Copy

Zábery nahrané na internom nahrávacom médiu kamkordéra môžete kopírovať na pamäťovú kartu a naopak. Pôvodná kópia záberu sa po dokončení operácie kopírovania neodstráni.
Po výbere položky [Copy] vyberte zdroj a cieľ pre kopírované zábery.
  1. Stlačte tlačidlo (View Images).

  1. [Edit/Copy] [Copy].

  1. Vyberte požadované nastavenie ([Multiple Images] alebo [All In Event]).


Multiple Images
Pridajte znaky začiarknutia k požadovaným záberom a potom vyberte položku .
  • Ak chcete kopírovať 2D videozáznamy, vyberte typ záberu.

  • Môžete vybrať viacero záberov.


All In Event
Môžete kopírovať všetky zábery z vybratého dátumu naraz. Pomocou tlačidiel / vyberte dátum, z ktorého chcete kopírovať všetky zábery, a potom vyberte položku
  • Nemôžete vybrať viacero dátumov.

  • Ak chcete kopírovať 2D videozáznamy, vyberte typ záberu.

Poznámky
  • Pri prvom nahrávaní záberu na pamäťovú kartu vytvorte súbor databázy záberov tak, že vyberiete položky [Setup] [Media Settings] [Repair Img. DB F.] [Memory Card].

  • Pripojte kamkordér pomocou dodaného sieťového adaptéra striedavého prúdu k sieťovej zásuvke, aby ste počas kopírovania zabránili výpadku napájania.

Súvisiace témy
Kontrola skopírovaného záberu: [Media Select]