Περιστροφή

Περιστρέφει μια ακίνητη εικόνα. Χρησιμοποιήστε το για να εμφανίζετε εικόνα με οριζόντιο προσανατολισμό σε κάθετο προσανατολισμό.
  1. Πατήστε το κουμπί (Αναπαραγωγή) για να μεταβείτε σε λειτουργία αναπαραγωγής.

  1. MENU (Περιστροφή) στον τροχό ελέγχου

  1. Πατήστε στον τροχό ελέγχου.

Η ακίνητη εικόνα θα περιστραφεί αριστερόστροφα.
Αν θέλετε να περιστρέψετε ξανά την εικόνα, επαναλάβετε το βήμα 3.
Παρατηρήσεις
  • Δεν μπορείτε να περιστρέψετε τις ακόλουθες εικόνες:

  • Εικόνες 3D

  • Ταινίες

  • Εικόνες που εμφανίζονται σε ομάδα ριπής

  • Μπορεί να μην είστε σε θέση να περιστρέψετε εικόνες που έχουν εγγραφεί με άλλες κάμερες.

  • Όταν προβάλλετε εικόνες σε έναν υπολογιστή, η πληροφορία περιστροφής της εικόνας μπορεί να μην λειτουργήσει ανάλογα με το λογισμικό.