder duUppspelning på en datorAnslutning av den här produkten till en datorFör att ansluta produkten till en dator

 1. Sätt i ett tillräckligt uppladdat batteripaket i produkten, eller anslut den till ett vägguttag med hjälp av en nätadapter AC-UD10 (säljs separat).
 2. Slå på produkten och datorn.
 3. Anslut produkten till datorn med hjälp av den medföljande mikro-USB-kabeln (A) .

  • Om produkten ansluts till datorn med hjälp av mikro-USB-kabeln när punkten [USB-strömförsörjn.] är inställd på [På], förses produkten med ström från datorn. (Standardinställning: [På])

[218] Så här använder duUppspelning på en datorAnslutning av den här produkten till en datorFör att importera bilder till datorn

Med hjälp av PlayMemories Home går det lätt att importera bilder. Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer om de olika funktionerna i PlayMemories Home.

För att importera bilder till datorn utan att använda PlayMemories Home (för Windows)

Om AutoPlay-guiden tänds när den här produkten ansluts till en dator via USB, så klicka på [Öppna mappen för att visa filerna][OK][DCIM] eller [MP_ROOT]. Kopiera sedan önskade bilder till datorn.

 • Om Device Stage tänds på en dator med Windows 7 eller Windows 8, så dubbelklicka på [Bläddra i filer] → medieikonen → den mapp där bilderna som du vill importera finns lagrade.

För att importera bilder till datorn utan att använda PlayMemories Home (för Mac)

Anslut produkten till din Mac-dator. Dubbelklicka på ikonen för den nyupptäckta enheten på skrivbordet → den mapp där bilden som du vill importera finns lagrad. Dra sedan bildfilen till hårddiskikonen.

OBS!

 • Använd PlayMemories Home för att utföra manövrer som att importera AVCHD-filmer till datorn.
 • Undvik att redigera eller på annat sätt bearbeta AVCHD-filmer /mappar från den anslutna datorn. Då kan filmfilerna bli skadade eller ospelbara. Undvik att radera eller kopiera AVCHD-filmer på minneskortet från datorn. Sony kan inte hållas ansvariga för konsekvenserna av sådana manövrer som utförs via datorn.

[219] Så här använder duUppspelning på en datorAnslutning av den här produkten till en datorFör att koppla bort produkten från datorn

Används för att avsluta en USB-anslutning mellan den här produkten och en dator.

Utför steg 1 och 2 nedan innan du utför någon av följande manövrer:

 • Kopplar loss kabeln.
 • Tar ut minneskortet.
 • Stänger av produkten.

 1. Klicka på (Utför säker borttagning av USB-masslagringsenhet) i aktivitetsfältet.
 2. Klicka på meddelandet som visas.

OBS!

 • På Mac-datorer drar man minneskortsikonen eller enhetsikonen till papperskorgsikonen. Produkten kopplas bort från datorn.
 • På datorer med Windows 7/Windows 8 kan det hända att bortkopplingsikonen inte tänds. I så fall går det att hoppa över steg 1 och 2 ovan.

[220] Så här använder duUppspelning på en datorHur man skapar filmskivorSkivtyp

Högupplösningsbildkvalitet (HD)
På Blu-ray-skivor går det att spela in filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) med längre speltid än på DVD-skivor.

Högupplösningsbildskvalitet (HD) (AVCHD-skivor)
Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att lagra på inspelningsbara DVD-skivor, som t.ex. DVD-R-skivor för att skapa skivor med högupplösningsbildkvalitet (HD).

 • Skivor med högupplösningsbildkvalitet (HD-skivor) går att spela i apparater som kan spela upp filer i AVCHD-format, t.ex. Sonys Blu-ray Disc-spelare och PlayStation®3. Sådana skivor går inte att spela i vanliga DVD-spelare.

Standardbildkvalitet (STD)
Filmer med högupplösningsbildkvalitet (HD) går att omvandla till standardbildkvalitet (STD) för att lagra dem på inspelningsbara DVD-skivor, som t.ex. DVD-R-skivor, och därigenom skapa skivor med standardbildkvalitet (STD).

Tips

Följande sorters 12 cm skivor går att använda tillsammans med PlayMemories Home. Se ”För att skapa Blu-ray-skivor” för närmare detaljer om Blu-ray-skivor.

DVD-R/DVD+R/DVD+R DL: Ej omskrivbara

DVD-RW/DVD+RW: Omskrivbara

 • Se till att din ”PlayStation 3” alltid är uppdaterad till den senaste systemversionen.
 • Det kan hända att ”PlayStation 3” inte säljs i somliga områden.

[221] Så här använder duUppspelning på en datorHur man skapar filmskivorVal av metod för att skapa skivor

Det går att skapa skivor med filmer i AVCHD-format som är inspelade med den här produkten. Vilka sorters apparater som skivorna går att spela i varierar beroende på skivtypen. Välj en lämplig metod i förhållande till din skivspelare.
Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer om hur man skapar skivor med hjälp av PlayMemories Home. (Gäller endast Windows)

Skapa en skiva med högupplösningsbildkvalitet (HD)
Filmformat som går att använda: PS, FX, FH
Uppspelningsapparat: Uppspelningsapparater för Blu-ray-skivor (Sonys Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®3, osv.)

Skapa en skiva med högupplösningsbildkvalitet (HD) (AVCHD-skiva)
Filmformat som går att använda: PS*, FX*, FH
Uppspelningsapparat: Uppspelningsapparater för AVCHD-format (Sonys Blu-ray Disc-spelare, PlayStation®3, osv.)

Skapa en skiva med standardbildkvalitet (STD)
Filmformat som går att använda: PS*, FX*, FH*
Uppspelningsapparat: Vanliga uppspelningsapparater för DVD-skivor (DVD-spelare, datorer som kan spela DVD-skivor, osv.)

*Det går att skapa skivor med filmer som är inspelade i dessa format med hjälp av PlayMemories Home genom att nedkonvertera bildkvaliteten.

[222] Så här använder duUppspelning på en datorHur man skapar filmskivorFör att skapa skivor med hjälp av någon annan apparat än en dator

Det går även att skapa skivor i Blu-ray-inspelare osv. Vilka sorters skivor som går att skapa beror på vilken apparat som används.

Blu-ray-inspelare:

Högupplösningsbildkvalitet (HD)

Standardbildkvalitet (STD)

Hårddiskinspelare, osv.:

Standardbildkvalitet (STD)

OBS!

 • När man skapar AVCHD-skivor med hjälp av PlayMemories Home från filmer som är inspelade med punkten [Inspelningsinst.] inställd på [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/[50i 24M(FX)] eller [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)], omvandlas bildkvaliteten, och det går inte att skapa skivor med den ursprungliga bildkvaliteten. Att omvandla bildkvaliteten kan ta lång tid. Om du vill spela in filmer med den ursprungliga bildkvaliteten, använd Blu-ray-skivor.
 • För att kunna skapa Blu-ray-skivor från filmer som är inspelade i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-format, krävs en apparat som är kompatibel med AVCHD-format Ver. 2.0. Blu-ray-skivorna som skapas går bara att spela i apparater som är kompatibla med AVCHD-format Ver. 2.0.
 • Se bruksanvisningen till den apparat du använder för närmare detaljer om hur man skapar skivor.
 • Filmer som är inspelade med punkten [Filformat] inställd på [XAVC S] går inte att kopiera till skivor.

[223] Så här använder duUppspelning på en datorHur man skapar filmskivorFör att skapa Blu-ray-skivor

Det går att skapa Blu-ray-skivor från AVCHD-filmer som importerats till en dator. Datorn måste vara kapabel att skapa Blu-ray-skivor. Både BD-R-skivor (ej omskrivbara) och BD-RE-skivor (omskrivbara) går att använda. Det går inte att göra multi-session-inspelningar. Om du vill använda PlayMemories Home för att skapa Blu-ray-skivor, så glöm inte att installera den speciella tilläggsmjukvaran. Se följande webbsida för närmare detaljer:

http://support.d-imaging.sony.co.jp/BDUW/

Vid installationen måste datorn vara ansluten till Internet. Se hjälpfilerna till PlayMemories Home för närmare detaljer.

OBS!

 • För att det ska gå att spela upp Blu-ray-skivor som är inspelade i [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]-format, måste uppspelningsapparaten kunna hantera AVCHD-format Ver. 2.0.

[224] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenFörsiktighetsåtgärderFörsiktighetsåtgärder

Säkerhetskopiering av minneskort

I följande fall kan data bli förstörda. Var noga med att göra en kopia av dina data för säkerhets skull.

 • Om minneskortet tas ut eller om produkten stängs av medan läsning eller skrivning pågår på minneskortet.
 • Om minneskortet används på platser där det utsätts för statisk elektricitet eller elektriska störningar.

För att skapa en bilddatabasfil

När man sätter i ett minneskort som inte innehåller någon bilddatabasfil i produkten och slår på strömmen, skapar produkten automatiskt en bilddatabasfil och använder därigenom en del av minneskortets kapacitet. Den processen kan ta lång tid och det går inte att använda produkten förrän den processen är klar.
Om det skulle uppstå något fel i databasfilen, så exportera alla dina bilder till datorn med hjälp av PlayMemories Home, och formatera sedan om minneskortet i den här apparaten.

Undvik att använda eller förvara produkten på följande sorters ställen

 • På extremt varma, kalla eller fuktiga ställen
  På platser som t.ex. inuti en bil som står parkerad i solen kan kamerahuset bli deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • Förvaring rakt i solen eller i närheten av ett element
  Kamerahuset kan bli missfärgat eller deformerat, vilket i sin tur kan leda till andra fel.
 • På platser som utsätts för skakningar eller vibrationer
 • I närheten av starka magneter
 • På sandiga eller dammiga ställen
  Var försiktig så att det inte kommer in sand eller damm i produkten. Det kan leda till fel på produkten som ibland inte går att reparera.

När du bär omkring produkten

Sätt dig inte i en stol eller någon annanstans med produkten i bakfickan på byxorna eller kjolen, eftersom produkten då kan gå sönder eller det blir fel på den.

Angående användningstemperaturen

Denna produkt är avsedd att användas vid en temperatur på mellan 0 °C och 40 °C. Vi avråder från tagning på extremt kalla eller varma ställen utanför detta temperaturområde.

Angående kondensbildning

 • Om produkten förs direkt från ett kallt till ett varmt ställe, kan fukt kondensera inuti eller på utsidan av produkten. Denna kondens kan leda till fel på produkten.
 • Om det skulle bildas kondens (imma), så stäng av produkten och vänta i ungefär en timme tills fukten avdunstat. Observera att även om du försöker ta bilder med imma kvar inuti objektivet går det inte att få tydliga bilder.

Angående funktionerna som går att använda med den här produkten

I den här bruksanvisningen beskrivs de olika funktionerna för 1080 60i-kompatibla apparater och 1080 50i-kompatibla apparater. Se efter om den här produkten är 1080 60i-kompatibel eller 1080 50i-kompatibel genom att kontrollera om följande märken sitter på undersidan av produkten.

 • 1080 60i-kompatibel apparat: 60i
 • 1080 50i-kompatibel apparat: 50i

Att observera ombord på flygplan

 • Ställ in punkten [Flygplansläge][På] ombord på flygplan.

Angående bilddatakompatibiliteten

Den här produkten följder de universella DCF-normerna (Design rule for Camera File system) som etablerats av JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • Vi kan inte garantera att det går att spela upp bilder som är tagna med den här produkten på annan utrustning, eller att det går att spela upp bilder som är tagna eller redigerade med annan utrustning på den här produkten.

Att observera vid uppspelning av filmer på andra apparater

 • Den här produkten använder MPEG-4 AVC/H.264 High Profile för att spela in i AVCHD-format. Av den anledningen går filmer som är inspelade i AVCHD-format med den här produkten inte att spela upp i följande sorters apparater.
  • Andra apparater som visserligen är kompatibla med AVCHD-format, men som saknar stöd för High Profile.
  • Apparater som inte är kompatibla med AVCHD-format.

  Den här produkten använder även MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile för att spela in i MP4-format. Använd därför apparater med stöd för MPEG-4 AVC/H.264 för att spela upp filmer som är inspelade i MP4-format med den här produkten.

 • Skivor som är inspelade med HD-bildkvalitet (högupplösning) går bara att spela upp i apparater som är kompatibla med AVCHD-format.
  Skivor med HD-bildkvalitet går inte att spela upp i vanliga DVD-baserade spelare eller inspelare, eftersom de inte är kompatibla med AVCHD-format. Det kan även hända att DVD-baserade spelare och inspelare inte kan mata ut skivor som är inspelade med HD-bildkvalitet i AVCHD-format.

Angående bildskärmen, sökaren och objektivet

 • Bildskärmen är tillverkad med extrem högprecisionsteknik, vilket gör att minst 99,99 % av bildpunkterna är användbara för praktiskt bruk. Det kan dock förekomma små punkter som alltid är svarta eller alltid lyser (vitt, rött, blått eller grönt) på skärmen. Sådana punkter är normala för tillverkningsprocessen och påverkar inte bilderna som lagras på något sätt.
 • Om skärmen eller objektivet får ligga rakt i solen under längre tid finns det risk för fel. Var försiktig med att lägga produkten nära ett fönster eller utomhus.
 • Tryck inte på bildskärmen. Bildskärmen kan bli missfärgad och det finns risk att det blir fel på den.
 • På kalla ställen kan det hända att det uppstår en svans efter bilder på skärmen. Detta beror inte på något fel.
 • Om det skulle komma vattendroppar eller annan vätska på skärmen, så torka genast av den med en mjuk duk. Om skärmen får förbli våt kan ytan på skärmen ändras eller skadas. Det kan leda till fel.
 • När batteripaketet laddas ur kan det hända att produkten stängs av med objektivet i utskjutet läge Sätt i ett uppladdat batteripaket och slå sedan på produkten igen.
 • Undvik att stöta till objektivet eller trycka onödigt hårt på det.
 • Håll inte kameran i bildskärmen eller i sökaren.
 • Om du använder ett motorzoomobjektiv, så var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna eller några andra föremål kläms fast i objektivet.
 • Var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna när du trycker ner sökaren.
 • Försök inte trycka ner sökaren med våld när okularet är utdraget.
 • Om det kommer vatten, sand eller damm på sökaren finns det risk för fel.

Att observera angående blixten

 • Håll aldrig produkten i blixten när du bär omkring produkten, och undvik att trycka onödigt hårt på den.
 • Om det kommer in vatten, damm eller sand i blixten när den är öppen, finns det risk att det blir fel på den.
 • Var försiktig så att du inte kommer i kläm med fingrarna när du trycker ner blixten.

Att observera när produkten ska kasseras eller överlåtas

Om denna produkt ska kasseras eller överlåtas, så var noga med att utföra följande manöver för att skydda privat information.
 • Utför kommandot [Återställ inställning] för att återställa alla inställningar.

[225] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenFörsiktighetsåtgärderAngående det inbyggda återuppladdningsbara batteriet

Denna kamera har ett inbyggt återuppladdningsbart batteri för att hålla kvar datumet, klockan och övriga inställningar i minnet, oavsett om kameran är påslagen eller ej, och oavsett om batteripaketet är uppladdat eller urladdat. Det återuppladdningsbara batteriet laddas upp hela tiden så länge man använder produkten. Om produkten används bara korta stunder i taget laddas dock batteriet gradvis ur. Om produkten inte används alls på ungefär 1 månad(er) blir det helt urladdat. Glöm i så fall inte att ladda upp detta återuppladdningsbara batteri igen innan du använder produkten. Även om det återuppladdningsbara batteriet inte är uppladdat går det fortfarande att använda produkten, så länge man inte behöver lagra datumet och tidpunkten.

Uppladdningsmetod för det inbyggda återuppladdningsbara batteriet

Sätt i ett uppladdat batteripaket i produkten, eller anslut produkten till ett vägguttag med hjälp av den medföljande nätadaptern, och låt sedan produkten ligga avstängd i minst ett dygn.

[226] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenFörsiktighetsåtgärderAtt observera angående batteripaketet

Uppladdning av batteripaketet

 • Ladda upp batteripaketet (medföljer) innan du använder produkten för allra första gången.
 • Ett uppladdat batteripaket laddas gradvis ur även om det inte används. Ladda därför upp batteripaketet varje gång innan det ska användas, så att du inte missar några chanser att ta bilder.
 • Batteripaketet går att ladda upp även när det inte är helt urladdat. Det går att använda delvis uppladdade batteripaket.
 • Om laddningslampan börjar blinka och uppladdningen avbryts mitt i, så prova att ta ut batteripaketet en gång och sedan sätta i det igen.
 • Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10 °C och 30 °C. Det kan hända att batteripaketet inte går att ladda upp ordentligt vid temperaturer utanför detta område.
 • Om man ansluter denna produkt till en bärbar dator som inte är ansluten till någon annan strömkälla, kan batteriet i datorn laddas ur. Undvik att ladda upp den här produkten med hjälp av en bärbar dator under alltför lång tid.
 • Undvik att slå på, stänga av eller starta om datorn, eller väcka den från viloläge, medan den här produkten är ansluten till datorn via USB-kabeln. Det kan leda till fel på produkten. Koppla bort produkten från datorn innan du utför någon av ovanstående manövrer.
 • Vi kan inte garantera att det går att ladda upp batteripaket med hjälp av en hembyggd eller ombyggd dator.

Uppladdningstid (full uppladdning)

Uppladdningstiden är ungefär 230 minuter när den medföljande nätadaptern används Ovanstående uppladdningstid gäller vid uppladdning av ett helt urladdat batteripaket vid en temperatur på 25 °C. Uppladdningen kan ta längre tid beroende på användningsförhållandena eller andra omständigheter.

För att använda batteripaketet på ett effektivt sätt

 • Batteripaketets prestanda försämras under kalla förhållanden. Detta innebär att batteripaketet inte går att använda lika länge på kalla ställen. För att batteripaketet ska vara så länge som möjligt rekommenderar vi att du stoppar det i en ficka nära kroppen för att hålla det varmt, och väntar med att sätta i det i produkten tills precis innan du tänker börja ta bilder. Om du har metallföremål som t.ex. nycklar i fickan, så var försiktig så att det inte uppstår kortslutning.
 • Batteripaketet tar slut snabbare om man använder blixten eller zoomen ofta.
 • Vi rekommenderar att du tar med dig extra batteripaket i reserv och att du tar några provbilder innan du börjar ta de riktiga bilderna.
 • Undvik att utsätta batteripaketet för vatten. Batteripaketet är inte vattentätt.
 • Undvik att lägga batteripaketet på alltför varma ställen, som t.ex. i bilen eller rakt i solen.
 • Om batterikontakterna är smutsiga kan det hända att det inte går att slå på produkten eller att batteripaketet inte går att ladda upp ordentligt. Rengör i så fall batteripaketet genom att torka bort allt damm med en mjuk duk eller en bomullstuss.

Indikatorn för återstående batteriladdning

 • Indikatorn för återstående batteriladdning visas på skärmen.

   

  A: Hög batterinivå

  B: Batteriet slut

 • Det tar ungefär en minut innan indikatorn för återstående batteriladdning visar rätt.
 • Det kan hända att indikatorn för återstående batteriladdning visar fel under somliga användnings- eller miljöförhållanden.
 • Om man inte gör någonting med produkten på en viss tid medan den är påslagen, stängs produkten automatiskt av (automatisk avstängningsfunktion).
 • Om indikatorn för återstående batteriladdning inte tänds på skärmen, så tryck på DISP (visningssätt)-knappen så att den tänds.

Förvaring av batteripaketet

 • För att batteripaketet ska fortsätta att fungera ordentligt även när det ligger förvarat under lång tid, bör man ta fram det åtminstone en gång om året och ladda upp det, och sedan ladda ur det helt i produkten innan man stoppar undan det igen. Förvara batteripaketet torrt och svalt.
 • För att använda upp batteriströmmen kan man låta produkten ligga inställd på bildspelsuppspelning ända tills den stängs av.
 • Stoppa batteripaketet i en plastpåse när du bär omkring det eller när det ska förvaras för att undvika att det kommer i kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till fläckar på kontakterna, kortslutning, m.m.

Angående batteripaketets bruksliv

 • Batteripaketets bruksliv är begränsat. När samma batteripaket används många gånger, eller när samma batteripaket används under lång tid, sjunker gradvis batterikapaciteten. Om batteripaketets användningstid har blivit väldigt kort är det förmodligen dags att byta ut det mot ett nytt.
 • Batteripakets bruksliv varierar med hur det förvaras, och med användningsförhållandena och användningsmiljön.

[227] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenFörsiktighetsåtgärderUppladdning av batteripaketet

 • Den medföljande nätadaptern är enbart avsedd att användas tillsammans med denna produkt. Anslut den inte till några andra elektroniska apparater. Det kan leda till fel på dem.
 • Var noga med att använda en äkta Sony-nätadapter.
 • Om produktens laddningslampa börjar blinka under uppladdningen, så ta ut batteripaketet som höll på att laddas upp och sätt sedan i samma batteripaket ordentligt igen i produkten. Om laddningslampan börjar blinka igen kan det betyda att det är fel på batteripaketet eller att ett batteripaket av annat än angiven sort är isatt. Kontrollera att batteripaketet är av rätt typ.
  Om batteripaketet är av rätt sort, så ta ut det och prova att sätta i ett nytt eller ett annat batteripaket för att se om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska. Om det nyisatta batteripaketet laddas upp som det ska, är det förmodligen fel på den första batteripaketet.
 • Om laddningslampan börjar blinka trots att nätadaptern är ansluten både till produkten och till vägguttaget, betyder det att uppladdningen har avbrutits tillfälligt och är i standbyläge. Uppladdningen avbryts automatiskt och går över i vänteläge när temperaturen är utanför det rekommenderade användningsområdet. När temperaturen kommer tillbaka inom det lämpliga området återupptas uppladdningen och laddningslampan tänds igen. Vi rekommenderar att batteripaketet laddas upp vid en omgivningstemperatur på mellan 10°C och 30°C.
 • Det går inte att ta bilder eller spela upp bilder medan den medföljande nätadaptern är ansluten till produkten.

[228] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenFörsiktighetsåtgärderMinneskort

Minneskort

Korttypsindikeringar i hjälpguiden

Memory Stick PRO Duo
(Memory Stick XC-HG Duo/Memory Stick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo)

Memory Stick Micro
(Memory Stick Micro (M2)/Memory Stick Micro (Mark2))

SD-kort
(SD-minneskort/SDHC-minneskort/SDXC-minneskort)

microSD-minneskort
(microSD-minneskort/microSDHC-minneskort/microSDXC-minneskort)

 • Memory Stick PRO Duo-minneskort och SD-kort med en kapacitet på upp till 64 GB har testats och befunnits fungera tillsammans med den här produkten.
 • Memory Stick Micro-minneskort på upp till 16 GB och microSD-minneskort på upp till 64 GB har testats och befunnits fungera i den här produkten.
 • För att spela in filmer rekommenderar vi följande sorters minneskort:
  • (Mark2) (Memory Stick PRO Duo (Mark2))
  • (Memory Stick XC-HG Duo (Mark2))
  • (Memory Stick PRO-HG Duo)
  • (Mark2) (Memory Stick Micro (Mark2))
  • SD-kort av Klass 4 eller snabbare, microSD-minneskort av Klass 4 eller snabbare
 • Om du vill spela in filmer i XAVC S-format så använd följande sorters minneskort:
  • SDXC-minneskort upp till 64 GB (Klass 10 eller snabbare)
  • UHS-I-kompatibla SDXC-minneskort på upp till 64 GB
  • Memory Stick XC-HG Duo
 • SD-kort stödjer även UHS-I-standarden.

OBS!

 • Den allra första gången du använder ett minneskort i den här produkten rekommenderar vi att du formaterar minneskortet i produkten innan du börjar ta bilder, för att minneskortet ska fungera på ett stabilt sätt sedan.
  Observera att alla data på minneskortet raderas för gott när man formaterar det, och går inte att återställa. Spara först eventuella viktiga data på en dator eller liknande.
 • När man tar bilder och raderar bilder om och om igen under lång tid kan det hända att data i filerna på minneskortet blir fragmenterade, vilket kan leda till att filminspelningar plötsligt avbryts mitt under en tagning. Om det skulle inträffa, så spara dina bilder på en dator eller någon annan lagringsplats, och utför sedan kommandot [Formatera].
 • Vi kan inte garantera att minneskort som formaterats i en dator fungerar ordentligt i den här produkten.
 • Hastigheten för läsning/skrivning av data varierar beroende på vilken kombination av minneskort och övrig utrustning som används.
 • Vi rekommenderar att du gör en säkerhetskopia av viktiga data, t.ex. på hårddisken i en dator.
 • Klistra inte fast etiketter på själva minneskortet eller på minneskortsadaptrar.
 • Undvik att röra vid kontaktdelen på minneskort med fingrarna eller med metallföremål.
 • Undvik att slå på, böja eller tappa minneskort.
 • Försök inte ta isär eller ändra på minneskort.
 • Utsätt inte minneskort för vatten.
 • Låt inte minneskort ligga inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet av misstag.
 • Minneskort kan vara varma när de precis har använts en lång stund. Var försiktig när du hanterar det.
 • Försök aldrig sätta i ett minneskort som inte passar i minneskortsfacket. Det leder till fel.
 • Undvik att använda eller förvara minneskort under följande sorters förhållanden:
  • På platser med hög temperatur, t.ex. i en bil som står parkerad i solen.
  • På platser rakt i solen.
  • På platser där det är fuktigt eller där det förekommer frätande substanser.
 • Bilder som är lagrade på Memory Stick XC-HG Duo-minneskort, SDXC-minneskort eller microSDXC-minneskort går inte att importera till eller spela upp på datorer eller A/V-apparater som inte är kompatibla med exFAT när de ansluts via en mikro-USB-kabel. Kontrollera att apparaten är kompatibel med exFAT innan du ansluter den till den här produkten. Om man ansluter produkten till en inkompatibel apparat kan det hända att det visas en uppmaning att formatera minneskortet. Formatera aldrig minneskortet om en sådan uppmaning visas, eftersom alla data på minneskortet då blir raderade. (exFAT är det filsystem som används på Memory Stick XC-HG Duo-minneskort, SDXC-minneskort och microSDXC-minneskort.)

Att observera när en minneskortsadapter används (säljs separat)

 • Kontrollera att minneskortet är vänt på rätt håll innan du sätter i det i minneskortsadaptern, och stick sedan in det så långt det går. Om minneskortet inte är isatt på rätt sätt finns det risk för fel.
 • Om du tänker använda ett Memory Stick Micro-minneskort eller ett microSD-minneskort i den här produkten, så var noga med att först sätta i det i en speciellt avsedd minneskortsadapter.

Memory Stick

Följande sorters Memory Stick-minneskort går att använda i den här produkten. Vi kan dock inte garantera att samtliga funktioner på alla sorters Memory Stick- minneskort fungerar ordentligt.

 • Memory Stick PRO Duo: *1*2*3
 • Memory Stick PRO-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick XC-HG Duo: *1*2
 • Memory Stick Micro (M2): *1
 • Memory Stick Micro (Mark2): *1

*1Denna typ av Memory Stick-minneskort är utrustad med MagicGate-funktioner. MagicGate är en upphovsrättsskyddsteknik som använder kryptering. Datalagring/uppspelning som kräver MagicGate-funktioner går inte att utföra på den här produkten.

*2 Stödjer dataöverföring på hög hastighet med hjälp av ett parallellt gränssnitt.

*3Endast minneskort som är märkta med Mark2 går att använda för att spela in filmer.

Att observera vid användning av Memory Stick Micro- minneskort (säljs separat)

 • Denna produkt är kompatibel med Memory Stick Micro-minneskort (M2). M2 är en förkortning för Memory Stick Micro-minneskort.
 • Om du tänker använda ett Memory Stick Micro-minneskort i den här produkten, så var noga med att först sätta i Memory Stick Micro-minneskortet i en M2-adapter i Duo-storlek. Om man sätter i ett Memory Stick Micro- minneskort direkt i produkten utan att använda enM2-adapter i Duo-storlek kan det hända att det inte går att mata ut minneskortet ur produkten igen.
 • Låt aldrig Memory Stick Micro- minneskort ligga inom räckhåll för små barn. De kan råka svälja minneskortet av misstag.

[229] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenRengöring av den här produktenAngående rengöring

Rengöring av objektivet och blixten

Använd en mjuk duk för att torka bort ev. fingeravtryck, damm osv. från objektivet och blixten.

Rengöring av objektivet

 • Använd inte rengöringslösningar som innehåller organiska lösningsmedel som thinner eller bensin.
 • Använd en blåsborste som finns i handeln för att avlägsna damm från linsytan. Om smutsen sitter fast på ytan, så torka bort den försiktigt med en mjuk duk eller en pappersnäsduk som fuktats med linsrengöringsvätska. Torka i en spiral från mitten och ut mot kanten. Spruta aldrig linsrengöringsvätska direkt på linsytan.

Rengöring av blixten

Rengör blixtens yta innan blixten ska användas. Hettan när blixten utlöses kan göra att smuts på blixtens yta börjar ryka eller brinna. Använd en mjuk duk för att torka bort damm, smuts osv. från blixtytan.

Rengöring av produktens yta

Rengör produktens yta med en mjuk duk som fuktats med vatten, och torka sedan torrt med en torr duk. För att förhindra skador på ytfinishen eller höljet:

 • Utsätt inte produkten för kemikalier som thinner, bensin, sprit, engångstrasor, insektsmedel, solmedel eller liknande.
 • Undvik att röra vid produkten om du har sådana kemikalier på händerna.
 • Låt inte produkten ligga i kontakt med gummi eller vinyl under lång tid.

Rengöring av LCD-skärmen

 • Om fett eller handkräm eller liknande från händerna får bli kvar på skärmen kan ytskiktet lätt flagna av. Torka bort fettet eller handkrämen så fort som möjligt.
 • Om man torkar av bildskärmen alltför hårt med papper eller liknande kan ytskiktet bli repat.
 • Om LCD-skärmen blir smutsig på grund av damm eller fingeravtryck, så avlägsna först försiktigt dammet från ytan och torka sedan rent skärmen med en mjuk duk eller liknande.

[230] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenAntal lagringsbara stillbilder och den inspelningsbara tiden för filmerAntal stillbilder

Antalet stillbilder som går att lagra kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.

[Bildstorlek]: [L: 20M]
När punkten [Aspekt] är inställd på [3:2]*

Standard

2GB: 295 bilder

4GB: 590 bilder

8GB: 1200 bilder

16GB: 2400 bilder

32GB: 4850 bilder

64GB: 9600 bilder

Fin

2GB: 170 bilder

4GB: 345 bilder

8GB: 700 bilder

16GB: 1400 bilder

32GB: 2800 bilder

64GB: 5600 bilder

Extra fin

2GB: 125 bilder

4GB: 255 bilder

8GB: 520 bilder

16GB: 1000 bilder

32GB: 2050 bilder

64GB: 4150 bilder

RAW & JPEG

2GB: 58 bilder

4GB: 115 bilder

8GB: 235 bilder

16GB: 475 bilder

32GB: 950 bilder

64GB: 1900 bilder

RAW

2GB: 88 bilder

4GB: 175 bilder

8GB: 355 bilder

16GB: 710 bilder

32GB: 1400 bilder

64GB: 2850 bilder

*När punkten [Aspekt] är inställd på något annat än [3:2] går det att lagra fler bilder än vad som anges ovan. (Utom när punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW].)

OBS!

 • Även om det återstående antalet lagringsbara bilder är högre än 9 999, visas indikatorn ”9999”.
 • När bilder som är tagna med andra produkter spelas upp på den här produkten kan det hända att de inte visas i sin verkliga storlek.

[231] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenAntal lagringsbara stillbilder och den inspelningsbara tiden för filmerInspelningsbar tid för filmer

I nedanstående tabell anges den ungefärliga maximala tiden som det går att spela in på minneskort som är formaterade i den här produkten. Dessa värden är den sammanlagda inspelningstiden för alla filmfiler på minneskortet. Den inspelningsbara tiden kan variera beroende på tagningsförhållandena och minneskortet.

Värdena när punkten [Filformat] är inställd på [XAVC S] respektive [AVCHD] gäller när vid tagning med punkten [Dubbelinsp. av video] inställd på [Av].

(h (timmar), m (minuter))

[Filformat]:[XAVC S]

60p 50M

50p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

30p 50M

25p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

24p 50M (Gäller endast 1080 60i-kompatibla modeller.)

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

120p 50M

100p 50M

2GB: -

4GB: -

8GB: -

16GB: -

32GB: -

64GB: 2 h 35 m

[Filformat]:[AVCHD]

60i 24M(FX)

50i 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

60i 17M(FH)

50i 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

60p 28M(PS)

50p 28M(PS)

2GB: 9 m

4GB: 15 m

8GB: 35 m

16GB: 1 h 15 m

32GB: 2 h 30 m

64GB: 5 h 5 m

24p 24M(FX)

25p 24M(FX)

2GB: 10 m

4GB: 20 m

8GB: 40 m

16GB: 1 h 30 m

32GB: 3 h

64GB: 6 h

24p 17M(FH)

25p 17M(FH)

2GB: 10 m

4GB: 30 m

8GB: 1 h

16GB: 2 h

32GB: 4 h 5 m

64GB: 8 h 15 m

[Filformat]:[MP4]

1440×1080 12M

2GB: 15 m

4GB: 40 m

8GB: 1 h 20 m

16GB: 2 h 45 m

32GB: 5 h 30 m

64GB: 11 h 5 m

VGA 3M

2GB: 1 h 10 m

4GB: 2 h 25 m

8GB: 4 h 55 m

16GB: 9 h 55 m

32GB: 20 h

64GB: 40 h 10 m

Det går att spela in oavbrutet i upp till ungefär 29 minuter per tagning (begränsat av produktens specifikationer). För filmer i [MP4 12M]-format är den maximala kontinuerliga inspelningstiden ungefär 15 minuter (begränsat av en maximal filstorlek på 2 GB).

OBS!

 • Den inspelningsbara tiden för filmer varierar eftersom den här produkten spelar in med variabelt bittal (VBR), som gör att bildkvaliteten automatiskt justeras i förhållande till scenen som spelas in.
  När man filmar ett motiv som rör sig snabbt blir bilden tydligare, men samtidigt sjunker den möjliga inspelningsbara tiden eftersom det går åt mer minne för inspelningen.
  Den inspelningsbara tiden varierar även beroende på tagningsförhållandena, motivet, och inställningarna för bildkvaliteten och bildstorleken.

[232] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenAnvändning av denna produkt utomlandsKontaktadaptern

Den medföljande nätadaptern går att använda i alla länder och områden med en nätström på mellan 100 V och 240 V växelström och en nätfrekvens på 50 Hz/60 Hz.

OBS!

 • Använd ingen transformator, eftersom det kan leda till fel på produkten.

[233] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenAnvändning av denna produkt utomlandsAngående TV-system

För att kunna spela upp filmer som är inspelade med den här produkten på en TV-skärm måste produkten och TV-apparaten vara inställda på samma TV-system. Kontrollera vilket TV-system som används i det land eller område där du använder produkten.

 • NTSC:
  Bahamaöarna, Bolivia, Canada, Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinerna, Jamaica, Japan, Korea, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela, m.fl.

 • PAL:
  Australien, Belgien, Danmark, Finland, Holland, Hong Kong, Indonesien, Italien, Kina, Kroatien, Kuwait, Malaysia, Norge, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Singapore, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Vietnam, Österrike, m.fl.

 • PAL-M:
  Brasilien

 • PAL-N:
  Argentina, Paraguay, Uruguay

 • SECAM:
  Bulgarien, Frankrike, Grekland, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Ryssland, Ukraina, m.fl.

[234] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenÖvrig informationZEISS-objektivet

Denna kamera är utrustad med ett ZEISS-objektiv som kan återge skarpa bilder med superb kontrast. Objektivet till denna kamera är tillverkat enligt ett kvalitetskontrollsystem som certifierats av ZEISS enligt kvalitetsstandarden hos ZEISS i Tyskland.

[235] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenÖvrig informationLicens

Att observera angående licensen

Denna produkt levereras med mjukvara som används baserat på licensöverenskommelser med ägarna till respektive mjukvara. På begäran av upphovsrättsinnehavarna till dessa mjukvaruapplikationer har vi skyldighet att informera dig om följande. Var vänlig läs igenom följande avsnitt. Licenser (på engelska) finns lagrade i produktens internminne. Upprätta en Mass Storage-anslutning mellan produkten och en dator för att läsa licenserna i mappen ”PMHOME” - ”LICENSE”.

DENNA PRODUKT TILLHANDAHÅLLES PÅ LICENS UNDER AVC-PATENTPORTFÖLJLICENSEN FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK, OCH GER KUNDEN RÄTT ATT

(i) KODA VIDEOMATERIAL ENLIGT AVC-STANDARDEN (”AVC-VIDEO”)
OCH/ELLER

(ii) AVKODA AVC-VIDEOMATERIAL SOM KODATS AV EN ANNAN KUND SOM ÄGNAR SIG ÅT PERSONLIGA AKTIVITETER OCH/ELLER HAR ERHÅLLITS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR MED LICENS ATT TILLHANDAHÅLLA AVC-VIDEOMATERIAL.

INGEN LICENS GES VARE SIG EXPLICIT ELLER IMPLICIT FÖR NÅGRA ANDRA ÄNDAMÅL. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. SE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Angående mjukvara för vilken GNU GPL/LGPL gäller

Denna produkt innehåller mjukvara för vilken följande allmänna GNU-licens (nedan kallad ”GPL”) eller mindre allmänna GNU-licens (nedan kallad ”LGPL”) är tillämplig.
Härmed meddelas att du har rätt att ha tillgång till, modifiera och vidaredistribuera källkoden för dessa mjukvaruprogram under de villkor som anges i medföljande GPL/LGPL.

Källkoden finns på Internet.

Den går att ladda ner från följande webbadress.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Undvik att kontakta Sony beträffande innehållet i källkoden.

Licenser (på engelska) finns lagrade i produktens internminne. Upprätta en Mass Storage-anslutning mellan produkten och en dator för att läsa licenserna i mappen ”PMHOME” - ”LICENSE”.

[236] Så här använder duFörsiktighetsåtgärder/Angående den här produktenVarumärkenVarumärken

 • Följande namn och symboler är registrerade varumärken eller varumärken för Sony Corporation.
  , Cyber-shot, , Memory Stick, , Memory Stick PRO, , Memory Stick Duo, , Memory Stick PRO Duo, , Memory Stick PRO-HG Duo, , Memory Stick XC-HG Duo, , Memory Stick Micro, , MagicGate, BRAVIA, PhotoTV HD, PlayMemories Online, PlayMemories Online-logotypen, PlayMemories Home, PlayMemories Home-logotypen, PlayMemories Mobile, PlayMemories Mobile-logotypen

     PlayMemories Camera Apps, PlayMemories Camera Apps-logotypen

 • XAVC S och är registrerade varumärken för Sony Corporation.
 • Blu-ray Disc™ och Blu-ray™ är varumärken för Blu-ray Disc Association.
 • AVCHD Progressive och AVCHD Progressive-logotypen är varumärken för Panasonic Corporation och Sony Corporation.
 • Dolby och dubbel-D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories.
 • HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken för HDMI Licensing LLC.
 • Microsoft, Windows, DirectX och Windows Vista är antingen registrerade varumärken eller varumärken för Microsoft Corporation i USA och andra länder.
 • Mac och Mac OS är varumärken för Apple Inc.
 • iOS är ett registrerat varumärke eller varumärke för Cisco Systems Inc.
 • iPhone och iPad är varumärken för Apple Inc., som registrerats i USA och andra länder.
 • SDXC-logotypen är ett varumärke för SD-3C, LLC.
 • Android och Google Play är varumärken eller registrerade varumärken för Google Inc.
 • Wi-Fi, Wi-Fi-logotypen, och Wi-Fi PROTECTED SET-UP är registrerade varumärken eller varumärken för Wi-Fi Alliance.
 • N-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke för NFC Forum, Inc. i USA och andra länder.
 • DLNA och DLNA CERTIFIED är varumärken för Digital Living Network Alliance.
 • ” och ”PlayStation” är registrerade varumärken för Sony Computer Entertainment Inc.

 • Du kan ha ännu mer kul med din PlayStation 3 genom att ladda ner applikationen för PlayStation 3 från PlayStation Store (där den är tillgänglig).
 • Applikationen för PlayStation 3 kräver att man har ett PlayStation Network-konto och att man laddar ner applikationen. Går att ladda ner i områden där PlayStation Store är tillgängligt.
 • Eye-Fi är ett varumärke för Eye-Fi Inc.
 • Även övriga system- och produktnamn som omnämns i denna bruksanvisning är i regel varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive utvecklare eller tillverkare. Symbolerna ™ och ® har dock i regel utelämnats i denna bruksanvisning.

[237] FelsökningOm det uppstår problemOm det uppstår problemFelsökning

Om det skulle uppstå något problem med produkten, så prova följande motåtgärder.

 1. Kontrollera punkterna under ”Felsökning”, och kontrollera sedan själva produkten.
  Om ett meddelande i stil med ”C/E:□□:□□” tänds på skärmen, så se avsnittet om självdiagnosvisning.
 2. Ta ut batteripaketet, vänta i ungefär en minut, sätt i batteripaketet igen, och slå sedan på produkten.
 3. Initialisera inställningarna.
 4. Kontakta affären där du köpte produkten eller närmaste auktoriserade serviceverkstad. Ytterligare information om den här produkten och svar på vanliga frågor finns på vår kundtjänsts webbsida.
  http://www.sony.net/

[238] FelsökningFelsökningBatteripaket och strömförsörjningDet går inte att sätta i batteripaketet i produkten.

 • Kontrollera att batteripaketet är vänt på rätt håll, och skjut sedan in det tills batterispärren låses.

[239] FelsökningFelsökningBatteripaket och strömförsörjningDet går inte att slå på produkten.

 • När man precis har satt i batteripaketet i produkten kan det ta en liten stund innan produkten startar.
 • Kontrollera att batteripaketet är isatt på rätt sätt.
 • Batteripaketet laddas ur av sig själv även om det inte används. Kontrollera batteripaketet innan du använder produkten.
 • Kontrollera att batteripaketet är NP-BX1.

[240] FelsökningFelsökningBatteripaket och strömförsörjningStrömmen stängs plötsligt av.

 • Beroende på produktens och batteripaketets temperatur kan det hända att produkten stängs av automatiskt för att skydda produkten. I så fall tänds det ett meddelande på produktens skärm innan produkten stängs av.
 • Om man inte gör någonting med produkten på en viss tid, stängs den automatiskt av för att förhindra slöseri med batteriströmmen. Slå på produkten igen.

[241] FelsökningFelsökningBatteripaket och strömförsörjningIndikatorn för återstående batteriström visar fel nivå.

 • Detta fenomen kan inträffa när produkten används på ett väldigt varmt eller kallt ställe.
 • Batterikapaciteten sjunker med tiden och med upprepad användning. Om användningstiden per uppladdning minskat kraftigt är det förmodligen dags att byta ut batteripaketet mot ett nytt.

[242] FelsökningFelsökningBatteripaket och strömförsörjning Laddningslampan på produkten blinkar medan batteripaketet håller på att laddas upp.

 • Kontrollera att batteripaketet är NP-BX1.
 • Det kan hända att kapaciteten har sjunkit för batterier som inte har använts på över ett år.
 • Detta problem kan inträffa när batteripaketet laddas upp på ett väldigt varmt eller kallt ställe. Den optimala temperaturen för uppladdning av batteripaketet är mellan 10 °C och 30 °C.

[243] FelsökningFelsökningBatteripaket och strömförsörjningBatteripaketet som är isatt i kameran laddas inte upp.

 • Ladda upp batteripaketet med kameran avstängd.

[244] FelsökningFelsökningBatteripaket och strömförsörjningBatteripaketet är inte uppladdat.

 • Om batteripaketet inte laddas upp (laddningslampan inte tänds) trots att du följt uppladdningsproceduren på rätt sätt, så kontrollera att produkten är avstängd, och ta sedan ut batteripaket et och sätt i samma batteripaket ordentligt igen, eller koppla loss USB-kabeln och koppla in den igen.

[245] FelsökningFelsökningBatteripaket och strömförsörjningSkärmen tänds inte trots att produkten är påslagen.

 • Punkten [FINDER/MONITOR] är inställd på [Sökare] och den elektroniska sökaren är uppfälld. Tryck ner den elektroniska sökaren eller ställ in [FINDER/MONITOR][Auto].

[246] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerDet går inte att lagra några bilder.

 • Minneskortet som används är försedd med en skrivskyddsomkopplare som är inställd på låst läge (LOCK). Ställ in omkopplaren på lagringsläget.
 • Kontrollera den lediga kapaciteten på minneskortet.
 • Det går inte att lagra några bilder medan blixten håller på att laddas upp.
 • [Självutlösare] är aktiverad.

[247] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerLagringen tar lång tid.

 • Brusreduceringsfunktionen håller på att bearbeta en bild. Detta beror inte på något fel.
 • Produkten är inställd på att ta bilder i RAW-format. Eftersom RAW-datafiler är stora kan det ta längre tid att ta bilder i RAW-läge.
 • [Auto HDR]-funktionen håller på att bearbeta en bild.
 • Produkten håller på att sammanställa bilder.

[248] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerBilden är inte skarp.

 • Motivet är för nära. Ta bilden från det närmaste möjliga tagningsavståndet (W-sidan: Ca. 5 cm, T-sidan: Ca. 30 cm (från linsytan)).
 • Tryck först ner avtryckaren halvvägs och ta sedan bilden.
 • Den omgivande belysningen är för svag.
 • Motivet som du tar bilder på är svårt att ställa in skärpan för med autofokus. Använd [Flexibel punkt]-läget eller det manuella skärpeinställningsläget för tagningen.

[249] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerZoomen fungerar inte.

 • Zoomfunktionerna går inte att använda vid panoramatagning.
 • I följande fall går det bara att använda den optiska zoomen:
  • När leendeavkänningsfunktionen används.
  • När punkten [Kvalitet] är inställd på [RAW] eller [RAW & JPEG].

[250] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerBlixten fungerar inte.

 • Fäll upp blixten.
 • Blixten går inte att använda i följande fall:
  • När [Anti-rörelseoskärpa], [Nattmotiv], [Handskymning], [Fyrverkeri] eller [Hög känslighet] är valt bland scenlägena.
  • Vid tagning av panoramabilder.
  • Under filminspelning.

[251] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerDet förekommer suddiga vita prickar i bilder som är tagna med blixt.

 • Partiklar (damm, pollen, osv.) i luften har reflekterat blixtljuset och kommit med i bilden. Detta beror inte på något fel.

[252] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerNärbildstagningsfunktionen (makrofunktionen) fungerar inte.

 • Produkten ställer automatiskt in skärpan. Tryck ner avtryckaren halvvägs och håll den där. Det kan ta en liten stund att ställa in skärpan vid tagning av motiv på nära håll.
 • Närbildsfunktionen fungerar inte när [Sport & action] eller [Fyrverkeri] är valt bland scenlägena.

[253] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerTagningsdatumet och klockslaget visas inte på skärmen.

 • Datumet och klockslaget visas inte under tagning. De visas bara under uppspelning.

[254] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerDatumet och klockslaget som lagras är fel.

 • Ställ in rätt datum och ställ klockan.
 • Området som är valt med hjälp av [Områdesinställning] överensstämmer inte med det faktiska området. Ställ in det område där du befinner dig.

[255] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmer Bländarvärdet och/eller slutartiden och/eller mätindikatorn blinkar.

 • Motivet är för ljust eller för mörkt för att fotografera med nuvarande inställningar för bländaren och slutartiden. Justera om inställningarna.

[256] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerFärgerna i bilden är fel.

 • Justera [Vitbalans]-inställningen.
 • En [Bildeffekt] är inställd. Ställ in punkten [Bildeffekt][Av].
 • Utför kommandot [Återställ inställning] för att återställa inställningarna till standardinställningarna.

[257] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerDet förekommer störningar i bilden när man tittar på skärmen på ett mörkt ställe.

 • Produkten håller på att försöka göra skärmen lättare att se genom att tillfälligt öka ljusstyrkan under svaga belysningsförhållanden. Själva den lagrade bilden påverkas inte.

[258] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerDet förekommer mörka skuggor i bilden.

 • Beroende på motivets ljusstyrka kan det synas mörka skuggor när man ändrar bländaren. Detta beror inte på något fel.

[259] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerMotivets ögon blir röda på bilden.

 • Ställ in punkten [Rödögereducering][På].
 • Se till att motivet befinner sig inom blixtens räckvidd när du tar bilder med blixt.
 • Lys upp rummet och ta om bilden på motivet.

[260] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerDet tänds prickar som lyser hela tiden på skärmen.

 • Detta beror inte på något fel. Dessa prickar blir inte inspelade.

[261] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerDet går inte att ta flera bilder i följd.

 • Minneskortet är fullt. Radera onödiga bilder.
 • Batteripaketet är för svagt. Sätt i ett uppladdat batteripaket.

[262] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerBilden är suddig i sökaren.

 • Ställ in dioptriskalan på rätt sätt med hjälp av dioptrijusteringsratten.

[263] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerBilden är suddig.

 • Kontrollera att punkten [SteadyShot] är inställd på [På].
 • Bilden är tagen på ett mörkt ställe utan blixt, vilket har lett till skakningsoskärpa. Vi rekommenderar att du använder ett stativ eller blixten. Lägena [Handskymning] och [Anti-rörelseoskärpa] bland [Scenval]-lägena är också effektiva för att minska suddigheten.

[264] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerLCD-skärmen blir mörk efter en liten stund.

 • Om man inte gör något med produkten på en viss tid, stängs produkten automatiskt av. Produkten slås på igen när man trycker på strömbrytaren.

[265] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerBlixten tar för lång tid att ladda upp.

 • Blixten har avfyrats flera gånger i följd under kort tid. När blixten har avfyrats flera gånger i följd kan det ta längre tid än vanligt att ladda upp den igen för att undvika överhettning av kameran.

[266] FelsökningFelsökningTagning av stillbilder/Inspelning av filmerStyrratten fungerar inte.

 • [Hjullås]-funktionen är påslagen. Håll Fn-knappen intryckt tills låset låses upp, eller ställ in punkten [Hjullås] [Låsa upp].

[267] FelsökningFelsökningUppspelning av bilderBilderna går inte att spela upp.

 • Kontrollera att minneskortet är inskjutet så långt det går i produkten.
 • Mappnamnet/filnamnet har ändrats på en dator.
 • Om en bildfil har bearbetats på en dator eller om bildfilen är lagrad med hjälp av någon annan modell än den här produkten, kan vi inte garantera att den går att spela upp på den här produkten.
 • Produkten är i USB-läge. Koppla bort produkten från datorn.
 • Använd PlayMemories Home för att spela upp bilder som är lagrade i datorn på den här produkten.

[268] FelsökningFelsökningUppspelning av bilderDatumet och klockslaget visas inte.

 • Skärmen är inställd på att enbart visa bilden. Tryck på DISP (visningssätt) på styrratten för att tända informationen på skärmen.

[269] FelsökningFelsökningUppspelning av bilderBilden går inte att radera.

 • Ta bort skyddet.

[270] FelsökningFelsökningUppspelning av bilderEn bild har raderats av misstag.

 • När en bild väl har raderats går den inte att återställa. Vi rekommenderar att du skyddar bilder som du inte vill radera.

[271] FelsökningFelsökningUppspelning av bilderDet går inte att DPOF-markera en bild.

 • Det går inte att göra DPOF-markeringar för RAW-bilder.

[272] FelsökningFelsökningWi-FiDet går inte att hitta den trådlösa åtkomstpunkten som du vill ansluta till.

 • Det kan hända att trådlösa åtkomstpunkter inte visas på produkten beroende på signalförhållandena. Placera produkten närmare den trådlösa åtkomstpunkten.
 • Det kan hända att trådlösa åtkomstpunkter inte visas på produkten beroende på åtkomstpunktens inställningar. Se handledningen till den trådlösa åtkomstpunkten.

[273] FelsökningFelsökningWi-Fi[Tryck på WPS] fungerar inte.

 • Det kan hända att [Tryck på WPS] inte fungerar beroende på åtkomstpunktens inställningar. Kontrollera den trådlösa åtkomstpunktens SSID och lösenord, och utför [Inst. åtkomstpunkt].

[274] FelsökningFelsökningWi-Fi[Skicka till dator] avbryts mitt i.

 • När batteriströmmen är för svag kan det hända att [Skicka till dator] avbryts mitt i. Ladda upp batteripaketet och försök igen.

[275] FelsökningFelsökningWi-FiDet går inte att skicka filmer till en smartphone.

 • Det går inte att skicka XAVC S-filmer till en smartphone.
 • Det går inte att skicka AVCHD-filmer till en smartphone. Ställ in punkten [Filformat][MP4] för att spela in filmer.

[276] FelsökningFelsökningWi-Fi [Inbyggd Smart-fjärr] eller [Skicka t. Smartph.] avbryts mitt i.

 • När batteriströmmen är för svag kan det hända att [Inbyggd Smart-fjärr] eller [Skicka t. Smartph.] avbryts mitt i. Ladda upp batteripaketet och försök igen.

[277] FelsökningFelsökningWi-Fi Tagningsskärmen för [Inbyggd Smart-fjärr] visas inte på ett smidigt sätt./Anslutningen mellan den här produkten och smartphonen avbryts.

 • Det kan hända att datakommunikationen mellan den här produkten och smartphonen misslyckas på grund av signalförhållandena. Placera den här produkten närmare smartphonen.

[278] FelsökningFelsökningWi-FiDet går inte att använda One-Touch-anslutning (NFC)

 • Håll (N)-märket på smartphonen och (N)-märket på produkten så nära varandra som möjligt. Om inget händer, så prova att flytta smartphonen ett par millimeter, eller ta bort smartphonen från produkten, vänta i minst 10 sekunder, och rör sedan vid produkten med smartphonen igen.
 • När punkten [Flygplansläge] är inställd på [På]. Ställ in punkten [Flygplansläge][Av].
 • Kontrollera att NFC-funktionen är aktiverad på smartphonen. Se handledningen till smartphonen för närmare detaljer.
 • Lägg inga andra metallföremål än en smartphone i närheten av (N)-märket.
 • Rör inte vid den här produkten med två eller flera smartphoner samtidigt.
 • Om någon annan NFC-baserad applikation är igång på smartphonen, så avsluta den applikationen.

[279] FelsökningFelsökningDatorerDatorn upptäcker inte den här produkten.

 • Ställ in punkten [USB-anslutning][Massminne].
 • Använd den medföljande mikro-USB-kabeln för att koppla ihop apparaterna.
 • Koppla ur USB-kabeln och koppla sedan in den ordentligt igen.
 • Koppla bort all övrig utrustning från datorns USB-uttag, utom den här produkten, tangentbordet och musen.
 • Anslut den här produkten direkt till datorn, och inte via ett USB-nav eller någon annan apparat.
 • Om man ställer in punkten [USB-strömförsörjn.][Av], kan det hända att datorn upptäcker den här produkten.

[280] FelsökningFelsökningDatorerDet går inte att importera bilder.

 • Anslut den här produkten på rätt sätt till datorn via USB.
 • När man tar bilder med ett minneskort som är formaterat i en dator kan det hända att det inte går att importera de bilderna till en dator. Använd ett minneskort som är formaterat i den här produkten för att ta bilder.

[281] FelsökningFelsökningDatorerDet förekommer störningar i bilden och ljudet när man spelar upp filmer på en dator.

 • Filmen spelas upp direkt från minneskortet. Importera först filmen till datorn med hjälp av PlayMemories Home och spela sedan upp den.

[282] FelsökningFelsökningDatorerBilder som exporterats från en dator går inte att spela upp på den här produkten.

 • Använd PlayMemories Home för att kopiera bilder som är lagrade i en dator till minneskortet som är isatt i den här produkten och spela upp dem på den här produkten.

[283] FelsökningFelsökningMinneskortMinneskortet har blivit formaterat av misstag.

 • Alla data på minneskortet raderas när det formateras. Dessa data går inte att återställa.

[284] FelsökningFelsökningUtskriftDet går inte att skriva ut bilder.

 • RAW-bilder går inte att skriva ut. För att skriva ut RAW-bilder måste man först omvandla dem till JPEG-bilder med hjälp av ”Image Data Converter”.

[285] FelsökningFelsökningUtskriftFärgerna i bilden är konstiga.

 • När bilder som är lagrade i Adobe RGB-format skrivs ut på en sRGB-skivare som inte är kompatibel med Adobe RGB (DCF2.0/Exif2.21), skrivs bilderna ut med lägre mättnadsgrad.

[286] FelsökningFelsökningUtskriftBilderna blir avskurna i kanterna när de skrivs ut.

 • Beroende på skrivaren kan det hända att bilden blir avskuren i höger och vänster kant, och överkanten och underkanten. I synnerhet när man skriver ut bilder som är tagna med punkten [Aspekt] inställd på [16:9] finns det risk att bilden blir avskuren i höger och vänster kant.
 • Om du skriver ut bilderna på din egen skrivare, så stäng av dess beskärnings- och utfällningsfunktioner. Kontakta skrivarens tillverkare angående huruvida skrivaren har sådana funktioner eller ej.
 • Om du får bilderna utskrivna i en affär, så fråga i affären om de kan skriva ut bilderna utan att de blir avskurna i kanterna.

[287] FelsökningFelsökningUtskriftDet går inte att skriva ut bilder med datumet pålagt.

 • Om man ställer in punkten [Skriv datum][På] går det att skriva ut stillbilder med datumet pålagt. Observera att det inte går att ta bort datumet från bilden på kameran.
 • Om du vill skriva ut bilder med datumet pålagt, så använd funktionen [Utskriftsinställning] under [Markera utskrift].
 • Om skrivaren eller mjukvaran kan upptäcka Exif-information går det att skriva ut bilder med datumet pålagt. Kontakta skrivarens eller mjukvarans tillverkare för närmare information om den är kompatibel med Exif-information.
 • Med hjälp PlayMemories Home går det att skriva ut bilder med datum, även om datumet inte är lagrat.
 • När du får bilder utskrivna i en affär kan de skriva ut dem med datumet pålagt om du ber dem.

[288] FelsökningFelsökningÖvrigtDet har bildats imma på objektivet.

 • Det har bildats kondens i produkten. Stäng av produkten och låt den ligga i ungefär en timme innan du använder den igen.

[289] FelsökningFelsökningÖvrigtProdukten stannar av med objektivet i utskjutet läge. / Produkten stängs av med objektivet i utskjutet läge.

 • Försök aldrig trycka in objektivet om det har stannat.
 • Sätt i ett uppladdat batteripaket och slå sedan på produkten igen.

[290] FelsökningFelsökningÖvrigtProdukten blir varm när den används länge i taget.

 • Detta beror inte på något fel. Stäng av produkten och vänta ett tag innan du använder den igen.

[291] FelsökningFelsökningÖvrigtKlockinställningsskärmen tänds när produkten slås på.

 • Ställ in datumet och klockan igen.
 • Det inbyggda återuppladdningsbara batteriet har blivit urladdat. Sätt i ett uppladdat batteripaket, och låt sedan produkten ligga avstängd i minst ett dygn.

[292] FelsökningFelsökningÖvrigtAntalet lagringsbara bilder sjunker inte alls, eller sjunker med två bilder i taget.

 • Detta beror på att kompressionsgraden och bildstorleken ändras efter komprimering beroende på bilden när man tar JPEG-bilder.

[293] FelsökningFelsökningÖvrigtProdukten fungerar inte som den ska.

 • Stäng av produkten. Ta ut batteripaketet och sätt i det igen. Om produkten är varm, så ta ut batteripaketet och låt det svalna innan du provar denna motåtgärd.
 • Om nätadaptern AC-UD10/AC-UD11 (säljs separat) används så koppla loss nätkabeln. Sätt i nätsladden och slå på produkten igen. Om samma fel inträffar ofta, eller om produkten fortfarande inte fungerar trots att du provat dessa motåtgärder, så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

[294] FelsökningFelsökningÖvrigt”- - E - -” visas på skärmen.

 • Ta ut minneskortet och sätt i det igen. Om problemet inte försvinner trots att du utfört den proceduren så formatera om minneskortet.

[295] FelsökningMeddelandenMeddelandenSjälvdiagnosskärmen.

Om det visas en kod som börjar med en bokstav betyder det att produktens självdiagnosfunktion har aktiverats. De två sista siffrorna (som visas som □□ här) varierar beroende på produktens tillstånd.
Om du inte lyckas lösa problemet ens efter att ha provat följande motåtgärder ett par gånger, behöver produkten repareras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

C:32:□□

 • Det är fel på produktens hårdvara. Stäng av strömmen och slå på den igen.

C:13:□□

 • Produkten kan inte läsa eller skriva data på minneskortet. Prova att stänga av och slå på produkten igen, eller att ta ut minneskortet och sätta i det igen ett par gånger.
 • Ett oformaterat minneskort är isatt. Formatera minneskortet.
 • Det isatta minneskortet går inte att använda i den här produkten, eller data på det är skadade. Sätt i ett nytt minneskort.

E:61:□□

E:62:□□

E:91:□□

 • Det har blivit fel på produkten. Initialisera produkten och slå sedan på den igen.

E:94:□□

 • Det blir fel vid skrivning eller radering av data. Kameran behöver repareras. Kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad. Var redo att meddela alla siffrorna i felkoden, från och med bokstaven E.

[296] FelsökningMeddelandenMeddelandenVarningsmeddelanden

Ställ in område/datum/tid.

 • Ställ in området, datumet och klockan. Om produkten inte har använts på länge, så ladda upp det inbyggda återuppladdningsbara reservbatteriet.

Kan inte använda minneskortet. Formatera?

 • Minneskortet har formaterats i en dator så att filformatet har ändrats. Välj [Enter], och formatera sedan om minneskortet. Därefter går det att använda minneskortet igen, men observera att alla tidigare data på det blir raderade. Formateringen kan ta en stund. Om samma meddelande fortfarande visas så byt minneskort.

Minneskortsfel

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
 • Formateringen misslyckades. Formatera om minneskortet.

Kan inte läsa minneskortet. Sätt i minnekortet igen.

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.
 • Minneskortet är skadad.
 • Minneskortets kontaktdel är smutsig.

Detta minneskort kanske inte kan spela in/upp på normalt sätt.

 • Ett inkompatibelt minneskort är isatt.

Bearbetar...

 • Brusreducering pågår. Det går inte att ta fler bilder medan brusreduceringen pågår.

Kan inte visa.

 • Det kan hända att bilder som är lagrade med andra produkter eller bilder som modifierats på en dator inte visas på rätt sätt.

Kan inte skriva ut.

 • Du har försökt göra DPOF-markeringar för RAW-bilder.

Kameran är överhettad. Låt den svalna.

 • Produkten har blivit varm eftersom tagningen har pågått länge. Stäng av produkten. Vänta tills produkten har svalnat och är redo att ta bilder igen.


 • Produktens temperatur har stigit eftersom tagningen har pågått länge. Vänta med att ta bilder tills produkten har svalnat.

Det går inte att spela in i detta filmformat.

 • Ställ in punkten [Filformat][MP4].


 • Antalet bilder överskrider det maximala antal som den här produkten kan hantera i en databasfil.


 • Det går inte att registrera data i databasfilen. Importera alla bilderna till en dator och återställ sedan minneskortet.

Bilddatabasfilfel

 • Det har uppstått ett fel i bilddatabasfilen. Välj [Installation][Återställ bilddatabas].

Systemfel
Kamerafel. Stäng av och sedan på strömmen.

 • Ta ut batteripaketet och sätt sedan i det igen. Om detta meddelande visas ofta, så kontakta din Sony-handlare eller närmaste auktoriserade Sony-serviceverkstad.

Förstoring ej möjlig.
Bilden kan inte roteras.

 • Det kan hända att det inte går att förstora eller rotera bilder som är tagna med andra produkter.

[297] FelsökningSituationer som den här produkten kan ha svårt att hanteraSituationer som den här produkten kan ha svårt att hanteraSituationer som den här produkten har svårt att hantera

Somliga funktioner på den här produkten går inte att utnyttja till fullo i vissa fall.
Om du tar bilder under följande sorters förhållanden, så antingen komponera om bilden eller byt tagningsläge, och ta sedan om bilderna.

Svag belysning

 • Panorering
 • Lås på AF

Väldigt stark belysning

 • Lås på AF

Varierande belysningsgrad

 • Lås på AF

Flimrande belysning

 • Panorering

Motiv som är för nära produkten

 • Panorering

Stora rörliga motiv eller motiv som rör sig för snabbt

 • Bättre autojustering
 • Panorering
 • Auto HDR
 • Lås på AF

Motiv som är för små eller för stora

 • Panorering
 • Lås på AF

Scener med dålig kontrast, som t.ex. himlen eller en sandstrand

 • Panorering
 • Bättre autojustering

Scener som ändrar sig hela tiden, som t.ex. ett vattenfall

 • Panorering
 • Bättre autojustering