Utskrift (DPOF)

DPOF (Digital Print Order Format) är en funktion som gör det möjligt att markera bilder på ett minneskort som ska skrivas ut senare.
-markeringar (utskriftsmarkeringar) visas för registrerade bilder.
  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. MENU Utskrift (DPOF) önskat läge på styrknappen


(Denna bild)
Används för att markera den bild som visas för tillfället i enbildsläget för utskrift.
(Flera bilder)
Används för att välja och markera flera bilder på en gång för utskrift.
Gör följande efter steg 2:
  1. Välj en bild och tryck på .

Upprepa ovanstående steg tills alla bilder som ska skrivas ut är markerade.
Välj en bild som är markerad med för att ta bort -markeringen.
  1. MENU [OK]


Observera
  • Det går inte att lägga till -markeringar (utskriftsmarkeringar) för följande sorters bilder:

  • Filmer

  • Bilder i internminnet

  • Det går att markera upp till maximalt 999 bilder med utskriftsmarkeringar ().

Borttagning av DPOF-markeringar

Välj den bild för vilken DPOF-registreringen ska tas bort och tryck sedan på på styrknappen med hjälp av samma procedur som för att göra -markeringar. -markeringen släcks och DPOF-registreringen annulleras.
Se även