Informácie o pamäťovej karte

 • Formátovanie pamäťovej karty v počítači (s operačným systémom Windows alebo Mac) nezaručuje jej kompatibilitu s kamkordérom.

 • Rýchlosť čítania a zapisovania údajov môže byť rôzna a závisí od použitej kombinácie pamäťovej karty a produktu kompatibilného s pamäťovou kartou.

 • K poškodeniu alebo k strate údajov môže dôjsť v nasledujúcich prípadoch (za údaje sa neposkytuje náhrada):

 • ak vysuniete pamäťovú kartu alebo vypnete svoj kamkordér počas čítania obrazových súborov na pamäťovej karte alebo počas ich zápisu na pamäťovú kartu (v čase, keď bliká indikátor prístupu),

 • ak používate pamäťovú kartu v blízkosti magnetov alebo magnetických polí,

 • ak sa odporúča zálohovať dôležité údaje na pevnom disku počítača.

 • Na pamäťovú kartu ani na adaptér pamäťovej karty nenalepujte žiadne štítky ani iné podobné predmety.

 • Nedotýkajte sa konektorov a zabráňte styku konektorov s kovovými predmetmi.

 • Pamäťovú kartu neohýbajte, nenechajte ju spadnúť ani ju nevystavujte pôsobeniu nadmernej sily.

 • Pamäťovú kartu nerozoberajte ani neupravujte.

 • Nedovoľte, aby sa pamäťová karta zamočila.

 • Pamäťovú kartu uchovávajte mimo dosahu malých detí. Dieťa môže kartu prehltnúť.

 • Do otvoru pre pamäťovú kartu vkladajte iba pamäťové karty so zodpovedajúcou veľkosťou. Vloženie iného predmetu môže spôsobiť poruchu.

 • Pamäťovú kartu nepoužívajte ani neskladujte na nasledujúcich miestach:

 • miesta vystavené veľmi vysokým teplotám, ako je napr. auto zaparkované v lete vonku,

 • miesta vystavené priamemu slnečnému svetlu,

 • miesta s veľmi vysokou vlhkosťou alebo miesta vystavené účinkom žieravých plynov.

Pripomienky k používaniu adaptéra pamäťovej karty

 • Pri používaní pamäťovej karty, ktorá je vložená do adaptéra pamäťovej karty, so zariadením kompatibilným s pamäťovou kartou dajte pozor, aby bola pamäťová karta vložená správnym spôsobom. Nesprávne použitie môže spôsobiť poruchu.

Kompatibilita obrazových údajov

 • Súbory s obrazovými údajmi, ktoré ste nahrali na pamäťovú kartu pomocou kamkordéra, sú v súlade s univerzálnou normou „Design rule for Camera File system“, ktorú zaviedla asociácia JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

 • V kamkordéri nie je možné prehrávať fotografie nahraté v iných zariadeniach (DCR-TRV900E alebo DSC-D700/D770), ktoré nezodpovedajú tomuto univerzálnemu štandardu. (Tieto typy sa v niektorých oblastiach nepredávajú.)

 • Ak sa pamäťové karty, ktoré sa používali s iným zariadením, nedajú používať, formátujte ich pomocou kamkordéra. Upozorňujeme, že formátovaním sa vymažú všetky informácie na pamäťovej karte. [Detaily]

 • Môže sa stať, že obrázky sa pomocou kamkordéra nebudú dať prehrať:

 • ak prehrávate obrazové údaje upravené v počítači,

 • ak prehrávate obrazové údaje nahraté pomocou iného zariadenia.

Informácie o médiu „Memory Stick“


Typy médií „Memory Stick“
Nahrávanie/Prehrávanie
„Memory Stick Duo“ (s technológiou MagicGate)
„Memory Stick PRO Duo“ (Mark2)
„Memory Stick PRO-HG Duo“


 • Tento produkt nepodporuje 8-bitový paralelný prenos údajov, ale podporuje 4-bitový paralelný prenos údajov rovnako ako v prípade „Memory Stick PRO Duo“.

 • Tento produkt nemôže nahrávať ani prehrávať údaje používajúce technológiu „MagicGate“. „MagicGate“ je technológia na ochranu autorských práv, ktorá umožňuje nahrávanie a prenos obsahu v šifrovanom formáte.