Wykrywanie twarzy

Gdy używana jest funkcja wykrywania twarzy, aparat wykrywa twarze fotografowanych osób i automatycznie ustawia ostrość, błysk, ekspozycję, balans bieli i redukcję czerwonych oczu.
Jeżeli aparat wykryje więcej niż jeden fotografowany obiekt, aparat dokona wyboru głównego obiektu i nastawi ostrość zgodnie z priorytetem. Ramka, w której ostrość jest ustawiana, zmieni się na zieloną po naciśnięciu spustu migawki do połowy.
  1. MENU (Wykrywanie twarzy) żądany tryb(Wyłącz)
Nie można użyć wykrywania twarzy.
(Auto)
Wybiera twarz, na której aparat automatycznie ustawia ostrość.

(Priorytet dziecka)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem na twarzy dziecka.

(Priorytet dorosłego)
Wykrywa i fotografuje z priorytetem na twarzy dorosłego.

Uwagi
  • Funkcja [Wyłącz] jest niedostępna, gdy opcja [Samowyzw.] jest ustawiona na [Autoportret z 1 osobą] lub na [Autoportret z 2 osobami].

  • Funkcję [Wykrywanie twarzy] można wybrać tylko, gdy tryb ogniskowania jest ustawiony na [Multi AF] i gdy opcja [Tryb pomiaru] jest ustawiona na [Wielopunktowy].

  • Funkcja wykrywania twarzy nie działa, gdy używany jest zoom cyfrowy.

  • Można wykryć maksymalnie 8 twarzy.

  • Dorośli i dzieci mogą nie zostać prawidłowo wykryci, zależnie od warunków.

  • Podczas wykonywania zdjęcia z uśmiechem funkcja [Wykrywanie twarzy] jest automatycznie ustawiana na [Auto], nawet jeśli została ustawiona na [Wyłącz].

Podobny temat