Analizowanie utworów zapisanych na odtwarzaczu „WALKMAN”

Jeśli po przesłaniu utworów w inny sposób niż przy użyciu programu Media Go chcesz ich słuchać z użyciem funkcji „Kanały SensMe™”, wykonaj ich analizę przy użyciu odtwarzacza „WALKMAN”.
  1. Z menu Home wybierz [Kanały SensMe™].

  1. Naciśnij przycisk [Menu Opcje], aby wyświetlić menu opcji.

  1. Wybierz [Aktualizowanie kanałów].

Odtwarzacz „WALKMAN” rozpocznie analizowanie utworów.

Aby zatrzymać analizę

Aby zakończyć analizę, wybierz polecenie [Zatrzymaj]. Wszystkie utwory, które zostały przeanalizowane do momentu zatrzymania analizy, będą dostępne dla funkcji „Kanały SensMe™”.
Uwaga
  • Odtwarzacz „WALKMAN” analizuje jednocześnie wszystkie utwory. Nie jest możliwe analizowanie poszczególnych utworów.

  • Wyniki analizy mogą się różnić w zależności od posiadanego odtwarzacza „WALKMAN”, programów i innych urządzeń.

  • Jeśli w trakcie analizy włączy się alarm, [Szczegóły] analiza zostanie zatrzymana. Utwory, które zostały przeanalizowane do momentu włączenia się alarmu, będą dostępne dla funkcji „Kanały SensMe™”.