Funktioner som bara går att använda i somliga tagningslägen

I nedanstående tabell anger funktioner som du själv kan ställa in, och — anger funktioner som inte går att ändra. Ikonerna under [Självutlösare] och [Blixt] anger vilka funktioner som går att använda.

Lägesom-
kopplare
Själ-
vutlö-
sare
Blixt
Ansikts-
avkän-
ning
Fokus-
följning
Burst/
gaffling
EV
ISO
Auto-
fokus
Manuell skärpein-
ställning
Tag-
nings-
läge
*2
Scen-
val
*1
*1
*1

*1 Punkten [Av] går inte att ställa in på [Ansiktsavkänning].
*2 [Gafflings- inställningar] går inte att välja.

Observera
  • När ovanstående tagningslägen registreras och sedan tas fram igen i (Minnesåterhämtning) förblir villkoren för om inställningarna går att ändra eller ej desamma som i ovanstående tabell.