Spot Meter/Fcs (Bodové meranie/zaostrenie) (len v režime 2D)

Pre vybratý objekt sa expozícia a zaostrenie môžu upraviť automaticky.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Spot Meter/Fcs].

  1. Dotknite sa objektu, ktorého expozíciu a zaostrenie chcete upraviť.

  • Ak chcete jas a zaostrenie upraviť automaticky, dotknite sa položky [Auto].

Poznámky
  • Funkcie [Exposure] a [Focus] sa automaticky nastavia na hodnotu [Manual].