Uloženie požadovaných záberov v kamkordéri do externého mediálneho zariadenia

Požadované zábery v kamkordéri môžete uložiť na externé mediálne zariadenie.
Poznámky
  • Pripojte sieťový adaptér striedavého prúdu a napájací kábel do konektora DC IN svojho kamkordéra a do sieťovej zásuvky.

  • Ďalšie informácie nájdete v príručke dodanej s externým mediálnym zariadením.

  1. Prepojte kamkordér s externým mediálnym zariadením pomocou kábla USB adaptéra (je súčasťou dodávky).

A: Kábel USB adaptéra (je súčasťou dodávky)
  • Zabezpečte, aby počas zobrazovania hlásenia [Preparing image database file. Please wait.] na obrazovke LCD nedošlo k odpojeniu USB kábla.

  • Ak sa na obrazovke kamkordéra zobrazuje hlásenie [Repair Img. DB F.], vyberte položku .

  1. Vyberte položky [Play without copying.].

  1. Vyberte položky [Edit/Copy] [Copy] a potom postupujte podľa pokynov na uloženie záberov, ktoré sa zobrazujú na obrazovke LCD.

  • Ak chcete kopírovať zábery, ktoré sa ešte nekopírovali, vyberte položky [Edit/Copy] [Direct Copy], keď je kamkordér pripojený k externému mediálnemu zariadeniu.