Pomembne informacije o izdelku

Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo smernice EU

Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni predstavnik za EMC in varnost proizvodov je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

Odstranitev stare električne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločenega zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz. elektronske opreme.
Uporabni dodatki: slušalke

Odstranitev odpadnih baterij (velja za evropsko unijo in druge evropske države s sistemom ločevanja odpadkov)

Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot 0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.