Skärpa

Det går att ändra hur skärpan ska ställas in. Använd den här menyn när det är svårt att ställa in skärpan ordentligt i autofokusläget.
AF är en förkortning av ”autofokus”, vilket betyder att skärpan ställs in automatiskt.
Vald autofokusram visas på skärmen.
  1. MENU (Skärpa) önskat läge


(Multi-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motiv i alla delar av sökarramen.
När man trycker ner avtryckaren halvvägs i stillbildstagningsläget tänds en grön ram runt det område som skärpan är inställd på.
  • När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad prioriterar autofokusen ansikten.

  • När läget (Undervatten) är valt bland scenlägena ställs skärpan in efter förhållandena för undervattenstagning. När skärpan har ställts in medan man håller avtryckaren halvvägs nedtryckt visas en stor grön ram.


(Centrumvägd AF)
Skärpan ställs automatiskt in på motivet mitt i sökarramen. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.

(Spot-AF)
Skärpan ställs automatiskt in på ett mycket litet motiv eller ett snävt område. Genom att använda detta läge tillsammans med AF-låsfunktionen går det lätt att komponera bilden såsom du vill ha den.
  • Håll kameran stadigt så att motivet inte hamnar utanför AF-sökarramen.


Observera
  • När [Digital zoom] eller [AF-lampa] används släcks AF-ramen och i stället visas en prickad linje. I det fallet ställer kameran in skärpan på motiv i mitten på skärmen.

  • Om fokusföljningsfunktionen är aktiverad ställer kameran in skärpan med prioritet på motivet som följs.

För att ställa in skärpan på ett motiv i kanten av bilden

Om motivet inte är skarpt, så gör så här:
  1. Komponera om bilden så att motivet hamnar mitt i AF-sökarramen (A), och tryck sedan ner avtryckaren halvvägs för att låsa skärpan på motivet (AF-lås).

  1. Vänta tills AE/AF-låsindikatorn (B) slutat blinka och tänds helt, och återgå sedan till den ursprungliga bildkompositionen och tryck ner avtryckaren helt.

  • Så länge du inte trycker ner avtryckaren helt kan du göra om denna procedur så många gånger som behövs.

Se även