Používanie funkcie GPS (HDR-TD20VE)


Ak používate funkciu GPS (Global Positioning System), máte k dispozícii nasledujúce funkcie:
 • zaznamenávanie informácií o polohe vo videozáznamoch alebo fotografiách (predvolené je nastavenie na hodnotu [On])

 • Prehrávanie videozáznamov a fotografií na základe vyhľadávania na mape

 • Zobrazenie mapy s vašou aktuálnou polohou

Stav určovania polohy pomocou funkcie GPS

A: Počet bodiek sa mení, keď kamkordér vyhľadáva satelity.
B: Keď sa nájdu satelity, zobrazia sa ukazovatele určovania polohy.

Kamkordér nemôže určiť polohu

A: Kamkordér nemá informácie o polohe.
B: Kamkordér zobrazuje predtým získané informácie o polohe.

Ak nechcete zaznamenávať informácie o polohe

Vyberte položky [Setup] [General Settings] [GPS Setting] [Off].
Poznámky
 • Možno bude potrebné chvíľu počkať, kým kamkordér začne určovať polohu.

 • Funkciu GPS používajte v exteriéri a na otvorených priestranstvách, pretože na týchto miestach je k dispozícii najlepší príjem rádiových vĺn.

 • Sever sa na mape zobrazuje vždy hore.

Získanie mapy aktuálnej polohy (režim priority určovania polohy)

Táto funkcia je užitočná pri kontrole aktuálnej polohy na mape, keď ste na cestách.
Keď kamkordér vypne ostatné funkcie, aby sa mohli vyhľadať satelity, získavanie informácií na určenie polohy môže mať vyššiu prioritu.
 1. Vyberte položky [Setup] [General Settings] [Your Location].

A: Značka označujúca aktuálnu polohu
B: Zobrazuje informácie o určovaní polohy
Poznámky
 • Ak vyberiete určitý bod na obrazovke, na mape sa zobrazí plocha s týmto bodom v strede. Ak chcete svoju aktuálnu polohu vrátiť späť do stredu obrazovky, vyberte položku .

 • Ak kamkordér nemôže získať informácie o aktuálnej polohe, zobrazia sa informácie o určovaní polohy.

 • Ak sú predtým získané informácie o polohe neplatné, indikátor sa nezobrazí.

 • Ak chcete zavrieť obrazovku s informáciami o aktuálnej polohe, vyberte položku .

Kontrola stavu určovania polohy

Ak nedokážete získať informácie na výpočet svojej polohy, kamkordér zobrazí informácie o stave príjmu signálu GPS.
 1. Zobrazte svoju aktuálnu polohu.

Ak sa aktuálna poloha zobrazí na obrazovke LCD, nie je potrebné pokračovať v tejto operácii.
 1. Vyberte položku .

A: Satelitná mapa
B: Ikony satelitov
C: Ukazovateľ určovania polohy
D: Informácie o polohe, ktoré sa získali predtým

 • Ak chcete zavrieť obrazovku s informáciami o určení polohy, vyberte položku .

Satelitná mapa a ukazovateľ určovania polohy

Stred satelitnej mapy označuje vašu aktuálnu polohu. Smerovanie satelitov (na sever, juh, východ alebo západ) môžete zistiť sledovaním ikon satelitov (), ktoré sa zobrazujú na satelitnej mape.
Keď sa kamkordéru podarí určiť vašu polohu, ukazovateľ určovania polohy sa zafarbí na zeleno.

Kontrola ikon satelitov GPS a ukazovateľa určovania polohy

Farba ikon satelitov GPS a ukazovateľov určovania polohy sa mení v závislosti od aktuálneho stavu určovania polohy.

Ikony satelitov GPS/Ukazovateľ určovania polohy
Stav
/ (čierna)
Nie je žiadny signál, ale informácie o obežnej dráhe pre satelit sú k dispozícii.
/ (sivá)
Načítala sa časť informácií o obežnej dráhe satelitu.
/ (hnedá)
Načítala sa asi polovica informácií o obežnej dráhe satelitu.
/ (okrová)
Načítala sa väčšina informácií o obežnej dráhe satelitu.
/ (zelená)
Určovanie polohy je dokončené a satelit sa používa.

Ak nie je možné získať údaje o aktuálnej polohe

Znova sa zobrazí obrazovka, ktorá vám umožňuje vypočítať vašu polohu. V takomto prípade postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazujú na obrazovke LCD.

Tipy na dosiahnutie kvalitnejšieho príjmu

 • Funkciu GPS používajte v exteriéri a na otvorených priestranstvách.
  Detaily o umiestneniach alebo situáciách, v ktorých nie je možné prijímať signál, nájdete v časti „Informácie o GPS (HDR-TD20VE)“.

 • Otočte panel LCD tak, aby bola anténa systému GPS nasmerovaná na oblohu. Nezakrývajte anténu systému GPS rukou.

 • Ak chcete používať režim priority určovania polohy, vyberte v ponuke položku [Your Location].

 • Použite podporné údaje systému GPS. Importom podporných údajov systému GPS z počítača do kamkordéra pomocou vstavaného softvéru „PlayMemories Home“ sa môže skrátiť čas, ktorý kamkordér potrebuje na získanie informácií o polohe. Pripojte kamkordér k počítaču pripojenému k internetu. Podporné údaje systému GPS sa aktualizujú automaticky.

Poznámky
 • V nasledujúcich situáciách sa aktuálna poloha kamkordéra, ktorá sa zobrazuje na mape, môže líšiť od skutočnej polohy. Tolerancia pre chybu môže byť až niekoľko stoviek metrov.

 • keď kamkordér prijíma signály GPS odrazené od okolitých budov,

 • keď je signál zo satelitov GPS príliš slabý.

 • Podporné údaje systému GPS môžu nesprávne pracovať v nasledujúcich prípadoch:

 • ak podporné údaje systému GPS nie sú aktualizované 30 dní alebo dlhšie,

 • ak na kamkordéri nie je správne nastavený dátum a čas,

 • ak sa kamkordér prenáša na veľkú vzdialenosť.

 • Ak používate počítač Mac, nemôžete importovať podporné údaje systému GPS.

Súvisiace témy
Anténa systému GPS: pozrite Súčasti a ovládacie prvky
Polohy alebo situácie, v ktorých nemožno prijímať rádiový signál: pozrite Informácie o GPS (HDR-TD20VE)