Digital zoom

Används för att ställa in den totala zoomförstoringsgraden (inklusive 5× optisk zoom). När punkten [Digital zoom] är inställd på [På] zoomar kameran in bilden så långt det går utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras, men när området där det är möjligt att bibehålla den ursprungliga bildkvaliteten överskrids går den automatiskt över till [Digital zoom].
När punkten [Klarbildszoom] är inställd på [På] vid stillbildstagning går kameran automatiskt över till [Digital zoom] när [Klarbildszoom]-området överskrids. [Mer information]
 1. Ställ in kameran på tagningsläget.

 1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Digital zoom] önskat läge


Av
[Digital zoom] används inte.

Bildkvaliteten för den lagrade bilden sjunker när används, eftersom zoomfunktionen går över till [Digital zoom], men det går att förstora bilden 4× upp till maximal förstoring.

Observera
 • När [Klarbildszoom] används är den maximala förstoringsgraden för [Digital zoom] 2×.

 • [Digital zoom] går inte att använda i följande fall:

 • I [iPanorering]-läget

 • I [Bildeffekt]-läget

 • I [Suddig bakgrund]-läget

 • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad

 • När punkten [Självutlösare] är inställd på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

 • När (HDR-motljuskorrigering)-läget är valt bland scenlägena.

 • Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte inom området för [Digital zoom].