Korzystanie z menu opcji filmów wideo


Menu opcji wideo można wyświetlić, wybierając polecenie [Menu Opcje] na ekranie listy filmów wideo lub ekranie odtwarzania. Aby uzyskać informacje szczegółowe dotyczące korzystania z menu opcji, patrz [Szczegóły].
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i sposób obsługi są opisane na podanych stronach odniesienia.

Opcje wyświetlane na ekranie listy filmów wideo

Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania filmu wideo