Jednoduché ukladanie záberov na externé mediálne zariadenie


Videozáznamy a fotografie môžete ukladať na externé mediálne zariadenie (USB pamäťové zariadenia), ako je napríklad externá jednotka pevného disku. Po uložení záberov na externom mediálnom zariadení budete mať k dispozícii nasledujúce funkcie.
 • Kamkordér a externé mediálne zariadenie môžete prepojiť a prehrávať zábery uložené na externom mediálnom zariadení.

 • Môžete prepojiť počítač a externé mediálne zariadenie a importovať zábery do počítača pomocou vstavaného softvéru „PlayMemories Home“.

Poznámky
 • Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel do konektora DC IN svojho kamkordéra a do sieťovej zásuvky.

 • Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s externým mediálnym zariadením.

 1. Prepojte kamkordér s externým mediálnym zariadením pomocou kábla USB adaptéra (je súčasťou dodávky).

A: Kábel USB adaptéra (je súčasťou dodávky)
 • Zabezpečte, aby počas zobrazovania hlásenia [Preparing image database file. Please wait.] na obrazovke LCD nedošlo k odpojeniu USB kábla.

 • Ak sa na obrazovke kamkordéra zobrazuje hlásenie [Repair Img. DB F.], vyberte položku .

 1. Vyberte položky [Copy.] na obrazovke kamkordéra.

Videozáznamy a fotografie uložené na niektorom z nahrávacích médií kamkordéra, ktoré sú vybraté v rámci funkcie [Media Select] a ktoré ešte neboli uložené na externé mediálne zariadenie, je teraz možné uložiť na pripojené mediálne zariadenie.
 • Táto operácia je k dispozícii iba v prípade, ak sa v kamkordéri nachádzajú nové nahraté zábery.

 • Ak chcete odpojiť externé mediálne zariadenie, vyberte položku , keď je kamkordér prepnutý do pohotovostného režimu prehrávania (zobrazuje sa obrazovka zobrazenia udalosti alebo registra udalostí).

Odstránenie záberov v externom mediálnom zariadení

 1. V kroku č. 2 vyberte položku [Play without copying.].

 1. Vyberte položky [Edit/Copy] [Delete] a postupujte podľa pokynov na odstránenie záberov, ktoré sa zobrazujú na obrazovke LCD.

Poznámky
 • Pravdepodobne nebude možné používať ani externé mediálne zariadenia s funkciou kódovania.

 • Pre kamkordér je k dispozícii systém súborov FAT. Ak bolo ukladacie médium externého zariadenia naformátované pre systém súborov NTFS alebo iný systém, pred použitím naformátujte externé mediálne zariadenie pomocou kamkordéra. Obrazovka na formátovanie sa zobrazí, keď je externé mediálne zariadenie pripojené ku kamkordéru. Pred formátovaním externého mediálneho zariadenia pomocou kamkordéra skontrolujte, či na externé mediálne zariadenie neboli uložené dôležité údaje.

 • Funkčnosť však nie je možné zaručiť pre každé zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky na prevádzkovanie.

 • Podrobnosti o dostupných externých mediálnych zariadeniach nájdete na webovej lokalite technickej podpory spoločnosti Sony pre vašu krajinu alebo oblasť.

 • Počet scén, ktoré môžete uložiť do externého mediálneho zariadenia, je nasledujúci. Scény nad rámec tohto počtu však nie je možné uložiť ani v prípade, ak je na externom mediálnom zariadení ešte voľné miesto.

 • Videozáznamy v kvalite obrazu s vysokým rozlíšením (HD): max. 3 999

 • Videozáznamy v kvalite obrazu so štandardným rozlíšením (STD): max. 9 999

 • Fotografie: max. 40 000

 • Ak kamkordér nerozpozná externé mediálne zariadenie, vyskúšajte nasledujúce operácie.

 • Znova pripojte Kábel USB adaptéra ku kamkordéru.

 • Ak má externé mediálne zariadenie vlastný kábel na napájací kábel prúdom, zapojte ho do sieťovej zásuvky.

 • Počet scén môže byť v závislosti od typu nahratých záberov nižší.

 • Zábery nemôžete kopírovať z externého mediálneho zariadenia na interné nahrávacie médium na kamkordéri.