Focus


Zaostrenie môžete upraviť manuálne. Túto možnosť môžete vybrať aj v prípade, ak chcete zámerne zaostriť na určitý objekt.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Focus].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Zaostrenie sa nastavuje automaticky.

Manual
Zaostrenie nastavte pomocou funkcie (blízky objekt) alebo (vzdialený objekt).
Indikátor sa zobrazí, ak zaostrenie už nemožno nastaviť na bližšiu hodnotu, a indikátor sa zobrazí, ak už zaostrenie nemožno nastaviť na vzdialenejšie hodnoty.

Nastavenie zaostrenia

Nastavenie zaostrenia je jednoduchšie, ak zaostrujete na objekt posunutím páčky transfokátora smerom k značke T (vzdialené predmety) a potom smerom k značke W (širokouhlý záber), a tak upravíte priblíženie pri snímaní. Ak chcete nahrávať objekt zblízka, posuňte páčku transfokátora k značke W (širokouhlý záber) a upravte zaostrenie.

Informácie o vzdialenosti zaostrenia

Kamkordér zobrazí informácie na niekoľko sekúnd, keď sa režim zaostrenia prepne z automatického na manuálny alebo keď nastavíte zaostrenie na manuálne. Tieto informácie môžete použiť ako usmernenie, keď je objekt tmavý a je ťažké nastaviť zaostrenie.
Poznámky
  • Ak nastavíte funkciu [Focus] na možnosť [Manual], zobrazí sa indikátor .

  • Ak chcete zabezpečiť úplné zaostrenie, musí byť minimálna vzdialenosť medzi kamkordérom a snímaným subjektom približne 1 cm pri širokouhlom zábere a približne 80 cm pri snímaní vzdialených objektov.