Výber najlepších scén v zázname (Highlight Playback)


Kamkordér dokáže vybrať fotografie a videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD), ktoré si môžete prezrieť ako krátky videozáznam.
 1. Nastavte prepínač 2D/3D na možnosť 3D.

 • Ak chcete prehrávať 2D videozáznamy a fotografie, nastavte prepínač 2D/3D na hodnotu 2D.

 1. Stlačte tlačidlo (View Images).

 1. Zobrazte požadovanú udalosť v strede obrazovky zobrazenia udalostí (Event View) a vyberte položku [Highlight].

A: Nastavenie hlasitosti
B: Kontext
C: Zastavenie
D: Predchádzajúce
E: Pozastavenie
F: Nasledujúce
 1. Vyberte požadovanú operáciu, ktorá sa vykoná po dokončení prehrávania výberu najlepších scén.

A: Kamkordér znova prehrá výber najlepších scén.
B: Výber najlepších scén môžete uložiť v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD).
C: Môžete vybrať nastavenia pre prehrávanie výberu najlepších scén.

Zmena nastavení prehrávania výberu najlepších scén

Nastavenia prehrávania výberu najlepších scén môžete zmeniť tak, že po dokončení prehrávania výberu najlepších scén vyberiete položku [Highlight Setting] na obrazovke.
Nastavenie môžete zmeniť aj výberom položky [Highlight Setting] počas prehrávania najlepších scén v kamkordéri.
 • [Playback Range]: Môžete nastaviť rozsah prehrávania výberu najlepších scén (počiatočný a koncový dátum).

 • [Theme]: Môžete vybrať motív pre prehrávanie výberu najlepších scén.

 • [Music]: Môžete vybrať hudbu.

 • [Audio mix]: S hudbou sa prehráva aj pôvodný zvuk.

 • [Length]: Môžete nastaviť dĺžku segmentu prehrávania výberu najlepších scén.

 • [Highlight Point]: Môžete nastaviť body vo videozázname alebo fotografii, ktoré sa použijú v prehrávaní výberu najlepších scén. Prehrajte požadovaný videozáznam a vyberte položku . Môžete tiež prehrať požadovanú fotografiu a vybrať položku . Na položke videozáznamu alebo fotografie, ktorú ste použili v prehrávaní výberu najlepších scén, sa zobrazí indikátor .
  Ak chcete vymazať body, vyberte položky [Clear All Points].

Poznámky
 • Scény prehrávania výberu najlepších scén sa menia pri každom výbere funkcie prehrávania výberu najlepších scén.

 • Nastavenie položky [Playback Range] sa po zastavení prehrávania výberu najlepších scén zruší.

 • Ak po prenesení hudobného súboru do kamkordéra nie je možné hudbu prehrať, hudobný súbor môže byť poškodený. Ak chcete odstrániť hudobný súbor, dotknite sa položiek [Setup] [Playback Settings] [Empty Music] a potom znova preneste hudobný súbor. Hudobné údaje nahraté v kamkordéri môžete obnoviť na predvolenú úroveň pomocou funkcie „Music Transfer“. Pokyny na používanie nájdete v Pomocníkovi programu „Music Transfer“.

 • Ak ste prehrávanie výberu najlepších scén spustili z obrazovky Map View, funkciu [Highlight Point] nemožno nastaviť. Ak ste však prehrávanie výberu najlepších scén spustili z obrazovky Event View a nastavíte funkciu [Highlight Point], nastavený bod sa môže prejaviť aj na obrazovke Map View (HDR-TD20VE).

 • Zvuk používaný pri prehrávaní výberu najlepších scén sa skonvertuje na dvojkanálový stereofónny zvuk.

 • Keď pripojíte kamkordér k externému zariadeniu (ako napríklad televízor) a sledujete prehrávanie výberu najlepších scén, tieto zábery sa nezobrazujú na obrazovke LCD kamkordéra.