Shutter Speed (len v režime 2D)

Zábery môžete snímať v režime priority rýchlosti uzávierky. Pri snímaní pohybujúceho sa objektu pri vyššej rýchlosti uzávierky sa objekt zobrazí na zábere ako zmrazený. Pri nižšej rýchlosti uzávierky sa pohybujúci objekt nasníma so zreteľnou stopou plynutia.
  1. [Camera/Mic] [Manual Settings] [Shutter Speed].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Auto
Rýchlosť uzávierky sa nastavuje automaticky.

Manual
Ak chcete zvýšiť rýchlosť uzávierky, použite tlačidlo , a ak chcete znížiť rýchlosť uzávierky, použite tlačidlo .