Pokretanje »PMB Portable« (Macintosh)

Pri uporabi s Macintosh računalom, prvi put je potrebno postaviti regiju. Postavljanje izvršite kako je niže objašnjeno. Nakon postavljanja regije, koraci 3-4 nisu potrebni kad se koriste nakon toga.
 1. Uspostavite USB vezu između fotoaparata i Macintosh računala.

Kada fotoaparat spojite s računalom, na radnoj površini će se pojaviti [PMBPORTABLE].
Kliknite [×] da biste zatvorili sve nepotrebne pogone.
 1. Kliknite na [PMBP_Mac] u mapi [PMBPORTABLE].

Prikazuje se zaslon za odabir regije.
 1. Odaberite odgovarajuće [Region] i [Country/Area], zatim kliknite na [OK].

Prikazuje se zaslon s korisničkim ugovorom.
 1. Pažljivo pročitajte ovaj ugovor o uvjetima korištenja softvera. Ako prihvaćate uvjete sporazuma kliknite na [I Agree].

»PMB Portable« se pokreće.
Napomene
 • »PMB Portable« nije podržan za videozapise u [AVCHD prikaz].

 • Podesite [LUN Postavka] u [Glavne Postavke] na [Više].

 • Ako ne možete pokrenuti »PMB Portable«, postavite [Postav. USB povez.] na [Mass Storage].

 • Uvijek se spojite na mrežu ako koristite »PMB Portable«.

 • Ako učitavate slike putem Interneta, na računalu koje ste koristili može ostati skrivena memorija, ovisno o davatelju mrežnih usluga. To se također događa kada se fotoaparat koristi u tu svrhu.

 • Kada dođe do pogreške u aplikaciji »PMB Portable« ili greškom izbrišete »PMB Portable«, aplikaciju »PMB Portable« možete popraviti preuzimanjem instalacijske datoteke PMB Portable s internetske stranice.

 • Videozapisi u [AVCHD prikaz] su videozapisi snimljeni s [Format videozapisa] postavljenim na [AVCHD 60i/60p] (za kompatibilne uređaje 1080 60i) ili [AVCHD 50i/50p] (za kompatibilne uređaje 1080 50i).