ISO

Används för att ställa in ljuskänsligheten när kameran är inställd på det manuella exponeringsläget, autoprogramläget eller (Avancerad sporttagning) bland scenlägena. Används för att justera känsligheten med hjälp av styrknappen i det manuella exponeringsläget.
  1. Tryck på inställningsratten för att ställa in ISO-känsligheten.

  1. Vrid på inställningsratten för att välja önskat värde.(Auto)
ISO-känsligheten ställs in automatiskt.

/////
Det går att minska risken att bilden blir suddig på mörka ställen eller för motiv som rör sig snabbt genom att öka ISO-känsligheten (ställa in ett högre värde).

ISO-värdena i ovanstående tabell är representativa värden.
När man vrider på inställningsratten ökar eller minskar ISO-känsligheten i steg om 1/3 följande ordning:
ISO100 ISO125 ISO160 ISO200 ... ISO3200
Justering av ISO-känsligheten (rekommenderat exponeringsindex)
ISO-känsligheten är en inställning som påverkar slutartiden för lagringsmedia som använder en ljuskänslig bildsensor. Även om exponeringen är densamma blir bilderna olika med olika ISO-känslighet.
Hög ISO-känslighet
Används för att ta ljusa bilder på mörka ställen och samtidigt använda en kortare slutartid för att minska risken för skakningsoskärpa.
Samtidigt ökar dock störningarna i bilden.
Låg ISO-känslighet
Används för att ta mjukare bilder.
Om exponeringen är otillräcklig kan det hända att bilden blir mörk.
Tips för att förhindra suddiga bilder.
Även om man håller kameran stadigt kan det hända att motivet rör sig under tagningen så att bilden blir suddig. Skakningsoskärpan minskas automatiskt, men den här funktionen har ingen större effekt mot rörelseoskärpa. Risken för rörelseoskärpa ökar i svag belysning eller när en lång slutartid används.
Ha därför följande tips i åtanke när du tar bilder under sådana förhållanden.
  • Ställ in en högre ISO-känslighet så att slutartiden blir snabbare.

  • Ställ in (Hög känslighet) bland scenlägena.

Observera
  • Läget [Auto] går inte att välja när kameran är inställd på det manuella exponeringsläget. [ISO 100] är standardinställningen.

  • I burstläget och gafflingsläget går det bara att välja [ISO AUTO] eller [ISO 100] till [ISO 800].

  • Det kan hända att somliga funktioner inte går att använda beroende på vilket tagningsläge som är valt. Se ”Funktioner som inte går att använda i somliga tagningslägen” för närmare detaljer. [Mer information]

Se även