Προστασία

Προστατεύει τις εγγεγραμμένες εικόνες από τυχαία διαγραφή.
Το σημάδι εμφανίζεται για καταχωρημένες εικόνες.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. MENU (Προστασία) επιθυμητή λειτουργία στον τροχό ελέγχου

  1. [OK]


(Αυτή την εικόνα)
Προστατεύει την εικόνα που εμφανίζεται επί του παρόντος σε λειτουργία μίας εικόνας.
(Πολλαπλές εικόνες)
Μπορείτε να επιλέξετε και να προστατεύσετε πολλαπλές εικόνες.
  1. Μετά το βήμα 2 επιλέξτε μια εικόνα που θα προστατευτεί και κατόπιν πατήστε .

Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά για να ακυρώσετε την ένδειξη .
  1. MENU [OK]

(Ορισμ. όλων εικ. συν λήψης.)
Προστατεύει ταυτόχρονα όλες τις εικόνες στην επιλεγμένη ομάδα ριπής στη λειτουργία Εμφάνισης ομάδας συνεχούς λήψης.
(Αφαίρ. όλων εικ. συν λήψης.)
Αποδεσμεύει ταυτόχρονα όλες τις προστατευμένες εικόνες στην επιλεγμένη ομάδα ριπής στη λειτουργία Εμφάνισης ομάδας συνεχούς λήψης.

Παρατήρηση
  • Όταν η εσωτερική μνήμη χρησιμοποιείται για την εγγραφή εικόνων, ο Τρόπος προβολής είναι ρυθμισμένος σε Προβολή φακέλου.

Για να ακυρώσετε την προστασία

Επιλέξτε την εικόνα για την οποία θέλετε να ακυρώσετε την προστασία και ξεκλειδώστε την πατώντας στον τροχό ελέγχου ακολουθώντας την ίδια διαδικασία όπως για την προστασία της. Σβήνει η ένδειξη και ακυρώνεται η προστασία.