Uporaba menija možnosti FM radia


Meni možnosti FM radia odprete, tako da pritisnete gumb OPTION/PWR OFF na zaslonu [FM Radio]. Za podrobnosti o uporabi menija možnosti glejte [Detajli].
Elementi menija možnosti so odvisni od zaslona, v katerem odprete meni. Za nastavitev in uporabo glejte referenčno stran.

Možnosti na zaslonu FM radio