Prehrávanie videozáznamov a fotografií z obrazovky zobrazenia udalostí (Event View)Nahraté zábery môžete vyhľadávať podľa dátumu a času nahrávania (Event view).
 1. Nastavte prepínač 2D/3D na možnosť 3D.

 • Ak chcete prehrávať 2D videozáznamy a fotografie, nastavte prepínač 2D/3D na hodnotu 2D.

 1. Otvorte obrazovku LCD a stlačením tlačidla na kamkordéri prejdite do režimu prehrávania.

 • Do režimu prehrávania môžete prejsť aj výberom položky na obrazovke LCD. [Detaily]

 1. Stláčaním tlačidiel / presuňte požadovanú udalosť do stredu () a potom ju vyberte ().

 • Kamkordér automaticky zobrazuje nahraté zábery podľa udalostí na základe dátumu a času.

 1. Vyberte záber.

 • Kamkordér spustí prehrávanie od vybratého záberu až po posledný záber v rámci udalosti.

Vzhľad obrazovky Event View

: Prechod na obrazovku MENU
: Názov udalosti
: Prechod na predchádzajúcu udalosť
: Prepínanie režimov nahrávania videozáznamov a fotografií
: Prehrávanie krátkych videozáznamov
: Zostávajúca kapacita batérie
: Prechod na obrazovku Map View (HDR-TD20VE)
: Udalosti
: Prechod na nasledujúcu udalosť
: Panel časovej osi
: Tlačidlo zmeny mierky udalosti

: Názov udalosti
: Prechod na obrazovku zobrazenia udalostí (Event View)
: Predchádzajúca alebo nasledujúca
: Prepínanie režimov nahrávania videozáznamov a fotografií
: Posledný prehrávaný záber
: Čas nahrávania a počet fotografií
: Tlačidlo prepínania typov záberov (len v režime 2D)
: Videozáznam
: Fotografia (len v režime 2D)
 • Zmenšené obrázky, ktoré vám umožnia súčasne prezerať viacero záberov na indexovej obrazovke, sa označujú ako „miniatúry“.

Prezeranie 3D videozáznamov na obrazovke LCD

 • 3D videozáznamy sledujte na obrazovke LCD priamo pred obrazovkou zo vzdialenosti asi 30 cm. 3-rozmerný videozáznam bude vyzerať realisticky.

 • Ak máte nepríjemný pocit pri pozeraní, stlačením tlačidla 2D/3D DISP zobrazte videozáznamy vo formáte 2D. [Detaily]

Poznámky
 • Ak chcete zabrániť strate údajov, pravidelne ukladajte všetky nasnímané zábery na externé médiá.

 • V predvolenom nastavení je vopred nahraný chránený ukážkový videozáznam.