Ochranné známky

 • „Handycam“ a sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

 • „AVCHD“ a logo „AVCHD“ sú ochranné známky spoločností Panasonic Corporation a Sony Corporation.

 • „Memory Stick“, „“, „Memory Stick Duo“, „“, „Memory Stick PRO Duo“, „“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „“, „MagicGate“, „“, „MagicGate Memory Stick“ a „MagicGate Memory Stick Duo“ sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Sony Corporation.

 • „InfoLITHIUM“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

 • „x.v.Color“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

 • „BIONZ“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

 • „BRAVIA“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

 • „DVDirect“ je ochranná známka spoločnosti Sony Corporation.

 • „Blu-ray Disc“ a logo sú ochranné známky.

 • Dolby a symbol double-D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.

 • HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.

 • Microsoft, Windows, Windows Vista a DirectX sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA a v iných krajinách.

 • Mac a Mac OS sú registrované ochranné známky spoločnosti Apple Inc. v USA a v iných krajinách.

 • Intel, Intel Core a Pentium sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Intel Corporation alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách.

 • “ a „PlayStation“ sú registrované ochranné známky spoločnosti Sony Computer Entertainment Inc.

 • Adobe, logo Adobe a Adobe Acrobat sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated v USA a v iných krajinách.

 • Logo SDXC je ochranná známka spoločnosti SD-3C, LLC.

 • MultiMediaCard je ochranná známka spoločnosti MultiMediaCard Association.

Všetky ostatné názvy výrobkov uvedené v tomto dokumente môžu byť ochranné alebo registrované ochranné známky príslušných spoločností. Značky a sa v tejto príručke nikde neuvádzajú.

Poznámky k licencii

AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE TOHTO PRODUKTU NEŽ POUŽITIE PRE OSOBNÚ POTREBU POUŽÍVATEĽA AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM, KTORÝ VYKAZUJE SÚLAD S NORMOU MPEG-2 TÝKAJÚCOU SA KÓDOVANIA VIDEO INFORMÁCIÍ PRE ZABALENÉ MÉDIUM SA BEZ LICENCIE PODĽA POUŽITEĽNÝCH PATENTOV V PATENTOVOM PORTFÓLIU MPEG-2 ZAKAZUJE, PRIČOM TÁTO LICENCIA JE K DISPOZÍCII OD MPEG LA, L.L.C., 250 STEELE STREET, SUITE 300, DENVER, COLORADO 80206.

TENTO PRODUKT JE LICENCOVANÝ PODĽA AVC PATENT PORTFOLIO LICENCE PRE OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE SPOTREBITEĽOM NA ÚČELY
(i) KÓDOVANIA VIDEA V SÚLADE S AVC ŠTANDARDOM („AVC VIDEO“) A/ALEBO
(ii) DEKÓDOVANIE VIDEA, KTORÉ BOLO ZAKÓDOVANÉ TÝM ISTÝM SPOTREBITEĽOM V RÁMCI OSOBNEJ A
NIE KOMERČNEJ AKTIVITY A/ALEBO KTORÉ BOLO ZÍSKANÉ OD POSKYTOVATEĽA VIDEA S LICENCIOU NA POSKYTOVANIE VIDEA TYPU AVC. ŽIADNA INÁ LICENCIA NIE JE ZAHRNUTÁ ANI BY NEMALA PLATIŤ PRE INÉ POUŽITIE.
ĎALŠIE INFORMÁCIE MÔŽETE ZÍSKAŤ OD MPEG LA, L.L.C.

Softvér v kamkordéri poskytujeme na základe licenčných zmlúv s vlastníkmi príslušných autorských práv. Na základe požiadavky vlastníkov autorských práv na tieto softvérové aplikácie sme povinní vás informovať o nasledujúcich skutočnostiach. Prečítajte si, prosím, nasledovné časti.
Kópie licencií (v angličtine) sú uložené v internej pamäti kamkordéra. Vytvorte pripojenie veľkokapacitného ukladacieho zariadenia medzi kamkordérom a počítačom a prečítajte si súbory v priečinku „LICENSE“ v časti „PMHOME“.

Informácie o aplikovanom softvéri GNU GPL/LGPL
V kamkordéri je nainštalovaný softvér, pre ktorý platí nasledujúca licencia GNU General Public License (ďalej len „GPL“) alebo GNU Lesser General Public License (ďalej len „LGPL“).
Tieto informácie poukazujú na to, že máte právo na prístup, úpravy a ďalšiu distribúciu zdrojových kódov pre tieto softvérové programy, a to na základe licencií GPL/LGPL.
Zdrojové kódy sú dostupné na webe. Ak ich chcete prevziať, navštívte nasledujúce adresy URL. Pri preberaní zdrojového kódu vyberte ako model kamkordéra možnosť HDR-CX210E.
Zároveň vás upozorňujeme, aby ste nás nekontaktovali ohľadom obsahu zdrojového kódu.
Kópie licencií (v angličtine) sú uložené v internej pamäti kamkordéra. Vytvorte pripojenie veľkokapacitného ukladacieho zariadenia medzi kamkordérom a počítačom a prečítajte si súbory v priečinku „LICENSE“ v časti „PMHOME“.