Minnesåterhämtning

Används för att ta bilder genom att först läsa in tagningslägen eller kamerainställningar från minnet som lagrats i förväg.
  1. Ställ in lägesomkopplaren på (Minnesåterhämtning).

  1. Tryck på / på styrknappen för att välja önskat nummer

Observera
  • Registrera tagningsinställningar i förväg med hjälp av funktionen (Registrera inställning). [Mer information]

  • Om du går över till (Minnesåterhämtning)-läget efter att ha gjort klart tagningsinställningarna har de registrerade inställningarna företräde vilket kan medföra att de inställningar du själv nyss gjort upphör att gälla. Kontrollera indikatorerna på skärmen före tagningen.

  • Det kan hända att somliga funktioner eller MENU-punkter inte går att ställa in beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” [Mer information] och ”MENU-punkter som inte går att ställa in i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även