Zoom (Stillbilder)

Använd W/T (zoom)-knappen för att förstora bilden under tagningen. Kamerans optiska zoom kan förstora bilden upp till 5×.
Med hjälp av optisk zoom går det att förstora bilden utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras.
 1. Ställ in kameran på tagningsläget.

 1. Skjut på W/T (zoom)-knappen.

Skjut knappen mot T-sidan för att zooma in, och mot W-sidan för att zooma ut.
Observera
 • Zoom är låst på W-sidan vid tagning i följande fall:

 • I [iPanorering]-läget

 • I [3D-panorering]-läget

 • I [Multivinkelsvepning]-läget

Zoomfunktioner som går att använda

Det går att kombinera vissa zoominställningar för att zooma in med hög förstoring. Ikonen på skärmen ändras i förhållande till använt zoomsätt.
 1. Zoom med ursprunglig bildkvalitet

(Det går att ta stillbilder utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras, även om den optiska förstoringen överskrider 5×.)
 1. () [Klarbildszoom]:

Zoom med nästintill ursprunglig bildkvalitet [Mer information]
 1. () [Digital zoom]:

Mindre än ursprunglig bildkvalitet [Mer information]


Användningssätt
Inställningar
Zoom-mätare
A
Enbart optisk zoom
Stillbildsstorlek: [16M]
[Klarbildszoom]: [Av]
[Digital zoom]: [Av]
B
Zoom utan försämring av bildkvaliteten
Stillbildsstorlek: annat än [16M]
[Klarbildszoom]: [Av]
[Digital zoom]: [Av]
C
Tagning av tydliga bilder med hjälp av [Klarbildszoom] (med nästintill ursprunglig bildkvalitet)
[Klarbildszoom]: [På]
[Digital zoom]: [Av]
D
Zoom till det maximala förstoringsområdet
[Klarbildszoom]: [På]
[Digital zoom]: [På]
 • Det kan hända att [Klarbildszoom] inte går att använda med somliga inställningar. [Mer information]

När [Klarbildszoom] inte går att använda

Zoomförstoring

Vilka zoomförstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på inställningarna och bildstorleken. I nedanstående tabell visas en sammanfattning över zoomförstoringsgraderna när punkterna [Klarbildszoom] och [Digital zoom] är inställda på [På].

Bildstorlek
Användningssätt
D: Zooma med maximal zoomförstoringsgrad*1
A: Optisk zoom
B: Zooma utan att bilden försämras
(inklusive 5× optisk zoom)
C: Zooma med [Klarbildszoom]-funktionen [På]
16M
10×
20×
10M
6,3×
12×
25×
5M
8,9×
17×
35×
VGA
36×
72×
72×*2
16:9(12M)
10×
20×
16:9(2M)
12×
24×
48×

*1 Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden är den totala förstoringsgraden som går att uppnå genom att använda zoomfunktionerna utan försämring (inklusive 5× optisk zoom), [Klarbildszoom] och [Digital zoom] tillsammans. Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden varierar beroende på inställningarna. Den maximala möjliga zoomförstoringsgraden med standardinställningarna är densamma som när punkten [Klarbildszoom] är inställd på [På]. [Mer information]
*2 När punkten [Stillbildsstorlek] är inställd på [VGA] är kapaciteten för [Digital zoom] begränsad och den maximala zoomförstoringsgraden är 72×.
Observera
 • Standardinställningen för [Klarbildszoom] är [På].

 • Standardinställningen för [Digital zoom] är [Av]. Ställ in punkten [Digital zoom] på [På] för att förstora bilden även om bildkvaliteten därigenom sjunker. [Mer information]

 • Standardinställningen för [Stillbildsstorlek] är [16M]. Ändra [Stillbildsstorlek]-inställningen för att ändra zoomförstoringen. [Mer information]

 • De andra zoomfunktionerna än optisk zoom går inte att använda vid tagning i följande fall:

 • I [iPanorering]-läget

 • I [Bildeffekt]-läget

 • I [Suddig bakgrund]-läget

 • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

 • När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

 • När (HDR-motljuskorrigering)-läget är valt bland scenlägena.

 • Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte när något annat än optisk zoom används.