Tagning av panoramabilder

Används för att skapa en panoramabild genom att sammanställa en serie bilder. Kameran upptäcker även ansikten eller rörliga motiv automatiskt.
 1. Ställ in lägesomkopplaren på (Panorering), och tryck sedan på ON/OFF-knappen (strömbrytaren).

 1. Välj tagningsriktning med /// (uppåt/nedåt/höger sida/vänster sida) på styrratten.

 1. Rikta kameran mot den ena änden av motivet som du vill fotografera och tryck ner avtryckaren helt.

A: Den här delen kommer inte med i den lagrade bilden.
 1. Panorera med kameran till slutet på mätaren (B), enligt anvisningarna på skärmen.

Tips för att ta panoramabilder
Rör kameran i en båge med jämn hastighet i den riktning som visas på skärmen. Stillastående motiv lämpar sig bättre för panoramabilder än rörliga motiv.
Håll radien så kort som möjligt.
Vertikalt
Horisontellt
 • Tryck först ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan, exponeringen och vitbalansen. Tryck sedan ner avtryckaren helt och panorera med kameran i sid- eller höjdled.

 • Om det finns ett område med stora variationer i formerna eller landskapet i kanten av skärmen kan det hända att bildkompositionen misslyckas. Komponera i så fall om bilden så att det området hamnar i mitten av bilden, och ta sedan om bilden.

Observera
 • Om du inte hinner panorera kameran längs hela motivet inom den bestämda tiden, uppstår det ett grått område i kompositbilden som skapas. Rör i så fall kameran snabbare så att en hel panoramabild lagras.

 • Eftersom bilden skapas genom att flera bilder fogas ihop, kan det hända att fogarna inte blir smidigt lagrade.

 • Om det är stora skillnader i ljusstyrka, färger eller skärpa mellan panoreringsvinkeln och den AE/AF-låsta vinkeln kommer bilden att misslyckas. Ändra i så fall den AE/AF-låsta vinkeln och ta om bilden.

 • I följande fall går det inte att skapa några panoramabilder:

 • Om man rör kameran för långsamt eller för snabbt under panoreringen.

 • Om kameran skakar för mycket.

Se även