Korzystanie z menu opcji podcastu


Menu opcji podcastów można wyświetlić, naciskając przycisk [Menu Opcje] na ekranie odtwarzania podcastów lub ekranie listy. Aby uzyskać informacje szczegółowe dotyczące korzystania z menu opcji, patrz [Szczegóły].
Elementy wyświetlane w menu opcji są zależne od ekranu, z poziomu którego zostało wyświetlone menu opcji. Ustawienia i korzystanie są opisane na podanych stronach odniesienia.

Opcje wyświetlane na ekranie odtwarzania podcastu

Opcje wyświetlane na ekranie listy odcinków

Opcje wyświetlane na ekranie [Lista podcastów]