Εκτύπωση (DPOF)

Το DPOF (Digital Print Order Format) είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να καθορίσετε τις εικόνες στην κάρτα μνήμης που θέλετε να εκτυπώσετε αργότερα.
Το σημάδι (Παραγγελία εκτύπωσης) εμφανίζεται για καταχωρημένες εικόνες.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. MENU Εκτύπωση (DPOF) επιθυμητή λειτουργία στον τροχό ελέγχου


(Αυτή την εικόνα)
Παραγγελίες που εκτυπώνουν την εικόνα που εμφανίζεται επί του παρόντος σε λειτουργία μίας εικόνας.
(Πολλαπλές εικόνες)
Μπορείτε να επιλέξετε και να παραγγείλετε πολλαπλές εικόνες για εκτύπωση.
  1. Μετά το βήμα 2 επιλέξτε μια εικόνα που θα εκτυπωθεί και κατόπιν πατήστε .

Για να ακυρώσετε την επιλογή, πατήστε ξανά για να ακυρώσετε την ένδειξη .
  1. MENU [OK]


Παρατηρήσεις
  • Το σημάδι (Παραγγελία εκτύπωσης) δεν μπορεί να προστεθεί στις ακόλουθες εικόνες:

  • Ταινίες

  • Εικόνες στην εσωτερική μνήμη

  • Μπορείτε να προσθέσετε ένα σημάδι (Παραγγελία εκτύπωσης) σε 999 εικόνες, το μέγιστο.

Διαγραφή του σημαδιού DPOF

Επιλέξτε την εικόνα για να διαγράψετε την καταχώρηση DPOF και κατόπιν πατήστε στον τροχό ελέγχου ακολουθώντας την ίδια διαδικασία με τη δημιουργία ενός σημαδιού . Το σημάδι σβήνει και η καταχώρηση DPOF διαγράφεται.
Σχετικό θέμα