Nabíjanie batérie pomocou sieťový adaptér striedavého prúdu

 1. Vypnite kamkordér zatvorením obrazovka LCD a pripojte batériu ().

 1. Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu () a napájací kábel () ku kamkordéru a do sieťovej zásuvky ().

A: Otočte konektor DC IN tak, aby značka na konektore DC () bola zarovnaná s tou istou značkou na konektore ().
 • Rozsvieti sa indikátor CHG (nabíjanie) ().

 • Keď sa batéria úplne nabije, indikátor CHG (nabíjanie) zhasne. Odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu od konektora DC IN na kamkordéri.

Poznámky
 • Ku kamkordéru nemôžete pripojiť žiadne iné batérie typu „InfoLITHIUM“ než batérie radu V.

Čas nabíjania

Približný čas (v minútach) potrebný na úplné nabitie úplne vybitej batérie.

Batéria
Sieťový adaptér striedavého prúdu
NP-FV50
155
NP-FV70 (je súčasťou dodávky)
195
NP-FV100
390

 • Dĺžka nabíjania, ktorá je uvedená v tabuľke vyššie, bola nameraná pri nabíjaní kamkordéra pri teplote 25 °C. Batériu sa odporúča nabíjať pri teplotách v rozsahu od 10 °C do 30 °C.

Vybratie batérie

Zatvorte obrazovku LCD. Posuňte uvoľňovaciu páčku BATT (batéria) () a vyberte batériu ().

Použitie sieťovej zásuvky ako zdroja napájania

Vytvorte tie isté pripojenia ako pri nabíjaní batérie.
Aj keď je batéria pripojená, batéria sa nevybíja.

Poznámky k batérii

 • Keď vyberiete batériu alebo odpojíte sieťový adaptér striedavého prúdu, vypnite kamkordér a skontrolujte, či je indikátor (Videozáznam)/ (Fotografia) a indikátor prístupu vypnutý.

 • Indikátor CHG (nabíjanie) počas nabíjania bliká v nasledujúcich prípadoch:

 • Batéria nie je správne pripojená.

 • Batéria je poškodená.

 • Teplota batérie je nízka.

  Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na teplé miesto.
 • Teplota batérie je vysoká.

  Odpojte batériu od kamkordéra a uložte ju na chladné miesto.
 • S kamkordérom sa neodporúča používať batériu NP-FV30, ktorá umožňuje iba krátkodobé nahrávanie a prehrávanie.

 • Ak nebudete kamkordér používať viac ako 2 minúty, v rámci predvoleného nastavenia sa napájanie automaticky vypne, aby sa šetrila energia batérie ([Eco Mode]).

Poznámky k sieťovému adaptéru striedavého prúdu

 • Pri používaní sieťového adaptéra striedavého prúdu použite blízku sieťovú zásuvku. Ak sa počas používania kamkordéra vyskytne akákoľvek porucha, ihneď odpojte sieťový adaptér striedavého prúdu zo sieťovej zásuvky.

 • Sieťový adaptér striedavého prúdu pri používaní neumiestňujte do úzkeho priestoru (napríklad medzi stenu a nábytok).

 • Neskratujte konektor DC sieťového adaptéra striedavého prúdu ani kontakty batérie žiadnymi kovovými predmetmi. Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.

 • Pri odpájaní sieťového adaptéra striedavého prúdu od kamkordéra súčasne držte kamkordér aj konektor DC.

Súvisiace témy
Indikátor zostávajúcej kapacity batérie: pozrite Indikátory na obrazovke