Korzystanie z menu opcji

Pozycje menu opcji są zależne od funkcji i umożliwiają zmianę ustawień poszczególnych aplikacji.
Aby wyświetlić menu opcji, stuknij polecenie [Menu Opcje] na ekranie odtwarzania lub ekranie listy. Aby zamknąć menu opcji, stuknij ponownie polecenie [Menu Opcje].
  1. [Menu Opcje]


Element w menu opcji można wybrać, korzystając z ekranu dotykowego [Szczegóły].
Przykładowo poniżej przedstawiono operację włączenia ustawienia [Losowo] dla opcji [Tryb odtwarzania].
  1. Na ekranie odtwarzania muzyki stuknij polecenie [Menu Opcje].

  1. Stuknij polecenie [Tryb odtwarzania].

  1. Stuknij polecenie [Losowo] i [OK].

Powiązane tematy