Nahrávanie videozáznamov


V predvolenom nastavení sa videozáznamy aj fotografie nahrávajú na interné nahrávacie médium. Videozáznamy sa v režime 3D nahrávajú v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD).
 1. Otvorte obrazovku LCD a stlačením tlačidla MODE zapnite indikátor (Videozáznam).

 1. Nastavte prepínač 2D/3D na možnosť 3D.

 • Ak chcete nahrávať videozáznamy vo formáte 2D, nastavte prepínač 2D/3D na hodnotu 2D.

 1. Stlačením tlačidla START/STOP spustite nahrávanie.

  Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo START/STOP.
 • Počas nahrávania videozáznamu vo formáte 2D môžete stlačením tlačidla PHOTO (Dvojité snímanie) snímať fotografie.

Poznámky
 • Počas nahrávania neprepínajte prepínač 2D/3D. Kamkordér prestane nahrávať.

Získanie kvalitných 3D videozáznamov

Objekt snímajte zo vzdialenosti 30 cm až 5 m. Optimálna vzdialenosť sa líši, keď používate približovanie.

Ak máte pri sledovaní 3D videozáznamov nepríjemné pocity

Ak máte pri dlhšom sledovaní 3D videozáznamov na obrazovke LCD nepríjemné pocity, stlačením tlačidla 2D/3D DISP prepnite obraz z formátu 3D na formát 2D.
Záber sa zobrazí vo formáte 2D, ale kamkordér bude naďalej nahrávať v režime 3D.
 • Pri prepnutí z režimu 2D na režim 3D obrazovka stmavne. Nejde o poruchu.

Zobrazenie položiek na obrazovke LCD

Ak kamkordér po jeho zapnutí alebo prepnutí z režimu nahrávania videozáznamov do režimu snímania fotografií (alebo naopak) niekoľko sekúnd nepoužívate, položky zobrazené na obrazovke LCD sa prestanú zobrazovať. Ak chcete zobraziť informácie o ikonách funkcií užitočných pre nahrávanie, dotknite sa ľubovoľného miesta na obrazovke LCD okrem tlačidiel.

Nahrávanie v zrkadlovom režime

 1. Otvorte panel LCD tak, aby zvieral s kamkordérom uhol 90° (), potom ho otočte o 180° k objektívu ().

Na obrazovke LCD sa zobrazí zrkadlový obraz snímaného objektu, ale nahraté zábery budú zodpovedať skutočnosti.
Poznámky
 • Ak zatvoríte obrazovku LCD počas nahrávania videozáznamov, kamkordér zastaví nahrávanie.

 • Maximálne časy nepretržitého nahrávania videozáznamov:

 • Nahrávanie v režime 3D: približne 6 hodín 30 minút

 • Nahrávanie v režime 2D: približne 13 hodín

 • Ak veľkosť súboru videozáznamu prekročí 2 GB, automaticky sa vytvorí ďalší súbor videozáznamu.

 • Ak sa nahrávanie dokončí, ale údaje sa stále zapisujú na nahrávacie médium, tento stav bude indikovaný spôsobmi uvedenými nižšie. Počas tejto doby chráňte kamkordér pred nárazmi a vibráciami a nevyberajte batériu ani neodpájajte sieťový adaptér striedavého prúdu.

 • Indikátor otvoru svieti alebo bliká

 • Ikona média v pravom hornom rohu obrazovky LCD bliká

 • Obrazovka LCD kamkordéra dokáže zobrazovať záznam záberov v rámci celej obrazovky (úplné zobrazenie pixlov). V prípade prehrávania záberov na televíznom prijímači, ktorý nie je kompatibilný s úplným zobrazením pixlov, to však môže viesť k miernemu orezaniu horného, dolného, pravého a ľavého okraja záberov. Pri nahrávaní v režime 2D sa odporúča nahrávať zábery s funkciou [Guide Frame] nastavenou na hodnotu [On] a s použitím vonkajšieho rámu funkcie [Guide Frame] ako pomôcky.

 • Ak je pre frekvenciu snímania nastavená hodnota [25p], nemôžete snímať fotografie, keď je kamkordér spustený v režime nahrávania videozáznamov.

Súvisiace témy
Nepretržité zobrazovanie položiek na obrazovke LCD: [Display Setting]
Zmena veľkosti záberu: [Image Size (len 2D)]
Čas dostupný na nahrávanie, zostávajúca kapacita: [Media Info]