Protect


Chráňte svoje videozáznamy a fotografie a zabráňte tak ich náhodnému odstráneniu.
Na chránených záberoch sa zobrazí indikátor .
  1. [Edit/Copy] [Protect].

  1. Vyberte požadované nastavenie ([Multiple Images] alebo [Set All In Event]).


Multiple Images
Pridajte znaky začiarknutia k požadovaným záberom a potom vyberte položku .
  • Ak chcete ochrániť 2D videozáznamy, vyberte typ záberu.

  • Môžete vybrať viacero záberov.

  • Vyberte záber so znakom , aby sa odstránil znak a môžete odstrániť ochranu.


Set All In Event
Môžete chrániť všetky zábery z vybratého dátumu naraz.
Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete chrániť všetky zábery, a potom vyberte položku .
  • Nemôžete vybrať viacero dátumov.


Odstránenie ochrany udalosti

Môžete odstrániť ochranu všetkých záberov z vybratého dátumu naraz.
V kroku 3 vyberte položku [Remove All In Event], pomocou tlačidiel / zvoľte dátum, z ktorého chcete odstrániť ochranu a potom vyberte .