Manuálne ovládanie nastavení záberov pomocou ovládača MANUAL


1 z často používaných položiek ponuky môžete priradiť k ovládaču MANUAL.
Keďže v predvolenom nastavení je k ovládaču MANUAL priradená úprava 3D hĺbky, používanie v prípade uvedenom nižšie je popísané ako úprava 3D hĺbky pomocou ovládača.
  1. Stlačením položky MANUAL () aktivujete režim ručného nastavenia.

Stlačením tlačidla MANUAL sa prepína medzi režimom automatického a manuálneho nastavenia.
  1. Pootočením ovládača MANUAL () upravíte hĺbku.

Položky, ktoré je možné priradiť k ovládaču MANUAL

Nahrávanie v režime 3D:
[3D Depth Adjustment]
[Focus]
[Exposure]
[AE Shift]
[White Balance Shift]

Nahrávanie v režime 2D:
[Focus]
[Exposure]
[IRIS]
[Shutter Speed]
[AE Shift]
[White Balance Shift]

Priradenie položky ponuky k ovládaču MANUAL

  1. Stlačte a podržte tlačidlo MANUAL na niekoľko sekúnd.

Zobrazí sa obrazovka [Dial Setting].
  1. Pootočte ovládačom MANUAL a vyberte položku, ktorú chcete priradiť.

Ak chcete zmeniť nastavenie na predvolenú hodnotu, vyberte možnosť [Reset].
  1. Stlačte tlačidlo MANUAL.

Údaje fotoaparátu, ktoré sa zobrazia na obrazovke LCD, sa budú líšiť v závislosti od nastavenia nahrávania kamkordéra. Nastavenie sa zobrazí s použitím nasledujúcich ikon.
: Automatický režim
: Expozícia sa nastavuje manuálne
: Prioritu má funkcia IRIS.
: Prioritu má rýchlosť uzávierky.
Poznámky
  • Manuálne nastavenia sa uchovajú aj v prípade, ak zmeníte položku priradenú k ovládaču MANUAL. Ak však nastavíte funkciu [Exposure] po manuálnom nastavení funkcie [AE Shift], funkcia [Exposure] prepíše funkciu [AE Shift].

  • Ak nastavíte niektorú z položiek [Exposure], [IRIS], alebo [Shutter Speed], nastavenia zvyšných 2 položiek sa zrušia.

Súvisiace témy
Priradenie funkcie z ponuky: [Dial Setting]