Instaliranje »PMB« i »Music Transfer« (Windows)

 1. Uključite računalo i umetnite CD (isporučeno) u CD pogon.

Pojavit će se prikaz izbornika za instalaciju.
 1. Kliknite na [Install].

Na zaslonu će se pojaviti »Choose Setup Language«.
 1. Odaberite jezik a zatim prijeđite na sljedeći zaslonski prikaz.

Na zaslonu će se pojaviti »License Agreement«.
 1. Pažljivo pročitajte ugovor, označite odgovarajući kružić ( ) za prihvaćanje uvjeta ugovora, zatim pritisnite [Next].

 1. Za dovršenje instalacije slijedite upute na zaslonu.

 1. Spojite fotoaparat na svoje računalo kad se pojavi poruka potvrde o spajanju.

 1. Kad instalacija završi izvadite CD.

 1. Pokrenite softver.

Napomene
 • Prijavite se kao administrator.

 • Prilikom prvog pokretanja »PMB« na zaslonu će se pojaviti poruka za potvrdu Informacijskog uslužnog programa. Odaberite [Start].

 • Ako je »PMB« već instaliran na računalu i broj verzije »PMB« je niži od onog na isporučenom CD-u, ponovno instalirajte »PMB« pomoću isporučenog CD-a.

 • Ako je broj verzije viši od onoga na isporučenom CD-u, ne trebate ponovno instalirati »PMB«. Kada fotoaparat spojite s računalom pomoću USB kabela, aktivira se raspoloživa »PMB« funkcija.

 • Ako je »PMB« već instaliran na računalu i broj te verzije »PMB« je niži od 5.0, neke funkcije možda više neće biti valjane nakon što instalirate »PMB« pomoću isporučenog CD-a. Također možete pokrenuti »PMB« ili neki drugi softver iz aplikacije »PMB Launcher« koja je istovremeno instalirana. Za pokretanje »PMB Launcher«, dvaput kliknite na (PMB Launcher) na radnoj površini.