”WALKMAN”-laitteen käynnistäminen ja sammuttaminen

  1. (Virta) -painike

  1. OPR-merkkivalo

  1. Virran lukituskytkin

”WALKMAN”-laitteen käynnistäminen

Pidä (Virta) -painiketta () painettuna noin 3 sekunnin ajan. Jos et voi painaa (Virta) -painiketta, liu’uta virran lukituskytkintä.
Walkman-laite käynnistyy ja siitä kuuluu käynnistysääni.
OPR-merkkivalo () vilkkuu 5 sekunnin välein, kun Walkman-laite käynnistetään.

”WALKMAN”-laitteen sammuttaminen

Pidä (Virta) -painiketta () painettuna noin 3 sekunnin ajan.
Walkman-laite sammuu ja siitä kuuluu sammutusääni.
OPR-merkkivalo () sammuu.
Liu’uta virran lukituskytkintä () (Virta) -painikkeen lukitsemiseksi.
Vihje
  • Jos laitetta ei käytetä noin 30 minuuttiin sen ollessa pysäytystilassa, Walkman sammuu automaattisesti.

Huomautus
  • Jos et liu’uta virran lukituskytkintä lukitusasentoon Walkman-laitteen sammuttamisen jälkeen, se saattaa aloittaa toiston vahingossa tahattoman toiston johdosta.

  • Et voi käyttää Walkman-laitetta, kun se on yhdistetty tietokoneeseen.