För att ta stillbilder samtidigt som man filmar (dubbelinspelning)

Det går att ta stillbilder även medan man håller på att spela in en film. Kameran fortsätter spela in filmen även om man tar stillbilder under tiden.
Det går att ta upp till 10 stillbilder under en filminspelning.
  1. Tryck på MOVIE (film)-knappen för att börja spela in en film.

  1. Tryck ner avtryckaren.

En stillbild lagras.
  • Antalet lagringsbara stillbilder (A) visas på skärmen när man trycker ner avtryckaren halvvägs.

  1. Tryck på MOVIE-knappen för att avsluta filminspelningen.

När filminspelningen är klar visas de lagrade stillbilderna i rutor på skärmen.
Observera
  • Det kan hända att ljudet när man trycker på avtryckaren kommer med i inspelningen.

  • Blixten går inte att använda för att ta stillbilder under filminspelning.

  • Hur stora stillbilder som går att ta under pågående filminspelning varierar beroende på filmstorleken Se ”Stillbildsstrl. (Dual Rec)” för närmare detaljer. [Mer information]

  • När leendeavkänningsfunktionen är inställd på [På] utlöses slutaren automatiskt varje gång kameran upptäcker ett leende ansikte. Det går inte att slå [På] eller stänga av [Av] leendeavkänningen medan filminspelningen pågår.

  • [Leendeavkänning]-funktionen går inte att använda när lägesomkopplaren är inställd på (Film) och kameran är i [Standby]-läge.

  • Om minneskortet blir fullt eller när 10 bilder har tagits tänds på skärmen. Denna ikon anger att det inte går att ta fler stillbilder.