Autofokus

Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
Vald autofokusram visas på skärmen.
  1. Ställ in zoom/fokus-omkopplaren på AF/ZOOM.

  1. Tryck på FOCUS-knappen.

  1. Ställ in önskat läge på styrknappen.


(Multi-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
  • När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten.


(Centrumvägd AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.

(Flexibel spot-AF)
Används för att flytta autofokusramen till önskad punkt på LCD-skärmen för att ställa in skärpan på ett väldigt litet motiv inom ett snävt område.

Observera
  • När [Digital zoom] eller [AF-lampa] används släcks AF-ramen och i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

  • När skärpeinställningsmetoden är inställd på något annat än [Multi-AF] går det inte att använda ansiktsavkänningsfunktionen.

  • Om fokusföljningsfunktionen är aktiverad ställer kameran in skärpan med prioritet på motivet som följs.

  • Det kan hända att somliga funktioner inte går att använda beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Hur man använder flexibel spot-autofokus

Detta läge är praktiskt när man fotograferar med kameran monterad på stativ och motivet inte befinner sig mitt i bilden.
  1. Tryck på styrknappen för att flytta AF-sökarramen (A) till den punkt som du vill ställa in skärpan på, och tryck sedan på .

Sökarramens färg ändras från gult till vitt.
Om du vill nollställa skärpan så tryck på i mitten igen. Positionen går att grovinställa med hjälp av inställningsratten.
Observera
  • Om man byter skärpeinställningsmetod nollställs den inställda AF-sökarramen.

Se även