Uppspelning av filmer

  1. Tryck på (uppspelning)-knappen för att gå över till uppspelningsläget.

  1. Välj en film med styrratten.

  1. Tryck på .

Filmen börjar spelas upp.

Angående filmuppspelningsskärmen

Välj den bild du vill spela upp med hjälp av / på styrratten, och tryck sedan på .
En uppspelningsmätare tänds så att det går att kontrollera vilken punkt det är i filmen som spelas upp.
, , , , eller visas på filmuppspelningsskärmen.
Vilken ikon som tänds beror på bildstorleken och bildkvaliteten.

Styrratt
Manöver under uppspelning
Stopp
Snabbspolning framåt
Snabbspolning bakåt
Frammatning ruta för ruta framlänges/baklänges
Används för att tända kontrollpanelen

För att bara se filmer på indexskärmen
Det går att se enbart miniatyrbilder för filmer på indexskärmen genom att trycka på MENU (Visningssätt) (Mappvisning (MP4)) eller (AVCHD-visning).
(Mappvisning (MP4)): Miniatyrbilder för filmer i MP4-format visas på indexskärmen.
(AVCHD-visning): Miniatyrbilder för filmer i AVCHD-format visas på indexskärmen.
  • När en filmfil tar slut under uppspelningen börjar kameran automatiskt spela upp nästa filmfil.

Observera
  • Det kan hända att det inte går att spela upp somliga bilder som är tagna med andra kameror.

Hur man tänder kontrollpanelen

Genom att tända kontrollpanelen går det att spela upp filmer i slow motion och justera volymen.
  1. Tryck på på styrratten.

Kontrollpanelen tänds.
  1. Välj önskad knapp med / och tryck på .


Kontrollpanel
Användningssätt
Uppspelning
Paus
Snabbspolning framåt
Snabbspolning bakåt
Uppspelning i slow motion
Långsam baklängesuppspelning
Nästa kapitel
Föregående kapitel
Frammatning ruta för ruta
Föregående bildruta
Volyminställningar
Används för att släcka kontrollpanelen

Observera
  • Vilka knappar som visas på kontrollpanelen kan variera beroende på uppspelningstillståndet.

Se även