File Number

Môžete si vybrať spôsob priraďovania čísla pre súbory fotografií.
  1. [Setup] [Media Settings] [File Number].

  1. Vyberte požadovanú položku.


Series
Priradí čísla súborov pre fotografie v poradí.
Číslo súboru sa zvýši po každom zaznamenaní fotografie. Číslo súboru sa priradí podľa postupnosti aj v prípade, ak by ste pamäťovú kartu nahradili inou kartou.

Reset
Priraďuje čísla súborov v postupnosti a vždy pokračuje číslom nasledujúcim po najväčšom existujúcom čísle na nahrávacom médiu.
Ak je pamäťová karta nahradená inou kartou, číslo súboru sa priradí pre každú pamäťovú kartu.