Spot Meter (Flexibilné bodové meranie) (len v režime 2D)

Pre zvolený objekt sa expozícia môže upraviť a nastaviť automaticky. Táto funkcia je užitočná, keď je medzi objektom a pozadím veľký kontrast, napríklad objekty osvetlené ostrým bodovým svetlom na javisku.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Spot Meter].

  1. Dotknite sa objektu, ktorého expozíciu chcete upraviť.

  • Ak sa chcete vrátiť k automatickej expozícii, dotknite sa položky [Auto].

Poznámky
  • Funkcia [Exposure] sa automaticky nastaví na možnosť [Manual].