Dijaprojekcija

Slike se automatski reproduciraju jedna za drugom.
 1. Za prelazak u mod reprodukcije pritisnite tipku (reprodukcija).

 1. MENU (Dijaprojekcija) željena prezentacija na kotačiću za upravljanje


(Kontinuirana Reprodukcija)
Započinje reprodukciju od trenutno prikazane slike.
(Dijaprojekcija s glazbom)
Automatski reproducira slike jednu za drugom uz specijalne efekte i glazbu.

Napomena
 • [Dijaprojekcija] nije dostupna kad se [Način prikaza] postavi na [Prikaz mape (MP4)] ili [AVCHD prikaz].


Kontinuirana reprodukcija

 1. Kotačićem za upravljanje odaberite sliku za prezentaciju.

 1. MENU (Dijaprojekcija) [Kontinuirana Reprodukcija]

 1. Za promjenu metode reprodukcije slijedite vodič na dnu zaslona.


Kotačić za upravljanje
Funkcija
Pauza
Podešava postavke prikaza.
Prikazuje kontrolni izbornik glasnoće.
 • Podesite glasnoću pomoću / na kotačiću za upravljanje. Pritisnite kako biste zatvorili zaslon kontrole glasnoće.

Pomiče sliku unatrag.
Pomiče sliku unaprijed.

Pregledavanje panoramskih slika u neprekinutoj reprodukciji
Cijela panoramska slika prikazana je tijekom 3 sekunde.
Panoramsku sliku možete pomicati lijevo-desno pritiskom na .

Dijaprojekcija s glazbom

 1. MENU (Dijaprojekcija) [Dijaprojekcija s glazbom] na kotačiću za upravljanje

Prikazuje zaslon s postavkama.
 1. Odaberite željenu postavku.

 1. [Početak]

 1. Pritisnite za okončanje prezentacije slika.

Napomena
 • [Dijaprojekcija s glazbom] nije dostupna za sljedeće slike:

 • Panoramske slike

 • 3D slike snimljene u veličini [Standardno] ili [Široki]Odabir reprod.
Odabire grupu fotografija za prezentaciju. Kad se za pohranjivanje slika koristi interna memorija, fiksni odabir postavke je [Mapa].
Sve
Prezentacija svih fotografija po redu.

Ovaj datum
Prezentacija slika s trenutno odabranim rasponom datuma kada je Način prikaza [Prikaz datuma].

Mapa
Prezentacija slika u trenutno odabranoj mapi u modu prikaza mape.Efekti
Odabire brzinu izmjene slajdova i atmosferu za prezentacije. Ako je vrijeme reprodukcije videozapisa dugo, bit će snimljen i prikazan kadar iz njega.
Jednostavno
Jednostavna prezentacija gdje je prethodno podešen interval između slajdova.
Interval između slajdova može se podesiti u [Interval] pa možete istinski uživati u svojim slikama.

Nostalgično
Prezentacija koja reproducira atmosferu filmske scene.

Elegantno
Elegantna prezentacija koja se odvija umjerenom brzinom.

Aktivno
Brza prezentacija prikladna za prikaz aktivnosti.Glazba
Određuje popratnu glazbu za prezentaciju. Možete odabrati više od jednog popratnog glazbenog zapisa. Pritisnite na kotačiću za upravljanje kako biste prikazali zaslon kontrole glasnoće, a zatim pritisnite / kako biste podesili glasnoću.
Music1
Izvorna postavka za prezentaciju [Jednostavno].

Music2
Izvorna postavka za prezentaciju [Nostalgično].

Music3
Izvorna postavka za prezentaciju [Elegantno].

Music4
Izvorna postavka za dijaprojekciju [Aktivno].

Isključi zvuk
Bez popratne glazbe.

Napomena
 • Videozapisi se reproduciraju bez pripadajućeg zvuka.Interval
Interval između slajdova. Postavka je fiksirana na [Autom.] kad [Jednostavno] nije odabrano za [Efekti].

1 sekunda
Podešava interval između slajdova za prezentaciju [Jednostavno].
3 sekunde

5 sekundi

10 sekundi

Autom.
Podešena vrijednost intervala odgovara odabiru opcije [Efekti].

Odabir popratne glazbe
Željenu glazbenu datoteku sa CD-ova ili iz MP3 mape možete prebaciti na fotoaparat i iskoristiti za popratnu glazbu uz prezentaciju. Za prijenos glazbe, instalirajte »Music Transfer« softver na računalo.
Povezana tema