Korzystanie z menu opcji funkcji „Kanały SensMe™”


Menu opcji funkcji „Kanały SensMe™” można wyświetlić, naciskając przycisk [Menu Opcje] na ekranie „Kanały SensMe™”. Aby uzyskać informacje szczegółowe dotyczące korzystania z menu opcji, patrz [Szczegóły].
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na podanych stronach odniesienia.

Opcje wyświetlane na ekranie „Kanały SensMe™”