Nasnímanie fotografie z videozáznamu (len v režime 2D)


  1. Vyberte položku [Photo Capture], ktorá sa zobrazí na obrazovke prehrávania videozáznamu.

  1. Pomocou tlačidiel / vyberte bod, v ktorom chcete nasnímať fotografiu a potom vyberte položku .

A: Návrat na začiatok vybratého videozáznamu
B: Nastavenie bodu nasnímania s väčšou presnosťou

Ak bol videozáznam nasnímaný v niektorej z nasledujúcich úrovní kvality obrazu, veľkosť záberov sa nastaví tak, ako je znázornené nižšie.
  • Kvalita obrazu s vysokým rozlíšením (HD): 2,1 M (16:9)

  • Širokouhlý pomer strán (16:9) v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD): 0,2 M (16:9)

  • Pomer strán 4:3 so zábermi v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD): 0,3 M (4:3)

Dátum a čas nahrávania nasnímaných fotografií

  • Dátum a čas nahrávania nasnímaných fotografií zostávajú zhodné s dátumom a časom nahrávania pôvodných videozáznamov.

  • Ak videozáznam, z ktorého fotografiu snímate, neobsahuje žiadnu údajovú stopu, dátumom a časom vytvorenia fotografie bude dátum a čas jeho nasnímania z videozáznamu.