Informácie o používaní a údržbe

Informácie o nastavení jazyka

 • Na ilustráciu postupov pri obsluhe sa používajú informácie na obrazovke, ktoré môžu byť uvedené v rôznych jazykoch. Ak je to potrebné, zmeňte jazyk obrazovky skôr, než začnete používať kamkordér.

Informácie o nahrávaní

 • Pred spustením nahrávania vyskúšajte funkciu nahrávania a skontrolujte, či sa obraz a zvuk nahrávajú bez problémov.

 • Za obsah nahrávky sa neposkytuje žiadna náhrada, a to ani v prípade, ak nahrávanie alebo prehrávanie nie je možné v dôsledku poruchy kamkordéra, nahrávacieho média atď.

 • Systémy kódovania farieb v televízore sa líšia v závislosti od krajiny alebo oblasti. Ak chcete prezerať svoje nahrávky na televíznej obrazovke, potrebujete televízor so systémom PAL.

 • Televízne programy, filmy, videopásky a iné materiály môžu byť chránené autorskými právami. Neoprávnené nahrávanie uvedených materiálov môže byť v rozpore so zákonmi o autorských právach.

Poznámky k používaniu

 • Nevykonávajte žiadne z nasledujúcich akcií. V opačnom prípade sa môže poškodiť nahrávacie médium, nahraté zábery nemusí byť možné prehrať, môže dôjsť k ich strate alebo sa môžu vyskytnúť iné poruchy.

 • vysúvanie pamäťovej karty, keď svieti alebo bliká indikátor prístupu,

 • vyberanie batérie alebo sieťového adaptéra striedavého prúdu z kamkordéra alebo vystavovanie kamkordéra mechanickým nárazom alebo vibráciám, keď svietia alebo blikajú indikátory (Videozáznam)/ (Fotografia) alebo indikátor prístupu.

 • Keď je kamkordér pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte panel LCD. Mohlo by to viesť k strate údajov nahratých záberov.

 • Kamkordér používajte v súlade s miestnymi nariadeniami.

Obrazovka LCD

 • Pri výrobe obrazovky LCD sa používajú tie najprecíznejšie technológie, vďaka čomu je možné efektívne využiť viac ako 99,99 % pixlov. Môžu sa však vyskytnúť drobné čierne alebo jasné (biele, červené, modré alebo zelené) bodky, ktoré sa neustále zobrazujú na obrazovke LCD. Tieto bodky bežne vznikajú počas procesu výroby zariadenia a nemajú žiadny vplyv na nahrávanie.

A: Biele, červené, modré alebo zelené bodky
B: Čierne bodky

Informácie o tejto príručke, ilustráciách a informáciách na obrazovke

 • Obrázky s príkladmi, ktoré sú použité v tejto príručke na ilustráciu, boli nasnímané pomocou statického digitálneho fotoaparátu, a preto sa môžu odlišovať od obrázkov a indikátorov, ktoré sa v skutočnosti zobrazujú na obrazovke kamkordéra. Vyobrazenia kamkordéra a jeho obrazoviek sú zväčšené alebo zjednodušené, aby boli názornejšie.

 • Dizajn a technické parametre kamkordéra a príslušenstva sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

 • Interná pamäť (HDR-CX210E) a pamäťové karty sa v tejto príručke označujú ako „nahrávacie médiá“.

 • Disk DVD nahratý v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD) sa v tejto príručke označuje ako nahrávací disk AVCHD.

 • Ak existujú rozdiely v špecifikáciách medzi jednotlivými modelmi, názov modelu je uvedený v tejto príručke. Názov modelu svojho kamkordéra si môžete overiť na spodnej strane kamkordéra.

Informácie o používaní a údržbe

 • Kamkordér nie je odolný voči prachu a vlhkosti a nie je ani vodotesný.

 • Pri manipulácii a používaní nedržte kamkordér za kryt zásuviek ani za časti uvedené na nasledujúcich obrázkoch.


Obrazovka LCD
Batéria
Vstavaný kábel USB

 • Slnko nesnímajte priamo. Môže to spôsobiť poruchu kamkordéra. Zábery slnka robte iba pri slabšom svetle, napríklad za súmraku.

 • Kamkordér používajte v súlade s miestnymi nariadeniami.

 • Kamkordér a príslušenstvo nepoužívajte a neskladujte na nasledujúcich miestach:

 • na príliš horúcom, chladnom alebo vlhkom mieste. Nikdy ich nevystavujte teplotám nad 60 ˚C, ako napríklad na miestach vystavených priamemu slnečnému žiareniu, v blízkosti ohrievačov alebo v aute zaparkovanom na slnku. Môžu sa zdeformovať alebo poškodiť,

 • v silnom magnetickom poli alebo na mieste vystavenom pôsobeniu mechanických vibrácií. Kamkordér nemusí pracovať správne,

 • na mieste vystavenom silným rádiovým vlnám alebo žiareniu. Kamkordér môže nesprávne nahrávať,

 • v blízkosti zariadení na príjem vysielaného signálu, ako je napríklad televízor alebo rádio. Môže sa vyskytnúť šum,

 • na pieskovej pláži alebo v ľubovoľnom inom prašnom prostredí. Po vniknutí piesku alebo prachu do kamkordéra už kamkordér nemusí pracovať správne. Táto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť,

 • v blízkosti okien alebo vo vonkajšom prostredí, kde môžu byť obrazovka LCD alebo objektív vystavené priamemu slnečnému žiareniu, ktoré poškodzuje obrazovku LCD.

 • Kamkordér používajte pri napájaní jednosmerným napätím 6,8 V/7,2 V (batéria) alebo napájaní 8,4 V jednosmerným (sieťový adaptér striedavého prúdu).

 • Ak chcete prístroj používať pri napájaní jednosmerným alebo striedavým prúdom, použite príslušenstvo odporúčané v tomto návode na používanie.

 • Nedovoľte, aby sa kamkordér zamočil (napríklad od dažďa alebo od morskej vody). Ak sa kamkordér zamočí, nemusí pracovať správne. Táto porucha sa v niektorých prípadoch nedá odstrániť,

 • Ak do zariadenia prenikne tuhý predmet alebo kvapalina, odpojte kamkordér od siete a pred ďalším použitím ho nechajte skontrolovať obchodným zástupcom spoločnosti Sony.

 • S prístrojom zaobchádzajte jemne, nerozoberajte ho, neupravujte, nevystavujte ho fyzickým nárazom ani úderom - nebúchajte po ňom, nenechajte ho spadnúť a ani naň nestúpajte. Zvláštnu pozornosť venujte zaobchádzaniu s objektívom.

 • Ak kamkordér nepoužívate, obrazovku LCD zatvorte.

 • Kamkordér pri používaní nezakrývajte predmetmi (napríklad uterákom). Mohlo by to spôsobiť zvýšenie teploty vnútri zariadenia.

 • Pri odpájaní napájací kábel odpájajte ťahaním za zástrčku, nie za kábel.

 • Dajte pozor, aby ste nepoškodili napájací kábel napríklad tým, že naň položíte ťažký predmet.

 • Nepoužívajte zdeformovanú ani poškodenú batériu.

 • Kovové kontakty udržujte v čistote.

 • Ak z batérie vytečie kvapalný elektrolyt:

 • obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Sony,

 • zmyte všetku kvapalinu, ktorá sa dostala do styku s pokožkou,

 • ak sa vám kvapalina dostane do očí, vymyte ich dostatočným množstvom vody a navštívte lekára.

Ak kamkordér dlhší čas nepoužívate

 • Ak chcete kamkordér dlhodobo udržiavať v optimálnom stave, aspoň raz za mesiac ho spustite na nahrávanie a prehrávanie obrázkov.

 • Pred uskladnením batériu úplne vybite.

Poznámka k teplote kamkordéra/batérie

 • Keď je teplota kamkordéra alebo batérie extrémne vysoká alebo nízka, môže sa stať, že nebudete môcť nahrávať ani prehrávať. Kamkordér disponuje ochrannými funkciami pre takéto situácie. V takomto prípade sa na obrazovke LCD zobrazí indikátor.

Poznámky k nabíjaniu pomocou kábla USB

 • Nemôžeme zaručiť, že kamkordér bude možné použiť s každým počítačom.

 • Ak pripojíte kamkordér k prenosnému počítaču, ktorý nie je pripojený k zdroju napájania, bude sa používať náboj batérie prenosného počítača. V takomto prípade neponechávajte kamkordér pripojený k počítaču.

 • Nabitie pomocou osobne zostaveného počítača, konvertovaného počítača alebo USB rozbočovača sa nedá zaručiť. V závislosti od zariadenia USB používaného s počítačom sa môže stať, že kamkordér nemusí pracovať správne.

Ak je kamkordér pripojený k počítaču alebo k príslušenstvu

 • Nepokúšajte sa formátovať nahrávacie médium kamkordéra pomocou počítača. Ak to urobíte, kamkordér nemusí pracovať správne.

 • Pri pripájaní kamkordéra k inému zariadeniu pomocou komunikačných káblov skontrolujte, či zasúvate zástrčku konektora správnym spôsobom. Násilné vtláčanie zástrčky môže poškodiť koncový konektor a viesť k poruche kamkordéra.

 • Keď je kamkordér pripojený k iným zariadeniam prostredníctvom pripojenia USB a napájanie kamkordéra je zapnuté, nezatvárajte panel LCD. Mohlo by to viesť k strate údajov nahratých záberov.

Poznámky k voliteľnému príslušenstvu

 • Odporúčame vám používať pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony.

 • Pôvodné príslušenstvo od spoločnosti Sony nemusí byť dostupné v niektorých krajinách alebo oblastiach.

Obrazovka LCD

 • Na obrazovku LCD príliš netlačte, pretože môže dôjsť k nevyváženosti farieb alebo k inému poškodeniu.

 • Pri používaní kamkordéra v chladnom prostredí sa môže na obrazovke LCD zobraziť zostatkový obraz. Nejde o poruchu.

 • Pri používaní kamkordéra sa môže zadná strana obrazovky LCD zahrievať. Nejde o poruchu.

Čistenie obrazovky LCD

 • Ak sa obrazovka LCD zašpiní odtlačkami prstov alebo od prachu, odporúčame očistiť ju jemnou handričkou.

Čistenie objektívu projektora (HDR-PJ200E)

 • Objektív opatrne poutierajte jemnou textíliou, ako je napríklad handrička alebo utierka na čistenie skla.

 • Odolné škvrny je možné odstrániť pomocou jemnej textílie, ako je napríklad handrička alebo utierka na čistenie skla, ktorá je mierne navlhčená vodou.

 • Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlo, ako je napríklad alkohol, benzín alebo riedidlo, ani žiadne kyseliny, zásady alebo abrazívne detergenty, a nepoužívajte ani chemické čistiace prostriedky, pretože môžu poškodiť povrch objektívu.

Zaobchádzanie s krytom zariadenia

 • Ak sa kryt zariadenia znečistí, vyčistite telo kamkordéra mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode a potom utrite kryt suchou mäkkou handričkou.

 • Ak chcete zabrániť poškodeniu povrchovej úpravy zariadenia, vyhnite sa nasledujúcim situáciám:

 • používaniu chemikálií, napríklad riedidla, benzínu, alkoholu, chemických látok, repelentov, insekticídov a opaľovacieho krému;

 • manipulácii s kamkordérom rukami znečistenými od vyššie uvedených látok;

 • dlhotrvajúcemu ponechaniu krytu zariadenia v kontakte s gumovými alebo vinylovými predmetmi.

Objektív Carl Zeiss

 • Kamkordér je vybavený objektívom Carl Zeiss, ktorý spoločne vyvinuli spoločnosti Carl Zeiss v Nemecku a Sony Corporation a ktorý poskytuje vynikajúce zábery. Používa systém merania MTF* pre videokamery a ponúka kvalitu typickú pre objektívy Carl Zeiss.

* Funkcia modulácie prenosu. Číselná hodnota označuje množstvo svetla vnikajúceho od objektu do objektívu.

Údržba a skladovanie objektívu

 • Povrch objektívu očistite mäkkou handričkou v nasledujúcich prípadoch:

 • ak sa na povrchu objektívu nachádzajú odtlačky prstov,

 • ak sa tento produkt používa v horúcom alebo vlhkom prostredí,

 • ak sa objektív používa v prostredí s vysokým obsahom soli, napríklad na morskom pobreží.

 • Objektív skladujte na dobre vetranom, čistom a bezprašnom mieste.

 • Ak chcete predísť znehodnoteniu, pravidelne čistite objektív podľa vyššie uvedeného postupu.