Χρήση στοιχείων MENU (Προβολή)

Μπορείτε εύκολα να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες προβολής με το κουμπί MENU.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. Πατήστε το κουμπί MENU για να εμφανίσετε την οθόνη μενού.

  1. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο μενού με το / στον τροχό ελέγχου.

  1. Επιλέξτε το επιθυμητό στοιχείο με το / στον τροχό ελέγχου ή περιστρέφοντας τον τροχό ελέγχου.

  1. Πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου για να εκτελέσετε τη λειτουργία.