Prehrávanie videozáznamov a fotografií z mapy (HDR-TD20VE)


Nahraté zábery môžete vyhľadávať podľa miesta nahrávania (Map View).
  1. Nastavte prepínač 2D/3D na možnosť 3D.

  • Ak chcete prehrávať 2D videozáznamy a fotografie, nastavte prepínač 2D/3D na hodnotu 2D.

  1. Otvorte obrazovku LCD a stlačením tlačidla na kamkordéri prejdite do režimu prehrávania.

  • Do režimu prehrávania môžete prejsť aj výberom položky na obrazovke LCD. [Detaily]

  1. Prejdite na obrazovku Map View tak, že sa postupne dotknete položiek [Map View].

  1. Vyberte polohu zaznamenania videozáznamu.

  • Dotknite sa smeru na mape, v ktorom sa má mapa posunúť. Ak chcete plynulo posúvať obsah zobrazený na mape, podržte stlačený tento bod.

  • Ak zmeníte mierku mapy pomocou páčky transfokátora, zmenia sa aj zhluky miniatúr.

  1. Vyberte požadovaný záber.

Prvé použitie údajov mapy

Zobrazí sa hlásenie so žiadosťou o vyjadrenie súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy na používanie údajov mapy. Údaje máp môžete začať používať tak, že sa dotknete položky [Yes] na obrazovke po vyjadrení súhlasu s podmienkami licenčnej zmluvy. (Podrobnosti o licenčnej zmluve obsahuje „Návod na používanie“ (je súčasťou dodávky tohto kamkordéra.))
Ak sa dotknete položky [No], nebudete môcť používať údaje mapy. Keď sa však pokúsite použiť údaje mapy po druhýkrát, na obrazovke sa znova zobrazí to isté hlásenie, a ak sa dotknete položky [Yes], budete môcť používať údaje mapy.

Vzhľad obrazovky pri používaní funkcie Map View

: Prechod na obrazovku MENU
: Prechod na obrazovku nahrávania videozáznamov
: Prechod na obrazovku Event View
: Prehrávanie krátkych videozáznamov

: Prechod na obrazovku Map View
: Predchádzajúca alebo nasledujúca
: Prechod na obrazovku nahrávania videozáznamov
: Tlačidlo prepínania typov záberov (len v režime 2D)