Lägesinformation (gäller endast DSC-HX100V)

GPS-trianguleringstillståndet går att kontrollera. Ställ in kameran på att triangulera när positionsinformationen visas på skärmen.
  1. MENU (Lägesinformation) på styrknappen

Positionsinformationen visas på kameran.
GPS-indikatorerna
Indikatorn (A) ändras i förhållande till GPS-signalmottagningens styrka när GPS är aktiverat.

GPS-indikatorer
Trianguleringstillstånd
GPS-mottagningstillstånd
Ingen indikator
Av
Punkten [GPS] är inställd på [Av] eller ett fel har uppstått.
Svårt
Kameran kan inte hitta någon GPS-signal och kan därför inte hämta platsinformation. Använd kameran på en öppen plats.
Söker
Kameran söker efter GPS-satelliter. Det kan ta ett par minuter innan trianguleringen startar.
Triangulerar
Kameran tar emot en GPS-signal och kan hämta platsinformation. Latitud och longitud (B) visas under triangulering.

Satellit- och trianguleringsindikatorerna
Satellitens position går att kontrollera på positionsinformationsskärmen (C). Tillståndet för nedladdningen av satellitinformationen visas med trianguleringsindikatorn (D). Trianguleringsindikatorn blir grön när trianguleringen har lyckats.
Observera
  • Även om kameran tar emot information från satelliter kan det hända att trianguleringen tar lång tid eller misslyckas beroende på tidpunkten eller platsen.

  • Undvik att täcka för GPS-sensorn med fingrarna när kameran söker efter GPS-satelliter eller under triangulering. Då sjunker GPS-sensorns känslighet vilket kan göra att trianguleringen misslyckas.


Se även